Thông tư 131/2017/TT-BTC Quy định mới về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước

Rate this post

Qarkorja 131/2017/TT-BTC

Rregullore të reja për menaxhimin dhe përdorimin e llogarive të Thesarit të Shtetit

Më 15 dhjetor 2018, Ministri i Financave nxori Qarkoren 131/2017/TT-BTC që ndryshon Qarkoren 315/2016/TT-BTC që rregullon menaxhimin dhe përdorimin e llogarive të Thesarit të Shtetit, të hapura në Bankën Shtetërore të Vietnamit dhe bankat tregtare. . MILIARDLigji i investimeve hyn në fuqi nga 1 shkurt 2018. Më poshtë është përmbajtja e detajuar, ju lutemi referojuni asaj.

Po shikoni: Qarkorja 131/2017/TT-BTC Rregullore të reja për menaxhimin dhe përdorimin e llogarive të Thesarit të Shtetit

FINANCIARE
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Numri: 131/2017/TT-BTC

Hanoi, datë 15 muaj i dymbëdhjeti vit 2017

RRETHOREN
Ndryshime dhe Plotësime në DISA Nene të Qarkores Nr. 315/2016/TT-BTC TË 30 NËNTORIT 2016 TË MINISTRISË SË FINANCIARË DISPOZITA PËR MENAXHIMIN DHE PËRDORIMIN E LLOGARIVE TË SHTETIT TË HAPUR TË SHTETIT BANKËSHTARË DHE SHTETËRORE BANKËTARE E HAPUR

Në zbatim të Ligjit të 25 qershorit 2015 për Buxhetin e Shtetit;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 24/2016/ND-CP datë 5 prill 2016 që përcakton regjimin e menaxhimit të buxhetit të shtetit;

Në zbatim të Dekretit Nr. 87/2017/ND-CP, datë 26 korrik 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Financave;

Në zbatim të Vendimit Nr. 26/2015/QD-TTg datë 8 korrik 2015 të Kryeministrit për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Thesarit të Shtetit në varësi të Ministrisë së Financave;

Me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Thesarit të Shtetit;

Ministri i Financave nxjerr një qarkore që ndryshon dhe plotëson një sërë nenesh të Qarkores nr.315/2016/TT-BTC datë 30 nëntor 2016 të Ministrisë së Financave, duke parashikuar administrimin dhe përdorimin e llogarive të magazinës.Bankat e Shtetit u hap në Bankën Shtetërore të Vietnamit dhe bankat tregtare.

Neni 1. Ndryshimet dhe plotësimet e një sërë nenesh të Qarkores Nr. 315/2016/TT-BTC datë 30 nëntor 2016 të Ministrisë së Financave që rregullojnë administrimin dhe përdorimin e llogarive të Thesarit të Shtetit të hapura pranë Bankës Shtetërore të Bankës. Vietnami dhe bankat tregtare (në tekstin e mëtejmë referuar si Qarkorja nr. 315/2016/TT-BTC) si më poshtë:

1. Neni 2 i Qarkores nr.315/2016/TT-BTC ndryshohet si më poshtë:

“Neni 2. Subjektet e aplikimit

Njësitë e Thesarit të Shtetit (Thesari i Shtetit) përfshijnë: Thesarin e Shtetit (Qendror), Departamentin e Kontabilitetit të Shtetit, Shërbimin e Shkëmbimit të Thesarit Shtetëror, Thesarin Shtetëror të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra (në tekstin e mëtejmë: Thesari i Shtetit provincial), Thesari i Shtetit të rretheve, qyteteve dhe qytetet drejtpërdrejt nën provincën, Zyrat e Transaksionit të Thesarit Shtetëror nën Thesarin e Shtetit krahinor (në tekstin e mëtejmë shkurtimisht referuar si Thesari i Shtetit të rrethit).

2. Neni 3 i Qarkores nr.315/2016/TT-BTC ndryshohet si më poshtë:

a) Të ndryshojë pikën 1 dhe pikën 2 si më poshtë:

“e para. Llogaria e përgjithshme rrjedhëse e Departamentit të Kontabilitetit Shtetëror e hapur në Zyrën e Transaksionit të Bankës Shtetërore të Vietnamit (SBV) nën autorizimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Thesarit të Shtetit: është një llogari depozite pa afat, e përdorur për të siguruar aftësinë paguese të përbashkët të të gjitha njësive të Thesarit të Shtetit. nëpërmjet kanalit të pagesave elektronike ndërbankare. Në fund të fundit, në Departamentin e Kontabilitetit Shtetëror, kjo llogari ka gjithmonë një gjendje Debiti.

2. Llogaria rrjedhëse e përgjithshme e hapur nga Departamenti i Kontabilitetit të Shtetit në një bankë qendrore tregtare të autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Thesarit të Shtetit: është një llogari depozite pa afat, që përdoret për të siguruar aftësinë paguese të përbashkët për të gjitha njësitë e Thesarit të Shtetit që hapin llogari në të njëjtën komerciale. sistemi bankar nëpërmjet kanalit elektronik të pagesave dypalëshe. Në fund të fundit, në Departamentin e Kontabilitetit të Shtetit, kjo llogari ka gjithmonë një bilanc Debiti.”

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 23/2013/NQ-CP Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Lai Châu

b) Shfuqizimi i pikës 3.

3. Neni 4 i Qarkores nr.315/2016/TT-BTC ndryshohet dhe plotësohet si më poshtë:

a) Ndryshimi i pikës 1 si më poshtë:

“e para. Për Departamentin e Kontabilitetit Shtetëror:

a) Hapni një llogari të përgjithshme pagese në Vietnam Dong (VND) dhe në valuta të huaja në Zyrën e Transaksionit të Bankës Shtetërore të Vietnamit;

b) Hapni llogari të përgjithshme pagesash në VND dhe në valuta të huaja pranë bankave qendrore.”

b) Pas pikës 1, nenit 4, të shtohet pika 1a si më poshtë:

“1a. Për Bursën e Thesarit të Shtetit: Hapni llogaritë e pagesave në VND dhe në valuta të huaja në bankat qendrore tregtare.”

c) Të ndryshojë pikën 2 si më poshtë:

“a) Hap një llogari arkëtimi (në VND dhe në valutë të huaj) në një degë të bankës tregtare në të njëjtën krahinë për të mbledhur të ardhurat e buxhetit të shtetit nëpërmjet Thesarit të Shtetit;

b) të hapë një llogari pagese në valutë në një degë të një banke tregtare ose në një degë të Bankës Shtetërore të një province ose qyteti të drejtuar nga qendra në të njëjtën krahinë, me qëllim mbledhjen e të ardhurave dhe kryerjen e pagesave dhe pagesave në buxhetin e shtetit. në valutë të huaj (vetëm për zonat ku të ardhurat ose shpenzimet e buxhetit të shtetit krijohen në valutë).

4. Neni 5 i Qarkores nr.315/2016/TT-BTC ndryshohet si më poshtë:

“Neni 5. Përdorimi i llogarive të Thesarit të Shtetit

1. Përmbajtja e përdorimit të llogarisë:

a) Llogaria e përgjithshme e pagesave e Departamentit të Kontabilitetit Shtetëror e hapur në Zyrën e Transaksionit të Bankës Shtetërore të Vietnamit përdoret për të bërë të ardhura dhe shpenzime të buxhetit të shtetit të Bursës së Thesarit të Shtetit dhe të Thesarit të Shtetit provincial nëpërmjet kanaleve të pagesave.elektronike ndërbankare; të hyrat dhe shpenzimet lidhur me menaxhimin e borxhit; transaksionet për të menaxhuar bilancin e llogarisë për të siguruar aftësinë paguese të Thesarit të Shtetit në Zyrën e Transaksionit të Bankës Shtetërore të Vietnamit dhe bankave tregtare; transaksionet që përdorin fonde shtetërore përkohësisht të papuna, trajtimi i fondeve shtetërore përkohësisht të mangëta sipas regjimit të përcaktuar dhe transaksione të tjera (nëse ka) në përputhje me dispozitat e ligjit.

b) Llogaria e përgjithshme e pagesave e Departamentit të Kontabilitetit Shtetëror e hapur pranë një banke qendrore tregtare përdoret për kryerjen e transaksioneve të shlyerjes në fund të ditës të të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit të shtetit nga llogaritë rrjedhëse, llogaritë bankare dhe llogaritë e tjera. Bursa e Thesarit të Shtetit, Thesari i Shtetit Krahinor, Thesari i Shtetit të Qarkut) pranë bankave tregtare sipas regjimit të përcaktuar;

c) Llogaria e pagesave të Bursës së Thesarit të Shtetit e hapur pranë bankave të nivelit të dytë përdoret për realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit të shtetit, të ardhurave dhe shpenzimeve që lidhen me administrimin e borxhit; kryen transaksionet e shlyerjes në fund të ditës të të ardhurave dhe shpenzimeve që lindin në llogarinë e përgjithshme të pagesave të Departamentit të Kontabilitetit Shtetëror pranë të njëjtit sistem bankar tregtar; të kryejë transaksione duke përdorur fondet shtetërore përkohësisht të papuna, të trajtojë mungesat e përkohshme të fondeve shtetërore sipas regjimit të përcaktuar; transaksionet për të menaxhuar bilancin e llogarisë për të siguruar aftësinë paguese të Thesarit të Shtetit në Zyrën e Transaksionit të Bankës Shtetërore të Vietnamit dhe bankave tregtare;

Tham Khảo Thêm:  Bài dạy minh họa SGK lớp 6 bộ sách Chân trời sáng tạo

d) Llogaritë e pagesave të njësive të Thesarit të Shtetit (Thesari i Shtetit krahinor, Thesari i Shtetit të rrethit) të hapura pranë bankave tregtare përdoren për realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit të shtetit; kryen transaksionet e shlyerjes në fund të ditës të të ardhurave dhe shpenzimeve që lindin në llogarinë e përgjithshme të pagesave të Departamentit të Kontabilitetit Shtetëror në të njëjtin sistem bankar tregtar; depozitimi në para dhe tërheqja e Thesarit të Shtetit të rrethit;

dd) Llogaritë e posaçme të arkëtimit të njësive të thesarit të shtetit krahinor dhe rrethor të hapura pranë bankave tregtare përdoren për mbledhjen e të ardhurave të buxhetit të shtetit; kryen transaksionet e shlyerjes në fund të ditës të të ardhurave të buxhetit të shtetit në llogarinë e përgjithshme të pagesave të Departamentit të Kontabilitetit Shtetëror pranë të njëjtit sistem bankar tregtar.

Në rast se Thesari i Shtetit në nivel provincial ose i rrethit hap një llogari arkëtimi pranë një banke tregtare që nuk ka marrë ende pjesë në pagesat dypalëshe elektronike pranë Thesarit të Shtetit, në fund të ditës së punës, të gjitha të ardhurat e buxhetit të shtetit do të jenë gjeneruar në llogaritë e arkëtimit të njësive, kjo duhet të transferohet në llogarinë e përgjithshme të pagesave të Departamentit të Kontabilitetit Shtetëror pranë Zyrës së Transaksionit të SBV-së sipas procesit të pagesave elektronike ndërbankare; ose transferoni në llogarinë e pagesave të Thesarit të Shtetit në nivel rrethi përkatës (për llogarinë e specializuar të arkëtimit të Thesarit të Shtetit në nivel rrethi) për të transferuar më pas në llogarinë e përgjithshme të pagesave të Departamentit të Kontabilitetit Shtetëror pranë bankës qendrore tregtare në përputhje me rregulloret. Procesi elektronik i pagesës dypalëshe, duke siguruar që deri në fund të ditës së punës, llogaritë e specializuara të arkëtimit në njësitë e thesarit të shtetit në nivel provincial dhe njësitë e thesarit të shtetit në nivel qarku të kenë bilanc zero; me përjashtim të të ardhurave të buxhetit të shtetit që lindin pas kohës së pezullimit të transmetimit dhe marrjes së dokumenteve të pagesës për të krahasuar të dhënat e pagesës së ditës ndërmjet thesarit të shtetit të krahinës, thesarit të shtetit të rrethit dhe bankës tregtare ku është hapur llogaria e arkëtimit, ato do të transferohen. në llogaritë e tjera.shuma përkatëse e përmendur më sipër në ditën e ardhshme të punës.

2. Rreth procesit të pagesës

a) Mbledhja, shpenzimet, pagesa, krahasimi i të dhënave për llogarinë e përgjithshme të pagesave të Departamentit të Kontabilitetit Shtetëror të hapur në Zyrën e Transaksionit të Bankës Shtetërore të Vietnamit duhet të jetë në përputhje me rregulloret e Bankës Shtetërore të Vietnamit;

b) Mbledhja, shpenzimi, pagesa, rakordimi i të dhënave dhe shlyerja në fund të ditës për llogaritë e përgjithshme të pagesave, llogaritë e pagesave dhe llogaritë e specializuara të arkëtimit të njësive të thesarit shtetëror (Departamenti i Kontabilitetit të Shtetit, Departamenti i Transaksioneve të Thesarit të Shtetit, Thesari i Shtetit Provincial, Thesari i Shtetit të Qarkut ) në bankat e nivelit të dytë kryhen sipas marrëveshjes për procesin elektronik të pagesave dypalëshe ndërmjet Thesarit të Shtetit (Qendror) dhe çdo sistemi bankar tregtar. Thesari i Shtetit do të koordinohet me sistemet bankare komerciale ku hapen llogaritë për të rënë dakord për procesin elektronik të pagesave dypalëshe ndërmjet Thesarit të Shtetit (Qendror) dhe çdo sistemi bankar tregtar, në përputhje me dispozitat e ligjit.

Në rast se Thesari i Shtetit në nivel provincial, Thesari i Shtetit të rrethit hap një llogari pagese (e zbatueshme vetëm për Thesarin e Shtetit të rrethit) ose një llogari arkëtimi në një bankë tregtare në të njëjtën zonë që nuk ka marrë ende pjesë në pagesat dypalëshe elektronike me Thesari i Shtetit, do ta bëjë këtë sipas procesit të pagesës manuale me dokumente në letër, siç përshkruhet nga Banka Shtetërore e Vietnamit dhe bankat tregtare ku Thesari i Shtetit provincial dhe Thesari i Shtetit të rrethit hapin llogari.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 136/2018/TT-BTC Sửa đổi quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt

5. Pika 1, neni 6 i Qarkores nr.315/2016/TT-BTC ndryshohet dhe plotësohet si më poshtë:

“e para. Për Departamentin e Kontabilitetit të Shtetit dhe Bursën e Thesarit të Shtetit:

a) Bursa e Thesarit Shtetëror do të kryejë procedurat për mbylljen dhe finalizimin e llogarive të përgjithshme të pagesave të hapura aktualisht në Zyrën e Transaksionit të Bankës Shtetërore të Vietnamit dhe bankave tregtare në nivel qendror; në të njëjtën kohë, Departamenti i Kontabilitetit Shtetëror do të kryejë procedurat për hapjen dhe përdorimin e llogarive të përgjithshme të pagesave në Zyrën e Transaksionit të Bankës Shtetërore të Vietnamit dhe bankave tregtare në nivel qendror gjatë zbatimit të projektit të unifikimit të pikës qendrore për kontrollin e buxhetit të shtetit. shpenzimet nëpërmjet Thesarit të Shtetit.

Për llogaritë e pagesave të Bursës së Thesarit të Shtetit të hapura aktualisht në një bankë qendrore tregtare, Bursa e Thesarit Shtetëror do të vazhdojë ta përdorë atë për të ndjekur procesin e pagesave dypalëshe elektronike.

b) Bazuar në nevojat dhe situatën aktuale, Drejtori i Përgjithshëm i Thesarit të Shtetit shqyrton dhe vendos zgjedhjen e hapjes së më shumë llogarive pranë bankave të nivelit të dytë, përveç bankave të nivelit të dytë, në të cilat Thesari i Shtetit hap aktualisht llogari.

6. Klauzola 2, neni 7 i Qarkores nr. 315/2016/TT-BTC ndryshohet si më poshtë:

“2. Për llogarinë e përgjithshme rrjedhëse të hapur nga Departamenti i Kontabilitetit Shtetëror në Bankën Shtetërore të Vietnamit, pagesat mujore të interesit dhe tarifave llogariten, konfirmohen dhe llogariten sipas rregulloreve të Bankës Shtetërore të Vietnamit.

7. Klauzola 2, neni 8 i Qarkores Nr.315/2016/TT-BTC ndryshohet si më poshtë:

“2. Organizoni dhe menaxhoni balancat në llogaritë e përgjithshme të pagesave të Departamentit të Kontabilitetit Shtetëror për të siguruar aftësinë paguese të të gjithë sistemit të Thesarit të Shtetit.”

Neni 2. Efekti.

1. Kjo Qarkore hyn në fuqi nga data 1 shkurt 2018.

2. Për zbatimin e kësaj qarkoreje përgjigjen Thesari i Shtetit dhe agjencitë, njësitë, organizatat dhe individët përkatës.

GRATËTë lutem prano:
– Zyra Qendrore dhe Komitetet e Partisë;

– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Presidentit; Zyra e qeverisë;
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Kontrolli i Shtetit;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë në varësi të Qeverisë;
– Organi qendror i sindikatave;
– Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Departamentet e Financave, Thesarit të Shtetit, Departamentit të Tatimeve, Departamentet e Doganave të provincave dhe qyteteve drejtpërdrejt në varësi të Qeverisë Qendrore;
– Njësitë nën dhe në varësi të Ministrisë së Financave;
– Departamenti i Inspektimit të Dokumenteve (Ministria e Drejtësisë);
– Njoftim;
– Faqja e internetit e qeverisë; Faqja e internetit e Ministrisë së Financave;
– Ruaj: VT, Thesari i Shtetit (400 kopje).

KT. MINISTRI
Zëvendës
Huynh Quang Hai

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 131/2017/TT-BTC Quy định mới về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *