Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Rate this post

Qarkorja 12/2020/TT-BGDĐT

Drejton funksionet dhe detyrat e Departamentit, Departamentit të Arsimit dhe Trajnimit

Qarkorja 12/2020/TT-BGDDT që drejton funksionet dhe detyrat e Departamentit, Departamentit të Arsimit dhe Trajnimit, është lëshuar nga Ministria e Arsimit dhe Trajnimit më 22 maj 2020. Me këtë dokument ligjor, ai do të hyjë në fuqi nga data 07.07.2020. Këtu dëshirojmë t’ju ftojmë të gjithëve t’i referoheni përmbajtjes së detajuar të kësaj qarkoreje.

Po shikoni: Qarkorja 12/2020/TT-BGDDT Funksionet dhe detyrat drejtuese të Departamentit, Departamentit të Arsimit dhe Trajnimit

HIQO zot i madh ARSIMI DHE TRAJNIMI

___________

Nr: 12/2020/TT-BGDĐT

I VJETËRO zot i madhSOCIALISTËT E VIETNAMIT

Pavarësi – Liri – Lumturi

_______________________

Hanoi, 22 maj 2020

Qarkorja 12/2020/TT-BGDĐT

Për të drejtuar funksionet, detyrat dhe kompetencat e Departamentit të Arsimit dhe Stërvitjes nën Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra, Divizioni i Arsimit dhe Stërvitjes nën Komitetet Popullore të rretheve, qyteteve, qytetit provincial, qytetit nën autoritetin qendror

_____________________

Në bazë të Dekretit Nr. 123/2016/ND-CP datë 1 shtator 2016 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të ministrive dhe agjencive të nivelit ministror;

Në zbatim të Dekretit Nr. 69/2017/ND-CP, datë 25 maj 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 127/2018/ND-CP datë 21 shtator 2018 që përcakton përgjegjësitë për menaxhimin shtetëror të arsimit;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 24/2014/ND-CP, datë 4 prill 2014, që përcakton organizimin e agjencive të specializuara në kuadër të Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;

Në zbatim të Dekretit të Qeverisë nr. 37/2014/ND-CP, datë 5 maj 2014, që përcakton organizimin e agjencive të specializuara në kuadër të Komiteteve Popullore të rretheve, qyteteve dhe qyteteve krahinore;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Organizimit dhe Personelit;

Ministri i Arsimit dhe Trajnimit nxjerr një qarkore që udhëzon funksionet, detyrat dhe kompetencat e Departamentit të Arsimit dhe Stërvitjes në varësi të Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra (më tej referuar kolektivisht si “Departamenti i Arsimit dhe Trajnimit”). Komitetet Popullore të provincave), Divizionet e Arsimit dhe Stërvitjes të Komiteteve Popullore të rretheve rurale, rretheve urbane, qytezave, qyteteve provinciale, qyteteve të drejtuara nga qendra (në tekstin e mëtejmë kolektivisht Komitetet Popullore të krahinave) rrethe).

Kapitulli I

ARSIMI DHE TRAJNIMI

Neni 1. Pozicioni dhe funksioni

1. Departamenti i Arsimit dhe Formimit është një agjenci e specializuar në varësi të Komitetit Popullor Krahinor, që kryen funksionin e këshillimit dhe ndihmës së Komitetit Popullor Krahinor në menaxhimin shtetëror të arsimit dhe formimit në lokalitet, në përputhje me dispozitat e ligjit dhe kryen detyrat. dhe kompetencat sipas decentralizimit dhe autorizimit të Komitetit Popullor të krahinës, Kryetarit të Komitetit Popullor të krahinës.

2. Departamenti i Arsimit dhe Trajnimit ka statusin ligjor, vulën dhe llogarinë e vet të përcaktuar me ligj; i nënshtrohet drejtimit dhe drejtimit të organizatës, pozicionit të punësimit, listës së pagave dhe punës së Komitetit Popullor krahinor, dhe në të njëjtën kohë i nënshtrohet drejtimit, drejtimit dhe inspektimit të ekspertizës, ekspertizës dhe rregulloreve.rregullore të tjera të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimi.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2698/BTC-TCDT Báo cáo công tác xuất cấp, tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng hàng dự trữ quốc gia năm 2012

Neni 2. Detyrat dhe kompetencat

Departamenti i Arsimit dhe Trajnimit kryen detyrat dhe kompetencat e përcaktuara në nenin 12 të Dekretit Nr. 2017/ND-CP datë 21 Prill 2017 i Qeverisë për përcaktimin e kushteve për investime dhe funksionim në fushën e arsimit, Dekret nr. 135/2018/ND-CP datë 4 tetor 2018 i Qeverisë për ndryshimin dhe plotësimin e një sërë nenesh të Dekretit Nr.46/2017/ND-CP; Dekreti nr.86/2018/ND-CP, datë 6 qershor 2018 i Qeverisë që përcakton bashkëpunimin dhe investimet e huaja në fushën e arsimit, dispozitat përkatëse të ligjit dhe zbatimin e detyrave të tjera, detyrat dhe kompetencat e mëposhtme:

1. Merrni përgjegjësinë kryesore dhe koordinoni me agjencitë përkatëse, duke i paraqitur Komitetit Popullor të krahinës:

a) Lëshon dokumente udhëzuese, organizon zbatimin e dokumenteve ligjore për arsimin; planin për integrimin e përmbajtjes së rrjetit të institucioneve të arsimit dhe aftësimit në planifikimin krahinor sipas Ligjit të Planifikimit dhe rregulloreve përkatëse; plani i zhvillimit arsimor në zonë; planet, programet dhe projektet për zhvillimin e arsimit të mesëm të lartë në lokalitet; planin e zbatimit të projektit për rinovimin e programeve të arsimit të përgjithshëm dhe teksteve shkollore të caktuara në provincë; dokumentet ligjore për arsimin sipas kompetencës;

b) miratimin me shkrim të themelimit, lejen e themelimit; shkrirja, ndarja, ndarja, shpërbërja e institucioneve të arsimit të lartë, degëve të institucioneve të arsimit të lartë; kolegjet pedagogjike, degët e kolegjeve pedagogjike në lokalitet;

c) miratojnë skemën e riorganizimit dhe riorganizimit të institucioneve arsimore publike në drejtimin e tyre, në përputhje me praktikën vendase;

d) Miraton planin për themelimin, riorganizimin dhe shpërbërjen e divizioneve profesionale në varësi të Departamentit të Arsimit dhe Aftësimit sipas rregullores;

2. Koordinimi me Departamentin e Punëve të Brendshme në përmbledhjen e numrit vjetor të personave që punojnë në institucionet arsimore publike në planin e numrit të personave që punojnë në njësitë publike jo-biznesore të krahinës dhe dërgimi i tij për miratim pranë autoritetit kompetent.

3. Të marrë përgjegjësinë kryesore dhe të koordinojë me njësitë përkatëse në rekrutimin ose decentralizimin e rekrutimit, punësimit, trajnimit dhe rikualifikimit të mësuesve, administratorëve arsimorë dhe personelit në institucionet arsimore. ligji.

4. Të marrë përgjegjësinë kryesore dhe të koordinojë me agjencitë përkatëse në kryerjen e funksionit të drejtimit shtetëror të arsimit të Komiteteve Popullore të Institucioneve të Arsimit të Lartë të nivelit krahinor; kolegjet pedagogjike, shkollat ​​e mesme pedagogjike, qendrat provinciale të arsimit të vazhdueshëm të decentralizuara nga qeveria.

5. Siguron orientim profesional për Drejtorinë e Arsimit dhe Formimit dhe personat që mbajnë titullin mbikëqyrës arsimor pranë Komiteteve Popullore të komunave, lagjeve dhe bashkive.

6. Menaxhimi i aktiviteteve mësimore dhe edukative brenda dhe jashtë shkollës; drejtimin e zbatimit të aktiviteteve edukative mbi etikën, mënyrën e jetesës dhe sigurinë e shkollës; organizon zbatimin e planit të zbatimit të Skemës për rinovimin e kurrikulës dhe teksteve të arsimit të përgjithshëm; zbatimin dhe drejtimin e zbatimit të punës komunikuese arsimore në lokalitet.

7. Pjesëmarrja në vlerësimin aktual të projektit për ngritjen ose miratimin e krijimit të një institucioni të arsimit të lartë ose degës së një institucioni të arsimit të lartë në lokalitet.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP

8. Përditësoni rregullisht informacionin për kontigjentin e mësuesve dhe administratorëve arsimorë nën menaxhimin e tyre në bazën e të dhënave të sektorit të arsimit. Zbatimi i plotë dhe i menjëhershëm i regjimit të raportimit vjetor dhe të parregullt për statistikat, publikimi i sektorit të arsimit në lokalitetin nën menaxhimin e tij në Komitetin Popullor Krahinor dhe Ministrinë e Arsimit dhe Trajnimit sipas ligjit.

kapitulli II

DHOMA E EDUKIMIT DHE TRAJNIMIT

Neni 3. Pozicioni dhe funksioni

1. Sektori i Arsimit dhe Formimit është një agjenci e specializuar në varësi të Komitetit Popullor të rrethit, që kryen funksionin e këshillimit dhe ndihmës së Komitetit Popullor të rrethit në drejtimin shtetëror të arsimit në lokalitet, në përputhje me dispozitat e ligjit. dhe kryen detyra dhe kompetenca sipas decentralizimit dhe autorizimit të Komiteteve Popullore të nivelit të rretheve dhe kryetarëve të Komiteteve Popullore në nivel rrethi.

2. Departamenti i Arsimit dhe Trajnimit ka statusin ligjor, vulën dhe llogarinë e vet të përcaktuar me ligj; i nënshtrohet drejtimit dhe drejtimit të organizatës, pozicionit të punësimit, listës së pagave dhe punës së Komitetit Popullor në nivel rrethi, dhe në të njëjtën kohë i nënshtrohet drejtimit, udhëzimit dhe inspektimit të ekspertizës, ekspertizës dhe rregulloreve të tjera. Arsimi dhe trajnimi.

Neni 4. Detyrat dhe kompetencat

Departamenti i Arsimit dhe Trajnimit kryen detyrat dhe kompetencat e përcaktuara në nenin 13 të Dekretit të Qeverisë nr. 127/2018/ND-CP datë 21 shtator 2018 që përcakton përgjegjësitë e menaxhimit shtetëror në arsim, Dekreti nr. ND-CP datë 21 Prill 2017 i Qeverisë që përcakton kushtet për investime dhe operim në fushën e arsimit, Dekreti nr. 135/2018/ND-CP datë 4 tetor 2018 i Qeverisë për ndryshimin dhe plotësimin e një sërë nenesh të Dekretit Nr. 46/2017/ND-CP, dispozitat përkatëse të ligjit dhe kryerjen e detyrave dhe kompetencave të mëposhtme:

1. Merrni përgjegjësinë kryesore dhe koordinoni me agjencitë përkatëse në paraqitjen pranë Komiteteve Popullore në nivel rrethi:

a) Lëshon dokumente udhëzuese, organizon zbatimin e dokumenteve ligjore për arsimin; planet, programet dhe projektet për zhvillimin e arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm të ulët në këtë zonë pasi të jenë miratuar nga organet kompetente; planin e zbatimit të Skemës për rinovimin e programeve të arsimit të përgjithshëm dhe teksteve shkollore në rreth në përputhje me planin e krahinës; dokumentet ligjore për arsimin sipas kompetencës;

b) Miraton skemën e riorganizimit dhe riorganizimit të institucioneve të arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm të ulët në lokalitet, në përputhje me kushtet praktike lokale, duke plotësuar kushtet e sigurimit të cilësisë.

2. Të marrë përgjegjësinë kryesore dhe të koordinohet me agjencitë përkatëse në kryerjen e funksionit drejtues shtetëror të Komitetit Popullor të Arsimit në nivel rrethi sipas decentralizimit të Qeverisë.

3. Të rekrutojë, punësojë dhe mbajë mësues, administratorë arsimor dhe personel në institucionet arsimore publike në varësi të Komiteteve Popullore të nivelit të rrethit, në përputhje me ligjin kur autorizohet.

4. Menaxhon aktivitetet mësimore dhe edukative brenda dhe jashtë shkollës; drejtimin e zbatimit të aktiviteteve edukative mbi etikën, mënyrën e jetesës dhe sigurinë e shkollës; organizon zbatimin e planit të zbatimit të Skemës për rinovimin e kurrikulës dhe teksteve të arsimit të përgjithshëm; zbatimin dhe drejtimin e zbatimit të punës komunikuese arsimore në lokalitet.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1133/BYT-MT Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc của người lao động

5. Përditësoni rregullisht informacionin mbi kontingjentin e mësuesve dhe administratorëve arsimorë nën menaxhimin e tyre në bazën e të dhënave të sektorit të arsimit. Zbatoni plotësisht dhe menjëherë regjimin e raportimit vjetor për publicitetin e sektorit arsimor vendor nën menaxhimin e tij në Komitetin Popullor të nivelit të rrethit dhe në Departamentin e Arsimit dhe Trajnimit siç përcaktohet.

Kapitulli III

ORGANIZIMI I ZBATIMIT

Neni 5. Efekti

1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 7 korrik 2020 dhe zëvendëson Qarkoren e Përbashkët Nr.11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV datë 29 maj 2015 të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit dhe Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit. funksionet, detyrat, kompetencat dhe struktura organizative e Drejtorisë së Arsimit dhe Stërvitjes në varësi të Komitetit Popullor të krahinës, Drejtorisë së Arsimit dhe Stërvitjes në varësi të Komitetit Popullor të rrethit.

2. Struktura organizative e Departamentit të Arsimit dhe Trajnimit dhe Departamentit të Arsimit dhe Aftësimit duhet të jetë në përputhje me rregulloret e Qeverisë.

Neni 6. Përgjegjësitë për zbatimin

1. Në përputhje me rregulloret e Qeverisë dhe udhëzimet në këtë qarkore, Komitetet Popullore krahinore do të përcaktojnë funksionet, detyrat dhe kompetencat e Departamentit të Arsimit dhe Formimit; Komiteti Popullor në nivel rrethi përcakton funksionet, detyrat dhe kompetencat e Divizionit të Arsimit dhe Formimit.

2. Kryetarët e Komiteteve Popullore të nivelit krahinor janë përgjegjës për organizimin e zbatimit të kësaj qarkoreje.

Gjatë zbatimit, nëse lindin ndonjë problem ose ka vështirësi ose probleme, provincat dhe qytetet e drejtuara nga qendra duhet t’i raportojnë menjëherë Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit për shqyrtim dhe zgjidhje sipas kompetencës së tyre./ .

Marrësit:
– Sekretariati i KQ të Partisë;
– Kryeministri, zëvendëskryeministrat;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Këshillat Popullore, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Zyra Qendrore dhe Komitetet e Partisë;
– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm;
– Zyra e Presidentit;
– Këshilli Etnik dhe Komisionet e Kuvendit Kombëtar;
– Zyra e Kongresit;
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Auditimi shtetëror;
– Komiteti Qendror i Frontit të Atdheut të Vietnamit;
– Organi qendror i organizatave masive;
– Ministër;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Faqja e internetit e qeverisë;
– Njoftim;
– Faqja e internetit e Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;
– Departamentet e Arsimit dhe Trajnimit; Departamenti i Punëve të Brendshme, Departamenti i Financave pranë Komitetit Popullor Krahinor;
– Ruaj: Dokument, Departamenti i Financave dhe Bankave.

KT. HIQO zot i madh KRYETARI

thZYRTARE E JASHTME

Nguyen Huu Do

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *