Thông tư 14/2013/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành máy tính

Rate this post

Thông tư 14/2013/TT-BGDĐT

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành máy tính

Thông tư số Thông tư số 14/2013/TT-BGDĐT đối với chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành máy tính do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố

Bạn đang xem: Thông tư 14/2013/TT-BGDĐT Chương trình trung cấp nghề ngành tin học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————

Con số: 14/2013/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2013

nhà tròn

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP NHÓM MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; ngày 25 tháng 11 năm 2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định Chính phủ 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 sửa đổi điểm b khoản 13 điều 1 Nghị định Chính phủ 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số . Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng thẩm định chương trình trung cấp chuyên nghiệp được thành lập theo Quyết định số Quyết định số 4995/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục nghề nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này 02 chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành máy tính gồm:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 237/QĐ-BTTTT Sửa đổi mã định danh cơ quan, đơn vị Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính.

2. Công nghệ kỹ thuật phần mềm.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2013. Các chương trình khung công bố kèm theo thông tư này được sử dụng trong các cơ sở giáo dục đào tạo các ngành học này ở cấp trung học và trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 3. Căn cứ vào chương trình khung quy định tại Thông tư này, cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành nêu tại Điều 1 tổ chức xây dựng chương trình đào tạo cụ thể của nhà trường; tổ chức biên soạn hoặc tuyển chọn; phê duyệt sách giáo khoa để sử dụng làm tài liệu của nhà trường trên cơ sở đánh giá của Hội đồng thẩm định chương trình giảng dạy do người đứng đầu cơ sở giáo dục thành lập.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục nghề nghiệp, Lãnh đạo các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo các cơ sở giáo dục được chỉ định đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp quy định tại điểm 1 Điều này bài báo. chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
– Hội đồng Giáo dục Quốc gia (để báo cáo);
– Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Tài nguyên Môi trường của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Kiểm soát nhà nước;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐT.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

CHƯƠNG TRÌNH NHÂN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP TRUNG CẤP

đào tạo văn bằng

: Phạm vi chuyên nghiệp

Ngành đào tạo

: Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính

Mã ngành

: 42480102

Đối tượng đăng ký

:Tốt nghiệp trung học

Thời gian huấn luyện

:2 năm

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Giới thiệu và mô tả chương trình

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính được thiết kế nhằm đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp giỏi về chuyên môn, đạo đức và tận tâm, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có đủ sức khỏe để làm việc. Về năng lực nghề nghiệp, sinh viên có đủ kiến ​​thức và kỹ năng để tìm việc làm, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu, tiếp thu các thành tựu khoa học công nghệ hoặc liên thông lên các bậc học cao hơn. yêu cầu phát triển của chúng, của khoa học và công nghệ và của nền kinh tế xã hội.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 201/2010/TT-BTC Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu

Nội dung môn học bao gồm các kiến ​​thức cơ bản về kỹ thuật điện tử, kỹ thuật và công nghệ máy tính và kiến ​​thức chuyên ngành. Ngoài ra, học sinh còn được trang bị kiến ​​thức về tin học, tiếng Anh, giáo dục thể chất, pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Sau khi tốt nghiệp, học viên được cấp bằng trung cấp nghề, có thể làm các công việc liên quan đến phần cứng máy tính, có khả năng đảm nhận các vị trí kỹ thuật viên bảo trì và lắp ráp máy tính và có thể làm việc trong các lĩnh vực liên quan.

II. Mục tiêu đào tạo

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể:

1. Về kiến ​​thức:

– Hiểu và trình bày đúng nguyên lý, cấu tạo và tính năng, tác dụng của các loại linh kiện điện tử, các khái niệm, quy ước cơ bản dùng trong kỹ thuật phần cứng máy tính.

Hiểu và áp dụng các nguyên tắc trong việc lắp ráp và sửa chữa các thiết bị và linh kiện máy tính.

– Phân tích các phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị, linh kiện và hệ thống mạng máy tính.

– Vận dụng những kiến ​​thức cơ bản và chuyên môn đã học để giải thích các tình huống trong lĩnh vực thiết bị máy tính.

– Tiếp cận kiến ​​thức chuyên sâu và khả năng học lên cao đẳng, đại học.

2. Về kỹ năng:

– Tổ chức lắp ráp, cài đặt hệ thống máy tính và thiết bị ngoại vi theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

– Chuẩn đoán và sửa chữa chính xác các loại hư hỏng thường gặp của máy tính và thiết bị ngoại vi.

– Lập kế hoạch, kiểm tra, vận hành, khắc phục sự cố và bảo trì phần cứng máy tính.

– Đọc hiểu các catalog và tự lắp đặt, vận hành các thiết bị, linh kiện máy tính công nghệ hiện đại.

– Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật các phần lắp đặt của hệ thống máy tính.

– Giao tiếp, tổ chức sản xuất, làm việc theo nhóm và quản lý trong lĩnh vực được phân công.

3. Về lưu trú:

Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định trong công việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, đúng giờ và sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh trong lĩnh vực của máy tính.

III. Khung chương trình đào tạo:

1. Cấu trúc kiến ​​thức của chương trình đào tạo

TT

NỘI DUNG

khối lượng (đơn vị)

Đầu tiên

các khóa học chung

22

2

Các khóa học cơ bản

22

3

Các khóa học chuyên ngành

36

4

thực hành nghề nghiệp

16

5

thực tập tốt nghiệp

6

Tổng khối lượng chương trình

102

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4023/VPCP-KTTH Tình hình và giải pháp tiêu thụ lúa, gạo

2. Các mô-đun và thời lượng của chương trình

STT

Tên khóa học

Số bài học/Số giờ

Số lượng đơn vị

Tổng cộng

Học thuyết

Thực hành, thực hành

Các

các khóa học chung

420

22

18

4

Các khóa học bắt buộc

390

20

16

4

Đầu tiên

Giáo dục quốc phòng và an ninh

75

3

2

Đầu tiên

2

Giáo dục chính trị

75

5

5

3

Giáo dục thể chất

60

2

Đầu tiên

Đầu tiên

4

công nghệ thông tin

60

3

2

Đầu tiên

5

ngoại ngữ

90

5

4

Đầu tiên

6

pháp luật

30

2

2

môn học tự chọn (Chọn một trong các khóa học)

30

2

2

7

khởi nghiệp

30

2

2

số 8

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

30

2

2

9

Kĩ năng giao tiếp

30

2

2

biệt phái

Các khóa học cơ bản

405

22

17

5

mười

Kĩ sư điện

60

3

2

Đầu tiên

11

Linh kiện và mạch điện tử cơ bản

60

3

2

Đầu tiên

thứ mười hai

thông tin văn phòng

60

3

2

Đầu tiên

13

Lập trình cũ

75

4

3

Đầu tiên

14

Kỹ thuật tiếng Anh

45

3

3

15

Ứng dụng toán học

45

3

3

16

Kỹ thuật đo lường

60

3

2

Đầu tiên

III

Các khóa học chuyên ngành

645

36

30

6

Các khóa học bắt buộc

615

34

28

6

17

Kiến trúc máy tính

45

3

3

18

Mạng lõi

60

4

4

19

quản trị mạng

90

4

2

2

20

Cài đặt và cấu hình phần mềm

75

4

3

Đầu tiên

21

Chẩn đoán và khắc phục sự cố máy tính

60

3

2

Đầu tiên

22

lý thuyết mạch

60

4

4

23

An toàn tại nơi làm việc

30

2

2

24

Truyền dữ liệu kỹ thuật

30

2

2

25

Kỹ thuật bảo trì phần mềm

45

2

Đầu tiên

Đầu tiên

26

Lắp ráp và bảo trì máy tính

105

5

3

2

môn học tự chọn (Chọn một trong các khóa học)

30

2

2

27

Mạng không dây

45

2

2

28

Mã nguồn mở

45

2

2

29

hệ thống nhúng

45

2

2

IV

thực hành nghề nghiệp

720 giờ

16

16

ruy băng

thực tập tốt nghiệp

270 giờ

6

6

Tổng số đơn vị học trình

102

65

37

IV. Nội dung thi tốt nghiệp

TT

NỘI DUNG

ghi chú

Đầu tiên

chính trị

– Khóa Giáo dục chính trị

2

Lý thuyết chung (bao gồm các học phần):

– Kiến trúc máy tính.

– Lắp ráp và bảo trì máy vi tính; quản trị mạng

3

Thực hành nghề nghiệp (bao gồm các học phần):

Chẩn đoán và khắc phục sự cố máy tính, Cài đặt và cấu hình phần mềm, Lắp ráp và bảo trì máy tính, Kết nối mạng cơ bản.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 14/2013/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành máy tính . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *