Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

Rate this post

Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Bạn đang xem: Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————

Con số: thứ mười hai/2013/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2013

nhà tròn

Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009 và Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006; Nghị định số Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học được thành lập tại quyết định số 388/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư công bố chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

Điều 1. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học được công bố kèm theo Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu bài cảm nghĩ báo tường 20/11 hay nhất

Điều 2. Thông tư này thay thế quyết định số Quyết định số 61/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng; Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này, ngành Sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Đại hội;
– Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Tài nguyên Môi trường của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Hội đồng quốc gia về giáo dục và phát triển con người;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm soát nhà nước;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Bộ Tư pháp (Vụ Pháp chế);
– Thông báo;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Lưu VT, PC, NGCBQLGD.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

PHẦN MỀM

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT– BGDĐT ngày 12 THÁNG TƯ 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC TIÊU

1. Mục đích chung

Việc trang bị kiến ​​thức, kỹ năng sư phạm cơ bản về giảng dạy đại học cho người chưa được đào tạo sư phạm muốn trở thành nhà sư phạm trong các cơ sở giáo dục đại học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại nhằm bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sư phạm cho các nhà sư phạm cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong khuôn khổ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

Một) Về kiến ​​thức

Học viên được trang bị:

– Kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục đại học; vai trò, nhiệm vụ của giáo dục đại học, xu hướng phát triển giáo dục đại học hiện đại;

– Kiến thức cơ bản về tâm lý học, lý luận dạy học đại học, phương pháp và kĩ thuật dạy học đại học;

– Những vấn đề cơ bản về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Tham Khảo Thêm:  Thông báo 1025/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại buổi làm việc với Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối và đơn vị liên quan về phát triển thị trường nông sản sạch

b) Về kỹ năng

Học sinh được cung cấp:

– Có khả năng soạn giáo án, tổ chức bài học và định hướng phương pháp tự học, tự nghiên cứu cho học sinh;

– Có kỹ năng xây dựng và phát triển chương trình dạy học, sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở trường đại học; kỹ năng nghiên cứu khoa học và đánh giá kết quả học tập của sinh viên;

– Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá quá trình học tập; kỹ năng đọc, viết, diễn giải và giao tiếp trong quá trình giảng dạy;

– Kỹ năng tổ chức, quản lý trường đại học, cao đẳng (cấp bộ môn, cấp khoa), quản lý sinh viên theo quy định và nhiệm vụ của giảng viên.

c) Về thái độ

Giúp học sinh:

– Hình thành ý thức nghề nghiệp, đạo đức và phong cách sư phạm mẫu mực của người giáo viên trong các cơ sở giáo dục đại học;

– Hình thành lòng say mê, hứng thú với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

Thể hiện thái độ khách quan, khoa học trong tổ chức và chỉ đạo quá trình học tập.

II. CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Người tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm có nguyện vọng làm giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

III. NỘI DUNG

1. Tổng khối lượng kiến ​​thức tối thiểu: 20 ĐVHT

Mà bao gồm:

– Khối kiến ​​thức yêu cầu tối thiểu: 15 tín chỉ.

– Khối lượng kiến ​​thức tự chọn: 5 tín chỉ

2. Nội dung yêu cầu tối thiểu của khối kiến ​​thức: 15 ĐVHT

STT

Nội dung đào tạo

Số tín chỉ

Học thuyết

Thảo luận, thực hành

tự trọng

Đầu tiên

Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam

Đầu tiên

mười

mười

30

2

Tâm lý dạy học đại học

Đầu tiên

mười

mười

30

3

lý luận dạy học đại học

3

30

30

90

4

Xây dựng chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học

2

15

30

60

5

Đánh giá trong giáo dục đại học

2

15

30

60

6

Việc sử dụng các công cụ kỹ thuật và công nghệ trong giảng dạy đại học

Đầu tiên

mười

mười

30

7

Tâm lý học đại cương

2

15

30

60

số 8

Giáo dục phổ thông

3

30

30

90

tổng cộng

15

135

180

450

IV. MÔ TẢ TỐI THIỂU KIẾN THỨC CẦN THIẾT

1. Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam (1 tín chỉ)

a) Mục tiêu

Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về sự phát triển giáo dục đại học trên thế giới và những vấn đề cơ bản của giáo dục đại học Việt Nam.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 05/2020/TT-BTTTT Giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông

b) Nội dung

Khóa học này bao gồm các chủ đề sau:

– Sơ lược lịch sử phát triển giáo dục đại học thế giới và Việt Nam;

– Xu hướng phát triển của giáo dục đại học thế giới;

– Chiến lược đổi mới giáo dục đại học Việt Nam;

– Quản lý giáo dục đại học.

2. Tâm lý học trong giảng dạy đại học (1 tín chỉ)

a) Mục tiêu

Giúp học sinh hiểu bản chất, quy luật hình thành và phát triển tâm lý con người; để hiểu tâm lý của người lớn; cơ sở tâm lý của quá trình dạy học và giáo dục đại học; đặc điểm giao tiếp của công việc sư phạm trong các cơ sở giáo dục đại học; có năng lực trau dồi phẩm chất, nhân cách của người giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học; giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm lý của thanh thiếu niên và người lớn.

b) Nội dung

Khóa học này bao gồm các chủ đề sau:

– Bản chất và quy luật hình thành, phát triển tâm lý con người;

– Đặc điểm tâm lý thanh niên – sinh viên;

– Cơ sở tâm lý của quá trình dạy học và giáo dục sinh viên đại học;

– Đặc điểm công tác sư phạm đại học và yêu cầu về nhân cách của giảng viên đại học;

– Đặc điểm của giao tiếp sư phạm đại học.

3. Lý luận dạy học đại học (3 tín chỉ)

a) Mục tiêu

Giúp sinh viên nắm được cơ sở lý luận và những kiến ​​thức, kỹ năng cơ bản dạy học trong cơ sở giáo dục đại học, trên cơ sở đó hoàn thiện hệ thống kỹ năng, năng lực dạy học đại học.

b) Nội dung

Khóa học này bao gồm các chủ đề sau:

– Những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học ở trường đại học;

– Nội dung giảng dạy đại học;

– Nguyên tắc dạy học đại học;

– Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đại học;

– Lập kế hoạch giảng dạy đại học;

– Kỹ thuật dạy học đại học để sinh viên tích cực tham gia;

– Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Download file tài liệu để xem chi tiết

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *