Thông tư 13/2018/TT-BCT Quy định quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Rate this post

Qarkorja 13/2018/TT-BCT

Rregullore për menaxhimin e përdorimit të eksplozivëve industrialë

Më 15 qershor 2018, Ministri i Industrisë dhe Tregtisë nxori Qarkoren 13/2018/TT-BCT që përcakton menaxhimin dhe përdorimin e eksplozivëve industrialë dhe prekursorëve të eksplozivëve që përdoren për prodhimin e eksplozivëve industrialë. Karma. Qarkorja hyn në fuqi nga 1 korriku 2018. Ju ftojmë të lexoni së bashku.

Po shikoni: Qarkorja 13/2018/TT-BCT Rregulloret për menaxhimin dhe përdorimin e eksplozivëve industrialë

MINISTRIA E INDUSTRISË DHE TREGTISË
—-
REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————
Nr: 13/2018/TT-BCT Hanoi, 15 qershor 2018

RRETHOREN
RREGULLORE MBI MENAXHIMIN DHE PËRDORIMIN E MATERIALEVE EKSPLOZIVE INDUSTRIALE, PROCESIONET EKSPLOZIVE PËR PRODUKTET EKSLOSIVE INDUSTRIAL

Në bazë të Ligjit të 20 qershorit 2017 për menaxhimin dhe përdorimin e armëve, eksplozivëve dhe mjeteve mbështetëse;

Në bazë të Dekretit Nr. 71/2018/ND-CP të datës 15 maj 2018 të Qeverisë që detajon një numër nenesh të Ligjit për menaxhimin dhe përdorimin e armëve, eksplozivëve dhe mjeteve mbajtëse të lëndëve plasëse, prekursorët industrialë dhe eksplozivët;

Në bazë të Dekretit Nr. 98/2017/ND-CP datë 18 gusht 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Sigurisë Industriale dhe Inxhinierisë së Mjedisit,

Ministri i Industrisë dhe Tregtisë shpall Qarkoren për menaxhimin dhe përdorimin e eksplozivëve industrialë dhe prekursorëve të eksplozivëve që përdoren për prodhimin e lëndëve plasëse industriale.

Kapitulli I

RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fushëveprimi

Kjo Qarkore përshkruan listën e eksplozivëve industrialë dhe prekursorëve të eksplozivëve që përdoren për prodhimin e eksplozivëve industrialë; kompetenca për lëshimin e lejeve dhe certifikatave për menaxhimin dhe përdorimin e eksplozivëve industrialë dhe prekursorëve të eksplozivëve që përdoren për prodhimin e eksplozivëve industrialë; të ndërtojë, menaxhojë, përditësojë dhe shfrytëzojë bazën e të dhënave për eksplozivët industrialë dhe prekursorët e eksplozivëve që përdoren për prodhimin e eksplozivëve industrialë për subjektet nën menaxhimin shtetëror të Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë. përgjegjësitë e organizatave dhe ndërmarrjeve që kërkojnë, prodhojnë, tregtojnë, transportojnë, përdorin dhe shkatërrojnë eksplozivët industrialë dhe prekursorët e eksplozivëve të përdorur për prodhimin e eksplozivëve industrialë.

Neni 2. Subjektet e aplikimit

Kjo qarkore zbatohet për agjencitë dhe organizatat (177) organizatat dhe individët e përfshirë në menaxhimin, kërkimin, prodhimin, biznesin, transportin, ruajtjen, përdorimin dhe shkatërrimin e eksplozivëve industrialë dhe prekursorëve shpërthyes të përdorur për prodhimin e eksplozivëve industrialë në Vietnam.

Neni 3. Lista e eksplozivëve industrialë që lejohen të prodhohen, tregtohen dhe përdoren në Vietnam

1. Lista e eksplozivëve industrialë të lejuar për t’u prodhuar, tregtuar dhe përdorur në Vietnam (Lista e eksplozivëve industrialë) përfshin eksplozivët industrialë në shërbim të kërkimit dhe nxjerrjes së naftës dhe gazit dhe shpërthimit industrial të materialeve të specifikuara në Shtojcën I të lëshuar së bashku me këtë Qarkore.

2. Organizimi i prodhimit dhe importit të eksplozivëve të rinj industrialë që nuk përfshihen në Listën e specifikuar në Shtojcën I të kësaj Qarkoreje (me përjashtim të eksplozivëve industrialë në shërbim të kërkimit dhe nxjerrjes së naftës). gazit) dërgojnë dokumentet e regjistrimit në Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë për të njohur rezultatet e regjistrimit, rishikimit dhe shtimit në Listën e lëndëve plasëse industriale. Formulari i regjistrimit është specifikuar në Shtojcën II të lëshuar me këtë Qarkore.

Tham Khảo Thêm:  Tổng hợp kiến thức Toán lớp 2

3. Testimi dhe pranimi i eksplozivëve të rinj industrialë duhet të jetë në përputhje me dispozitat e Rregullores Teknike Kombëtare për sigurinë në prodhimin, testimin dhe pranimin e eksplozivëve industrialë QCVN 01:2012/BCT.

4. Eksplozivët industrialë duhet të etiketohen sipas rregulloreve aktuale. Prodhuesit dhe importuesit duhet të shkruajnë emrat e eksplozivëve industrialë sipas përcaktimeve të Shtojcës I të lëshuar me këtë Qarkore dhe lejohen të shtojnë emrat tregtarë të produkteve.

5. Organizatat që prodhojnë, importojnë dhe eksportojnë eksplozivë industrialë në shërbim të kërkimit dhe shfrytëzimit të naftës dhe gazit duhet të shpallin standardet e aplikueshme sipas dispozitave të Ligjit për cilësinë e produkteve dhe mallrave.

Neni 4. Lista e prekursorëve të eksplozivëve që përdoren për prodhimin e lëndëve plasëse industriale

Lista e prekursorëve të eksplozivëve të përdorur për prodhimin e eksplozivëve industrialë është specifikuar në Shtojcën III të kësaj Qarkoreje.

Neni 5. Licencat dhe certifikatat për menaxhimin dhe përdorimin e eksplozivëve industrialë dhe prekursorëve të eksplozivëve të përdorur për prodhimin e eksplozivëve industrialë.

1. Certifikata e përshtatshmërisë për prodhimin e eksplozivëve industrialë.

2. Certifikata e përshtatshmërisë për prodhimin e prekursorëve eksploziv që përdoren për prodhimin e eksplozivëve industrialë.

3. Licencë për tregtimin e lëndëve plasëse industriale.

4. Licencë për tregtimin e prekursorëve të lëndëve plasëse që përdoren për prodhimin e lëndëve plasëse industriale.

5. Licencë për eksport dhe import të lëndëve plasëse industriale.

6. Licencë për eksport dhe import të prekursorëve të lëndëve plasëse që përdoren për prodhimin e lëndëve plasëse industriale.

7. Licencë për përdorimin e lëndëve plasëse industriale.

8. Licenca e shërbimit të shpërthimit.

Neni 6. Kompetenca për lëshimin e lejeve dhe certifikatave për menaxhimin dhe përdorimin e eksplozivëve industrialë dhe prekursorëve të eksplozivëve që përdoren për prodhimin e eksplozivëve industrialë.

1. Departamenti i Sigurisë Industriale dhe Mjedisit lëshon, rilëshon, nxjerr, rregullon dhe tërheq:

a) Licencat dhe certifikatat e përcaktuara në pikat 1, 2, 3, 8 të nenit 5 të kësaj qarkoreje;

b) Licenca për përdorimin e eksplozivëve industrialë për organizatat që janë ndërmarrje shtetërore, ndërmarrje shtetërore që zotërojnë aksione kontrolluese të lëshuar nga Komiteti për Administrimin e Kapitalit Shtetëror në Ndërmarrjet, Korporata e Investimeve Kapitale Shteti ose ministritë dhe degët që veprojnë si përfaqësues të kapitalit. pronarët, ndërmarrjet e naftës dhe gazit, ndërmarrjet me investime të huaja, ndërmarrjet me licenca për veprimtari minerale të dhëna nga Ministria e Burimeve Natyrore dhe Mjedisit ose organizatat, organizatat e trajnimit dhe kërkimit shkencor, me përjashtim të organizatave dhe ndërmarrjeve nën drejtimin e Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare.

2. Departamenti i Kimikateve jep, ndryshon, rilëshon, jep, rregullon dhe revokojë lejet e përcaktuara në pikat 4, 5 dhe 6 të nenit 5 të kësaj qarkoreje.

3. Departamentet e Industrisë dhe Tregtisë së provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra (Departamenti i Industrisë dhe Tregtisë) japin, ri-lëshojnë dhe heqin licencat për përdorimin e eksplozivëve industrialë për organizatat që përdorin eksploziv në lokalitetet e tyre, me përjashtim të organizatave të specifikuara në pikën b, klauzola 1 e këtë nen dhe organizatat nën drejtimin e Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare.

4. Format e lejeve dhe certifikatave të përcaktuara në Shtojcën IV të lëshuara me këtë Qarkore.

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 104/NQ-CP Đơn giản hóa 71 thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Tài Chính

kapitulli II

BAZA E TË DHËNAVE MBI MATERIALET EKSPLOZIVE INDUSTRIALE, PËRPUNUESËT E SHPËRTHIMIT TË PËRDORUR PËR MATERIALET INDUSTRIALE EKSPLOZIVE

Neni 7. Parimet për ndërtimin, përditësimin, menaxhimin, shfrytëzimin dhe përdorimin e bazave të të dhënave

1. Baza e të dhënave për eksplozivët industrialë dhe prekursorët e eksplozivëve që përdoren për prodhimin e lëndëve plasëse industriale (baza e të dhënave) ndërtohet dhe menaxhohet nga Ministria e Industrisë dhe Tregtisë.

2. Përditësimi i bazës së të dhënave duhet të bëhet rregullisht, vazhdimisht, në kohë dhe në mënyrë efektive.

3. Shfrytëzimi dhe përdorimi i bazave të të dhënave duhet të jetë në përputhje me dispozitat e ligjit, të garantojë mbrojtjen kombëtare, sigurinë, sekretet shtetërore, të ruajë stabilitetin politik, rendin dhe sigurinë shoqërore.

4. Sigurimi i të drejtave të organizatave dhe individëve për akses, shfrytëzim dhe përdorim të informacionit në bazën e të dhënave në përputhje me dispozitat e ligjit.

Neni 8. Ndërtimi i bazës së të dhënave të infrastrukturës teknike

1. Ndërtimi i bazës së të dhënave duhet të jetë në përputhje me arkitekturën e sistemit kombëtar të informacionit, me arkitekturën e-Qeverisje të Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë, si dhe me standardet dhe standardet dhe rregulloret e bazës së të dhënave, teknologjinë e informacionit teknik dhe normat ekonomiko-teknike; pajtueshmërinë, integrimin, shkëmbimin e informacionit dhe shkallëzueshmërinë e fushave të të dhënave në dizajnimin e sistemit dhe softuerin e aplikimit.

2. Dizajnoni strukturën e bazës së të dhënave për të siguruar zgjerimin dhe zhvillimin.

3. Infrastruktura teknike për bazën e të dhënave përfshin:

a) Sistemi i dixhitalizimit dhe krijimi i përmbajtjes dixhitale;

b) Sistemi i serverëve (shërbimet, administrimi);

c) Sistemi rezervë dhe ruajtjes së të dhënave;

d) Siguria e informacionit, siguria dhe sistemi i konfidencialitetit;

dd) Sistemi i pajisjeve në shërbim të aksesimit, shfrytëzimit dhe përditësimit të informacionit;

e) Sistemi softuerik i infrastrukturës.

Neni 9. Menaxhimi i bazës së të dhënave

1. Agjencia që kryen funksionin e pikës kontaktuese informative të Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë organizon përditësimin e informacionit të ministrive, degëve dhe lokaliteteve dhe merr përgjegjësinë për përmbajtjen e informacionit të përditësuar në bazën e të dhënave.

2. Organizatat e caktuara për të ndërtuar, menaxhuar dhe operuar bazat e të dhënave të komponentëve duhet të kontrollojnë dhe vërtetojnë përmbajtjen e informacionit të ofruar nga organizata, organizata dhe individë fokale të informacionit shkencor dhe teknologjik, të ofruar nga një agjent tjetër përpara se të përditësohen në bazën e të dhënave; përditësojnë informacionin nën menaxhimin e tyre dhe marrin përgjegjësinë për përmbajtjen e informacionit të përditësuar në bazën e të dhënave.

Neni 10. Shfrytëzimi dhe përdorimi i bazave të të dhënave

1. Organizatat e përcaktuara në nenet 20 dhe 21 të kësaj qarkoreje kanë të drejtë të shfrytëzojnë dhe përdorin bazën e të dhënave sipas decentralizimit.

2. Të gjitha organizatat dhe individët kanë të drejtë të aksesojnë dhe përdorin bazën e të dhënave falas në informacionin e mëposhtëm:

a) Dokumentet ligjore për eksplozivët industrialë, prekursorët e eksplozivëve që përdoren për prodhimin e eksplozivëve industrialë;

b) Eksplozivët industrialë, prekursorët shpërthyes që përdoren për prodhimin e eksplozivëve industrialë të prodhuar dhe importuar nga organizata në listën e eksplozivëve industrialë të lejuar të prodhohen, tregtohen dhe përdoren në Vietnam Vietnam, Lista e prekursorëve shpërthyes që përdoren për prodhimin e eksplozivëve industrialë;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 14/2018/TT-BNV Hướng dẫn mới về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

c) Statistikat e përgjithshme për eksplozivët industrialë dhe prekursorët e eksplozivëve të përdorur për prodhimin e eksplozivëve industrialë;

d) Informacion në lidhje me aksidentet dhe incidentet në lidhje me eksplozivët industrialë dhe prekursorët e eksplozivëve të përdorur për prodhimin e eksplozivëve industrialë.

3. Organizatat që marrin pjesë në mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin e informacionit në bazën e të dhënave mund të kenë akses dhe të shfrytëzojnë bazën e të dhënave sipas decentralizimit të tyre; kanë të drejtë të nxjerrin të dhëna që kontribuojnë drejtpërdrejt për t’i organizuar në një bazë të dhënash të veçantë që i shërben kërkesave të ministrive, degëve dhe lokaliteteve.

Neni 11. Mirëmbajtja dhe zhvillimi i bazës së të dhënave

Agjencitë menaxhuese dhe agjencitë dhe organizatat që marrin pjesë në ndërtimin dhe funksionimin e bazës së të dhënave janë përgjegjëse për shpërndarjen e burimeve njerëzore dhe objekteve dhe sigurimin e financimit të rregullt për mirëmbajtjen dhe zhvillimin e të dhënave të bazës së të dhënave.

Neni 12. Funksionimi, mirëmbajtja, monitorimi dhe përmirësimi i infrastrukturës teknike dhe softuerit të bazës së të dhënave

Funksionimi, mirëmbajtja, monitorimi dhe përmirësimi i bazës së të dhënave përfshin përmbajtjet e mëposhtme:

1. Zbatimi i masave për të garantuar sigurinë dhe mjedisin në qendrën elektronike të të dhënave.

2. Zbatoni masa rezervë për të siguruar aftësinë e sistemit për të rivendosur kur shfaqen probleme. Të dhënat rezervë duhet të mbrohen, kontrolloni periodikisht dhe rivendosni sistemin nga të dhënat rezervë për të qenë gati për përdorim kur është e nevojshme.

3. Zbatoni masat e mirëmbajtjes, mirëmbajtjes dhe riparimit për të siguruar që Baza e të Dhënave të funksionojë vazhdimisht 24 orë në ditë.

4. Zbatimi i aktiviteteve monitoruese për të paralajmëruar kundër akteve të pasigurta të bazës së të dhënave.

5. Rishikoni dhe propozoni në mënyrë periodike plane për të përmirësuar dhe zhvilluar infrastrukturën teknike dhe softuerin e bazës së të dhënave për t’iu përshtatur nevojave aktuale.

Neni 13. Financimi për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e bazës së të dhënave

1. Financimi për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e bazës së të dhënave sigurohet nga buxheti i shtetit ose mobilizohen nga burime të tjera financimi.

2. Fondet për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e bazës së të dhënave përfshijnë:

a) Investimi në themelet fizike dhe teknike në shërbim të ndërtimit, mirëmbajtjes dhe zhvillimit të bazës së të dhënave;

b) Sigurimi i funksionimit të sistemit të rrjetit të informacionit të kërkimit dhe trajnimit që i shërben bazës së të dhënave;

c) Të mbledhë, përpunojë, përditësojë dhe integrojë informacionin në bazën e të dhënave;

d) Kryen aktivitete për të garantuar sigurinë, sigurinë dhe konfidencialitetin e informacionit.

………….

Shkarkoni skedarin për të parë përmbajtjen e detajuar të Qarkores 13/2018/TT-BCT

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 13/2018/TT-BCT Quy định quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *