Thông tư 17/2018/TT-BTC Quy định mới về mức thu phí kiểm tra trạng thái chứng thư

Rate this post

Thông tư 17/2018/TT-BTC

Quy định mới về phí kiểm tra tình trạng Giấy chứng nhận

Ngày 26/03/2018, Thông tư 17/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 09/02/2018 sửa đổi Thông tư 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm soát trạng thái chứng thư số. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo và tải về Thông tư tại đây.

Bạn đang xem: Thông tư 17/2018/TT-BTC Quy định mới về phí kiểm tra tình trạng Giấy chứng nhận

TÀI CHÍNH
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 17/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

nhà tròn
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 305/2016/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUY CHẾ THU, NỘP TÀI SẢN, HỆ THỐNG

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm soát trạng thái chứng thư số.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 điều 1 thông tư số 305/2016/TT-BTC như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 4355/QĐ-BYT 06 đối tượng cần thận trọng khi tiêm chủng vắc xin Covid-19

“2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thu thập chữ ký số và nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm soát trạng thái của chứng thư số.

Không áp dụng đối với trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số ký hợp đồng với thuê bao trước ngày 01 tháng 01 năm 2017. Trường hợp gia hạn hợp đồng, ký mới phải nộp phí theo quy định.

Điều 2. Sửa đổi, hoàn thiện Điều 4 Thông tư số 305/2016/TT-BTC như sau:

“Điều 4. Biểu thuế

Phí dịch vụ bảo trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số: 3.000 đồng/tháng/1 chứng thư số do nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao là tổ chức, doanh nghiệp (không bao gồm cá nhân), trừ chứng thư số có giá trị theo hợp đồng ký kết trước ngày 01/01/2017.

Chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao có giá trị hoạt động vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng và được tính là 01 (một) tháng sử dụng”.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 điều 7 thông tư số 305/2016/TT-BTC như sau:

“2. Đối với chứng thư số mà tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao theo hợp đồng đã ký trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 thì không thu phí từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 cho đến khi hết hạn hợp đồng.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 16/2018/TT-NHNN Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của các ngân hàng

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2018.

2. Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chưa nộp lệ phí cấp chứng thư số mới hoặc gia hạn cho thuê bao theo hợp đồng đã ký từ năm 2017 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định tại Điều 2 Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Thông báo;
– Trang web của chính phủ;
– UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông);
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST (350b).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Vũ Thị Mai

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1630/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2011

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 17/2018/TT-BTC Quy định mới về mức thu phí kiểm tra trạng thái chứng thư . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *