Thông tư 106/2021/TT-BTC Mức lệ phí đăng ký cư trú từ ngày 10/01/2022

Rate this post

Qarkorja 106/2021/TT-BTC

Tarifa e regjistrimit të vendbanimit nga 10 janari 2022

Më 26 nëntor 2021, Ministria e Financave nxori Qarkoren 106/2021/TT-BTC duke ndryshuar Qarkoren 85/2019/TT-BTC mbi tarifat dhe tarifat që janë nën autoritetin vendimmarrës të Këshillave Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra.

Po shikoni: Qarkorja 106/2021/Tarifat e regjistrimit të rezidencës TT-BTC nga 10 janari 2022

Prandaj, tarifa e regjistrimit të vendbanimit është shuma e mbledhur nga personi, regjistrimi i vendbanimit të të cilit trajtohet nga agjencia e regjistrimit të vendbanimit në përputhje me ligjin. Tarifa e regjistrimit të vendbanimit për regjistrimin dhe menaxhimin e vendbanimit përfshin:

  • Regjistrimi i vendbanimit të përhershëm, regjistrimi i vendbanimit të përkohshëm të të gjithë ekonomisë familjare ose të një personi, vazhdimi i qëndrimit të përkohshëm;
  • Ndarja e familjes;
  • Rregullimi i informacionit të vendbanimit në bazën e të dhënave të vendbanimit;
  • Konfirmimi i informacionit të vendbanimit;
  • Për regjistrimin e qëndrimit të përkohshëm sipas listës, zgjatjen e qëndrimit të përkohshëm sipas listës, tarifa e regjistrimit i ngarkohet çdo individi si regjistrimi i qëndrimit të përkohshëm, zgjatja e qëndrimit të përkohshëm për një person.

FINANCIARE
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Numri: 106/2021/TT-BTC

Hanoi, 26 maj së pari1 vit 2021

Qarkorja 106/2021/TT-BTC

Ndryshime dhe Plotësime në DISA Nene të Qarkores Nr. 85/2019/TT-BTC DATË 29 NËNTOR 2019 NGA MINISTRI I FINANCAVE UDHËZIME PËR TARIFA DHE SUBJEKT TË DEKRETIVE DHE TË KOSOVËS.

Në bazë të Ligjit të 25 nëntorit 2015 për Tarifat dhe Ngarkesat;

Në bazë të Ligjit të 13 nëntorit 2020 për vendbanimin;

Në bazë të Ligjit të 17 nëntorit 2020 për Mbrojtjen e Mjedisit;

Në bazë të Ligjit të 20 nëntorit 2014 për gjendjen civile;

Në bazë të Ligjit të 13 qershorit 2019 për Administratën Tatimore;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 120/2016/ND-CP të datës 23 gusht 2016 që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Tarifat dhe Tarifat;

Në bazë të Dekretit Nr. 152/2020/ND-CP të datës 30 dhjetor 2020 të Qeverisë që rregullon punëtorët e huaj që punojnë në Vietnam dhe rekrutimin dhe menaxhimin e punonjësve vietnamezë që punojnë për organizata, individë të huaj në Vietnam;

Në zbatim të Dekretit Nr. 87/2017/ND-CP, datë 26 korrik 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Financave;

Zbatimi i Rezolutës Nr. 129/NQ-CP të datës 11 shtator 2020 të Qeverisë në mbledhjen e rregullt të Qeverisë në gusht 2020;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Politikave Tatimore;

Ministri i Financave shpall një Qarkore që ndryshon dhe plotëson një sërë nenesh të Qarkores Nr.85/2019/TT-BTC datë 29 nëntor 2019 ku udhëzohen tarifat dhe tarifat në kompetencë vendimmarrëse të Këshillit Popullor. qytetet e drejtuara.

Neni 1. Ndryshimet dhe plotësimet e një sërë nenesh të Qarkores Nr.85/2019/TT-BTC datë 29.11.2019 të Ministrit të Financave për tarifat dhe tarifat drejtuese që janë në kompetencë vendimmarrëse të popullit të krahinave të Këshillit Popullor. dhe qytete të drejtuara nga qendra

1. Të ndryshojë dhe plotësojë një sërë pikash të nenit 2, si më poshtë:

a) Të ndryshojë dhe plotësojë pikën 9 si më poshtë:

“9. Tarifat për vlerësimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis (për aktivitetet e vlerësimit të kryera nga agjencitë lokale)”.

b) Të ndryshojë dhe plotësojë pikën 15 si më poshtë:

“15. Tarifat për vlerësimin e grantit, ridhënien dhe rregullimin e lejeve mjedisore (për aktivitetet e vlerësimit të kryera nga agjencitë vendore)”.

2. Pika b dhe c pika 2 e nenit 4 ndryshohet dhe plotësohet si më poshtë:

“b) Të jetë i përshtatshëm për kushtet dhe situatat specifike të lokalitetit ku lindin aktivitetet e ofrimit të shërbimit, tarifës dhe mbledhjes së tarifave. Tarifat dhe tarifat për ofrimin në internet janë të përshtatshme për të inkurajuar organizatat dhe individët që të përdorin shërbimet publike në internet.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng

c) Për tarifat dhe tarifat që janë në kompetencën vendimmarrëse të Ministrisë së Financave dhe të Këshillave Popullore të nivelit krahinor (siç janë tarifat për përzgjedhjen dhe njohjen e bimëve mëmë, bimëve drejtuese dhe kopshteve me fara). pylltaria, pyjet e fidanëve ; tarifat për vizitën e vendeve piktoreske; tarifat për vizitën e vendeve historike; tarifat për vizitën e veprave kulturore dhe muzeve; tarifat e bibliotekës; tarifat për vlerësimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis; tarifat për vlerësimin e planeve për rinovimin dhe restaurimin mjedisor dhe plane shtesë për rinovimin dhe restaurimin e mjedisit tarifat për vlerësimin e projekteve, raportet për kërkimin dhe vlerësimin e rezervave, shfrytëzimin dhe shfrytëzimin e ujërave nëntokësore; tarifat për vlerësimin e përcaktimit të dosjeve dhe kushteve për praktikën e shpimit të ujërave nëntokësore; tarifat për vlerësimin e projekteve për shfrytëzimin dhe shfrytëzimin e ujërave sipërfaqësore dhe detare. uji; tarifat për vlerësimin e grantit, ridhënien dhe rregullimin e lejeve mjedisore; tarifat për regjistrimin e transaksioneve të sigurimit Tarifa e regjistrimit dhe tarifa e regjistrimit të vendbanimit): Shkalla e mbledhjes së tarifës dhe tarifës duhet të jetë në përputhje me tarifën dhe normën e mbledhjes së tarifave të përcaktuara nga Ministria e Financave.

3. Të ndryshohet dhe plotësohet një sërë pikash dhe pikash të nenit 5, si më poshtë:

a) Të ndryshohet dhe plotësohet pika h, pika 1, si më poshtë:

“h) Tarifat për vlerësimin e planeve për përmirësimin dhe restaurimin e mjedisit dhe planet shtesë për rinovimin dhe restaurimin e mjedisit për të mbuluar një pjesë ose të gjitha kostot gjatë vlerësimit të planit për përmirësimin dhe restaurimin e mjedisit.shkollave dhe kompensimin e kostove të aktiviteteve të mbledhjes së tarifave”.

b) Të ndryshohet dhe plotësohet pika 1, pika 1 si më poshtë:

“i) Tarifat për vlerësimin e dosjeve për dhënien e certifikatave të së drejtës së përdorimit të tokës mblidhen për punën e vlerësimit të dosjeve, kushte të nevojshme dhe të mjaftueshme për të siguruar lëshimin e certifikatave të të drejtave të përdorimit të tokës dhe të drejtave të pronësisë. (duke përfshirë lëshimin fillestar, lëshimin e ri, rinovimin, rilëshimin e certifikatave dhe vërtetimin e ndryshimeve në certifikatat e lëshuara) në përputhje me ligjin.

Bazuar në madhësinë e truallit, kompleksitetin e çdo lloj aplikimi, qëllimin e përdorimit të tokës dhe kushtet specifike të lokalitetit, të përcaktohet tarifa për çdo rast.

c) Të ndryshohet dhe plotësohet pika k, pika 1, si më poshtë:

“k) Tarifat për vlerësimin e projekteve, raportet për kërkimin dhe vlerësimin e rezervave ujore nëntokësore, shfrytëzimin dhe shfrytëzimin; Tarifat për vlerësimin e shfrytëzimit dhe përdorimit të ujërave sipërfaqësore dhe të detit dhe tarifat për vlerësimin e grantit, ridhënies dhe rregullimit të lejeve mjedisore janë të ardhura për të mbuluar një pjesë ose të gjitha kostot e vlerësimit të projektit.raporti mbi kërkimin dhe vlerësimin e nëntokës rezervat ujore, shfrytëzimi dhe shfrytëzimi; shfrytëzimi dhe përdorimi i ujërave sipërfaqësore dhe detit; jepni, rigrantoni dhe rregulloni lejet mjedisore dhe mbuloni kostot e aktiviteteve të mbledhjes së tarifave”.

d) Të ndryshojë dhe plotësojë pikën o klauzola 1 si më poshtë:

“o) Tarifa e regjistrimit të transaksionit të letrave me vlerë (tarifa e regjistrimit të interesit të sigurimit) është tarifa e arkëtuar kur bëhet certifikata e regjistrimit për interesa sigurie me të drejta të përdorimit të tokës dhe asetet e lidhura me tokën pranë agjencive.agjencitë shtetërore kompetente me qëllim kompensimin e kostove për kryerjen e punëve dhe shërbimet për regjistrimin e interesave të sigurisë me të drejtat e përdorimit të tokës dhe asetet e bashkangjitura me tokën dhe për mbulimin e shpenzimeve për aktivitetet e mbledhjes së tarifave.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2466/BNV-TCCB Hướng dẫn thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức

Në bazë të kushteve specifike vendore, të përcaktohet tarifa sipas dosjes së regjistrimit ose numrit të certifikatave të të drejtave të përdorimit të tokës, pronësisë së shtëpive dhe aseteve të tjera të lidhura me tokën, ose numrit të parcelave dhe aseteve të tokës. mbi një vërtetim në aplikimin për regjistrimin e interesit me vlerë ose raste të tjera regjistrimi sipas rastit”.

dd) Të ndryshohet dhe plotësohet pika a, pika 2, si më poshtë:

“a) Tarifa e regjistrimit të vendbanimit është shuma e arkëtuar nga personi, regjistrimi i vendbanimit të të cilit trajtohet nga agjencia e regjistrimit të vendbanimit në përputhje me ligjin.

Tarifa e regjistrimit të vendbanimit për regjistrimin dhe menaxhimin e vendbanimit përfshin: regjistrimin e vendbanimit të përhershëm, regjistrimin e qëndrimit të përkohshëm për të gjithë familjen ose një person, vazhdimin e qëndrimit të përkohshëm, ndarjen e familjeve, rregullimin e informacionit për vendbanimin në vend Baza e të dhënave të vendbanimit, konfirmimi i informacionit të vendbanimit . Për regjistrimin e qëndrimit të përkohshëm sipas listës, zgjatjen e qëndrimit të përkohshëm sipas listës, tarifa e regjistrimit i ngarkohet çdo individi si regjistrimi i qëndrimit të përkohshëm, zgjatja e qëndrimit të përkohshëm për një person.

– Bazuar në kushtet aktuale të lokalitetit për të përcaktuar një tarifë të përshtatshme, duke siguruar parimet e mëposhtme: Niveli i tarifës për regjistrimin e vendbanimit në zyrën e regjistrimit të vendbanimit të një qyteti direkt nën Qeverinë Qendrore. më i lartë se tarifa për zonat e tjera”. .

e) Të ndryshohet dhe plotësohet pika c dhe pika d pika 2 si më poshtë:

“c) Tarifa e gjendjes civile është një tarifë e mbledhur nga një person, puna e të cilit për gjendjen civile kryhet nga një organ kompetent shtetëror në përputhje me ligjin, duke përjashtuar lëshimin e një kopje të ekstrakteve të gjendjes civile (mbledhjen e tarifave të gjendjes civile). informacion në bazën e të dhënave të gjendjes civile siç përcaktohet në qarkoren nr. 281/2016/TT-BTC datë 14 nëntor 2016 të Ministrit të Financave).

– Tarifat e gjendjes civile për regjistrimin e gjendjes civile pranë Komiteteve Popullore të komunave, lagjeve dhe bashkive, duke përfshirë: regjistrimin e lindjes (përfshirë: regjistrimin e parakohshëm të lindjes, riregjistrimin e lindjes dhe regjistrimin e lindjes për ata që tashmë kanë të dhëna dhe dokumente personale); deklarata e vdekjes (përfshirë: regjistrimin e parakohshëm të vdekjes, riregjistrimin e vdekjes); martohem (riregjistrimi i martesës); pranoni babanë, nënën, fëmijën; ndryshimi, korrigjimi i gjendjes civile për personat nën 14 vjeç që banojnë në vend; plotësimi i statusit civil për shtetasit vietnamezë që banojnë në vend; të lëshojë një certifikatë të gjendjes martesore; të vërtetojë ose regjistrojë në librin e gjendjes civile çështje të tjera të gjendjes civile; regjistrime të tjera të gjendjes civile.

– Tarifat e gjendjes civile për regjistrimin e gjendjes civile në Komitetet Popullore të rretheve, qyteteve, qyteteve provinciale dhe qyteteve të drejtuara nga qendra, duke përfshirë: regjistrimin e lindjes (përfshirë regjistrimin e lindjes, regjistrimin e ri-nënshkrimit të lindjes, regjistrimin e lindjes për ata që tashmë kanë të dhëna personale dhe letra); regjistrimi i vdekjes (përfshirë: regjistrimin e vdekjes, riregjistrimin e vdekjes); martesa (përfshirë: regjistrimin e martesës së re, regjistrimin e rimartesës); kujdestaria, ndërprerja e kujdestarisë; pranoni babanë, nënën, fëmijën; ndryshimi, korrigjimi i gjendjes civile për personat e moshës plot 14 vjeç e lart që banojnë në vend; ripërcaktimi i përkatësisë etnike; ndryshimi, korrigjimi ose plotësimi i gjendjes civile me elementë të huaj; regjistroni në librin e gjendjes civile që gjendja civile e shtetasve vietnamezë është vendosur në një agjenci të huaj kompetente; regjistrime të tjera të gjendjes civile.

– Bazuar në kushtet aktuale të lokalitetit të përcaktojë shkallën e duhur të arkëtimit të tarifës.

– Përjashtim ose reduktim i tarifave të gjendjes civile siç parashihet në nenin 10 të Ligjit për tarifat dhe ngarkesat dhe nenin 1, nenin 11 të ligjit për gjendjen civile.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 09/2014/TT-BLĐTBXH Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và Quản lý do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

d) Tarifat për dhënien (dhënien, ridhënien, zgjatjen) e lejeve të punës për të huajt që punojnë në Vietnam mblidhen kur një agjenci shtetërore kompetente lëshon leje pune për të huajt që punojnë në Vietnam, në ndërmarrje, agjenci dhe organizata që veprojnë në territorin vietnamez”.

4. Të ndryshohet dhe plotësohet pika b, pika 1, neni 8, si më poshtë:

“b) për tarifat për lëshimin e kartave të identitetit të njerëzve; tarifat për dhënien e informacionit mbi transaksionet e siguruara me avion; tarifat për dhënien e informacionit mbi transaksionet e siguruara nga anijet; Tarifat për dhënien e informacionit mbi transaksionet e siguruara nga pronat e luajtshme, duke përjashtuar avionët dhe anijet detare: Shpallja e dokumenteve që përcaktojnë tarifat dhe metodat e mbledhjes së këtyre tarifave dhe tarifave duhet të jetë në përputhje me ligjet përkatëse të specializuara Autoriteti rregullon agjencinë lokale për të ofruar shërbime dhe për të mbledhur tarifat dhe tarifat.

5. Të ndryshohet dhe plotësohet pika 3, neni 9, si më poshtë:

“3. Çështjet e tjera që lidhen me mbledhjen dhe pagesën e tarifave dhe tarifave që nuk udhëzohen në këtë Qarkore do të jenë në përputhje me udhëzimet në Ligjin për Tarifat dhe Tarifat, Dekreti nr. 120/2016/ND-CP datë 23 gusht 2018. 2016 të Qeverisë duke detajuar dhe udhëzuar zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Tarifat dhe Tarifat, Ligjin për Administratën Tatimore, Dekreti nr. 126/2020/ND-CP i datës 19 tetor 2020 i Qeverisë që rregullon shpenzimet ku detajohen një sërë nenesh të Ligji për Administratën Tatimore, Dekreti Nr. 11/2020/ND-CP datë 20 janar 2020 i Qeverisë për procedurat administrative në fushën e Thesarit të Shtetit dhe Qarkorja nr. 303/2016 /TT-BTC datë 15 nëntor 2016 të Ministri i Financave që drejton shtypjen, lëshimin, menaxhimin dhe përdorimin e kuponëve për mbledhjen e tarifave dhe tarifave që i përkasin buxhetit të shtetit.

Neni 2. Efekti

1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 10 janar 2022.

2. Shfuqizimi i pikës b, pika 2, nenit 5 të qarkores nr. 85/2019/TT-BTC, datë 29.11.2019 të Ministrisë së Financave për tarifat dhe tarifat udhëzuese të kompetencës së vendimit të Këshillit Popullor Krahinor, qytetet qendrore.

3. Gjatë zbatimit, në rast se dokumentet ligjore të përmendura në këtë Qarkore ndryshohen, plotësohen ose zëvendësohen, do të zbatohen dokumentet ligjore të reja të ndryshuara dhe plotësuara, plotësohen ose zëvendësohen.

4. Gjatë zbatimit, nëse lindin ndonjë problem, kërkohet nga organizatat dhe individët që t’i raportojnë menjëherë Ministrisë së Financave për shqyrtim dhe udhëzim./.

Marrësit:

– Zyra e KQ të Partisë;
– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm;
– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Presidentit;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Kontrolli i Shtetit;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Komiteti Qendror për Punë të Brendshme;
– Organi qendror i sindikatave;
– Komiteti Qendror i Frontit të Atdheut të Vietnamit;
– Këshillat Popullore, Komitetet Popullore, Departamentet e Financave, Departamentet e Taksave, Thesaret Shtetërore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Njoftim;
– Portali qeveritar;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Njësitë në varësi të Ministrisë së Financave;
– Faqja e internetit e Ministrisë së Financave;
– Ruaj: VT, CST (CST5).

KT. MINISTRI
Zëvendës
Vu Thi Mai

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 106/2021/TT-BTC Mức lệ phí đăng ký cư trú từ ngày 10/01/2022 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *