Thông tư 11/2018/TT-BLĐTBXH Chương trình môn Tin học trong trường trung cấp, cao đẳng

Rate this post

Thông tư 11/2018/TT-BLĐTBXH

Chương trình tin học trong các trường trung học và khoa

Ngày 26.09.2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 11/1/2018/TT-BLĐTBXH công bố chương trình môn Tin học trong các môn học phổ thông trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, văn bằng tốt nghiệp.

Bạn đang xem: Thông tư 11/2018/TT-BLĐTBXH Chương trình môn học Tin học trường trung học phổ thông và khoa

Vì vậy, Tin học là môn học bắt buộc trong khối các môn học đại cương trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp với thời gian học là 45 giờ, trong đó 15 giờ lý thuyết, 29 giờ thực hành và thảo luận và 01 giờ kiểm tra. Mục tiêu của học viên sau khi học xong là có kỹ năng xử lý văn bản cơ bản, cụ thể:

  • Giới thiệu sơ lược một số kiến ​​thức cơ bản về văn bản và xử lý văn bản, sử dụng phần mềm Microsoft Word trong xử lý văn bản;
  • Sử dụng phần mềm soạn thảo Microsoft Word để soạn thảo văn bản đơn giản theo mẫu và văn bản in.

BỘ LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 11/2018/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

Thông tư 11/2018/TT-BLĐTBXH

PHÁT HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN TIN HỌC TRONG CÁC MÔN HỌC TỔNG HỢP CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ CAO ĐẲNG

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố Thông tư công bố chương trình môn Tin học trong các môn học phổ thông trong chương trình đào tạo cấp trung học và cấp khoa.

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này chương trình các môn Tin học thuộc môn học đại cương trong chương trình đào tạo cấp trung học và cấp khoa (không áp dụng đối với các ngành đào tạo chức năng quản lý). của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Đối với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; tùy theo yêu cầu hiện tại, Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, thống nhất điều chỉnh môn học cho phù hợp với yêu cầu đào tạo, bảo đảm khối lượng. của kiến ​​thức. thời lượng của khóa học sau khi điều chỉnh bằng hoặc lớn hơn khối lượng kiến ​​thức và thời lượng của khóa học quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học đã đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy học môn Tin học của môn học phổ thông trong chương trình đào tạo cấp trung học hoặc cấp khoa trước khi có hiệu lực thi hành. của Thông tư này được tiếp tục giảng dạy bộ môn theo quy định hiện hành cho đến hết khóa học.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 105/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm để thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn hoặc bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý;
– Công báo, Website Chính phủ;
– Các đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trang thông tin điện tử của Bộ;
– Lưu: VT, TCGDNN (20 bản).

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ
TRỢ LÝ
Lê Quân

PHẦN MỀM

THÔNG TIN CÁC MÔN HỌC DƯỚI ĐÂY NHỮNG MÔN HỌC CHUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Khoa học máy tính

Thời gian thực hiện: 45 giờ (lý thuyết: 15 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 29 giờ; kiểm tra: 1 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí

Tin học là môn học bắt buộc trong các môn học phổ thông trong chương trình đào tạo THCS.

2. Thuộc tính

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về máy tính, công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.

II. Mục tiêu khóa học

Sau khi học xong học phần này, học viên đạt được một số nội dung trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, đó là:

1. Về kiến ​​thức

Trình bày được một số kiến ​​thức về tin học cơ bản, sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, internet.

2. Về kỹ năng

– Biết thiết bị máy tính cơ bản, phân loại phần mềm;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 652/2013/VPCP-KTN Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 vùng Đông Nam Bộ

– Có thể sử dụng hệ điều hành Windows để sắp xếp, quản lý các thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

– Sử dụng các phần mềm soạn thảo để soạn thảo văn bản đơn giản theo mẫu;

– Sử dụng phần mềm bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính toán các bài toán đơn giản;

– Sử dụng phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình bày nội dung đơn giản;

– Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Internet, thư điện tử, tra cứu thông tin;

– Xác định và thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước các loại rủi ro bảo mật dữ liệu, rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng các trang mạng xã hội, bảo mật và bảo vệ thông tin.

3. Về quyền tự chủ và trách nhiệm

– Nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong cuộc sống, học tập và nghề nghiệp;

– Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc vận dụng một số nội dung của chuẩn kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin vào học tập, công tác và các hoạt động khác.

III. Nội dung khóa học

1. Nội dung chung và thời gian

KHÔNG. CHƯƠNG tổng cộng thời gian (giờ)
Học thuyết Thực hành, thảo luận, bài tập Thủ tục thanh toán
Đầu tiên Chương I. Tìm hiểu cơ bản về công nghệ thông tin 4 3 Đầu tiên
2 Chương II. Sử dụng máy tính cơ bản 4 2 2
3 Chương III. Xử lý văn bản cơ bản 15 3 thứ mười hai
4 Chương IV. Sử dụng bảng cơ sở 9 3 6
5 Chương V. Sử dụng Trình chiếu cơ bản số 8 2 6
6 Chương VI. Sử dụng Internet cơ bản 4 2 2
7 Thủ tục thanh toán Đầu tiên Đầu tiên
tổng cộng 45 15 29 Đầu tiên

2. Nội dung chi tiết

Chương I. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên sẽ có thể:

– Trình bày được một số kiến ​​thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trên máy tính;

– Nhận dạng các thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức máy tính cơ bản

2.1.1. Thông tin và xử lý thông tin

2.1.1.1. : THÔNG TIN

2.1.1.2. Dữ liệu

2.1.1.3. xử lý thông tin

2.1.2. Phần cứng

2.1.2.1. Bộ phận xử lý trung tâm; đơn vị xử lý trung tâm; Bộ phận điện tử Trung tâm

2.1.2.2. Thiết bị đầu vào

2.1.2.3. Thiết bị đầu ra

2.1.2.4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ

2.2. Phần mềm

2.2.1. Phần mềm hệ thống

2.2.2. Phần mềm ứng dụng

2.2.3. Một số phần mềm ứng dụng phổ biến

2.2.4. Phần mềm mã nguồn mở

2.3. Trình bày thông tin trên máy tính

2.3.1. Trình bày thông tin trên máy tính

2.3.2. Đơn vị thông tin và dung lượng bộ nhớ

Chương II. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN

1. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên sẽ có thể:

– Giới thiệu sơ lược một số kiến ​​thức cơ bản về hệ điều hành Windows, các phần mềm tiện ích, tiếng Việt trên máy tính, máy in;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi đối tượng ưu tiên của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT

– Khởi động và tắt máy tính và máy in theo quy trình thích hợp. Tạo và xóa các thư mục và tập tin; Nó có thể sử dụng một số phần mềm tiện ích phổ biến.

2. Nội dung

2.1. Làm việc với hệ điều hành

2.1.1. Windows là gì?

2.1.2. Khởi động và thoát khỏi Windows

2.1.3. máy tính để bàn

2.1.4. thanh tác vụ

2.1.5. thực đơn bắt đầu

2.1.6. Bắt đầu và thoát khỏi một ứng dụng

2.1.7. Chuyển đổi giữa các cửa sổ ứng dụng

2.1.8. Thu nhỏ cửa sổ, đóng cửa sổ ứng dụng

2.1.9. sử dụng chuột

2.2. Quản lý thư mục và tập tin

2.2.1. Khái niệm thư mục và tệp

2.2.2. Xem thông tin, di chuyển, tạo phím tắt nơi lưu trữ thư mục, tệp tin

2.2.3. Tạo, đổi tên tệp và thư mục, thay đổi trạng thái và hiển thị thông tin tệp

2.2.4. Chọn, sao chép, di chuyển tệp và thư mục

2.2.5. Xóa, khôi phục tập tin và thư mục

2.2.6. Tìm kiếm tệp và thư mục

2.3. Một số phần mềm tiện ích

2.3.1. Phần mềm nén và giải nén file

2.3.2. phần mềm diệt virus

2.4. Sử dụng tiếng Việt

2.4.1. codec tiếng việt

2.4.2. Cách nhập tiếng việt

2.4.3. Chọn phần mềm gõ tiếng Việt

2.5. Sử dụng máy in

2.5.2. In

1. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên sẽ có thể:

– Giới thiệu sơ lược một số kiến ​​thức cơ bản về văn bản và xử lý văn bản, sử dụng phần mềm Microsoft Word trong xử lý văn bản;

– Sử dụng phần mềm soạn thảo Microsoft Word để soạn thảo văn bản đơn giản theo mẫu, để in văn bản.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm văn bản và xử lý văn bản

2.1.1. khái niệm văn bản

2.1.2. Khái niệm xử lý văn bản

2.2. Sử dụng Microsoft Word

2.2.1. Giới thiệu Microsoft Word

2.2.1.1. Mở và đóng Microsoft Word

2.2.1.2. Giới thiệu giao diện Microsoft Word

2.2.2. Làm việc với các tệp Microsoft Word

2.2.2.1. Mở một tệp hiện có

2.2.2.2. Tạo một tệp mới

2.2.2.3. Lưu các tập tin

2.2.2.4. Đóng tệp

2.2.3. Định dạng văn bản

2.2.3.1. Định dạng văn bản (Text)

2.2.3.2. Định dạng đoạn văn

2.2.3.2.1. Định dạng đoạn văn

2.2.3.2.2. Định dạng dấu đầu dòng, đánh số

2.2.3.2.3. Đặt điểm dừng (Tab)

2.2.3.2.4. Biên giới và bóng tối (Borders and Shadows)

2.2.3.3. phong cách (phong cách)

2.2.3.4. Chèn (Insert) đối tượng vào văn bản

2.2.3.4.1. Bảng (Bảng)

2.2.3.4.2. Chèn ảnh (ảnh)

2.2.3.4.3. Chèn chữ nghệ thuật (WordArt)

2.2.3.4.4. Nhập ký tự đặc biệt

2.2.3.4.5. Chèn đối tượng Shapes

2.2.3.5. Hộp văn bản

2.2.3.6. Tạo tiêu đề trang (Header và Footer)

2.2.4. In văn bản

…………..

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 11/2018/TT-BLĐTBXH Chương trình môn Tin học trong trường trung cấp, cao đẳng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *