Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm THCS, THPT

Rate this post

Qarkorja 12/2021/TT-BGDĐT

Programi i formimit profesional për pedagogjinë në shkollën e mesme dhe të mesme

Më 5 Prill 2021, Ministria e Arsimit dhe Trajnimit nxori Qarkoren 12/2021/TT-BGDĐT programojnë dhe zhvillojnë trajnime pedagogjike për mbajtësit e diplomës bachelor në drejtimet përkatëse që dëshirojnë të bëhen mësues të shkollave të mesme dhe të mesme. Qarkorja CSO hyn në fuqi nga 22 maj 2021.

Po shikoni: Qarkorja 12/2021/TT-BGDDT Programi i formimit profesional për pedagogjinë në shkollat ​​e mesme dhe të mesme

Rrjedhimisht, përcaktimet që personat me diplomë bachelor në një disiplinë përkatëse për një nga lëndët e shkollës së mesme të ulët ose të shkollës së mesme, të cilët dëshirojnë të bëhen mësues të shkollës së mesme/të mesme duhet t’i nënshtrohen një kursi rifreskues profesional.pedagogji me programin e mëposhtëm kohëzgjatja:

  • Blloku i lëndës së përgjithshme është 17 kredite, duke përfshirë 15 kredite të detyrueshme dhe 02 kredite opsionale;
  • Blloku i degës përbëhet nga 17 kredite nga shkolla e mesme dhe 17 kredite nga shkolla e mesme.

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 12/2021/TT-BGDĐT

Hanoi, 5 prill 2021

Qarkorja 12/2021/TT-BGDĐT

LASHUAR PROGRAMI DHE ZBATIMI I FORMIMIT PROFESIONAL pedagogjik për mbajtësit e diplomës BA në drejtimet përkatëse që dëshirojnë të bëhen MËSUES TË SHKOLLËS SË LESËM TË ULËT, SHKOLLËS SË MESME

Në bazë të Ligjit të Arsimit të datës 14 qershor 2019;

Në bazë të Dekretit Nr. 69/2017/ND-CP, datë 25 maj 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Mësimdhënësve dhe Administratorëve Arsimor;

Ministri i Arsimit dhe Arsimit nxjerr një qarkore për shpalljen e programit dhe zbatimin e trajnimit pedagogjik për titullarët e diplomës bachelor në një disiplinë përkatëse, të cilët aspirojnë të bëhen mësues të shkollave të mesme dhe të mesme.

Neni 1. Të shpallen së bashku me këtë Qarkore Programe dhe trajnime për aftësitë pedagogjike për mbajtësit e diplomës bachelor në disiplinat përkatëse që dëshirojnë të bëhen mësues të shkollave të mesme dhe të mesme.

Neni 2. Kjo Qarkore hyn në fuqi nga data 22 maj 2021. Kjo Qarkore zëvendëson: Qarkoren Nr. Qarkorja nr. 46/2012/TT-BGDĐT datë 4 dhjetor 2012 e Ministrisë së Arsimit dhe Formimit që shpall programin e trajnimit pedagogjik për maturantët që duan të bëhen mësues të shkollave të mesme.

Neni 3. Shefi i Zyrës, Drejtori i Departamentit të Mësimdhënësve dhe Administratorëve Arsimor, Drejtuesit e njësive përkatëse në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit, Drejtorët e institucioneve arsimore që kryejnë detyrën e trajnimit dhe edukimit të mësuesve; Për zbatimin e kësaj Qarkoreje përgjigjen Drejtori i Departamentit të Arsimit dhe Trajnimit, Drejtori i Departamentit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të provincës Bac Lieu dhe organizatat dhe individët përkatës./.

Marrësit:
– Zyra e Kongresit;

– Zyra e Qeverisë;
– Komisioni i Kuvendit Kombëtar për Kulturë dhe Çështje të Pakicave Etnike;
– Komiteti Qendror i Propagandës;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Komiteti Kombëtar për Inovacionin në Arsim dhe Trajnim;
– Këshilli Kombëtar i Arsimit dhe Zhvillimit të Burimeve Njerëzore;
– Këshillat Popullore, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Ministër;
– Si neni 3;
– Njoftim;
– Portali qeveritar i tregtisë elektronike;
– Portali i Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;
– Ruaj: VT, PC, NGCBQLGD (15b).

KT. MINISTRI
Zëvendës
Pham Ngoc Thuong

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 797/QĐ-TTg Nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

PROGRAMI DHE ZBATIMI I PROGRAMEVE DHE ZBATIMI I PROGRAMEVE DHE ZBATIMIT TË Formimit Profesional Pedagogjik për mbajtësit e diplomave BA në drejtimet përkatëse që aspirojnë të bëhen MËSUES TË SHKOLLËS SË DYTË, TË LAMES.

(Bashlidhur Qarkores nr: 12/2021/TT-BGDĐT datë 5 Prill 2021 të Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit)

I. Qëllimi i nxjerrjes së programit të trajnimit

Programi i trajnimit pedagogjik për mbajtësit e një diplome bachelor në një disiplinë përkatëse që aspiron të bëhet mësues i shkollës së mesme, mësues i shkollës së mesme është baza që institucionet arsimore të organizojnë kurse trajnimi dhe të japin certifikata pedagogjike për mbajtësit e diplomave bachelor në degët përkatëse. të cilët dëshirojnë të bëhen mësues të shkollës së ulët/të mesme sipas rregulloreve.

II. Subjektet e aplikimit

1. Ata që kanë një diplomë bachelor në një drejtim që lidhet me një nga lëndët e shkollës së mesme të ulët ose të mesme, aspirojnë të bëhen mësues të shkollës së mesme/të mesme.

2. Organizatat dhe individët e lidhur që kanë nevojë për nxitje dhe dhënien e certifikatave pedagogjike.

III. Objektivat e programit të trajnimit

1. Qëllimi i përbashkët

Pas përfundimit të Programit të Formimit Pedagogjik për mbajtësit e diplomës bachelor në një disiplinë përkatëse që aspirojnë të bëhen mësues të shkollës së mesme/të mesme, nxënësit kanë cilësitë dhe kompetencat e nevojshme për të përmbushur kërkesat e universitetit.standarde profesionale për mësuesit e arsimit të përgjithshëm institucione, duke kryer efektivisht detyrat mësimore dhe arsimore në shkollat ​​e mesme dhe të mesme.

2. Qëllimet specifike

2.1.1. Për cilësinë e mësuesve

Respektoni dhe besoni në aftësinë e nxënësve për të mësuar dhe ndryshime pozitive; të gatshëm për të mbështetur studentët në mësim; të përkushtuar për të ushqyer dhe promovuar potencialin e çdo studenti, të gatshëm për të këshilluar studentët mbi psikologjinë e shkollës, metodat aktive të të mësuarit dhe për zgjedhjen dhe zhvillimin e karrierës; e duan punën, të përkushtuar ndaj profesionit; besimi dhe krenaria në profesionin e mësuesit; të vetëdijshëm për nevojën për vetë-studim dhe vetë-studim gjatë gjithë jetës për mësuesit.

2.1.2. Rreth kapacitetit arsimor

Të kryejë detyra edukative për plotësimin e kërkesave të shkollave të mesme; të jetë në gjendje të kryejë detyrën e drejtuesit të klasës; organizimi i aktiviteteve eksperimentale dhe të orientuara drejt karrierës për studentët; dinë të koordinohen me kolegët, prindërit e nxënësve dhe komunitetin në edukimin moral dhe stilin e jetesës për nxënësit.

2.1.3. Rreth kapacitetit mësimor

Të zbatojë njohuritë e specializuara shkencore për mësimin e përmbajtjeve të programit lëndor të shkollës së mesme/të mesme; të hartojë një plan për mësimdhënien e lëndëve në nivelin e shkollës së mesme të ulët/të mesme për të përmbushur kërkesat e programit të arsimit të përgjithshëm; të zhvillojë plane mësimore të përshtatshme për lëndët specifike, karakteristikat e nxënësve të shkollave të mesme/të mesme dhe mjedisin arsimor; organizojnë aktivitete mësimore për plotësimin e kërkesave lëndore të shkollës së mesme/të mesme; të vlerësojë procesin mësimor dhe rezultatet e nxënësve për plotësimin e kërkesave lëndore të shkollës së mesme/të mesme; ndërtimin dhe menaxhimin e të dhënave të mësimdhënies; të zbatojë teknologjinë e informacionit (TI) në mësimdhënie dhe menaxhimin e studentëve.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 31/2011/TT-BTTTT Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

2.1.4. Rreth aftësisë për të udhëhequr zhvillimin e nxënësve

Gjeni objektin e edukimit; ka aftësinë të konsultohet, të ofrojë këshillim arsimor dhe të mbështesë studentët në zhvillimin e tyre personal.

2.1.5. Për kapacitetin për aktivitete sociale

Zbatimi i rreptë i rregulloreve për kulturën e sjelljes dhe shkollat ​​e sigurta, të shëndetshme dhe miqësore; parandalimi dhe luftimi i dhunës në shkollë; marrin pjesë në mënyrë efektive në aktivitetet e komunitetit që lidhen me arsimin; udhëzojë studentët të marrin pjesë në aktivitetet e komunitetit që lidhen me arsimin.

2.1.6. Për kapacitetin e zhvillimit të karrierës

Ndërgjegjësimi i duhur për zhvillimin e vet profesional; marrin pjesë në mënyrë efektive në aktivitetet profesionale bazuar në studimin e mësimeve; të zhvillojë një skicë kërkimore të shkencës pedagogjike të aplikuar për të zgjidhur probleme specifike në praktikën arsimore; Ndërtoni planin tuaj të zhvillimit të karrierës.

IV. përmbajtja

1. Struktura dhe kohëzgjatja e programit

1.1. Struktura e programit

Programi përbëhet nga një kurs i përgjithshëm (pjesa A) dhe një bllok dege: një kurs për mbajtësit e një diplome bachelor në një drejtim që lidhet me lëndët e shkollës së mesme, të cilët aspirojnë të bëhen mësues të shkollës së mesme (pjesa B). ose një person që ka një diplomë bachelor në një drejtim që lidhet me lëndët e shkollës së mesme dhe dëshiron të bëhet mësues i shkollës së mesme (pjesa C).

1.2. Kohëzgjatja e programit

– Blloku i lëndës së përgjithshme: 17 kredite (TC).

– Lëndët e degëve: 17 degë të shkollave të mesme, 17 degë të shkollave të mesme.

2. Blloku i kursit të përgjithshëm (pjesa A)

Kohëzgjatja: 17 kredite, përfshirë 15 kredite të detyrueshme dhe 02 kredite me zgjedhje.

(01 krediti është ekuivalent me 15 periudha teorike; 01 periudha e teorisë është e barabartë me 02 periudha diskutimi dhe praktike).

Kodi i kursit

Emri i kursit

Koha

Numri i krediteve

Numri i mësimeve në muajeh?fq

Numri i periudhave teorike

Numri i periudhave për diskutim dhe praktikë

Kursi i detyruar (15 kredite)

A1

Psikologji edukative

2

20

20

A2

Shkolla e Arsimit

2

15

30

A3

Teoria e mësimdhënies

2

15

30

A4

Vlerësimi në Arsim

2

15

30

A5

Menaxhimi shtetëror i arsimit

2

20

20

A6

Komunikimi pedagogjik

2

dhjetë

40

A7

Formimi pedagogjik

3

90

Lëndë me zgjedhje (02 kredite, zgjidhni 01 nga 10 lëndë)

A8

Aktivitete edukative në shkollën e mesme

2

15

30

A9

Disiplinë pozitive

2

15

30

A10

Menaxhimi i klases

2

15

30

A11

Teknika aktive të mësimdhënies

2

dhjetë

40

A12

Aplikimi i teknologjisë së informacionit në mësimdhënie

2

dhjetë

40

A13

Kërkimi i aplikuar i shkencës pedagogjike

2

dhjetë

40

A14

Organizimi i aktiviteteve të edukimit STEM në shkollat ​​e mesme

2

dhjetë

40

A15

Edukimi dhe aftësitë e jetës vlerësojnë jetën

2

dhjetë

40

A16

Edukimi për zhvillim të qëndrueshëm

2

15

30

A17

Ndërtimi i një mjedisi arsimor

2

15

30

3. Shkolla e mesme/dega e shkollës së mesme (pjesa B/C)

Dega e shkollës së mesme të ulët (pjesa B) dhe blloku i lëndëve të degës së shkollës së mesme (pjesa C) kanë strukturë uniforme dhe kohëzgjatje të njëjtë. Simbolet “Shkollë e Mesme/Shkollë e Mesme”, “B/C” përshkruajnë degëzimin.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 25/2017/TT-BLĐTBXH Quy định mới về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành công tác xã hội

Kohëzgjatja e çdo blloku lëndor të degës së shkollës së mesme/të mesme: 17 kredite, ku 09 kredite të zgjedhura sipas lëndëve, 06 kredite praktike, praktikë e detyruar në shkollën e mesme dhe 02 kredite me zgjedhje.

Dega e shkollës së mesme (pjesa B)

Dega e shkollës së mesme (Pjesa C)

Koha

Numri i krediteve

Numri i mësimeve në klasë

Kodi i kursit

Emri i kursit

Kodi i kursit

Emri i kursit

Numri i periudhave teorike

Numri i periudhave për diskutim dhe praktikë

Kurse të zgjedhura sipas lëndëve (09 kredite)

Nxënësit që kanë një diplomë bachelor në një disiplinë që lidhet me një lëndë specifike në një shkollë të mesme/shkollë të mesme duhet të regjistrohen për një grup lëndësh të përzgjedhura (09 kredite) për të studiuar, praktikuar dhe zhvilluar kapacitetin e tyre mësimdhënës.

Kurse të zgjedhura sipas lëndëve (09 kredite)

Kurse të zgjedhura sipas lëndëve (09 kredite)

Kurse të zgjedhura sipas lëndëve (09 kredite)

Kurse të zgjedhura sipas lëndëve (09 kredite)

Kurse të zgjedhura sipas lëndëve (09 kredite)

Kurse të zgjedhura sipas lëndëve (09 kredite)

B1

Metodat e mësimdhënies [tên môn học] në shkollën e mesme

C1

Metodat e mësimdhënies [tên môn học] ne shkolle te mesme

2

15

30

B2

Ndërtoni një plan mësimi [tên môn học] në shkollën e mesme

C2

Ndërtoni një plan mësimi [tên môn học] ne shkolle te mesme

2

dhjetë

40

B3

Organizata mësimore [tên môn học] në shkollën e mesme

C3

Organizata mësimore [tên môn học] ne shkolle te mesme

2

dhjetë

40

B4

Praktikë mësimore [tên môn học] nivelin e shkollës së mesme në shkollën pedagogjike

C4

Praktikë mësimore [tên môn học] niveli i shkollës së mesme në shkollën pedagogjike

3

90

Kurse praktike të detyrueshme dhe praktika në shkolla të mesme (06 kredite)

B5

Praktikimi i aftësive edukative në shkollën e mesme

C5

Praktikimi i aftësive edukative në shkollë të mesme

2

04 seanca/javë x 5 javë

B6

Praktika pedagogjike 1 në shkollën e mesme të ulët

C6

Praktika pedagogjike 1 ne gjimnaz

2

05 ditë/javë x 5 javë

B7

Praktikë pedagogjike 2 në shkollën e mesme

C7

Praktika pedagogjike 2 ne gjimnaz

2

05 ditë/javë x 5 javë

Lëndë zgjedhore (02 kredite, zgjidhni 01 nga 03 module)

B8

Mësoni për programin e arsimit të përgjithshëm në nivelin e mesëm të ulët

C8

Mësoni për programin e arsimit të përgjithshëm në nivelin e shkollës së mesme

2

15

30

B9

Organizimi i aktiviteteve eksperimentale dhe të orientuara drejt karrierës në shkollat ​​e mesme

C9

Organizimi i aktiviteteve eksperimentale dhe të orientuara drejt karrierës në shkollat ​​e mesme

2

dhjetë

40

B10

Hartimi i një plani arsimor shkollor

C10

Hartimi i një plani arsimor të shkollës së mesme

2

15

30

…………………………

Ju lutemi shkarkoni skedarin e dokumentit për të parë përmbajtjen më të detajuar

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm THCS, THPT . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *