Thông tư 12/2018/TT-NHNN Hướng dẫn chính sách tín dụng phát triển thủy sản

Rate this post

Qarkorja 12/2018/TT-NHNN

Udhëzime për politikat e kreditimit për zhvillimin e peshkimit

Më 27 prill 2018, Guvernatori i Bankës Shtetërore të Vietnamit nxori Qarkoren 12/2018/TT-NHNN që ndryshon Qarkoren 22/2014/TT-NHNN që udhëzon zbatimin e politikave të kredisë në përputhje me Dekretin 67/ 2014/ND-CP mbi politika e zhvillimit të peshkimit. Qarkorja hyn në fuqi nga data e lëshimit. Më poshtë është përmbajtja e detajuar, ju lutemi referojuni asaj.

Po shikoni: Qarkorja 12/2018/TT-NHNN Udhëzime mbi politikat e kreditimit për zhvillimin e peshkimit

BANKA E SHTETIT
VIETNAM
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 12/2018/TT-NHNN

lumi Brendshmedite 27 muaj 04 vit 2018

RRETHOREN
Ndryshimet dhe plotësimet e një numri nenesh të qarkores nr. 22/2014/TT-NHNN datë 15 gusht 2014 të Bankës Shtetërore të Vietnamit UDHËZIME PËR ZBATIMIN E POLITIKËS SË KREDITËS SIPAS DEKRETIT Nr. 67/2014/NDTOULYCOMYPA 07, 2014 E QEVERISË PËR DISA POLITIKAT E ZHVILLIMIT TË PESHKIT

Në bazë të Ligjit mbi Bankën Shtetërore të Vietnamit, datë 16 qershor 2010;

Në bazë të ligjit për institucionet kreditore të datës 16 qershor 2010 dhe Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për institucionet kreditore të datës 20 nëntor 2017;

Në bazë të Dekretit Nr. 16/2017/ND-CP datë 17 shkurt 2017 të Qeverisë që përcakton funksionet, detyrat, kompetencat dhe strukturën organizative të Bankës Shtetërore të Vietnamit;

Në zbatim të Dekretit të Qeverisë Nr. 67/2014/ND-CP datë 7 korrik 2014 për një sërë politikash të zhvillimit të peshkimit; Dekreti nr. 89/2015/ND-CP i datës 7 tetor 2015 i Qeverisë për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr. 67/2014/ND-CP datë 7 korrik 2014 për disa politika të zhvillimit të peshkimit; Dekreti nr. 17/2018/ND-CP i datës 2 shkurt 2018 i Qeverisë për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr. 67/2014/ND-CP datë 7 korrik 2014 për disa politika të zhvillimit të peshkimit;

Me propozim të Drejtorit të Departamentit të Kredive të Sektorëve Ekonomik;

Guvernatori i Bankës Shtetërore të Vietnamit shpall Qarkoren që ndryshon dhe plotëson një numër nenesh të Qarkores nr.22/2014/TT-NHNN datë 15 gusht 2014 të Bankës Shtetërore të Vietnamit që udhëzon zbatimin e politikës. Dekreti nr. 67/2014/ND-CP i datës 7 korrik 2014 i Qeverisë për një sërë politikash të zhvillimit të peshkimit (në tekstin e mëtejmë Qarkorja nr. 22/2014/TT-NHNN).

Neni 1. Ndryshimi dhe plotësimi i një numri nenesh të Qarkores Nr. 22/2014/TT-NHNN.

1. Pika 1, neni 1 ndryshohet dhe plotësohet si më poshtë:

“e para. Fushëveprimi:

Kjo Qarkore parashikon dhënien e huasë për të porositur ndërtime të reja dhe përmirësimin e anijeve të peshkimit në det të hapur dhe anijeve të shërbimit logjistik të peshkimit në det; kreditimi i kapitalit qarkullues për peshkimin në det dhe ofrimi i shërbimeve logjistike për peshkimin në det sipas Dekretit të Qeverisë Nr. 67/2014/ND-CP datë 7 korrik 2014 për një sërë politikash të zhvillimit të peshkimit (në tekstin e mëtejmë: Dekreti nr. 67/2014 /ND-CP), Dekreti Nr.89/2015/ND-CP datë 7 tetor 2015 i Qeverisë për ndryshimin dhe plotësimin e një sërë nenesh të Dekretit Nr.67/2014/ND-CP (në tekstin e mëtejmë Dekreti Nr. 89/2015/ND-CP) dhe Dekretin nr. 17/2018/ND-CP datë 2 shkurt 2018 të Qeverisë për ndryshimin, plotësimin e një sërë nenesh të Dekretit Nr. 67/2014/ND-CP (në tekstin e mëtejmë: Dekreti nr. 17/2018/ND-CP).”

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 3270/2012/QĐ-BGTVT Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013

2. Pika 2, neni 3 ndryshohet si më poshtë:

“2. Huatë e kapitalit qarkullues për pronarët e anijeve të peshkimit në det të hapur dhe pronarët e shërbimeve logjistike të peshkimit në det sipas përcaktimeve të pikës 3, nenit 4 të dekretit nr.67/2014/ND-CP (i ndryshuar) ndryshuar me pikën 4, neni 1 të Dekretit Nr. 17/2018/ND-CP).”

3. Pika 2, neni 4 ndryshohet si më poshtë:

“2. Për kredinë e kapitalit qarkullues:

Pronarët e anijeve marrin hua kapital qarkullues për të përmbushur rregulloret aktuale të ligjit për aktivitetet e kreditimit të institucioneve të kreditit për klientët në fushën e bujqësisë dhe zonave rurale.

4. Pika 1, neni 5 ndryshohet si më poshtë:

“e para. Kufijtë e huasë dhe normat e interesit duhet të jenë në përputhje me dispozitat e pikave e dhe c, pika 1, neni 4 i dekretit nr. 67/2014/ND-CP (ndryshuar dhe plotësuar nga pika 3, neni 1 i dekretit nr. 89)./ 2015/ND-CP).”

5. Pika 1, neni 7 ndryshohet si më poshtë:

“e para. Klasifikimi i borxheve, krijimi i provigjoneve për rreziqet dhe përdorimi i provigjoneve për trajtimin e rreziqeve përputhet me rregulloret aktuale, duke përfshirë huatë e pronarëve të rinj të anijeve kur ato dorëzohen nga pronarët e vjetër të anijeve sipas mekanizmit të transferimit. ndryshimi i pronarit të anijes specifikuar në pikën 3, neni 1 i dekretit nr.17/2018/ND-CP.”

6. Të shtohet neni 7a si më poshtë:

“Neni 7a. Mekanizmi i dorëzimit të borxhit

Dorëzimi i anijes dhe kredia për të ndërtuar dhe përmirësuar anijen e pronarit të anijes i cili nuk është më në gjendje të vazhdojë projektin e ndërtimit ose përmirësimit të anijes ose ka përfunduar ndërtimin e ri, por nuk është në gjendje të operojë (në vijim referuar si pronar i vjetër i anijes) për pronarin e anijes të miratuar nga Komiteti Popullor i provincës ose qytetit të drejtuar nga qendra (më tej referuar si pronari i ri i anijes) sipas mekanizmit të konvertimit të pronarit të anijes të specifikuar në pikën 3, neni 1. Dekreti nr. 17 /2018/ND-CP zbatohet si më poshtë:

a) Pronari i ri i anijes merr dhe dorëzon të gjitha kreditë nga pronari i vjetër i anijes, duke përfshirë principalin e vonuar dhe interesin e shkaktuar që pronari i vjetër i anijes nuk i ka paguar bankës huadhënëse përpara kohës së dorëzimit (nëse ka). Mbështetja e normës së interesit për pronarët e rinj të anijeve duhet të jetë në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Financave;

b) Bazuar në marrëveshjen ndërmjet pronarit të vjetër të anijes dhe pronarit të ri të anijes për dorëzimin e anijes dhe borxhin e huasë, banka tregtare, pronari i vjetër i anijes dhe pronari i ri i anijes nënshkruajnë një marrëveshje dorëzimi të borxhit, duke treguar qartë borxhin e papaguar. huanë, shumën e interesit të shkaktuar (nëse ka), periudhën e huasë, kolateralin e huasë, të drejtat dhe detyrimet e palëve dhe përmbajtje të tjera në përputhje me dispozitat e ligjit aktual;

c) Pronari i ri i anijes dhe banka tregtare nënshkruajnë një marrëveshje kredie dhe një kontratë sigurie kredie në përputhje me ligjin aktual. Periudha e huasë për kreditë mbështetëse me normë interesi do të miratohet nga banka dhe pronari i ri i anijes, por nuk do të kalojë periudhën e mbetur të kredisë për kreditë mbështetëse me normë interesi, siç përcaktohet në pikën d, pika 1, neni 4 i dekretit nr. 67. /2014/NĐ-CP CP (ndryshuar dhe plotësuar me pikën 4, neni 1 i dekretit nr. 89/2015/ND-CP) pas zbritjes së periudhës së huasë për kredinë mbështetëse të interesit të pronarit të vjetër të anijes në momentin e dorëzimit të huasë. ;

Tham Khảo Thêm:  Tiêu chí đánh giá Mô đun 3

d) Koha e nënshkrimit të marrëveshjes së kredisë ndërmjet bankës tregtare dhe pronarit të ri të anijes nuk varet nga afati kohor për nënshkrimin e kontratës së kredisë për ndërtimin dhe përmirësimin e anijes në pikën 4, neni 13 i dekretit nr.67/2014/ND. -CP (ndryshuar me pikën 19 Neni 1 i Dekretit Nr. 17/2018/ND-CP). Koha për disbursimin e kredive mbështetëse të interesit për pronarët e rinj të anijeve për të vazhduar ndërtimin ose përmirësimin e anijeve në rast se pronarët e vjetër të anijeve nuk kanë përfunduar ndërtimin ose përmirësimin e anijeve duhet të jetë në përputhje me dispozitat e pikës 2 të këtij neni.11 të kësaj qarkore .

7. Neni 8 i shtohet pika 4 si më poshtë:

“4. Pronari i ri i anijes që merr kredinë dhe asetet e formuara nga hua nga pronari i vjetër i anijes sipas mekanizmit të konvertimit të pronarit të anijes të përcaktuar në pikën 3, neni 1 i dekretit nr. 17/2018/ND-CP, është përgjegjës për zbatimin e të drejtave dhe përgjegjësive të plota të pronarët e anijeve siç përshkruhet në këtë Qarkore dhe dokumente të tjera përkatëse.”

8. Neni 9 ndryshohet dhe plotësohet si më poshtë:

“Neni 9. Përgjegjësitë e bankave tregtare

1. Hartimi i një plani, rregullimi i burimeve të kapitalit dhe zbatimi aktiv i huadhënies për pronarët e anijeve sipas përcaktimeve të Dekretit Nr. 67/2014/ND-CP dhe kësaj Qarkoreje.

2. Zhvillimi i rregulloreve të brendshme për të udhëhequr huadhënien për pronarët e anijeve për të garantuar rregulla dhe procedura të thjeshta, të shpejta dhe të sigurta për kapitalin e huasë në përputhje me këtë Qarkore dhe rregulloret e ligjeve përkatëse.

3. Raportoni në Bankën Shtetërore të Vietnamit kur ka vështirësi në kreditimin e kapitalit për të zbatuar politikën e kredisë në përputhje me dispozitat e kësaj qarkoreje ose kur norma e interesit rritet duke ndikuar në rezultatet e biznesit për t’u rikthyer.financimi sipas vendimit të Kryeministrit .

4. Monitoron, shqyrton dhe mbikëqyr huatë dhe menaxhon veçmas dokumentet e huasë të pronarëve të anijeve për të siguruar lehtësinë e inspektimit dhe mbikëqyrjes nga agjencitë shtetërore kompetente.

5. Raport mbi gjendjen e kredive për ndërtimin dhe përmirësimin e anijeve sipas regjimit të raportimit statistikor të Bankës Shtetërore të Vietnamit.

6. Koordinoni me pronarët e anijeve për të shqyrtuar dhe rregulluar periudhën e huasë për ndërtimin e anijeve të peshkimit në det të hapur dhe anijeve të shërbimit logjistik të peshkimit në det, në përputhje me përcaktimet e pikës d, pika 1, neni 4 i dekretit nr. Dekreti nr. 67/2014/ND -CP (ndryshuar dhe plotësuar me pikën 4, neni 1 i dekretit nr. 89/2015/ND-CP).

7. Në zbatim të dispozitave të pikës 1 të nenit 4 të kësaj qarkoreje dhe nga vlerësimi rezulton që pronari i ri i anijes të japë mendime për dorëzimin e anijes dhe borxhin e huasë nga pronari i vjetër i anijes tek pronari i ri i anijes, si bazë. që Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra të marrin në konsideratë dhe të vendosin të miratojnë pronarin e ri të anijes për të zëvendësuar pronarin e vjetër të anijes sipas mekanizmit të konvertimit të pronarit të anijes të specifikuar në pikën 3, neni 1 i dekretit nr. 17/2018/ND – CP.

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 84/NQ-CP Đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT từ 01/01/2018

8. Të udhëzojë degët dhe zyrat e transaksioneve të bien dakord për dokumentet dhe dokumentet përkatëse dhe të koordinohen në mënyrë aktive me pronarët e rinj të anijeve për kryerjen e procedurave për dorëzimin e kredive dhe kolateraleve të borxheve Huamarrje nga pronarët e vjetër të anijeve në përputhje me ligjin aktual.

9. Raportoni në Bankën Shtetërore të Vietnamit, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra për vështirësitë dhe pengesat në procesin e zbatimit të kredisë për shqyrtim dhe trajtim në kohë.”

9. Pika 2, neni 11 ndryshohet si më poshtë:

“2. Bankat tregtare dhe pronarët e anijeve nënshkruajnë një kontratë kredie për të ndërtuar dhe përmirësuar anijet sipas parashikimeve të pikës 1, nenit 4 të dekretit nr. 67/2014/ND-CP deri në fund të 31 dhjetorit 2017 dhe disbursojnë deri në fund të viti 31 dhjetor 2018. Për disbursimet pas datës 31 dhjetor 2018, norma e interesit të kredisë do të vendoset nga banka tregtare dhe klienti në përputhje me ligjin aktual dhe pronari i anijes nuk lejohet të gëzojë mbështetje me normë interesi.

Neni 2. Klauzola 2, neni 6 i qarkores nr. 22/2014/TT-NHNN dhe pikat 1, 4, dhe 6 Neni 1 i qarkores nr. 21/2015/TT-NHNN, datë 16 nëntor 2015, duke ndryshuar dhe plotësuar një numër të neneve të Qarkorja nr 22/2014/TT-NHNN.

Neni 3. Zbatimi i kushteve

1. Kjo Qarkore hyn në fuqi nga data 27 Prill 2018.

2. Në lidhje me kreditimin e kapitalit qarkullues, banka tregtare dhe pronari i anijes bien dakord për vazhdimin e përmbajtjes së nënshkruar ose marrëveshjen e ndryshimit dhe plotësimit, në përputhje me përcaktimet e kësaj qarkoreje.

3. Shefi i Zyrës, Drejtor i Departamentit të Kredive për Sektorët Ekonomik dhe Drejtuesit e Njësive të Bankës Shtetërore të Vietnamit; Drejtorët e degëve të Bankës Shtetërore në provinca dhe qytete të drejtuara nga qendra; Për organizimin e zbatimit të kësaj Qarkoreje përgjigjen Kryetari i Këshillit të Anëtarëve, Kryetari i Bordit Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm i bankës tregtare./.

Marrësit:
– Si neni 3 neni 3;

– Kryeministri dhe zëvendëskryeministrat (për raportim);
– Bordi Drejtues i Bankës së Shtetit;
– Zyra e KQ të Partisë;
– Zyra e Qeverisë;
– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Presidentit;
– Komiteti Qendror i Frontit Atdhetar të Vietnamit;
– Ministritë: Financa, Bujqësi dhe Zhvillim Rural; Planifikimi dhe Investimi (për të koordinuar zbatimin);
– Ministria e Drejtësisë (për inspektim);
– Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Njoftim;
– Ruaj: VP, Departamenti i PC, Departamenti i Kredive, Çështjeve Teknike dhe Ekonomike (3 kopje)

KT. GUVERNATOR
Zëvendës QEVERIA
Nguyen Dong Tien

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 12/2018/TT-NHNN Hướng dẫn chính sách tín dụng phát triển thủy sản . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *