Thông tư 13/2022/TT-BNV Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

Rate this post

Thông tư 13/2022/TT-BNV

Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức

Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 13/2022/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức.

Bạn đang xem: Thông tư 13/2022/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức

Vì vậy, việc xác định cơ cấu ngạch công chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính của bộ, ngành, địa phương căn cứ vào:

  • Danh mục vị trí việc làm của công chức chuyên môn, nghiệp vụ dùng chung do Bộ Nội vụ và các bộ quản lý ngành quản lý phù hợp với quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020;
  • Mức độ phức tạp của công việc và số lượng công chức được điều động theo từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  • Tiêu chuẩn chức danh công chức chuyên môn tương ứng với vị trí việc làm.

BỘ NỘI VỤ
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 13/2022/TT-BNV

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

nhà tròn

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CƠ CẤU CHÀO HÀNG

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và bảng lương của công chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ, ngành, địa phương).

Điều 2. Căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức

1. Việc xác định cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức hành chính của bộ, ngành, địa phương căn cứ vào:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 40/2018/TT-BTC Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp Nhà nước

a) Danh mục việc làm của công chức chuyên môn chuyên ngành và công chức chuyên môn dùng chung do Bộ Nội vụ và các bộ quản lý ngành quản lý theo quy định tại Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. 62. 2020/NĐ-CP ngày tháng 6. ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ đối với vị trí việc làm và bảng lương của công chức;

b) Mức độ phức tạp của công việc và số lượng công chức được bố trí điều động theo từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức chuyên ngành tương ứng với vị trí việc làm.

2. Khi xác định cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức hành chính không tính công chức giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo.

Điều 3. Trình tự xác định cơ cấu ngạch công chức

1. Thủ trưởng cơ quan sử dụng công chức căn cứ vào điểm 1 Điều 2 của Thông tư này và trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, số lượng lương của công chức được điều chỉnh theo từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức để xác định tỷ lệ phần trăm. (tỷ lệ phần trăm) công chức giữ các ngạch công chức theo từng chuyên môn trong cơ quan, tổ chức báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phê duyệt cơ cấu ngạch công chức phù hợp với tính chất phức tạp của công việc, theo vị trí việc làm, tính chất, đặc điểm và mức độ hoạt động của văn phòng cơ quan quản lý việc làm công chức. .

3. Bộ phận phụ trách công tác tổ chức và cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị tham mưu, giúp người quản lý xác định số lượng ngạch công chức và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan. tổ chức, đơn vị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của thông tư này, xác định cơ cấu ngạch công chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của mình, làm cơ sở cho việc chuyển ngạch, nâng ngạch và triển khai thực hiện Thông tư này, các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 335/2016-TT-BTC Quy định về phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản

2. Các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả xác định cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức hành chính do mình chỉ đạo theo Phụ lục 01 và Phụ lục 02 của Ủy ban ban hành kèm theo Thông tư này và Đề án. của các vị trí làm việc. được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nội vụ phê duyệt để quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp có sự thay đổi về cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, bộ, ngành, địa phương thì báo cáo ngay về Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến ​​trước khi tổ chức thực hiện.

Điều 5. hiệu quả

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đứng đầu. và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng;
– Các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Đảng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Tổng KTNN;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị – xã hội;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Thông báo; website Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; Website Bộ Nội vụ;
– Bộ Nội vụ: Các Bộ trưởng, Thứ trưởng, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Lưu: VT, CCVC.

Bộ

Phạm Thị Thanh Trà

Bộ, ngành…………….

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 50/2014/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

PHỤ LỤC SỐ 01

SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
(Ban hành kèm theo thông tư số 13 ngày 31.12.2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Loại hình tổ chức

Số lượng công chức

Số ngạch/loại công chức

thang ngạch công chức

Số ngạch công chức

Loại ngạch công chức

(Đầu tiên) (2) (3) (4) (5) (6)
Các Cục và tương đương
Đầu tiên văn phòng X PHỤ NỮ Loại… …%
Loại… …%
2 Trường hợp A X PHỤ NỮ Loại… …%
Loại… …%
biệt phái Tổng cục và tương đương
Đầu tiên Tổng cục A
1.1 văn phòng X PHỤ NỮ Loại… …%
1.2 Trường hợp A X PHỤ NỮ Loại… …%
1.3 khoa A X PHỤ NỮ Loại… …%
2 Tổng cục BU
,,,
III Cục và tương đương
Đầu tiên khoa A X PHỤ NỮ Loại… …%
Loại… …%
IV Tổ chức khác có sử dụng công chức
Đầu tiên tổ chức A X Loại… …%

lập trình viên
(dấu hiệu)

Trưởng phòng tổ chức cán bộ
(dấu hiệu)

… ngày tháng năm …
Thủ trưởng các bộ, ngành
(Ký tên và đóng dấu)

Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương….

PHỤ LỤC SỐ 02

SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

(Ban hành kèm theo thông tư số 13 ngày 31.12.2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT Loại hình tổ chức Số lượng công chức Số ngạch/loại công chức thang ngạch công chức
Số ngạch công chức Loại ngạch công chức
(Đầu tiên) (2) (3) (4) (5) (6)
hoặc cấp tỉnh
Các Sở, ngành
Đầu tiên văn phòng X PHỤ NỮ Loại… …%
Loại… …%
2 Khoa A X PHỤ NỮ Loại… …%
Loại… …%
….
biệt phái Tổ chức khác có sử dụng công chức
Đầu tiên tổ chức A X PHỤ NỮ Loại… …%
Loại… …%
BỎ TRÒN
Các Vòng tròn A X Loại… …%
biệt phái Quận B X Loại… …%

lập trình viên
(dấu hiệu)

Giám đốc Sở Nội vụ
(Ký tên và đóng dấu)

… ngày tháng năm …
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố…
(Ký tên và đóng dấu)

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 13/2022/TT-BNV Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *