Thông tư 10/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

Rate this post

Thông tư 10/2013/TT-BGDĐT

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học chuyên nghiệp

Thông tư 10/2013/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Bạn đang xem: Thông tư 10/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: mười/2013/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

nhà tròn

GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY CHƯƠNG TRÌNH LỢI ÍCH

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nhà giáo và Cán bộ quản lý trường họcCốt lõi giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học chuyên nghiệp.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2013. Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cấp 1 (ban hành kèm theo Quyết định số 1672/TH-DN ngày 28 tháng 8 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và nghiệp vụ sư phạm cấp 2. . chương trình bồi dưỡng (ban hành kèm theo quyết định số 2988/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho giáo viên chuyên nghiệp và dạy nghề.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở được chỉ định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này Dạng hình tròn./.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN: Quy định về việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy ban Giáo dục và Đào tạo của Quốc hội;
– Hội đồng quốc gia về giáo dục và phát triển con người;
– Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
– Các Thứ trưởng (nhận, phối hợp, chỉ đạo);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Website Chính phủ;
– Lưu: VT, NGCBQLGD (5 b), PC, TCCN.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

nguyễn vinh hiển

PHẦN MỀM

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC TIÊU

1. Mục đích chung

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng theo chương trình này, học viên có năng lực sư phạm đáp ứng chuẩn nghiệp vụ sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (gọi tắt là TCCN) để thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ trung cấp trong giai đoạn sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Về kiến ​​thức:

– Trình bày được những kiến ​​thức cơ bản về khoa học giáo dục nghề nghiệp, vai trò, nhiệm vụ và xu hướng phát triển của giáo dục nghề nghiệp.

– Trình bày được những kiến ​​thức cơ bản về tâm lý học, nghiệp vụ sư phạm giáo dục học, tổ chức và quản lý quá trình học tập, lý luận và phương pháp giảng dạy nghiệp vụ sư phạm.

– Phân tích đặc điểm, bản chất của hoạt động dạy và học trong giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề.

– Trình bày được các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT.

b) Về kỹ năng:

– Lên giáo án (lý thuyết, thực hành, thực tập); xây dựng đề cương chi tiết môn học, lập kế hoạch giảng dạy các môn học, mô đun, mô đun trong chương trình dạy nghề.

Vận dụng kết hợp các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học lý thuyết và thực hành, dạy học tích hợp lý thuyết với thực hành, thực tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy khả năng tự học, tự bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp của học sinh trung học. học sinh trường học .

– Thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý quá trình học tập, kiểm tra đánh giá và quản lý học sinh THCS theo quy chế, nhiệm vụ, chức trách của giáo viên.

Tổ chức hoạt động giáo dục thông qua dạy học lý thuyết, thực hành, thực tập, quản lý lớp học và các hoạt động giáo dục khác; có thể tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2120/TCHQ-TXNK Tính và nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

c) Về lưu trú:

– Có ý thức đúng đắn về nghề nghiệp, đạo đức và tác phong sư phạm của người giáo viên dạy nghề.

– Thái độ khách quan, khoa học, hợp tác trong quá trình dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý học sinh của trường TCCN, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và nội quy, quy chế của nhà trường.

II. CƠ SỞ ĐÀO TẠO

1. Giáo viên chuyên nghiệp chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

2. Người có trình độ đại học trở thành giáo viên dạy nghề.

III. NỘI DUNG

1. Lượng kiến ​​thức tối thiểu

Tổng khối lượng kiến ​​thức tối thiểu: 25 ĐVHT;

Mà bao gồm:

– Khối kiến ​​thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín chỉ;

– Kiến thức tự chọn tối thiểu: 4 tín chỉ.

2. Nội dung yêu cầu tối thiểu của khối kiến ​​thức: 21 ĐVHT

đường phố

Khoa Huân luyện

Số tín chỉ

Đầu tiên

tâm lý sư phạm nghề nghiệp

4

2

giáo dục chuyên nghiệp

3

3

Tổ chức và quản lý quá trình học tập

3

4

Phương pháp và kỹ năng giảng dạy

4

5

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2

6

Giao tiếp và ứng xử sư phạm

2

7

thực tập sư phạm

3

tổng cộng

21

3. Nội dung học phần tự chọn tối thiểu: 04 tín chỉ

đường phố

Tên khóa học

Số tín chỉ

Đầu tiên

Phát triển chương trình đào tạo TCCN

2

2

Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục nghề nghiệp

2

3

Việc sử dụng các công cụ và công nghệ dạy học trong giáo dục chuyên nghiệp

2

4

Ứng dụng CNTT trong dạy học

2

5

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

2

6

Quản lý chất lượng trong giáo dục nghề nghiệp

2

IV. MÔ TẢ CÁC KHÓA HỌC YÊU CẦU TỐI THIỂU

4.1. tâm lý sư phạm nghề nghiệp

a) Mục tiêu

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:

– Trình bày được những nội dung cơ bản về đặc điểm tâm lý, sự phát triển tâm lý, nhân cách học sinh THPT;

– Lý giải được các yếu tố tâm lý của hoạt động dạy và học, đặc điểm tâm lý trong dạy học lý luận và thực hành, dạy học tích hợp lý luận và thực hành;

– Trình bày được đặc điểm công tác sư phạm, năng lực, phẩm chất, nhân cách cần có của người giáo viên sư phạm;

– Vận dụng những hiểu biết về tâm lý học để hình thành năng lực sư phạm của bản thân trong dạy học và hoạt động giáo dục ở các trường dạy nghề.

b) Nội dung

Nội dung khóa học bao gồm: Kiến thức cơ bản về Tâm lý học đại cương; Tâm lý học phát triển (Tâm lý học lứa tuổi), Tâm lý học sư phạm, Tâm lý học giáo dục nghề nghiệp và Tâm lý học tổ chức công việc khoa học. Tâm lý học đại cương giúp sinh viên nắm được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, các quy luật xuất hiện, hình thành và biểu hiện của các hiện tượng tâm lý. Tâm lý học phát triển giới thiệu khái quát về đặc điểm các giai đoạn phát triển của cá nhân, đi sâu nghiên cứu tâm lý học sinh phổ thông. Tâm lý học sư phạm trình bày cơ sở tâm lý của hoạt động dạy, học và giáo dục học sinh phổ thông. Tâm lý giáo dục nghề nghiệp bao gồm: những vấn đề chung; đặc điểm tâm sinh lý hoạt động nghề nghiệp; định hướng nghề nghiệp trong phát triển nghề nghiệp; kỹ năng, kỹ thuật nghiệp vụ. Tâm lý tổ chức công việc khoa học chú ý đến ảnh hưởng của môi trường, cường độ làm việc, sự mệt mỏi trong công việc, bầu không khí tâm lý của nhóm, tập thể làm việc.

Tham Khảo Thêm:  Một số mẫu xếp giấy Origami hay và đẹp

Nội dung học phần tập trung vào việc vận dụng các kiến ​​thức trên vào tổ chức hoạt động giáo dục và nghiên cứu giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn giáo dục ở trường THCS.

4.2. giáo dục chuyên nghiệp

a) Mục tiêu

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:

– Trình bày được bản chất, vị trí, chức năng, nguyên tắc, mục đích giáo dục nghề nghiệp trong trường nghề;

– Giải thích nội dung, đặc điểm, nguyên tắc và phương pháp của quá trình giáo dục nhân cách học sinh trung học phổ thông;

– Thể hiện cấu trúc, đặc điểm của nội dung dạy học trong giáo dục nghề nghiệp;

– Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, bản chất, nhiệm vụ và nguyên tắc của quá trình học tập bồi dưỡng nghiệp vụ; tổng quan về hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong trường dạy nghề.

b) Nội dung

Nội dung học phần bao gồm những kiến ​​thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục nghề nghiệp: Khái niệm; mục tiêu và nguyên tắc giáo dục; vai trò, vị trí của giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục nghề nghiệp; tập thể học sinh và giáo viên, giáo viên chủ nhiệm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quy trình, nội dung, phương pháp giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quá trình học tập (khái niệm, bản chất, nhiệm vụ, động cơ, các giai đoạn và nguyên tắc của quá trình học tập); nội dung, phương pháp, công cụ và hình thức tổ chức dạy học ở cấp cơ sở; tổ chức và quản lý thực hành nghề nghiệp; đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 10/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *