Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục

Rate this post

Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT

Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở mầm non tư thục. Vì vậy, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng được quy định cụ thể như sau:

Bạn đang xem: Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục

  • Quy chế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở mầm non tư thục bao gồm: tổ chức và hoạt động; giáo viên, nhân viên và trẻ em; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản; kiểm tra, bình xét, khen thưởng và xử lý vi phạm.
  • Quy định áp dụng đối với trường mầm non, trường mẫu giáo (sau đây gọi là trường), lớp mẫu giáo, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; tổ chức, cá nhân có liên quan.
  • Nhà trường, lớp mẫu giáo, nhóm trẻ, nhà trẻ độc lập được tổ chức và hoạt động theo quy định của Điều lệ trường mầm non và Quy chế này..
  • Văn bản này không áp dụng đối với việc thành lập nhà trường, nhà trẻ, nhà trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hợp tác, đầu tư với nước ngoài.

Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT – Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-o0o———

Số: 13/2015/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015

nhà tròn

Thông báo Quy chế TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VƯỜN TƯ NHÂN

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Điều lệ trường mầm non; Thông tư số Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 sửa đổi, bổ sung hoàn thiện điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; Điểm 1 Điều 17 và Điểm c Khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Vườn ban hành kèm theo Quyết định số hoàn thiện Thông tư số Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non; Thông tư số Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo quyết định số 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non tư thục.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non tư thục.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 10/2022/QĐ-TTg Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2015. Thông tư này thay thế Quyết định số Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục và Thông tư số 28. /2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2011 của việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non tư thục ban hành kèm theo quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/7/2011 ngày 25 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng. của Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội;
– Hội đồng Giáo dục và Phát triển Quốc gia;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Vụ Kỹ thuật Xây dựng và Pháp chế);
– Như điều 3;
– Thông báo;
– Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
– Hội cựu giáo chức Việt Nam;
– Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDMN.

Bộ
Phạm Vũ Luân

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TƯ THÂN
(Ban hành kèm theo thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở mầm non tư thục, bao gồm: tổ chức và hoạt động; giáo viên, nhân viên và trẻ em; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản; kiểm tra, bình xét, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 78/2009/QĐ-TTG Về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên môi trường

2. Quy định này áp dụng đối với trường mầm non, trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là trường), nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được tổ chức và hoạt động theo quy định của Điều lệ trường mầm non và quy chế này.

4. Văn bản này không áp dụng đối với việc thành lập nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hợp tác, đầu tư với nước ngoài.

Điều 2. Địa điểm của nhà trường, nhà trẻ, nhóm, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

1. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập là cơ sở giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân, do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức doanh nghiệp điều hành và do một tổ chức, cá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động là ngoài ngân sách nhà nước.

2. Nhà trường, nhà trẻ tư thục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản riêng.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường, lớp mẫu giáo, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

1. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ trường mầm non và quy chế này.

2. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, huy động, sử dụng và quản lý các nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu của mầm non. giáo dục, góp phần cùng nhà nước chăm lo đến vấn đề giáo dục và đáp ứng yêu cầu của xã hội.

3. Chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định và yêu cầu của các cơ quan có liên quan.

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chính sách ưu đãi đối với nhà trường, lớp mẫu giáo, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cơ sở vật chất và được ngân sách hỗ trợ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao thì được hưởng chính sách ưu đãi. theo luật.

Điều 5. Phân cấp quản lý

1. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

2. Ủy ban nhân dân xã, khu phố, khu phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp đô thị) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

3. Phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 3208/TCHQ-TXNK Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của nhà trường, nhà trẻ tư thục

Nhà trường, nhà trẻ tư thục có cơ cấu tổ chức đáp ứng yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định của Điều lệ trường mầm non và phù hợp với điều kiện, quy mô của nhà trường, bao gồm:

1. Hội đồng quản trị (nếu có);

2. Ban kiểm soát;

3. Giám đốc, Phó Giám đốc;

4. Tổ nghiệp vụ;

5. Tổ văn phòng;

6. Tổ chức đoàn thể;

7. Nhóm, lớp.

Điều 7. Đại hội thành viên góp vốn

1. Đại hội thành viên góp vốn gồm tất cả các thành viên góp vốn và có quyền biểu quyết, số phiếu biểu quyết của mỗi thành viên tương ứng với phần vốn góp được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động góp vốn. các trường thành viên, nhà trẻ.

2. Đại hội đồng thành viên góp vốn có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Xác định mục tiêu, phương hướng xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ;

b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; giải quyết các yêu cầu đột xuất về việc bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian được ủy quyền, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận;

c) Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, báo cáo tài chính hàng năm của nhà trường, nhà trẻ;

d) Thông qua quy chế nội bộ của nhà trường, nhà trẻ đối với tiêu chuẩn tuyển chọn Hội đồng quản trị, Hội đồng giám sát và Giám đốc;

đ) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

3. Đại hội đồng thành viên có vốn góp được triệu tập định kỳ ít nhất mỗi năm một lần hoặc bất thường do Hội đồng quản trị quyết định.

Trong trường hợp Ban quản lý vi phạm nghiêm trọng Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ thì Hội đồng giám sát có quyền triệu tập Đại hội đồng thành viên góp vốn họp bất thường, đồng thời thông báo cho Hội đồng quản trị biết. của các Giám đốc, quản lý mà tôi biết.

Điều kiện tổ chức cuộc họp phải phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

4. Nội dung các cuộc họp phải được ghi biên bản và được thông qua tại cuộc họp, có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp. Các quyết định của cuộc họp được thông qua bằng biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp và chỉ có hiệu lực khi được quá nửa số phiếu tán thành.

Tài liệu Phòng Giáo dục Sa Thầy để xem nội dung chi tiết hơn.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *