Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Rate this post

Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT

Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Ngày 28/04/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 10/2017/TT – BGDĐT Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2017.

Ngoài ra, quyết định cũng đưa ra những quy định cụ thể áp dụng đối với đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Mời các bạn theo dõi thông tin chi tiết dưới đây:

Bạn đang xem: Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Nội dung chi tiết thông tư 10/2017/TT-BGDĐT.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 10/2017/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

nhà tròn

BAN HÀNH QUY TẮC PHÂN PHỐI HỌC TẬP PHỔ THÔNG

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học.

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Tin học Tiểu học

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2017 và bãi bỏ các quy định về: Đăng ký; tổ chức và quản lý đào tạo; đánh giá kết quả học tập, xếp loại tốt nghiệp; xét, công nhận tốt nghiệp, trao bằng tốt nghiệp; thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về đào tạo từ xa trình độ đại học trong Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, cấp chứng chỉ, văn bằng theo hình thức đào tạo từ xa đã công bố kèm theo Quyết định số 40/2003/QĐ. – BGD&ĐT ngày 8/8/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. thứ tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Đại hội;
– Ủy ban Giáo dục và Đào tạo của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Kiểm soát nhà nước;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Bùi Văn Ga

QUY ĐỊNH

PHỔ HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 20/2021/NĐ-CP Mức trợ cấp xã hội hàng tháng tăng mạnh từ ngày 01/7/2021

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Quy định này xác định việc tổ chức hoạt động đào tạo từ xa trình độ đại học bao gồm: đăng ký, tổ chức và quản lý đào tạo từ xa; quyền hạn và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học, quyền hạn và trách nhiệm của giảng viên và sinh viên; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm; tổ chức thực hiện.

2. Quy định này áp dụng đối với đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học (bao gồm cả trường thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng) trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi là cơ sở giáo dục đại học), các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hệ thống đầu tư xanh của cơ sở giáo dục đại học bao gồm: chương trình đầu tư xanh; giáo trình đào tạo đô thị; bộ máy tổ chức và quản lý đầu tư xanh; hệ thống kiểm tra, đánh giá; hệ thống kỹ thuật hỗ trợ thực hiện đầu tư xanh; đội ngũ giảng viên, cán bộ hỗ trợ học thuật, cán bộ quản lý; quy định về DTTX.

2. Tài liệu đào tạo bao gồm: tài liệu giảng dạy chính và tài liệu bổ trợ cho quá trình đào tạo.

Tài liệu giảng dạy chủ yếu đảm bảo cung cấp, truyền tải đầy đủ nội dung chương trình đào tạo để sinh viên tự học theo phương pháp tự học.

Tài liệu bổ trợ cung cấp nội dung chi tiết hỗ trợ người học hiểu sâu, đầy đủ nội dung của tài liệu học tập chính, có thể là: băng ghi âm, ghi hình, đoạn phim ngắn; chương trình phát thanh, chương trình truyền hình; sách in, tài liệu hướng dẫn dạy và học trên máy vi tính; bài tập trực tuyến, hội thảo và thảo luận, hội nghị truyền hình; bài tập ảo, bài tập mô phỏng và bài tập thực.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 31/2020/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về bảo quản phương tiện vi phạm

3. Phương pháp TX:

a) Qua đường bưu điện: Chương trình chủ yếu được thực hiện qua đường bưu điện thông qua tài liệu học tập chủ yếu là các tài liệu in ấn. Tài liệu học tập chủ yếu gồm: sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu hướng dẫn học tập, nghiên cứu, sách bài tập, tài liệu hướng dẫn thi, kiểm tra;

b) Phát thanh, truyền hình: Chương trình được xây dựng chủ yếu thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, trong đó tài liệu giảng dạy chủ yếu là các chương trình phát thanh, truyền hình được phát trực tiếp hoặc phát lại trên các kênh khác nhau.

c) Mạng máy tính: Chương trình đào tạo được thực hiện chủ yếu thông qua mạng máy tính, mạng Internet và mạng viễn thông, trong đó học liệu chủ yếu là học liệu điện tử được chuyển lên mạng, việc học được thực hiện trực tuyến hoặc ngoại tuyến;

d) Kết hợp: kết hợp các phương thức nêu tại các điểm a, b và c điểm này.

4. Trạm đổi mới đô thị: được đặt trong các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường cơ quan nhà nước, trường tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, trường Anh hùng lực lượng vũ trang có điều kiện đảm bảo yêu cầu sư phạm. môi trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, thiết bị thí nghiệm, thực hành, thực tập và cán bộ quản lý phục vụ cho việc thực hiện chương trình TTX.

một tỷTài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *