Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo

Rate this post

Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT

Tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bạn đang xem: Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Vì vậy, công chức, viên chức được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng khi đáp ứng các tiêu chuẩn chung và cụ thể sau:

  • Thứ nhất, về tiêu chuẩn chung, ngoài tiêu chí phải tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công chức phải có chứng chỉ về chương trình bồi dưỡng trưởng, phó phòng. giáo dục và đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 5 năm trở lên.
  • Thứ hai, ngoài các tiêu chuẩn trên, công chức còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau: Đối với chức danh trưởng phòng, công chức phải từng giữ chức vụ phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hoặc tương đương, giám đốc sở giáo dục. viện hoặc tương đương; Đối với chức danh phó giám đốc sở phải từng giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc cơ sở giáo dục hoặc tương đương.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 10/2019/TT-BGDĐT

Hà NộiNGÀY 09 THÁNG số 8 NĂM 2019

Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI SỞ TIÊU CHUẨN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÂN DÂN SỞ TP, THÀNH PHỐ, THÀNH PHỐ, CÔNG THƯƠNG, TỈNH THÀNH, TP.

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo (sau đây gọi là trưởng phòng, phó trưởng phòng) của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. . thẩm quyền (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

Tham Khảo Thêm:  Tinh giản chương trình lớp 2 năm 2021 – 2022 theo Công văn 3969

2. Thông tư này áp dụng đối với:

a) Công chức, viên chức được xem xét bổ nhiệm giữ các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, quy hoạch, đào tạo, kiện toàn các chức danh quy định tại điểm 1 điều này;

c) Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, giám sát việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng các chức danh quy định tại điểm 1 điều này.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng quy định tại Thông tư này là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, giám sát việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và quy hoạch, đào tạo, đề bạt các chức danh quy định tại điểm 1 .Điều 1 Thông tư này.

2. Công chức, viên chức được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ quy định tại điểm 1 Điều 1 của thông tư này phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. .

Điều 3. Tiêu chuẩn chung của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng

1. Nắm vững các chỉ thị, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực tương tự để thực hiện trong chỉ đạo, quản lý ngành giáo dục trên địa bàn. Gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức lớp 1

2. Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi, năng lực xử lý thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

3. Có năng lực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách giáo dục và đào tạo; khả năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định để giải quyết các vấn đề về giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

4. Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy tính sáng tạo của các thành viên trong sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục có liên quan.

5. Có khả năng phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

6. Người tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

7. Có giấy xác nhận chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất là 05 năm.

Điều 4. Tiêu chuẩn chức danh phụ trách bộ phận

1. Đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của thông tư này.

2. Đã giữ chức vụ phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hoặc tương đương; giám đốc cơ sở giáo dục hoặc tương đương.

3. Được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đối với chức danh chuyên trách cấp Vụ hoặc tương đương.

Điều 5. Tiêu chuẩn chức danh Phó Giám đốc Sở

1. Đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của thông tư này.

2. Đã có thời gian giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc cơ sở giáo dục hoặc tương đương; công chức ngạch chuyên viên.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2228/BGDĐT-CSVCTBTH Vốn thực hiện đầu tư xây dựng trường đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh

3. Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh phó trưởng phòng hoặc tương đương.

Điều 6. Điều kiện áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi xem xét quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo chỉ đạo quy hoạch của Đảng, Nhà nước và các tiêu chuẩn quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4 , 5 , 7 Điều 3 Thông tư này. Cán bộ, công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng, phó phòng phải có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Thông tư này.

2. Căn cứ tiêu chuẩn quy định tại văn bản này, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, phòng giáo dục và đào tạo tiến hành quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. – Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo phòng, phó trưởng phòng.

3. Thông tư này không áp dụng đối với nữ từ 50 tuổi trở lên và nam trên 55 tuổi giữ các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng. Đối với Trưởng, Phó Trưởng ban nữ dưới 50 tuổi hoặc Trưởng, Phó Trưởng ban nam dưới 55 tuổi chưa đủ tiêu chuẩn thì trong thời hạn bổ nhiệm phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. trong Thông tư này.

Điều 7. Hiệu lực

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Nội vụ;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, PC, Cục QLGD&ĐT (03b).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
nguyễn hữu độ

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *