Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Rate this post

Qarkorja 10/2012/TT-BGDDT

Nxjerrja e rregullores për provimin e maturës

Qarkorja 10/2012/TT-BGDDT e datës 6 mars 2012 që shpall rregulloren për provimin e maturës.

Po shikoni: Qarkorja 10/2012/TT-BGDĐT Për shpalljen e rregulloreve për provimin e maturës

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT
—————
Numri: dhjetë/2012/TT-BGDĐT

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi

——————

Hanoi, 6 mars 2012

RRETHOREN
ÇËSHTJET PROVIMI I Maturës
MINISTRI I ARSIMIT DHE TRAJNIMIT

Në bazë të Dekretit nr. 32/2008/ND-CP të datës 19 mars 2008 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 75/2006/ND-CP datë 2 gusht 2006 që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Arsimin dhe Dekretit nr. 31/2011/ND-CP datë 11 maj 2011 , Qeveria ndryshoi dhe plotësoi një sërë nene të Dekretit të Qeverisë Nr. 75/2006/ND-CP, datë 2 gusht 2006, duke detajuar dhe udhëzuar zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Arsimin.

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Provimeve dhe Akreditimit të Cilësisë së Arsimit,

Ministri i Arsimit dhe Arsimit vendos:

Neni 1. Të shpallen së bashku me këtë Qarkore rregulloret për provimet e maturës.

Neni 2. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 20 Prill 2012.

Kjo qarkore zëvendëson Qarkoren nr. 04/2009/TT-BGDDT datë 12 mars 2009 të Ministrit të Arsimit dhe Arsimit për shpalljen e rregullores për provimin e maturës, Qarkoren nr. 05/2010/TT -BGDDT datë 24 shkurt 2010 Ministri i Arsimit dhe Arsimit për ndryshimin dhe plotësimin e një sërë nenesh të rregullores për provimin e maturës, të shpallur së bashku me qarkoren nr. 04/2009/TT-MOET datë 12.03.2009 të Ministrit të Arsimit dhe Arsimit.

Neni 3. Shefi i Zyrës, Drejtori i Departamentit të Provimit dhe Akreditimit të Cilësisë së Arsimit, Drejtuesit e njësive përkatëse në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Formimit, Kryetarët e Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra, drejtorët e departamenteve të arsimit dhe formimit, arsimit dhe trajnimit, Drejtorët e universiteteve dhe instituteve; Drejtorët e universiteteve, kolegjeve dhe shkollave të mesme profesionale; Drejtorët e shkollave me konvikte të pakicave etnike në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit janë përgjegjës për zbatimin e kësaj Qarkoreje.

Marrësit:
– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Qeverisë;
– Komisioni i Kuvendit Kombëtar për Kulturën, Sportin dhe Turizmin;
– Departamenti Qendror i Propagandës;
– Kontrolli i Shtetit;
– Departamenti i Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Çështjeve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Njoftim;
– Si neni 3;
– Faqja e internetit e qeverisë;
– Faqja e internetit e Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;
– Save: VT, Departamenti i PC, Departamenti i Kontrollit Ekonomik dhe Cilësisë së Arsimit.

KT. MINISTRI
Zëvendës

(E nënshkruar)

Nguyen Vinh Hien

RREGULLORE
PROVIMI I diplomimit të shkollës së mesme
(Lëshuar së bashku me qarkoren nr. 10 /2012/TT-BGDDT, 6 mars 2012
të Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit)

Kapitulli I
RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fusha e rregullores dhe subjektet e zbatimit

1. Kjo Rregullore parashikon provimin e maturës, duke përfshirë: përgatitjen për provim; puna e provimit; monitoroni provimin; shënimi dhe riekzaminimi; certifikimin e diplomuar; lëshimin dhe menaxhimin e diplomave; mënyra e raportimit dhe arkivimit; inspektoni, shpërbleni dhe trajtoni shkeljet.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 476/2013/QĐ-BTC Kế hoạch triển khai nhiệm vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực của Bộ Tài chính

2. Kjo rregullore zbatohet për shkollat ​​e mesme të larta, shkollat ​​e mesme me shumë nivele arsimore, institucionet e arsimit të vazhdueshëm zbatues të programit të mesëm të lartë dhe institucionet arsimore që zbatojnë programin e shkollës së mesme të lartë, shkollat ​​e mesme (në tekstin e mëtejmë: shkolla të përgjithshme); organizatat dhe individët që marrin pjesë në provim.

Neni 2. Qëllimi dhe kërkesat

1. Provimi i maturës ka për qëllim:

a) Vlerësimi dhe certifikimi i kualifikimeve të nxënësve sipas qëllimeve arsimore pas përfundimit të programit të shkollës së mesme;

b) Të shërbejnë si bazë për përgatitjen e nxënësve për të vazhduar shkollimin ose për të hyrë në jetën e punës, për të marrë pjesë në ndërtimin dhe mbrojtjen e Atdheut;

c) Të shërbejnë si bazë për vlerësimin e rezultateve të mësimdhënies dhe të nxënit të shkollave të mesme; vlerësojnë drejtimin e agjencive të menaxhimit arsimor.

2. Provimi duhet të plotësojë këto kërkesa: seriozitet, siguri, drejtësi, saktësi, vlerësim i duhur i kualifikimeve të nxënësve dhe pasqyrim i vërtetë i cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit të shkollave të mesme.

Neni 3. Provimi i maturës

1. Çdo vit zhvillohet provimi i maturës.

2. Në raste të veçanta, Ministri i Arsimit dhe Arsimit vendos organizimin e provimit të dytë të maturës brenda një viti.

Neni 4. Garuesit dhe kushtet

1. Garuesit:

a) Shtetasit vietnamezë dhe të huajt që studiojnë dhe jetojnë në Vietnam (në tekstin e mëtejmë si nxënës) të cilët kanë përfunduar programin e shkollës së mesme të lartë në vitin e mbajtjes së provimit;

b) Nxënësit që kanë përfunduar programin e shkollës së mesme, por nuk kanë të drejtë të marrin provimin ose kanë marrë provimin, por nuk janë diplomuar në vitet e mëparshme dhe lëndët e tjera të lejuara nga Ministria e Arsimit dhe Trajnimit për të dhënë provimin (pasi këto janë kolektive të referuar si kandidatë të lirë).

2. Kushtet e konkursit:

a) Për arsimin e mesëm të lartë:

Nxënësit e specifikuar në pikën 1 të këtij neni njihen si të kualifikuar për të marrë provimin nëse:

– Të ketë mbaruar shkollën e mesme;

– Të ketë përfunduar programin e shkollës së mesme; vlerësohen dhe vlerësohen për sjelljen dhe aftësitë akademike në çdo klasë;

– Vlerësimi dhe notimi në klasën 12: sjellja vlerësohet mesatare ose më e lartë, performanca akademike nuk klasifikohet si e dobët;

– Numri i përgjithshëm i mungesave në vitin e 12-të nuk duhet të kalojë 45 seanca (një herë pushim ose shumë herë të kombinuara);

– Jo në kohën e marrjes në pyetje për përgjegjësi penale, as në kohën e ndalimit të provimit.

b) Për edukimin në vazhdim:

Nxënësit e specifikuar në pikën 1 të këtij neni njihen si të kualifikuar për të marrë provimin nëse:

– Të ketë mbaruar shkollën e mesme;

– Programi i përfunduar i shkollës së mesme;

– Për nxënësit në qendrat e edukimit të vazhdueshëm: të mos klasifikohen si të dobët në performancën akademike në klasën 12; nëse jeni student në kategorinë e vlerësimit të sjelljes, duhet të keni kushte shtesë që sjellja juaj të jetë nota mesatare ose më e lartë; mos humbisni më shumë se 45 orë mësimi në vitin e 12-të (një herë ose shumë herë të kombinuara);

– Për ata që mësojnë në formën e vetë-studimit të vetëdrejtuar: të mos klasifikohen si të dobët në performancën akademike në klasën 12;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2108/QĐ-TTG Về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

– Jo gjatë kohës së marrjes në pyetje për përgjegjësi penale, jo gjatë periudhës së disiplinimit për dhënien e provimeve;

– Regjistrohu për provim dhe të ketë të gjitha dokumentet e vlefshme të aplikimit të përcaktuara në nenin 11 të kësaj rregulloreje.

c) Kandidatët e pavarur njihen si të kualifikuar për të marrë provimin, nëse:

– Të ketë mbaruar shkollën e mesme;

– Jo gjatë kohës së marrjes në pyetje për përgjegjësi penale, jo gjatë periudhës së disiplinimit për dhënien e provimeve;

– Nëse nuk kualifikoheni për të marrë provimin për shkak të notave të dobëta në klasën 12, duhet të regjistroheni dhe të jepni provimin e fundvitit në shkollën e mesme ku jeni në klasën e 12-të ose ku jeni regjistruar për disa lëndë. rezultati mesatar më i vogël se 5.0, sigurojnë që kur marrin rezultatin e testit në vend të mesatares së lëndës për të rillogaritur rezultatin mesatar për të gjithë vitin, ata kanë të drejtë për arritje akademike siç përcaktohet në pikat a dhe b të këtij neni për Konkurim.

– Në rast pamundësie për të marrë provimin për shkak të klasifikimit si të dobët në sjellje në klasën e 12-të, Komiteti Popullor i nivelit të komunës së vendbanimit duhet të vërtetojë se është i kualifikuar, ka cilësi morale dhe respekton me përpikëri politikën. Ligjet e shtetit, rregulloret lokale.

d) Të paktën 10 ditë përpara datës së provimit, drejtuesi i shkollës së mesme duhet të shpallë publikisht rastet e mospërshtatshmërisë për të marrë provimin, siç përcaktohet në pikat a, b dhe c, pika 2 e këtij neni.

dd) Kushtet për marrjen e provimit të dytë (nëse mbahet provimi i dytë):

– Kandidatët kanë të drejtë t’i nënshtrohen provimit siç parashihet në pikat a, b dhe c pika 2 të këtij neni, por ende nuk e kanë dhënë provimin e parë;

– Kandidatët që kanë marrë provimin për herë të parë, por nuk janë diplomuar dhe nuk janë disiplinuar nga pezullimi i provimit ose më shumë.

Neni 5. Programi dhe përmbajtja e provimit

1. Përmbajtja e provimit është në kurrikulën e shkollës së mesme, kryesisht programi i klasës së 12-të.

2. Kandidatët e pavarur duhet të japin edhe të gjitha lëndët e provimit, sipas përmbajtjes së provimit dhe formularit të provimit të përcaktuar në vitin e mbajtjes së provimit.

Neni 6. Lëndët e provimit dhe formati i provimit

1. Lënda e provimit të maturës shpallet nga Ministria e Arsimit dhe Trajnimit brenda datës 31 mars të çdo viti.

2. Provimi i dytë i maturës (nëse zhvillohet provimi i dytë):

a) Për arsimin e mesëm të lartë:

– Kandidatët që nuk kanë dhënë provimin e parë duhet të regjistrohen për të gjitha lëndët e përcaktuara në provimin e parë;

– Kandidatët që kanë dhënë provimin e parë por nuk janë diplomuar: rimarrin të gjitha lëndët e provimit të parë me rezultate nën 5.0; ose kandidatët zgjedhin, regjistrohuni për të rimarrë vetëm disa lëndë me rezultate nën 5.0.

b) Për edukimin në vazhdim:

Kandidatët që nuk kanë marrë provimin e parë:

+ Nëse nuk ka pikë rezervë, sipas përcaktimeve të pikës 1 të nenit 33 të kësaj rregulloreje, duhet të regjistrohet për të gjitha lëndët e përcaktuara në provimin e parë;

+ Nëse ka pikë të rezervuar, sipas përcaktimeve të pikës 1, nenit 33 të kësaj rregulloreje, atëherë regjistrohuni në provim sipas përcaktimeve të pikës 2, nenit 33 të kësaj rregulloreje.

Tham Khảo Thêm:  Thông báo 74/2013/TB-VPCP Tổng kết công tác y tế năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

– Kandidatët që kanë dhënë provimin e parë por nuk janë diplomuar: rimarrin të gjitha lëndët e provimit të parë me rezultate nën 5.0; ose kandidatët zgjedhin, regjistrohuni për të rimarrë vetëm disa lëndë me rezultate nën 5.0.

3. Rregullore për rezervimin e rezultateve të testit për provimin e dytë (nëse mbahet provimi i dytë):

Pikët e provimit të parë të lëndëve që kandidatët nuk i rimarrin në provimin e dytë rezervohen për shqyrtimin e diplomimit për provimin e dytë të të njëjtit vit.

4. Forma e provimit të çdo lënde provimi përcaktohet në dokumentin udhëzues për organizimin e provimit vjetor të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit.

Neni 7. Data e provimit, orari i provimeve, koha e testimit

1. Data e provimit duhet të jetë në përputhje me planin vjetor të vitit shkollor të shpallur nga Ministri i Arsimit dhe Trajnimit.

2. Orari i provimeve dhe koha e provimeve për çdo subjekt provimi të jetë në përputhje me Dispeçën Zyrtare që udhëzon organizimin e provimit vjetor të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit.

Neni 8. Përdorimi i teknologjisë së informacionit

1. Zyrtarët përgjegjës për provimet e përdorimit të teknologjisë së informacionit duhet të kenë njohuri mbi teknologjinë e informacionit, të jenë trajnuar për përdorimin e softuerit dhe të kenë një adresë emaili.

2. Çdo krahinë dhe qytet drejtpërdrejt nën Qeverinë Qendrore (në tekstin e mëtejmë: krahinë) duhet të krijojë një sistem të saktë dhe të përditësuar të shkëmbimit të informacionit të provimeve ndërmjet shkollave të mesme, Departamentit të Arsimit dhe Trajnimit dhe Ministrisë së Arsimit. dhe Trajnimi.

3. Njësitë pranojnë të përdorin softuerin e menaxhimit të provimeve sipas rregulloreve të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit; respektojnë në mënyrë rigoroze procesin, strukturën, afatin kohor për përpunimin e të dhënave dhe regjimin e raportimit sipas Dispeçës Zyrtare që udhëzon organizimin e provimit vjetor të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit.

4. Organizoni në çdo Bord Ekzaminuesish, Provimesh dhe Rishikues 01 telefon tavoline (me altoparlant) dhe 01 kompjuter desktop (nëse ka) të aftë për t’u lidhur me internetin nëpërmjet linjës ADSL për përdorim në ditët e punës. Telefonat dhe kompjuterët në të njëjtën dhomë; Kryetari i Këshillit të Provimit, Provimit dhe Shqyrtimit është përgjegjës për rregullimin e mbikëqyrjes dhe përdorimit të këtyre telefonave dhe kompjuterëve.

Neni 9. Kriteret dhe kushtet e pjesëmarrësve për organizimin e provimit

1. Garuesit duhet të plotësojnë plotësisht kriteret dhe kushtet e mëposhtme:

a) Të ketë cilësi të mira morale dhe ndjenjë të lartë përgjegjësie;

b) Të zotërojë profesionin e punës së provimit;

c) të mos ketë grua, burrë, baba, nënë, fëmijë, vëlla, motër ose vëlla më të vogël; babai, nëna, vëllai, motra, kunati ose burri; kujdestar ose kumbar; reparti ose personi i sponsorizuar që merr provimin;

d) Jo në periudhën e disiplinimit për provim.

2. Krahas kritereve dhe kushteve të përcaktuara në pikat a, b, c, d pika 1 të këtij neni, anëtarët e Këshillit që japin pyetjet e provimit, shënojnë provimet dhe i shqyrtojnë ato duhet të kenë edhe kualifikime të mira profesionale.

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3). Không biết các bạn nhỏ đã từng được nghe hay…

Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3). “Con cóc là cậu ông GiờiAi mà đánh…

Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3). Chắc hẳn, các bạn nhỏ đã quá quen thuộc…

Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3). Nàng công chúa chăn ngỗng là một câu truyện cổ…

Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3). Không biết rằng, các bé có…

Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3). Các bé đã bao giờ được ông bà, bố mẹ kể…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *