Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Rate this post

Qarkorja 12/2017/TT-BGDDT

Rregullore për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë

Ministria e Arsimit dhe Trajnimit nxori Qarkoren 12/2017/TT-BGDDT të datës 19 maj 2017 për shpalljen e rregulloreve për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë. Qarkorja hyn në fuqi nga 4 korriku 2017. Më poshtë është përmbajtja e detajuar e qarkores, ju lutemi referojuni dhe shkarkoni qarkoren këtu.

Po shikoni: Qarkorja 12/2017/TT-BGDDT Rregulloret për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë

Qarkorja 12/2017/TT-BGDDT – Rregullore për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT
———

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
——-o0o———

Nr: 12/2017/TT-BGDĐT

Hanoi, 19 maj 2017

RRETHOREN

Shpallja e rregulloreve për INSPEKTIMIN CILËSOR TË INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT UNIVERSAL

Në bazë të Ligjit të 18 qershorit 2012 për Arsimin e Lartë;

Në bazë të Dekretit Nr. 123/2016/ND-CP datë 1 shtator 2016 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të ministrive dhe agjencive të nivelit ministror;

Në bazë të Dekretit nr. 32/2008/ND-CP të datës 19 mars 2008 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Në zbatim të Dekretit Nr. 141/2013/ND-CP të datës 24 tetor 2013 të Qeverisë që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Arsimin e Lartë;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Provimeve dhe Akreditimit të Cilësisë së Arsimit;

Ministri i Arsimit dhe Arsimit nxjerr Qarkoren për shpalljen e Rregullores për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë.

Shkoniju 1. Të nxirret së bashku me këtë Qarkore Rregullore për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë.

Shkoniju 2. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 4 korrik 2017.

Kjo qarkore zëvendëson vendimin nr. 65/2007/QD-BGDĐT datë 1 nëntor 2007 të Ministrit të Arsimit dhe Arsimit për shpalljen e Rregullores për kriteret e vlerësimit të cilësisë së arsimit të lartë; Nenet 1 dhe 2 të Qarkores nr. 37/2012/TT-BGDĐT datë 30 tetor 2012 të Ministrit të Arsimit dhe Arsimit; Rregulloret për procesin dhe ciklin e akreditimit të cilësisë së arsimit për universitetet, institutet dhe universitetet në qarkoren nr. 62/2012/TT-BGDĐT datë 28 dhjetor 2012 të Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit nxjerrin Rregullore për procesin dhe ciklin e akreditimit të universitetit. , fakultetin dhe arsimin e mesëm profesional.

ShkoniNeni 3. Shefi i Zyrës, Drejtori i Departamentit të Testimit dhe Akreditimit Arsimor, Drejtuesit e njësive përkatëse në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit; Kryetarët e Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra; Drejtues i agjencisë që drejton drejtpërdrejt institucionin e arsimit të lartë; Drejtorët e universiteteve dhe akademive; Rektori i universitetit; Për zbatimin e kësaj Qarkoreje përgjigjet drejtori i organizatës së akreditimit të cilësisë së arsimit.

venda:
– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm;
– Zyra e Presidentit;
– Zyra e Qeverisë;
– Zyra e Kongresit;
– Komiteti Qendror i Propagandës;
– Komisioni i Asamblesë Kombëtare për Arsimin dhe Aftësimin e Asamblesë Kombëtare;
– Këshilli Kombëtar i Arsimit dhe Zhvillimit të Burimeve Njerëzore;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë në varësi të Qeverisë;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Kontrolli i Shtetit
– Ministri (për raportim);
– Si neni 3;
– Njoftim;
– Portali qeveritar për tregti elektronike;
– Portali i Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;
– Save: VT, Departamenti i PC, Departamenti i Kontrollit Ekonomik dhe Cilësisë së Arsimit.

KT. HIQMINISTRIA E FËMIJËVE
thMINISTRI
Bui Van Ga

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL Quy định bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin thư viện

RREGULLORE

RRETH KUVENDIT CILËSOR TË INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT UNIVERSAL
(Lëshuar së bashku me qarkoren nr. 12/2017/TT-BGDDT datë 19 maj 2017 të Ministrit të Arsimit dhe Formimit)

Kapitulli I

RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fushëveprimi Shefi i Zyrës, Drejtori i Departamentit të Testimit dhe Akreditimit Arsimor, Drejtuesit e njësive përkatëse në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit; Kryetarët e Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra; Drejtues i agjencisë që drejton drejtpërdrejt institucionin e arsimit të lartë; Drejtorët e universiteteve dhe akademive; Rektori i universitetit; Për zbatimin e kësaj Qarkoreje përgjigjet drejtori i organizatës së akreditimit të cilësisë së arsimit. Rregullimi dhe objekti i aplikimit

1. Ky dokument përcakton akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë, duke përfshirë standardet për vlerësimin e cilësisë dhe procesin dhe ciklin e akreditimit cilësor të institucioneve të arsimit të lartë.

2. Ky dokument zbatohet për universitetet, akademitë, universitetet (në tekstin e mëtejmë si institucione arsimore) në sistemin arsimor kombëtar, duke përfshirë institucionet arsimore me elemente investimi të një vendi të huaj që operon në territorin vietnamez; organizatat e akreditimit të cilësisë arsimore të themeluara dhe të autorizuara nga Ministri i Arsimit dhe Trajnimit; organizata dhe individë të tjerë përkatës.

Neni 2. Interpretimi i termave

Në këtë dokument, disa nga termat e mëposhtëm interpretohen si më poshtë:

1. Cilësia e një institucioni të arsimit të lartë është përmbushja e objektivave të vendosura nga institucioni arsimor, kërkesat për objektivat arsimore të Ligjit për Arsimin e Lartë dhe kërkesat për burimet e trajnimit.burimet njerëzore për zhvillimin socio-ekonomik të lokaliteti dhe i gjithë vendi.

2. Vlerësimi i cilësisë së institucionit të arsimit të lartë është mbledhja, përpunimi i informacionit dhe marrja e gjykimeve në bazë të kritereve të vlerësimit për të gjitha aktivitetet e institucionit arsimor, duke përfshirë: sigurimin e cilësisë në aspektin strategjik, sigurimin e cilësisë në aspektin sistemik, sigurimi i cilësisë në performancën e funksionit dhe rezultatet operacionale të institucionit arsimor.

3. Akreditimi i cilësisë së institucionit të arsimit të lartë është veprimtaria e vlerësimit dhe njohjes së shkallës në të cilën një institucion arsimor përmbush standardet e cilësisë së arsimit të shpallura nga Ministri i Arsimit dhe Trajnimit.

4. Vetëvlerësimi është procesi i vetëvlerësimit dhe kërkimit të institucioneve arsimore bazuar në standardet e vlerësimit të cilësisë arsimore të shpallura nga Ministri i Arsimit dhe Trajnimit për të raportuar mbi gjendjen e cilësisë së arsimit, efektivitetin e veprimtarive trajnuese, kërkimore shkencore, njerëzore. burimet, objektet dhe çështje të tjera të ndërlidhura në mënyrë që institucioni arsimor të mund të përshtatë burimet e tij dhe procesin e zbatimit për të përmbushur standardet e cilësisë.

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Toán Tiểu học

5. Vlerësimi i jashtëm është procesi i anketimit dhe vlerësimit nga një organizatë akredituese e cilësisë së arsimit bazuar në standardet e vlerësimit të cilësisë arsimore të shpallura nga Ministri i Arsimit dhe Trajnimit për të përcaktuar nivelin bazë të cilësisë së arsimit.Institucionet arsimore përmbushin standardet e cilësisë së arsimit.

6. Tërësia e standardeve për vlerësimin e cilësisë së një institucioni arsimor është niveli i kërkesave dhe kushteve që duhet të plotësojë institucioni arsimor për t’u njohur se përmbush standardet e cilësisë arsimore. Çdo standard korrespondon me një fushë veprimi të institucionit arsimor; Brenda secilit standard ka disa kritere.

7. Kriter për vlerësimin e cilësisë së institucioneve arsimore është niveli i kërkesave dhe kushteve që duhen arritur në një aspekt të veçantë të secilit standard.

8. Standardi i rezultatit (Rezultati i pritur i të nxënit) është kërkesa minimale e njohurive, aftësive, nivelit të autonomisë dhe përgjegjësisë personale që nxënësit arrijnë pas përfundimit të një programi trajnimi, i cili merret nga një institucion arsimor, përkushtimi ndaj nxënësve, shoqërisë dhe publikimit së bashku me kushte për të siguruar zbatimin.

9. Programi (Programi) i trajnimit në një nivel specifik të një disipline përfshin: objektivat, standardet e rezultateve; përmbajtjen, metodat dhe aktivitetet e trajnimit; kushtet e themeleve fizike dhe teknike, strukturën organizative, funksionet, detyrat dhe veprimtaritë akademike të njësisë së caktuar për t’u trajnuar në atë disiplinë.

10. Kurrikula (Curriculum) e një programi trajnimi në një nivel specifik përfshin: objektivat e përgjithshme, objektivat specifike dhe standardet e rezultateve për disiplinën dhe çdo modul; përmbajtjen e trajnimit, metodat e vlerësimit dhe kohëzgjatjen për disiplinën dhe çdo modul.

11. Benchmarking është veprimtaria e krahasimit dhe krahasimit të një institucioni arsimor ose një programi trajnimi me një sërë standardesh të vlerësimit të cilësisë arsimore ose me një institucion arsimor/program trajnimi të zgjedhur.

12. Palët e interesuara të institucioneve arsimore përfshijnë nxënësit, pedagogët, stafin, ekipin drejtues dhe menaxhues, punëdhënësit, partnerët, familjet e nxënësve, investitorët, agjencitë e menaxhimit të drejtpërdrejtë të institucioneve, agjencitë shtetërore të menaxhimit përgjegjës për arsimin, organizata të tjera përkatëse dhe individë.

13. Filozofia edukative është një grup pikëpamjesh thelbësore që orientojnë qëllimet arsimore, përmbajtjen dhe metodat e mësimdhënies dhe rolin e mësuesve dhe nxënësve në veprimtaritë edukative.

Neni 3. Qëllimi i përdorimit të grupit të kritereve për vlerësimin e cilësisë së institucioneve arsimore

1. Institucioni arsimor përdor një sërë standardesh për vlerësimin e cilësisë së institucionit arsimor për të vetëvlerësuar të gjithë funksionimin e tij me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së arsimit, për të përmbushur përgjegjësinë e tij ndaj palëve të interesuara. statusi i cilësisë së arsimit dhe efikasiteti operacional i njësia.

2. Organizatat e akreditimit të cilësisë së arsimit përdorin një sërë standardesh për vlerësimin e cilësisë së institucioneve arsimore për të vlerësuar dhe njohur ose jo standardet e cilësisë arsimore për institucionet arsimore.

3. Organizatat dhe individët e tjerë mund të mbështeten në grupin e standardeve për vlerësimin e cilësisë së institucioneve arsimore për të identifikuar, vlerësuar dhe marrë pjesë në kritikën sociale për institucionin arsimor për të cilin janë të interesuar.

Tham Khảo Thêm:  Luật số 18-2008-QH12 của Quốc hội: Luật Năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử

kapitulli II

SETIMI I STANDARDEVE PËR VLERËSIMIN E CILËSISË SË INSTITUCIONET ARSIMORE

Seksioni 1. SIGURIMI I CILËSISË MBI STRATEGJINË

Neni 4. Standardi 1: Vizioni, misioni dhe kultura

1. Kriteri 1.1: Udhëheqja e institucionit arsimor siguron që vizioni dhe misioni i institucionit arsimor të përmbushin nevojat dhe kënaqësinë e palëve të interesuara.

2. Kriteri 1.2: Drejtimi i institucionit arsimor promovon vlerat kulturore në përputhje me vizionin dhe misionin e institucionit.

3. Kriteri 1.3: Vizioni, misioni dhe kultura e institucionit arsimor shpërndahen, kuptohen plotësisht dhe shpjegohen qartë për zbatim.

4. Kriteri 1.4: Rishikohet vizioni, misioni dhe kultura e institucionit për të përmbushur nevojat dhe kënaqësinë e palëve të interesuara.

5. Kriteri 1.5: Vizioni, misioni dhe kultura e institucionit arsimor si dhe procesi i ndërtimit dhe zhvillimit të tyre përmirësohen për të përmbushur nevojat dhe kënaqësinë e palëve të interesuara.

Neni 5. Standardi 2: Qeverisja

1. Kriteri 2.1: Sistemi i qeverisjes (duke përfshirë bordin drejtues ose bordin e shkollës; organizatat partiake dhe masive; këshillat e tjerë këshillues) është krijuar në përputhje me ligjin për të vendosur rregullore drejtimin strategjik të përshtatshëm për kontekstin specifik të institucionit arsimor; të sigurojë llogaridhënie, qëndrueshmëri, transparencë dhe të minimizojë rreziqet e mundshme në procesin e qeverisjes së institucionit.

2. Kriteri 2.2: Vendimet e organeve drejtuese përkthehen në plane veprimi, politika dhe udhëzime për zbatim.

3. Kriteri 2.3: Sistemi i qeverisjes së institucionit arsimor rishikohet rregullisht.

4. Kriteri 2.4: Sistemi i qeverisjes së institucionit arsimor është përmirësuar për të rritur efikasitetin operacional të institucionit arsimor dhe për të menaxhuar më mirë rreziqet.

Neni 6. Standardi 3: Udhëheqja dhe menaxhimi

1. Kriteri 3.1: Drejtuesit e institucioneve arsimore krijojnë një strukturë drejtuese që përcakton qartë rolet, përgjegjësitë, proceset vendimmarrëse, regjimet e informacionit dhe raportimit për të arritur vizionin dhe misionin, kulturën dhe qëllimet strategjike të institucionit.

2. Kriteri 3.2: Drejtuesit e institucioneve arsimore marrin pjesë në komunikimin dhe lidhjen e palëve të interesuara për të udhëhequr vizionin, misionin, kulturën dhe qëllimet strategjike të institucionit arsimor.

3. Kriteri 3.3: Struktura drejtuese dhe drejtuese e institucionit arsimor rishikohet rregullisht.

4. Kriteri 3.4: Përmirësohet struktura drejtuese dhe drejtuese e institucionit arsimor për të rritur efikasitetin e menaxhimit dhe për të arritur efikasitetin e dëshiruar të punës së institucionit arsimor.

Dokumenti është ende i disponueshëm, ju lutemi shkarkoni për të parë më shumë

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *