Thông tư 11/2019/TT-BTC Quy định mới về bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

Rate this post

Thông tư 11/2019/TT-BTC

Quy định mới về bồi dưỡng nghiệp vụ lập dự toán giá

Ngày 20/02/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 11/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 204/2014/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá. Dưới đây là nội dung chi tiết của Thông tư, mời bạn đọc tải về tại đây.

Bạn đang xem: Thông tư 11/2019/TT-BTC Quy định mới về bồi dưỡng nghiệp vụ lập dự toán giá

TÀI CHÍNH
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 11/2019/TT-BTC

Hà NộiNGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2019

Thông tư 11/2019/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá;

Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố Thông tư sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành.

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Thông tư số Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá như sau:

1. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 8. Trình tự đào tạo, bồi dưỡng

1. Chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai giảng khóa/lớp (theo dấu giao nhận công văn), tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phải có văn bản gửi Bộ Tài chính (Vụ Quản lý Giải thưởng). Thông báo khai giảng khóa/lớp kèm theo các tài liệu và thông tin sau:

a) Quyết định mở khóa, lớp của thủ trưởng đơn vị;

b) Danh sách giảng viên theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Danh sách Ban quản lý khóa học, lớp học;

d) Nội dung, chương trình, tài liệu và thời khóa biểu của khóa học, lớp học;

Tham Khảo Thêm:  Công văn số 563/LĐTBXH-TCDN Công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả phân bổ, sử dụng kinh phí các Dự án dạy nghề thuộc CTMTQG Việc làm và Dạy nghề

Riêng đối với bồi dưỡng kiến ​​thức chuyên môn (cập nhật kiến ​​thức) về thẩm định giá, chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày khai giảng khóa/lớp đầu tiên trong năm, tổ chức bồi dưỡng phải gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giải thưởng) tài liệu cập nhật kiến ​​thức quy định tại khoản 3 Điều 24 Thông tư này.

2. Kết thúc mỗi khóa học/lớp học, đơn vị đào tạo – bồi dưỡng lấy ý kiến ​​của học viên vào phiếu đánh giá chất lượng khóa học (kể cả khóa bồi dưỡng). để thẩm định giá) theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. .

3. Chậm nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa học/lớp học (theo dấu bưu điện hoặc dấu giao nhận chính thức của Bộ Tài chính), tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phải gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giải thưởng). ) báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng kèm theo các tài liệu sau:

a) Quyết định công nhận kết quả học tập môn học/lớp học đạt yêu cầu;

b) Danh sách học viên đạt yêu cầu môn học/lớp và được cấp chứng chỉ, chứng chỉ theo mẫu quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Định kỳ hàng năm, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) báo cáo tổng kết hoạt động trong năm và phương hướng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng năm sau gửi Bộ Tài chính. Cục Quản lý giá) Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là ngày 15 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo.”

2. Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Thời lượng tối thiểu cho một khóa đào tạo là 156 giờ, không kể thời gian nhận xét, đánh giá kết quả học tập quy định tại Điều 14 của Thông tư này. Một giờ được tính là 55 phút học, 5 phút nghỉ.

tên chuyên nghiệp Đ.Đúng Sgiờ hÔi chúa ơic tối thiểu
MỘT. PHẦN KIẾN THỨC TỔNG HỢP
– Chủ đề 1 Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá 24
– Chủ đề 2 Nguyên tắc hình thành giá thị trường 20
– Chủ đề 3 Khái niệm cơ bản về đánh giá 20
b. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
– Chủ đề 4 Định giá bất động sản 24
– Chủ đề 5 Thẩm định máy móc thiết bị 24
– Chủ đề 6 đánh giá doanh nghiệp 24
– Chủ đề 7 Định giá tài sản vô hình 20
một tỷDu lịchTỪ CỘNG ĐỒNGừmCHÚNG TÔI VÀ NHƯNG 156

3. Khoản 2 và khoản 3 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Thời lượng tối thiểu cho một khóa bồi dưỡng là 40 giờ, không kể thời gian kiểm tra, đánh giá kết quả học tập quy định tại Điều 20 của Thông tư này. Một giờ được tính là 55 phút học, 5 phút nghỉ.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1456/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Văn Sinh giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
TênCHÀOchủ thể Số giờrất tiếc HỌC BÀI THIHuh?bạn
MỘT. PHẦN KIẾN THỨC TỔNG HỢP
– Chủ đề 1 Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giám định giá và giá, hoạt động giám định nhà nước 6
– Chủ đề 2 Nguyên tắc hình thành giá thị trường và các nguyên tắc định giá cơ bản 6
b. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
– Chủ đề 3 Định giá bất động sản số 8
– Chủ đề 4 Thẩm định máy móc thiết bị số 8
– Chủ đề 5 đánh giá doanh nghiệp số 8
– Chủ đề 6 Định giá tài sản vô hình 4
một tỷDu lịchTỪ CỘNG ĐỒNGừmCHÚNG TÔI VÀ NHƯNG 40

3. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lập dự toán giá có số lượng không quá 150 học viên.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 22; như sau:

“Củng cố kiến ​​thức chuyên môn về đánh giá (gọi tắt là “cập nhật kiến ​​thức về đánh giá”) cho các đối tượng sau:

1. Thẩm định viên về giá hành nghề;

2. Người có Thẻ thẩm định viên về giá nhưng không đăng ký hành nghề trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Thẻ thẩm định viên về giá;

3. Thẩm định viên về giá đã ngừng đăng ký hành nghề quá 12 tháng tính đến ngày đăng ký tiếp theo;

4. Các đối tượng khác có nhu cầu.”

5. Khoản 4 Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Thời gian cập nhật kiến ​​thức tối thiểu hàng năm của thẩm định viên là 20 giờ/năm. Thời gian cập nhật kiến ​​thức của năm trước là điều kiện để xét đăng ký làm bài cho năm sau.”

6. Khoản 1 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“thứ nhất. Đánh giá cập nhật kiến ​​thức được tổ chức thành nhiều lớp trong năm. Mỗi lớp được tổ chức tập trung trong thời gian liên tục và phải đảm bảo đủ thời gian, nội dung, tài liệu theo quy định tại các điểm 2, 3 và 4 Điều 24 của Thông tư này. Mỗi lớp cập nhật kiến ​​thức không quá 150 học sinh.”

7. Khoản 3 Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Chứng thư cập nhật hoạt động thẩm định giá là một trong những điều kiện để thẩm định viên được đăng ký hành nghề thẩm định giá kể từ ngày được cấp Chứng thư cập nhật hoạt động thẩm định giá cho đến hết 31. 12 năm liên tục.

Trong trường hợp thẩm định viên hành nghề tham dự cuộc họp chính thức của Hiệp hội thẩm định giá ASEAN (AVA) và chương trình hội nghị có nội dung Hội nghị chuyên đề về thẩm định giá, Giấy chứng nhận tham dự hội nghị là tài liệu thay thế cho Giấy chứng nhận cập nhật kiến ​​thức thẩm định giá. khi bạn đăng ký thực hành đánh giá.”

Điều 2.

1. Thay thế khoản 2 và khoản 3 Điều 19 của Thông tư số. 204/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2014 như sau: “2. Hồ sơ phải gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) kèm theo thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lập dự toán giá đầu tiên trong năm dương lịch theo quy định tại điểm 1 Điều 8 Thông tư này đối với Bộ Tài chính. Sửa đổi lớn, điều chỉnh nội dung (nếu cần).

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 130/2021/NĐ-CP Mức xử phạt hành chính về hành vi xâm hại trẻ em

2. Thay thế Phụ lục số 01/ĐTBD: Danh sách sinh viên, giảng viên của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2014 bằng Phụ lục số 01/ĐTBD ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Bãi bỏ điểm 5 và điểm 6 Điều 25 Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2014.

4. Bãi bỏ điểm c, e, g khoản 1 Điều 9 Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014.

Điều 3. Quy định chuyển tiếp

Đối với các khóa/lớp tổ chức trước ngày thông tư này có hiệu lực nhưng vẫn tiếp tục cho đến ngày thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại thông tư số 204/2014/TT-BTC cho đến ngày thông tư có hiệu lực của thông tư này. khóa học/lớp học.

Điều 4. Điều kiện thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2019.

2. Cục trưởng Cục Quản lý giá, Chánh Văn phòng Bộ, người đứng đầu tổ chức nghiệp vụ thẩm định giá, đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về nghiệp vụ thẩm định giá; Công ty thẩm định giá, thẩm định viên về giá và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo ngay về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) để xem xét, giải quyết./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương Đảng

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân;
– Kiểm toán nhà nước;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung tâm;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website Chính phủ;
– Thông báo;
– Phòng Thương mại Công nghiệp phía Nam;
– Hội Thẩm định giá Việt Nam;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, QLG (400b).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Trần Văn Hiếu

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 11/2019/TT-BTC Quy định mới về bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *