Thông tư 106/2017/TT-BTC Quy định mức thu và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản

Rate this post

Thông tư 106/2017/TT-BTC

Quy định thu và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản

Từ ngày 21/11/2017, Thông tư 106/2017/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản. Theo đó, áp dụng đối với người nộp phí, tổ chức thu phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản và tổ chức, cá nhân khác có liên quan. đối với việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 106/2017/TT-BTC Quy định mức thu và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản

TÀI CHÍNH
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 106/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

nhà tròn

QUY ĐỊNH MỨC THU, QUY ĐỊNH THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, PHÍ THẨM ĐỊNH ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động đấu giá của doanh nghiệp, giá của tài sản.

Điều 1. Lĩnh vực điều chỉnh, đối tượng thực hiện

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị 13/CT-TTg Dự toán nguồn cải cách tiền lương năm 2019

1. Thông tư này quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản và phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, thu phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Điều 2. Đối tượng nộp phí

1. Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra kết quả hành nghề đấu giá, đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá, đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá phải nộp lệ phí. Dạng hình tròn.

2. Khi doanh nghiệp nộp Giấy đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản hoặc nộp hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đấu giá tài sản thì phải nộp lệ phí điều chỉnh. đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Tổ chức thu lệ phí

1. Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) là tổ chức thu phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư này.

2. Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thu phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Biểu thuế

Mức phí quy định trong thông tư này như sau:

đường phố

NỘI DUNG

Mức thu

(đồng hồ/hồ sơ)

Đầu tiên

Phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản

hoặc

Làm bài kiểm tra điểm thực hành

2.700.000 thu nhập

b

Cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

800.000 lợi nhuận

c

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá

thu nhập 500.000

2

Phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

hoặc

Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật đấu giá tài sản.

1 triệu

b

Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. 62/2017/NĐ-CP

thu nhập 500.000

c

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

thu nhập 500.000

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2645/TCHQ-TXNK Vướng mắc hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Điều 5. Khai và nộp lệ phí

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức biểu thuế phải nộp số tiền đã thu của tháng trước vào tài khoản biểu giá chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

2. Tổ chức thu lệ phí kê khai nộp số tiền thu lệ phí hàng tháng và quyết toán nộp lệ phí hàng năm theo hướng dẫn tại điểm 3 Điều 19 và điểm 2 Điều 26 Thông tư số 11/2015/NĐ-CP. 156/2013/TT-. BTC ngày 11/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 6. Quản lý và sử dụng phí

1. Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước, trừ trường hợp quy định tại điểm 2 điều này. Nguồn chi thực hiện công việc và thu lệ phí do ngân sách nhà nước quy định trong đánh giá của tổ chức thu theo chế độ, mức chi ngân sách nhà nước.

2. Trường hợp tổ chức thu lệ phí là cơ quan nhà nước thì có quyền tách chi phí hoạt động ra khỏi việc thu lệ phí theo quy định tại điểm 1 Điều 4 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. Nghị định 120/2016/NĐ-CP, ngày 23/08/2016 của Chính phủ 90% số tiền phí thu được sẽ được trích để trang trải các chi phí quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/08/2016 của Chính phủ. Nộp 10% tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo các chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2011 cho Tổng công ty Xây dựng đường thủy

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2017 và thay thế Thông tư số 221/2016/TT-BTC ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định. tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, giao nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu lệ phí không đề cập tại Thông tư này sẽ thực hiện theo quy định của Luật phí và thuế; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 11/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý, sử dụng phiếu thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các thay đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) .

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo;
– Thông báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Vũ Thị Mai

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 106/2017/TT-BTC Quy định mức thu và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *