Thông tư 129/2017/TT-BTC Thang điểm đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Rate this post

Qarkorja 129/2017/TT-BTC

Shkalla e vlerësimit për praktikën e kursimeve dhe kundër mbeturinave

Nga data 1 shkurt 2018, qarkorja 129/2017/TT-BTC e shpallur nga Ministri i Financave që përcakton kriteret për vlerësimin e rezultateve të praktikës së kursimeve dhe anti-mbeturinave në shpenzimet korrente.

Po shikoni: Qarkorja 129/2017/TT-BTC Shkalla e vlerësimit për praktikën e kursimeve dhe kundër mbetjeve

Rrjedhimisht, Qarkorja përcakton bazën, përmbajtjen, kriteret dhe shkallën për vlerësimin e rezultateve të praktikës së kursimit dhe anti-mbeturinave në shpenzimet korrente për nivelet e buxhetit vendor, ministritë dhe agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë qeveritare dhe agjencitë e tjera qendrore.

FINANCIARE
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Numri: 129/2017/TT-BTC

Hanoi, 4 dhjetor 2017

RRETHOREN
DISPOZITJA E Kritereve për VLERËSIMIN E REZULTATEVE TË PRAKTIKËS, ANTI-MBETURINAVE NË PRITJE TË RREGULLT

Në bazë të Ligjit të 26 nëntorit 2013 për praktikën e kursimeve dhe parandalimin e mbeturinave;

Në zbatim të Ligjit të 25 qershorit 2015 për Buxhetin e Shtetit;

Në zbatim të Rezolutës Nr. 113/2015/QH13 datë 27 nëntor 2015 të Asamblesë Kombëtare për vazhdimin e zbatimit të Rezolutave të Asamblesë së XIII Kombëtar për veprimtaritë tematike të mbikëqyrjes dhe pyetjeve;

Në zbatim të Rezolutës Nr. 39-NQ/TW datë 17 prill 2015 të Byrosë Politike për zvogëlimin dhe ristrukturimin e kontingjentit të kuadrove, nëpunësve civilë dhe punonjësve publikë;

Në zbatim të Rezolutës Nr. 18-NQ/TW datë 25 tetor 2017 të Komitetit Qendror për një sërë çështjesh të vazhdimit të inovacionit, riorganizimit të aparatit organizativ të sistemit politik për të qenë të dobët dhe efektiv., efektiv;

Në zbatim të Rezolutës Nr.19-NQ/TW datë 25 tetor 2017 të Komitetit Qendror për vazhdimin e rinovimit të sistemit të organizimit dhe menaxhimit dhe përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit operacional të njësive jo-biznesore publike;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 84/2014/ND-CP i datës 8 shtator 2014 që detajon një numër nenesh të Ligjit për praktikën e kursimeve dhe parandalimin e mbetjeve;

Në zbatim të Dekretit Nr. 87/2017/ND-CP, datë 26 korrik 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Financave;

Me propozim të Drejtorit të Departamentit të Financave dhe Administratës;

Ministri i Financave nxjerr një qarkore që përcakton kriteret për vlerësimin e rezultateve të praktikës së kursimeve dhe parandalimit të mbetjeve në shpenzimet periodike.

Neni 1. Fushëveprimi

Kjo Qarkore përcakton bazat, përmbajtjen, kriteret dhe shkallën e vlerësimit të rezultateve të praktikës së kursimit dhe antishpërdorimit në shpenzimet korrente për nivelet e buxhetit vendor, ministritë, agjencitë e nivelit ministror dhe agjencitë, agjencitë qeveritare dhe agjencitë e tjera qendrore.

Neni 2. Subjektet e aplikimit

1. Subjektet e zbatimit të kësaj qarkoreje:

a) Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë qeveritare, agjencitë e tjera qendrore (në tekstin e mëtejmë: ministritë dhe agjencitë qendrore);

b) Komitetet Popullore në të gjitha nivelet: Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra (në tekstin e mëtejmë: Komitetet Popullore të nivelit krahinor); Komitetet Popullore të rretheve, qyteteve, qyteteve provinciale, qyteteve nën qytetet e drejtuara nga qendra (në tekstin e mëtejmë të referuara si Komitete Popullore në nivel rrethi); Komitetet Popullore të komunave, lagjeve dhe bashkive (në tekstin e mëtejmë: Komitetet Popullore në nivel komune);

Tham Khảo Thêm:  Công văn 7807/BGDĐT-KHTC Báo cáo quy mô đào tạo và kết quả tuyển sinh năm 2012

c) Agjencitë shtetërore, njësitë publike jo-biznesore që janë njësi shfrytëzuese të buxhetit të shtetit që u përkasin ministrive, agjencive qendrore dhe Komiteteve Popullore të të gjitha niveleve; agjencitë shtetërore dhe njësitë që janë njësi vlerësuese buxhetore me njësi nënvlerësuese buxhetore (përveç subjekteve të përcaktuara në pikat a dhe b pika 1 të këtij neni);

d) Agjencitë dhe njësitë e tjera të përfshira në vlerësimin e praktikës së kursimeve dhe kundër shpërdorimit në shpenzimet periodike.

2. Agjencitë dhe organizatat që kanë marrëdhënie të parregullta me buxhetin e shtetit nuk i nënshtrohen zbatimit të kësaj qarkoreje, duke përfshirë: Agjencitë dhe organizatat që marrin mbështetje një herë nga buxheti i shtetit ose porosisin furnizime nga buxheti i shtetit.ofrimi i produkteve dhe shërbimeve publike. ; organizatat shoqërore-politike-profesionale, organizatat shoqërore, organizatat socio-profesionale të mbështetura nga buxheti i shtetit sipas detyrave të caktuara nga shteti; organizatat ekonomike dhe institucionet financiare me mbështetje investuese dhe kapitale nga shteti sipas dispozitave të ligjit.

Neni 3. Bazat për vlerësimin e rezultateve të praktikës së kursimit dhe anti-mbeturinave në shpenzimet e përsëritura

Vlerësimi i rezultateve të praktikës së kursimit dhe anti-mbeturinave në shpenzimet periodike vjetore bazohet në bazat e mëposhtme:

1. Objektivat e kursimeve në Programin Master vjetor të Qeverisë për praktikën e kursimeve dhe kundër shpërdorimit.

2. Shuma e kursimeve përcaktohet në bazë të krahasimit të shpenzimeve faktike me vlerësimin e miratuar të shpenzimeve korrente të detyrave të kryera në vitin buxhetor dhe të sigurimit të cilësisë, në të cilat:

a) Vlerësimi i shpenzimeve korrente është numri i vlerësimeve të shpenzimeve korrente të caktuara për t’u përdorur në vit (duke përfshirë numrin e vlerësimeve të caktuara në fillim të vitit, numrin e vlerësimeve shtesë në vit dhe bilancin e lejuar të vlerësimit të vitit të kaluar ; bartet në vitin pasardhës). Të dhënat e vlerësuara përfshijnë të dhënat e përgjithshme të vlerësimit dhe të dhënat e detajuara të vlerësimit për secilin kriter vlerësimi të deklaruar në shtojcat bashkangjitur kësaj Qarkoreje;

b) Shpenzimet faktike janë shuma e shpenzimeve që njësia që kryen procedurat e pagesës shpenzon në thesarin e shtetit në lidhje me përfundimin e detyrave të caktuara në vitin buxhetor të agjencisë ose njësisë, duke përfshirë: shpenzimet faktike deri në fund të dhjetorit. 31 të vitit të vlerësimit plus shumën e shpenzimeve që njësia synon t’i paguajë Thesarit të Shtetit gjatë periudhës së rregullimit të shlyerjes;

c) Nëse autoriteti kompetent nuk arrin të caktojë vlerësime të detajuara të kostos për çdo zë shpenzimi si bazë për vlerësimin e rezultateve të praktikës së kursimit dhe luftimit të mbetjeve në shpenzimet periodike, agjencitë dhe njësitë duhet të përgatisin plan për çdo zë shpenzimi sipas kritereve të vlerësimit të deklaruara. në Qarkore nga fillimi i vitit buxhetor si bazë për vlerësimin dhe notimin e rezultateve të praktikës së kursimit dhe parandalimit të mbeturinave në shpenzimet periodike.

3. Zbatimi i normave, standardeve dhe regjimeve në shpenzimet dhe shpenzimet periodike në përputhje me dispozitat e ligjit.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2981/BTC-CST Vướng mắc về địa bàn ưu đãi đối với Khu kinh tế Đông Nam

4. Përshtatja e listëpagesave administrative dhe jo-biznesore me paga nga buxheti i shtetit; të zvogëlojë numrin e kontratave të punës jo në përputhje me rregulloret në njësitë publike jo-biznesore (përveç njësive të vetëfinancuara).

5. Zbatimi i mekanizmit të autonomisë financiare të njësive publike jo-biznesore.

6. Drejtimi, funksionimi dhe organizimi i praktikës së kursimeve dhe anti-mbeturinave.

7. Rezultatet e praktikës së kursimit dhe anti-mbeturinave në shpenzimet periodike të njësive të vlerësimit të buxhetit të nivelit më të ulët ose buxheteve vartëse (për njësitë me njësi të vlerësimit buxhetor vartës direkt ose vlerësime buxhetore të nivelit më të ulët). më poshtë).

Neni 4. Përmbajtja, kriteret dhe shkalla e gradimit për vlerësimin e rezultateve të praktikës së kursimit dhe kundërshpërdorimit në shpenzimet korrente për njësitë buxhetore që janë agjenci shtetërore ose njësi publike jo-biznesore.

1. Vlerësimi i praktikave të kursimit dhe anti-mbeturinave rezulton në shpenzime të përsëritura përcaktohet në 3 përmbajtje me një shkallë maksimale 100 pikë. Si në vazhdim:

a) Rezultatet e kursimit për një sërë objektivash specifike në shpenzimet korrente: Shkalla maksimale është 70 pikë;

b) Rezultatet e kursimit të shpenzimeve korrente të caktuara për zbatimin e regjimit të autonomisë për njësitë publike jo-biznesore dhe rezultatet e kursimit të kostove për menaxhimin administrativ të caktuar për zbatimin e regjimit të autonomisë për agjencitë shtetërore; vendi sipas mekanizmit financiar të përcaktuar nga Qeveria dhe Kryeministri (duke përjashtuar shumën e parave që janë kursyer për reformën e pagave): Shkalla maksimale është 30 pikë;

c) Vlerësimi i zbatimit të normave, standardeve dhe regjimeve në shpenzimet korrente (minus pikë).

2. Njësitë që përdorin buxhetin, që janë agjenci shtetërore ose njësi publike jo-biznesore, janë përgjegjëse për vlerësimin e rezultateve të praktikës së kursimeve dhe kundërshpërdorimit në shpenzimet periodike të agjencive ose njësive të tyre, sipas shtojcës nr. 01-A (për agjencitë shtetërore). dhe Shtojca Nr. 01-B (për njësitë publike jo-biznesore) të shpallur së bashku me këtë Qarkore dhe t’i dërgohet agjencisë menaxheriale të menjëhershme eprore për përmbledhje dhe përllogaritje. Njësia e vlerësimit të buxhetit në vartësi të drejtpërdrejtë” të agjencisë eprore administruese.

Neni 5. Përmbajtja, kriteret dhe shkalla e pikëzimit për vlerësimin e rezultateve të praktikës së kursimeve dhe kundërshpërdorimit në shpenzimet periodike të njësive të vlerësimit të buxhetit me njësi vlerësimi buxhetor vartës (me përjashtim të ministrive dhe agjencive) agjencitë e qeverisjes qendrore, Komitetet Popullore krahinore dhe Komitetet Popullore të rretheve.

1. Vlerësimi i praktikave të kursimit dhe anti-mbeturinave rezulton në shpenzime periodike përcaktohet në 3 përmbajtje me një shkallë maksimale 100 pikë. Si në vazhdim:

a) Rezultatet e kursimeve në vlerësimet e shpenzimeve korrente (duke përjashtuar shumën e parave të kursyera për reformën e pagave): Nota maksimale prej 30 pikësh;

b) Rezultatet e praktikës së kursimit dhe anti-mbeturinave në shpenzimet periodike të agjencive dhe njësive në varësi: Shkalla maksimale 50 pikë;

c) Propaganda, përhapja dhe testimi i praktikave të kursimit dhe anti-mbeturinave: Shkalla maksimale është 20 pikë.

2. Njësitë e vlerësimit të buxhetit që kanë njësi të vlerësimit të buxhetit vartës janë përgjegjëse për vlerësimin e rezultateve të praktikës së kursimit dhe kundërshpërdorimit në shpenzimet periodike të agjencive apo njësive të tyre sipas shtojcës nr. agjencitë dhe njësitë për përmbledhjen dhe pikëzimin e kritereve “Rezultatet e praktikës së kursimit dhe kundërshpërdorimit në shpenzimet periodike të njësisë së vlerësimit të buxhetit.” vartësit e drejtpërdrejtë” të agjencisë ose njësisë eprore drejtuese.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch 101/KH-UBND Đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Neni 6. Përmbajtja, kriteret dhe shkalla e vlerësimit për rezultatet e praktikës së kursimeve dhe kundërshpërdorimit në shpenzimet periodike të ministrive dhe agjencive qendrore.

1. Vlerësimi i rezultateve të praktikës së kursimit dhe anti-mbeturinave në shpenzimet periodike përcaktohet në 4 përmbajtje me një shkallë maksimale 100 pikë. Si në vazhdim:

a) Drejtimi dhe administrimi i praktikës së kursimit dhe anti-mbeturinave: Nota maksimale është 10 pikë;

b) Rezultatet e kursimeve në vlerësimet e shpenzimeve korrente (duke përjashtuar shumën e parave të kursyera për reformën e pagave): Shkalla maksimale është 40 pikë;

c) Rezultatet e praktikës së kursimit dhe anti-mbeturinave të njësisë së vlerësimit të buxhetit vartës direkt: Shkalla maksimale është 40 pikë;

d) Veprimtaritë e propagandës, shpërndarjes, inspektimit dhe ekzaminimit të praktikës së kursimit dhe anti-mbeturinave: Shkalla maksimale është 10 pikë.

2. Përmbajtja, kriteret, kriteret e përbërjes dhe shkalla e vlerësimit të rezultateve të praktikës së kursimit dhe antishpërdorimit në shpenzimet periodike të ministrive dhe agjencive qendrore sipas Shtojcës 03 të nxjerrë me Qarkoren Kjo.

Neni 7. Përmbajtja, kriteret dhe shkalla e vlerësimit për praktikën e kursimeve dhe kundërshpërdorimit në shpenzimet korrente të buxheteve në nivel komune.

1. Vlerësimi i rezultateve të praktikës së kursimit dhe anti-mbeturinave në shpenzimet periodike përcaktohet në 3 përmbajtje me një shkallë maksimale 100 pikë. Si në vazhdim:

a) Rezultatet e kursimit për një sërë objektivash specifike në shpenzimet korrente: Shkalla maksimale është 60 pikë;

b) Rezultatet e kursimit të parave për menaxhim administrativ (duke përjashtuar shumën e parave të kursyera për reformën e pagave): Shkalla maksimale është 40 pikë;

c) Vlerësimi i zbatimit të normave, standardeve dhe regjimeve në shpenzimet korrente (minus pikë).

2. Komitetet Popullore të nivelit të Komunës janë përgjegjëse për vlerësimin e rezultateve të praktikës së kursimit dhe të antishpërdorimit në shpenzimet periodike të njësive të tyre sipas shtojcës 04 të nxjerrë së bashku me këtë qarkore dhe ua dërgojnë Komiteteve Popullore të nivelit të komunës Komitetet Popullore të rretheve. për përmbledhjen dhe pikëzimin e kritereve “Rezultatet e praktikës së kursimit dhe antishpërdorimit në shpenzimet korrente të njësive të vlerësimit të buxhetit në varësi direkte dhe buxheteve në nivel komune” të Komiteteve Popullore në nivel rrethi.

Sa Thay Dokumenti i Departamentit të Arsimit për të parë përmbajtjen më të detajuar.

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 129/2017/TT-BTC Thang điểm đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *