Thông tư 11/2018/TT-BNV Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

Rate this post

Qarkorja 11/2018/TT-BNV

Treguesit statistikorë për të rinjtë vietnamezë

Më 14 shtator 2018, Ministri i Punëve të Brendshme nxori Qarkoren 11/2018/TT-BNV për grupin e treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë. Qarkorja hyn në fuqi nga data 30 tetor 2018.

Po shikoni: Qarkorja 11/2018/TT-BNV Kompleti i treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë

Prandaj, grupi i treguesve statistikorë përfshin:

  • Lista e treguesve që i përkasin grupit të treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë përfshin numrin e kodit, grupin dhe emrin e treguesit (Shtojca I);
  • Përmbajtja e treguesit nën grupin e treguesve përfshin konceptin, metodën e llogaritjes, klasifikimin kryesor, periudhën e publikimit, burimin e të dhënave dhe agjencitë dhe organizatat përgjegjëse për mbledhjen dhe sintetizimin (Shtojca II).

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 11/2018/TT-BNV

Hanoi14 shtator 2018

Qarkorja 11/2018/TT-BNV

NJOFTIM NJË SETIM Treguesish Statistikorë për RININË E VIETNAMIT

Në bazë të Ligjit të 23 nëntorit 2015 për Statistikat;

Në bazë të Ligjit për Rininë e 29 nëntorit 2005;

Në bazë të Dekretit Nr. 94/2016/ND-CP të datës 1 korrik 2016 të Qeverisë që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Statistikat;

Në zbatim të Dekretit të Qeverisë Nr. 97/2016/ND-CP datë 1 korrik 2016 që përcakton përmbajtjen e treguesve statistikorë në Sistemin Kombëtar të Treguesve Statistikorë;

Në zbatim të Dekretit Nr. 34/2017/ND-CP, datë 3 prill 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Punëve të Brendshme;

Me propozim të Drejtorit të Departamentit për Çështje Rinore;

Ministri i Punëve të Brendshme shpall një qarkore që përcakton grupin e treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë,

Neni 1. Të shpallet së bashku me këtë Qarkore grupi i treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë

1. Grupi i treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë është një sistem treguesish statistikorë të ministrive dhe degëve që lidhen me shumë degë, fusha dhe lidhje rajonale.

Grupi i treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë është një mjet për të mbledhur të dhëna statistikore për të rinjtë, me qëllim monitorimin dhe vlerësimin e zhvillimit të të rinjve në të gjitha fushat e jetës socio-ekonomike, për të përmbushur kërkesat për informacion statistikor për të rinjtë e Qeverisë së Vietnami dhe organizata dhe individë, duke shërbyer si bazë për agjencitë shtetërore të menaxhimit të ngarkuara me rininë për të shqyrtuar dhe vlerësuar zbatimin dhe formulimin e politikave për rininë.

2. Grupi i treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë përfshin:

a) Lista e treguesve që i përkasin grupit të treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë, duke përfshirë numrin e kodit, grupin dhe emrin e treguesit (Shtojca I bashkëlidhur);

b) Përmbajtja e treguesit të grupit të treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë përfshin konceptin, metodën e llogaritjes, grupimin kryesor, periudhën e publikimit, burimin e të dhënave të treguesit statistikor dhe agjencitë, organizatat dhe njësitë përgjegjëse për mbledhjen dhe sintetizimin (Shtojca II bashkangjitur).

Neni 2. Organizimi i zbatimit

1. Ministria e Punëve të Brendshme merr përgjegjësinë kryesore dhe koordinon me Ministrinë e Planifikimit dhe Investimeve (GSO) dhe agjencitë përkatëse:

a) Harton një regjim raportimi statistikor dhe një rregullore për shkëmbimin e informacionit ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe ministrive dhe degëve të tjera; të integrojë koleksionin e treguesve statistikorë nën grupin e treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë përmes regjimit të raportimit statistikor të ministrive dhe degëve; sondazhet statistikore dhe përdorimi i të dhënave administrative në shërbim të mbledhjes dhe sintetizimit të informacionit statistikor nën Ministrinë e Treguesve Statistikorë për të rinjtë vietnamezë.

Tham Khảo Thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm lớp 6: Phương pháp dạy các biện pháp tu từ (2 mẫu)

b) Të sintetizojë informacionin statistikor nën grupin e treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë për t’ia paraqitur Ministrit të Punëve të Brendshme për publikim; organizojnë shpërndarjen e informacionit statistikor; monitorojnë, udhëzojnë dhe raportojnë për zbatimin e kësaj Qarkoreje.

c) shfrytëzimin dhe analizimin e të dhënave për të rinjtë për të vlerësuar zbatimin e politikave ndaj të rinjve çdo vit dhe çdo 5 vjet; në të njëjtën kohë si bazë për politikëbërjen dhe strategjitë e zhvillimit të të rinjve.

d) Ndërtimi i bazës së të dhënave statistikore për të rinjtë; zhvilloni softuer statistikor për të mbledhur, përpunuar dhe shpërndarë informacion statistikor për të rinjtë vietnamezë.

2. Bazuar në grupin e treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë të shpallur së bashku me këtë Qarkore, rekomandohet që ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë e atashuara pranë Qeverisë, Prokuroria e Lartë Popullore dhe Gjykata Popullore, Komiteti i Lartë Popullor, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra, Departamentet e Punëve të Brendshme të provincave dhe qyteteve drejtpërdrejt nën Qeverinë Qendrore dhe agjencitë përkatëse, brenda kuadrit të detyrave dhe kompetencave të tyre, do të integrojnë, mbledhin dhe përmbledhin treguesit e caktuar në grupin e treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë, dhe ia ofron Ministrisë së Punëve të Brendshme për sintezë, përpilim dhe botim.

Neni 3. Efekti

1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 30 tetor 2018.

2. Gjatë zbatimit, nëse ka ndonjë problem, agjencive u kërkohet të dërgojnë komentet e tyre në Ministrinë e Punëve të Brendshme për orientim, studim, ndryshim dhe plotësim në kohë./.

Marrësit:
– Kryeministri (për raportim);
– Zëvendëskryeministrat (për raportim);
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Zyra Qendrore dhe Komitetet e Partisë;
– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Presidentit;
– Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Kontrolli i Shtetit;
– Organi qendror i organizatave masive;
– Komiteti Kombëtar për Rininë në Vietnam;
– Unioni i Rinisë së Vietnamit;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Zyra e Statistikave të Përgjithshme (Ministria e Planifikimit dhe Investimeve) (03b);
– Zyra e Qeverisë: portali e-portal, Gazeta Zyrtare;
– Departamentet e Punëve të Brendshme të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Departamenti i Planifikimit dhe Financave, Ministria e Punëve të Brendshme;
– Faqja e internetit e Ministrisë së Punëve të Brendshme;
– Ruaj: VT, CTTN (10b).

MINISTRI
Le Vinh Tan

SHTOJCA I

LISTA E TREGUESVE MË POSHTË TË TREGUESVE STATISTIKË NË VIETNAMIN E RINJ
(Lëshuar së bashku me qarkoren nr. 11/2018/TT-BNV datë 14.09.2018 të Ministrit të Punëve të Brendshme)

TT Kodi Grupi, emri i objektivit
I. TREGUESIT PËRMBLEDHËS
së pari 0101 Indeksi i Zhvillimit të Rinisë (YDI)
II. POPULLSIA RINORE DHE DEMOGRAFIA
2 0201 Popullsia rinore
3 0202 Raporti gjinor i të rinjve
4 0203 Shkalla e lindjeve adoleshente
5 0204 Numri i të rinjve me aftësi të kufizuara
6 0205 Përqindja e të rinjve që emigrojnë, emigrojnë, shkalla neto e emigrimit
7 0206 Numri i martesave të të rinjve
8 0207 Numri i rasteve të divorcit të të rinjve
III. PUNË – PUNËSIM
9 0301 Fuqia punëtore e të rinjve
dhjetë 0302 Numri i të rinjve me punë në ekonomi
11 0303 Përqindja e të rinjve me punë në krahasim me numrin total të të rinjve
i dymbëdhjeti 0304 Përqindja e punëtorëve të rinj të trajnuar
13 0305 Numri i të rinjve të papunë dhe shkalla e papunësisë së të rinjve
14 0306 Numri i të rinjve që paguajnë primet e sigurimit të papunësisë; numri i të rinjve që kanë të drejtë për sigurimin e papunësisë
15 0307 Numri i nënpunësimit të të rinjve dhe shkalla e nënpunësimit të të rinjve
16 0308 Përqindja e të rinjve pa punë, jashtë shkollës ose pa trajnim (norma NEET)
17 0309 Numri i të rinjve që u konsultuan dhe u njohën me vendet e punës
18 0310 Numri i të rinjve që krijojnë vende pune çdo vit
19 0311 Numri i të rinjve që punojnë jashtë vendit me kontratë
20 0312 Numri i të rinjve që janë drejtorë/pronarë biznesesh, kooperativash/pronarësh fermash
21 0313 Përqindja e të rinjve me aftësi të kufizuara që zotërojnë objekte prodhimi dhe biznesi
22 0314 Të ardhurat mesatare të të rinjve që punojnë
IV. BASHKOHUNI ORGANIZATAT POLITIKE SHOQËRORE, AKTIVITETET SOCIALE – VULLNETARË
23 0401 Numri i të rinjve që janë anëtarë të Partisë Komuniste të Vietnamit
24 0402 Numri i të rinjve që janë anëtarë të Unionit të Rinisë Komuniste Ho Chi Minh
25 0403 Numri i të rinjve që janë anëtarë të Unionit Rinor të Vietnamit
26 0404 Numri i të rinjve që marrin pjesë në aktivitete vullnetare
27 0405 Përqindja e të rinjve që marrin pjesë në komitetet e Partisë në të gjitha nivelet
28 0406 Përqindja e deputetëve të Asamblesë Kombëtare janë të rinj
29 0407 Përqindja e deputetëve të Këshillit Popullor në të gjitha nivelet janë të rinj
30 0408 Përqindja e të rinjve që mbajnë poste drejtuese qeveritare
tridhjetë e parë 0409 Përqindja e të rinjve që mbajnë poste kyçe në organizatat socio-politike
32 0410 Përqindja e të rinjve që punojnë në agjencitë shtetërore, organizatat socio-politike të përfshira në planifikimin e udhëheqjes në nivel departamenti, departamenti, departamenti dhe ekuivalent
V. SHKENCA DHE TEKNOLOGJIA
33 0501 Numri i të rinjve në organizatat e shkencës dhe teknologjisë
34 0502 Numri i të rinjve të angazhuar në kërkimin shkencor dhe zhvillimin teknologjik
35 0503 Numri i çmimeve të shkencës dhe teknologjisë të dhëna për të rinjtë, organizatat rinore
36 0504 Numri i detyrave të shkencës dhe teknologjisë vendase dhe të huaja të caktuara për të kryesuar nga të rinjtë
37 0505 Numri i të rinjve të mbështetur për të aplikuar dhe shpërndarë ide kreative, punë kërkimore shkencore për prodhimin dhe jetën
SEPSE. ARSIMI, TRAJNIMI DHE formimi profesional
38 0601 Përqindja e të rinjve që ndjekin shkollën e mesme
39 0602 Përqindja e të rinjve që mbarojnë shkollën e mesme
40 0603 Përqindja e të rinjve që vazhdojnë dhe braktisin shkollën e mesme
41 0604 Numri i të rinjve që janë studentë
42 0605 Përqindja e të rinjve që mbarojnë universitetin
43 0606 Numri i të rinjve me trajnim pasuniversitar
44 0607 Përqindja e të rinjve analfabetë
45 0608 Numri i të rinjve që mësojnë profesionin
dyzet e gjashtë 0609 Përqindja e të rinjve studentë, studentë marrin këshillim për arsimin profesional
VII. MJEKËSORE-SHËNDETËSORE
47 0701 Lartësia mesatare e të rinjve
48 0702 Pesha mesatare e të rinjve
49 0703 Përqindja e të rinjve të pajisur me informacion për kujdesin shëndetësor seksual/riprodhues
50 0704 Numri i të rinjve që paguajnë sigurime shëndetësore dhe numri i të rinjve që gëzojnë sigurime shëndetësore
51 0705 Përqindja e të rinjve që pinë duhan
52 0706 Numri i të rinjve të infektuar me HIV të zbuluar për 100,000 të rinj
53 0707 Përqindja e të rinjve që jetojnë me HIV që marrin terapi antiretrovirale
54 0708 Numri i vdekjeve të të rinjve nga HIV/AIDS raportohet çdo vit për 100,000 të rinj
55 0709 Përqindja e të rinjve që pinë alkool
56 0710 Shkalla e abortit tek adoleshentët në objektet shëndetësore të licencuara
57 0711 Përqindja e grave të reja me nevojë të paplotësuar për planifikim familjar
VIII. KULTURË, SPORT, SPORT
58 0801 Numri i orëve të shpenzuara për rekreacion dhe argëtim në javë nga të rinjtë
59 0802 Përqindja e të rinjve që marrin pjesë në aktivitete kulturore, artistike, fizike dhe sportive; aktivitetet e komunitetit në vendet e studimit, punës dhe vendbanimit
IX. TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT
60 0901 Përqindja e të rinjve që përdorin celularë
Gjashtëdhjetë e një 0902 Përqindja e të rinjve që përdorin kompjuter
62 0903 Përqindja e të rinjve që përdorin internetin
X. STANDARDI I JETESËS SË RINISË
63 1001 Përqindja e të rinjve që janë anëtarë të familjeve të varfra
gjashtedhjete e kater 1002 Përqindja e të rinjve që jetojnë në familje që kanë akses në një burim higjienik uji
65 1003 Përqindja e të rinjve në familje që përdorin tualete higjienike
66 1004 Përqindja e të rinjve me llogari në banka, institucione financiare apo kuleta elektronike
XI. SIGURIA DHE DREJTËSIA SOCIALE
gjashtedhjete e shtate 1101 Numri i të rinjve të vrarë dhe të plagosur në aksidente trafiku
68 1102 Numri i të rinjve të vrarë dhe të plagosur në aksidente në punë
69 1103 Numri i të rinjve të varur nga droga me të dhëna menaxheriale
70 1104 Shkalla e vetëvrasjeve tek të rinjtë
71 1105 Përqindja e të rinjve që përjetojnë dhunë
72 1106 Përqindja e grave të reja që kanë përjetuar dhunë seksuale para moshës 18 vjeçare
shtatedhjete e tre 1107 Numri i të rinjve që shkelin ligjin
74 1108 Numri i të rinjve viktima të çështjeve që janë gjykuar
75 1109 Numri i të rinjve të akuzuar që janë ndjekur penalisht
76 1110 Numri i të rinjve të akuzuar që janë ndjekur penalisht
Tham Khảo Thêm:  Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng

…………..

Ju lutemi shkarkoni skedarin e dokumentit për të parë përmbajtjen më të detajuar

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 11/2018/TT-BNV Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *