Thông tư 11/2019/TT-BYT Bồi dưỡng phương pháp dạy học lâm sàng

Rate this post

Thông tư 11/2019/TT-BYT

Thúc đẩy các phương pháp giảng dạy lâm sàng

Ngày 17/06/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 11/2019/TT-BYT quy định việc bồi dưỡng phương pháp dạy và học lâm sàng cho giảng viên thực hành trong đào tạo khối ngành Y tế.

Bạn đang xem: Thông tư 11/2019/TT-BYT Khuyến khích phương pháp giảng dạy lâm sàng

Vì vậy, người đào tạo thực tập sinh phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy lâm sàng trong chuyên ngành tương ứng. Mặt khác, giáo viên bồi dưỡng còn phải có bằng đại học một ngành thuộc khối ngành sức khỏe và có chứng chỉ về phương pháp giảng dạy hoặc đã có thời gian giảng dạy đại học về phương pháp giảng dạy ít nhất 5 năm trong khối ngành sức khỏe.

BỘ Y TẾ
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 11/2019/TT-BYT

Hà Nội, ngày 17 THÁNG 06 2019

Thông tư 11/2019/TT-BYT

QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐÀO TẠO – HỌC LÂM SÀNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THỰC TẬP ĐÀO TẠO TRONG NGÀNH Y TẾ

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ về tổ chức thực hành trong đào tạo ngành y tế;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo;

Bộ trưởng Bộ Y tế công bố Thông tư hướng dẫn bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, học tập thực hành cho giảng viên thực hành trong đào tạo ngành y tế.

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định nội dung, chương trình, tài liệu, thời gian, hình thức đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo về phương pháp dạy và học lâm sàng cho giảng viên thực hành trong đào tạo ngành y tế.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dạy và học lâm sàng là dạy và học cho học sinh, sinh viên, học viên (sau đây gọi là học viên) về lĩnh vực y tế về phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề của người bệnh (khám bệnh, tư vấn, điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng). TRONG. cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dựa trên bằng chứng y học.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 32/2020/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2. Cơ sở đào tạo người hướng dẫn thực hành ưu đãi là cơ sở giáo dục thuộc ngành y tế, cơ sở đào tạo nhân lực y tế đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Điều kiện đối với người hướng dẫn đào tạo người hướng dẫn thực hành

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành hoặc hướng thuộc lĩnh vực y tế.

2. Có kinh nghiệm giảng dạy lâm sàng thuộc chuyên ngành tương ứng ít nhất 05 năm tính đến thời điểm tham gia đào tạo giảng viên thực hành.

3. Có chứng chỉ về phương pháp dạy và học (ngành sư phạm và sư phạm y học cơ sở hoặc sư phạm y học) hoặc đã giảng dạy bộ môn Phương pháp giảng dạy đại học thuộc lĩnh vực y tế từ 5 năm trở lên.

Điều 4. Nội dung đào tạo

1. Khái quát về nội dung dạy-học lâm sàng và thực hành lâm sàng trong chương trình đào tạo thực hành theo ngành, chủ yếu thuộc ngành y tế.

2. Dạy – học theo mục tiêu và dạy – học theo năng lực.

3. Các kỹ năng cần có của giảng viên thực hành.

4. Phương pháp dạy và học lâm sàng có sự tham gia của bệnh nhân và không có sự tham gia của bệnh nhân.

5. Giám định, đánh giá lâm sàng.

6. Xây dựng giáo án dạy lâm sàng, giám sát lâm sàng.

Điều 5. Thời gian và hình thức đào tạo

1. Thời gian đào tạo: 40 giờ đào tạo

2. Hình thức đào tạo: Tập trung

Điều 6. Chương trình, tài liệu đào tạo

1. Bộ trưởng Bộ Y tế căn cứ nội dung đào tạo quy định tại Điều 4 Thông tư này công bố chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy và học lâm sàng cho giảng viên thực hành trong đào tạo của ngành y tế.

2. Thủ trưởng cơ sở đào tạo thực hành cho giảng viên xây dựng, thẩm định và ban hành tài liệu đào tạo trên cơ sở chương trình đào tạo đã được Bộ Y tế công bố trước khi tổ chức khóa đào tạo.

Điều 7. Cấp Giấy chứng nhận

1. Học viên được cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ về phương pháp dạy và học lâm sàng cho giảng viên thực hành đào tạo ngành y tế sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng và đáp ứng yêu cầu của khóa học.

Tham Khảo Thêm:  Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

2. Mẫu chứng chỉ về phương pháp giảng dạy, học tập lâm sàng đối với giảng viên thực hành đào tạo ngành y tế quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận phải theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Kinh phí đào tạo

Kinh phí bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, học tập lâm sàng cho giảng viên thực hành trong đào tạo của ngành y tế phải theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Hiệu lực

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 10. Quy định chuyển tiếp

1. Người đã có một trong các chứng chỉ sau trước khi Thông tư này có hiệu lực được công nhận tương đương với Chứng chỉ về phương pháp giảng dạy, học tập lâm sàng đối với giảng viên thực hành trong đào tạo ngành Y tế:

a) Nhà giáo của các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực y tế đã được cấp chứng chỉ “Sư phạm Y học cơ sở” hoặc “Sư phạm Y học” có nội dung về phương pháp giảng dạy trong chương trình đào tạo – Thực hành lâm sàng theo Chương trình do Bộ Y tế ban hành . và được đào tạo bởi các cơ sở được Bộ Y tế công nhận.

b) Bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y học là giảng viên thỉnh giảng có 05 năm kinh nghiệm giảng dạy và 03 năm kinh nghiệm lâm sàng liên tục và đã được cấp chứng chỉ “Thạc sĩ sư phạm y học cơ sở” hoặc “Sư phạm y học” trong đó. chương trình đào tạo có nội dung về phương pháp dạy và học lâm sàng.

c) Giáo viên có chứng chỉ “Phương pháp dạy-học lâm sàng” (40 tiết) theo chương trình do Bộ Y tế ban hành tại Công văn số 689/BYT-K2ĐT ngày 16/02/2012.

d) Có chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học khối ngành Khoa học sức khỏe” có nội dung về phương pháp dạy và học lâm sàng trong chương trình đào tạo.

2. Cơ sở đào tạo đã thực hiện các chương trình đào tạo để cấp chứng chỉ quy định tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều này được tiếp tục thực hiện và được công nhận tương đương với Chứng chỉ phương pháp giảng dạy – huấn luyện lâm sàng cho người huấn luyện thực hành y tế. đào tạo liên ngành cho đến khi Bộ Y tế công bố chương trình đào tạo các phương pháp dạy và học lâm sàng quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP Hướng dẫn thực hiện chế độ hợp đồng công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện Thông tư này.

b) Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế công bố chương trình đào tạo theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

2. Cơ sở bồi dưỡng người hướng dẫn thực hành có trách nhiệm:

a) Cung cấp nguồn lực để tổ chức các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định tại Thông tư này.

b) Phối hợp với cơ sở thực hành triển khai kế hoạch đẩy mạnh phương pháp dạy và học lâm sàng cho người hướng dẫn thực hành.

c) Báo cáo Bộ Y tế (Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo) vào tháng 12 hàng năm về kết quả các khóa bồi dưỡng, số lượng khóa học, số lượng học viên, số lượng chứng chỉ đã cấp, tổ chức quản lý công tác đào tạo. .

3. Cơ sở thực hành có trách nhiệm:

a) Phối hợp với cơ sở đào tạo người hướng dẫn thực hành thực hiện kế hoạch đẩy mạnh phương pháp giảng dạy, học tập lâm sàng cho người hướng dẫn thực hành theo quy định tại Thông tư này.

b) Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người hướng dẫn thực hành tham gia khóa đào tạo về phương pháp dạy và học lâm sàng.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo) để xem xét, giải quyết./.

Người nhận:
– Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);

– VPCP (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Bộ trưởng (bằng b/c);
– Các Thứ trưởng (để biết);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế;
– Các đơn vị thuộc Bộ Y tế;
– Bộ, ngành y tế;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, K2DT (5), PC.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
nguyễn trường sơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 11/2019/TT-BYT Bồi dưỡng phương pháp dạy học lâm sàng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *