Thông tư 118/2018/TT-BTC Quy định phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản

Rate this post

Thông tư 118/2018/TT-BTC

Quy định về phí thẩm định, xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản

Ngày 28.11.2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 118/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, xác nhận nguồn gốc xuất xứ tài sản thủy sản ; lệ phí cấp phép hoạt động khai thác thủy sản. Đặc biệt:

Bạn đang xem: Thông tư 118/2018/TT-BTC quy định phí xác minh nguồn gốc nước nguyên liệu

  • Phí xác minh nguồn gốc thủy sản nguyên liệu 150.000 đồng + (số tấn thủy sản x 15.000 đồng/tấn). Tối đa 700.000 đồng/lần;
  • Lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản: 40.000 đồng/lần;
  • Cấp mới, cấp lại: 20.000đ/lần.
  • Lệ phí cấp mới giấy phép hoạt động thủy sản đối với tàu cá nước ngoài là 200 USD/lần; Gia hạn, cấp lại: 100 USD/lần; Đổi Giấy phép do thay đổi nội dung trong Giấy phép: 200 USD/lần.

TÀI CHÍNH
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 118/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018

Thông tư 118/2018/TT-BTC

QUY ĐỊNH MỨC THU, QUY ĐỊNH THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ GIÁM ĐỊNH GỐC VẬT LIỆU THỦY SẢN; PHÍ GIẤY PHÉP ĐÁNH CÁ VÀ HOẠT ĐỘNG

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, xác nhận nguồn gốc nguyên liệu nước; lệ phí cấp phép hoạt động khai thác thủy sản.

Điều 1. Lĩnh vực điều chỉnh, đối tượng thực hiện

1. Thông tư này quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu nước; lệ phí cấp phép hoạt động khai thác thủy sản.

Tham Khảo Thêm:  Luật thanh tra số 56/2010/QH12

2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp thuế và tổ chức thu phí thẩm định, xác nhận nguồn gốc nguyên liệu nước; lệ phí cấp giấy phép hoạt động khai thác thủy sản và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp phép hoạt động khai thác thủy sản.

Điều 2. Đối tượng nộp phí, lệ phí

1. Tổ chức, cá nhân khi được Tổ chức quản lý cảng cá đánh giá, xác nhận phải nộp phí đánh giá, xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản.

2. Khi được Chi cục Thủy sản cấp giấy phép sử dụng, hoạt động khai thác thủy sản, tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí

1. Tổ chức quản lý cảng cá thu phí thẩm định, xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản.

2. Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khai thác thủy sản.

Điều 4 Phí và lệ phí

Phí và lệ phí như sau:

đường phố Loại phí và lệ phí Mức thu
Đầu tiên Phí xác minh nguồn gốc nguyên liệu nước 150.000đ + (số tấn hải sản x 15.000đ/tấn). Tối đa 700.000 đồng/lần.
2 Lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản:
hoặc Cấp độ mới 40.000đ/lần
b Gia hạn hoặc in lại 20.000đ/lần
c Đổi giấy phép do thay đổi nội dung trong giấy phép 40.000đ/lần
3 Lệ phí cấp phép hoạt động dưới nước đối với tàu cá nước ngoài:
hoặc Cấp độ mới 200 USD/lần
b Gia hạn hoặc in lại 100 USD/lần
c Đổi giấy phép do thay đổi nội dung trong giấy phép 200 USD/lần

Điều 5. Kê khai, nộp phí và lệ phí

1. Chậm nhất là ngày 20 hàng tháng, tổ chức thuế phải nộp số tiền đã thu của tháng trước vào tài khoản thuế chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp

2. Tổ chức thu phí, lệ phí kê khai, nộp số phí, lệ phí thu được hàng tháng và quyết toán năm theo hướng dẫn tại điểm 3 Điều 19 và điểm 2 Điều 26 Thông tư số 01/2015/NĐ-CP. 156/2013/. TT -BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 6. Quản lý phí và lệ phí

1. Đối với tổ chức thu phí:

a) Tổ chức quản lý cảng cá là đơn vị sự nghiệp công lập: Tổ chức quản lý cảng cá trích 90% phí thẩm định, xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản thu được để chi trả các nội dung quy định tại Điều 2 Nghị định này . 5 Nghị định của Chính phủ số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016; nộp ngân sách nhà nước 10% số tiền lệ phí thu được theo chương, tiểu mục tương ứng trong mục lục ngân sách hiện hành.

b) Tổ chức quản lý cảng cá là doanh nghiệp: Tiền phí thu được là thu nhập của tổ chức quản lý cảng cá. Tổ chức quản lý cảng cá được quyền để lại 100% số tiền phí thu được để trang trải cho việc thu phí và phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Tổ chức quản lý cảng cá lập và nộp hóa đơn tính tiền cho người nộp thuế theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn.

2. Đối với tổ chức thu phí: 100% số phí thu được nộp ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục có liên quan trong Mục lục ngân sách hiện hành. Nguồn chi thực hiện công việc và thu lệ phí do ngân sách nhà nước quy định trong đánh giá của tổ chức thu theo chế độ, mức chi ngân sách nhà nước.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019.

2. Bãi bỏ quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, xác nhận nguồn gốc nguyên liệu nước; lệ phí cấp giấy phép hoạt động khai thác thủy sản xác định tại Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và chế độ quản lý. đăng kiểm an toàn tàu cá, kiểm định ngư cụ; phí thẩm định, xác nhận nguồn gốc nguyên liệu nước; lệ phí cấp phép hoạt động khai thác thủy sản.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 151/2017/NĐ-CP Hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công

3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, hóa đơn chứng từ, công khai chế độ thu phí, lệ phí không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy định của Luật phí và lệ phí, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 11/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc in, phát hành, quản lý, sử dụng phiếu thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản thay đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo;
– Thông báo;
– Trang web của chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. Bộ
TRỢ LÝ


Vũ Thị Mai

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 118/2018/TT-BTC Quy định phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *