Thông tư 17/2018/TT-NHNN Đơn giản hóa điều kiện với cổ đông sáng lập ngân hàng thương mại

Rate this post

Thông tư 17/2018/TT-NHNN

Đơn giản hóa điều kiện thành lập cổ đông của ngân hàng thương mại

Ngày 14/8/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 17/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư quy định về Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bạn đang xem: Thông tư 17/2018/TT-NHNN Đơn giản hóa điều kiện thành lập cổ đông của ngân hàng thương mại

Vì vậy, việc đơn giản hóa điều kiện thành lập cổ đông của ngân hàng thương mại cổ phần. Cụ thể, bỏ điều kiện cổ đông sáng lập phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có năng lực tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phần. Do đó, ngoài các điều kiện tại điểm c, d khoản 2 Điều 9 Thông tư 40/2011/TT-NHNN, cổ đông sáng lập chỉ phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Bạn có quốc tịch Việt Nam
  • Không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định của Luật Doanh nghiệp
  • Không sử dụng vốn huy động, vốn vay của các tổ chức, cá nhân để góp vốn;
  • Là người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh có lãi ít nhất 03 năm liên tục, đã xin Giấy phép hoặc có bằng đại học, sau đại học chuyên ngành kinh tế, luật.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 17/2018/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 14 THÁNG số 8 NĂM 2018

Thông tư 17/2018/TT-NHNN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN VỀ GIẤY PHÉP, MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI.

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số. Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại nước ngoài. chi nhánh ngân hàng, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Tham Khảo Thêm:  Bài thu hoạch cuối khóa Mô đun 6 THPT

1. Điểm đ Khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“đ) Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu ít nhất 50% vốn sáng lập khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó các cổ đông sáng lập là pháp nhân phải cùng nhau sở hữu ít nhất 50% tổng số cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần. cổ đông sáng lập. “;”.

2. Điểm e khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“e) Ngoài các điều kiện quy định tại điểm c và đ điểm này, cổ đông sáng lập là cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Có quốc tịch Việt Nam;

(ii) Không bị cấm theo Luật Doanh nghiệp;

(iii) Không được dùng vốn huy động, vốn vay của các tổ chức, cá nhân để góp vốn;

(iv) là người quản lý doanh nghiệp kinh doanh có lãi ít nhất 03 năm liên tục trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép hoặc có bằng đại học, trên đại học chuyên ngành kinh tế, luật;

3. Điểm g (ii) Điểm 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“(ii) Không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn;”.

4. Bãi bỏ các điểm a, b, d khoản 2 Điều 9; bãi bỏ cụm từ “a, b” tại điểm g khoản 2 Điều 9, điểm 3 Điều 10.

Điều 2. Bãi bỏ một số điều của Thông tư số. Thông tư 21/2013/TT-NHNN ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 92/2013/TT-BTC Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Bãi bỏ điểm i khoản 1 Điều 6.

Điều 3. Bãi bỏ một số điều của Thông tư số Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn lĩnh vực hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận ngoại hối. nghiệp vụ hối đoái của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Bãi bỏ điểm a khoản 2 điều 10 (sửa đổi, bổ sung bởi điểm 10 điều 1 thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 05/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 21) . /2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng (chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số Thông tư 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

1. Khoản 5 Điều 11 (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm 2 Điều 1 Thông tư số 15/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN) NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng) được sửa đổi, bổ sung như sau:

“5. Nghiêm cấm việc sử dụng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.”

2. Điểm a khoản 6 điều 11 (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm 2 điều 1 thông tư 15/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 30/ 2015. /TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng) được sửa đổi, bổ sung như sau:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 230/GSQL-GQ2 Tiêu hủy nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu

“a) Có quốc tịch Việt Nam;

3. Bãi bỏ các điểm 1, 2 và 3 Điều 11.

Điều 5. Bãi bỏ một số điều của Thông tư số. Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định đối với ngân hàng hợp tác xã.

Bãi bỏ Khoản 6 Điều 8, Khoản 1 Điều 25.

Điều 6. Bãi bỏ một số điều của Thông tư số. 04/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định đối với quỹ tín dụng nhân dân

Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 31 (sửa đổi, bổ sung bởi điểm 3 Điều 2 Thông tư 06/2017/TT-NHNN ngày 05/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03) . /2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ bảo đảm của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định đối với quỹ tín dụng nhân dân).

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc (Giám đốc) của Tổng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 8. Điều kiện thực hiện

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Người nhận:
– Như Điều 7;
– Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
– Thông báo;
– Lưu: VP, PC.

thống đốc
PHÓ CHÍNH PHỦ
Đào Minh Tú

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 17/2018/TT-NHNN Đơn giản hóa điều kiện với cổ đông sáng lập ngân hàng thương mại . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *