Thông tư 09/2021/TT-BXD Hướng dẫn mới về quản lý nhà ở xã hội

Rate this post

Qarkorja 09/2021/TT-BXD

Udhëzues i ri për menaxhimin e banesave sociale

Më 16 gusht 2021, Ministria e Ndërtimit nxori Qarkoren 09/2021/TT-BXD Dekretin udhëzues 100/2015/ND-CP për menaxhimin e banesave sociale.

Po shikoni: Qarkorja 09/2021/TT-BXD Udhëzues i ri mbi menaxhimin e banesave sociale

Rrjedhimisht, investitori fitues i një projekti ndërtimi të banesave sociale është investitori me pikën totale më të lartë të kritereve të mëposhtme me shkallën 100, konkretisht:

  • Kriteret e kapacitetit financiar për zbatimin e projektit nga 20 deri në 30 pikë;
  • Kriteret për zgjidhje planifikuese dhe arkitektonike nga 25 deri në 25 pikë;
  • Kriteret për investime në ndërtimin e infrastrukturës teknike dhe sociale nga 10 deri në 20 pikë;
  • Kriteret e përvojës në projekte investimi në ndërtimin e banesave nga 5 deri në 15 pikë;
  • Kriteret e ecurisë së projektit, vënia në përdorim e punës nga 5 deri në 10 pikë.

SET NDËRTIMOR
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 09/2021/TT-BXD

Hanoi, dita 16 gusht 202së pari

Qarkorja 09/2021/TT-BXD

UDHËZIME PËR ZBATIMIN E DISA PËRMBAJTJES TË DEKRETIT Nr. 100/2015/ND-CP 20 TETOR 2015 TË QEVERISË PËR ZHVILLIMIN DHE MENAXHIMIN E SHTËPIVE SHOQËRORE DHE DEKRETI Nr. dhe Plotësimi i DISA Neneve të DEKRETIT Nr. 100/2015/ND-CP 20 TETOR 2015 TË QEVERISË PËR ZHVILLIMIN DHE MENAXHIM TË SHTËPIVE SOCIALE

Në bazë të Ligjit të Tenderit të datës 26 Nëntor 2013;

Në bazë të Ligjit të 25 nëntorit 2014 për banim;

Në zbatim të Ligjit për Investimet e datës 17 qershor 2020;

Në bazë të ligjit të 17 qershorit 2020 për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit të Ndërtimit;

Në bazë të Dekretit nr.100/2015/ND-CP datë 20 tetor 2015 të Qeverisë për zhvillimin dhe menaxhimin e banesave sociale dhe Dekretit nr.49/2021/ND-CP datë 1 Prill 2021. Qeveria që ndryshon dhe plotësimin e një sërë nenesh të Dekretit Nr. 100/2015/ND-CP të datës 20 tetor 2015 të Qeverisë për zhvillimin dhe menaxhimin e banesave sociale;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 25/2020/ND-CP i datës 28 shkurt 2020, i cili detajon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit të Tenderit për përzgjedhjen e investitorëve;

Në bazë të Dekretit Nr. 31/2021/ND-CP të datës 26 mars 2021 të Qeverisë që detajon dhe udhëzon zbatimin e Ligjit për Investimet;

Në bazë të Dekretit Nr. 81/2017/ND-CP, datë 17 korrik 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Ndërtimit;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Menaxhimit të Tregut të Banesave dhe Pasurive të Paluajtshme,

Ministri i Ndërtimit nxjerr një qarkore që udhëzon zbatimin e një sërë përmbajtjesh të Dekretit Nr. 100/2015/ND-CP, datë 20 tetor 2015 të Qeverisë për zhvillimin dhe menaxhimin e banesave sociale dhe Dekretit nr. 49/2021/ND. -KP e datës 1 Prill 2021 të Qeverisë që ndryshon dhe plotëson një sërë nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr. 100/2015/ND-CP datë 20 tetor 2015 për zhvillimin dhe menaxhimin e menaxhimit të banesave sociale.

Kapitulli I

RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fushëveprimi

1. Kjo Qarkore udhëzon zbatimin e një sërë përmbajtjesh të Dekretit të Qeverisë nr. 100/2015/ND-CP datë 20 tetor 2015 për zhvillimin dhe menaxhimin e banesave sociale (në tekstin e mëtejmë shkurtuar si Dekreti nr. Dekret nr. 100/ 2015/ND-CP) dhe Dekretin Nr. 49/2021/ND-CP datë 1 Prill 2021 të Qeverisë që ndryshon dhe plotëson një sërë nenesh të Dekretit Nr. 100/2015/ND-CP datë 1 Prill 2021. Tetor 20, 2015 të Qeverisë për zhvillimin dhe menaxhimin e banesave sociale (në tekstin e mëtejmë: Dekreti Nr. 49/2021/ND-CP shkurt) për: kushtet dhe kriteret për përzgjedhjen e investitorëve për projekte investuese investime në ndërtimin e banesave sociale; mënyra e përcaktimit të çmimit të shitjes, çmimit të qirasë dhe çmimit të qira-blerjes së banesave sociale; mostra të dokumenteve që vërtetojnë subjektet dhe kushtet për të gëzuar politikat e mbështetjes sociale të strehimit; Shembull i kontratës për shitjen, qiradhënien dhe blerjen me qira të banesave sociale.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 250/2013/BCT-XNK Gia hạn thời gian tạm xuất tái nhập hàng hóa viễn thông

2. Ndërtimi i një sistemi të dhënash për banesat sociale, përditësimi i informacionit për subjektet që kanë të drejtë të blejnë, marrin me qira ose marrin me qira banesa sociale në faqen e Ministrisë së Ndërtimit duhet të jetë në përputhje me rregulloret e kësaj qarkoreje dhe ligjit për ndërtimet. menaxhimin dhe përdorimin e sistemeve të informacionit për tregun e banesave dhe pasurive të paluajtshme.

3. Standardet e projektimit, kushtet minimale për ndërtimin e shtëpive sociale të veçanta dhe menaxhimin e cilësisë, shfrytëzimit dhe shfrytëzimit të banesave sociale, të cilat realisht janë ndërtuar nga familjet dhe individët.përputhen me ligjin për strehimin, ligjin për ndërtimin dhe ligjin për planifikimi.

4. Përmbajtja e rregulloreve për menaxhimin e përdorimit, funksionimit dhe shfrytëzimit të fondeve sociale të banesave është në përputhje me ligjin e strehimit.

Neni 2. Subjektet e aplikimit

Kjo qarkore zbatohet për organizatat, familjet, individët dhe agjencitë shtetërore të administrimit që lidhen me fushën e zhvillimit dhe menaxhimit të banesave sociale siç përcaktohet në Dekretin Nr. 100/2015 /ND-CP.

kapitulli II

KUSHTET, Kriteret per perzgjedhjen e INVESTITORVE TE PROJEKTIT INVESTIME TË NDËRTIMIT TË SHTËPIVE SOCIALE

Seksioni 1. DISPOZITAT PËR ZGJEDHJEN E INVESTITORËVE TË PROJEKTIT INVESTIMOR TË NDËRTIMIT TË SHTËPIVE SHOQËRORE ME OPERAND

Neni 3. Parimet e përzgjedhjes së investitorëve në projektet investuese të ndërtimit të banesave sociale sipas formës së ofertimit

1. Projektet e investimit për ndërtimin e banesave sociale duhet të zgjedhin një investitor në formë ofertimi dhe duhet të plotësojnë kushtet e përcaktuara në pikat 2, 3, 5 dhe 6, neni 11 i dekretit nr. 25/2020/ Dekret-CP, datë 28 shkurt, 2020 të Qeverisë duke detajuar zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Tenderin në lidhje me përzgjedhjen e investitorëve (i ndryshuar dhe plotësuar në pikën 4, neni 108 i dekretit nr. 31/2021) /ND-CP datë 26 mars 2021 të Qeverisë duke detajuar dhe udhëzuar zbatimin e Ligjit për Investimet) dhe kushtet e mëposhtme:

a) Mos shfrytëzimi i burimeve të kapitalit të përcaktuara në pikën 1 të nenit 53 të Ligjit për banim për të investuar në ndërtimin e veprave;

b) të mos përfshihen në rastet e përcaktuara në pikat c dhe d pika 2 të nenit 57 të Ligjit për banim (përveç rastit të përcaktuar në pikën 3 të nenit 8 të kësaj qarkoreje);

c) ka marrë vendim për miratimin e politikës së investimit të projektit në përputhje me ligjin për investimet;

d) Të ketë një plan të detajuar ndërtimi të miratuar nga një autoritet kompetent.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 01/2018/TT-BYT Quy định về các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc

2. Procesi i detajuar, urdhri dhe procedurat për zgjedhjen e investitorit të një projekti investimi social të banesave nëpërmjet formës së ofertimit do të zbatohen në të njëjtën mënyrë si dispozitat e ligjit të ofertave për përzgjedhjen e investitorit aktual Projektet ekzistuese të investimit që përdorin tokë .

3. Investitori fitues është investitori në projektin e investimit të ndërtimit të banesave sociale.

Neni 4. Përgatitja, miratimi dhe publikimi i listës së projekteve të investimeve të banesave sociale, objekt përzgjedhjeje të investitorëve në formën e ofertimit.

Përpunimi, miratimi dhe shpallja e listës së projekteve të investimeve të banesave sociale që i nënshtrohen përzgjedhjes së investitorëve në formën e ofertës do të jetë në përputhje me dispozitat e Dekretit Nr. dhe udhëzues për zbatimin e Ligjit për Investimet (në tekstin e mëtejmë: Dekreti nr. 31/2021/ND-CP) dhe Dekreti nr. 25/2020/ND-CP i datës 28 shkurt 2020, Qeveria do të zbatojë një sërë nenesh. të Ligjit të Ofertave për përzgjedhjen e investitorëve (në tekstin e mëtejmë: Dekreti Nr. 25/2020/ND-CP).

Neni 5. Metodat dhe kriteret për vlerësimin e ofertave

1. Mënyra e vlerësimit të ofertave të përcaktuara në pikën 2 të këtij neni tregohet përmes kritereve të vlerësimit në dokumentet e tenderit, duke përfshirë:

a) Standardet dhe metodat e vlerësimit të kompetencës dhe përvojës do të zbatohen siç përshkruhet në Dekretin nr. 25/2020/ND-CP.

b) Standardet dhe metodat e vlerësimit teknik zbatohen siç përshkruhet në Dekretin nr. 25/2020/ND-CP.

c) Kriteret dhe metodat e vlerësimit financiaro-tregtar zbatohen sipas dekretit nr. 25/2020/ND-CP në të cilat nuk zbatohen kriteret M3. Shqyrtimi dhe miratimi i ofertës fituese duhet të jetë në përputhje me dispozitat e nenit 6 të këtij dekreti.

2. Shembuj të njoftimeve të kërkimit të interesit; Kërkesat paraprake për kapacitetin, përvojën dhe dokumentet e ofertimit për investitorët për t’u regjistruar për zbatimin e projekteve të investimeve të ndërtimit të banesave sociale duhet të organizojnë tenderin sipas dispozitave të mëposhtme:

a) Të aplikohen si mostrat e parashikuara nga ligji për ofertën (në të cilat nuk aplikohet vlera m3).

b) Modifikimi i formularëve të aplikimit të përcaktuara në këtë pikë duhet të jetë në përputhje me dispozitat e ligjit për ofertën.

Neni 6. Kushtet dhe kriteret për shqyrtimin dhe miratimin për ofertat fituese

1. Investitorët mund të propozohen për t’u përzgjedhur si investitorë në projektet e investimeve të ndërtimit të banesave sociale nëpërmjet formës së ofertimit kur plotësojnë plotësisht kushtet e përcaktuara në pikën 1; Klauzola 2; Klauzola 3; Pikat a dhe b, pika 4, neni 56 i dekretit nr. 25/2020/ND-CP.

2. Investitori fitues është investitori me pikët totale më të larta të kritereve me shkallën 100 (në rast se pikët totale të kritereve janë të barabarta, investitori me kriteret më të larta zgjidhet sipas rendit të përcaktuar). parimi që përmbajtja e mëposhtme duhet të plotësohet nga kontraktori përpara se të plotësohet përmbajtja) në përputhje me dispozitat e mëposhtme:

a) Kriteret e kapacitetit financiar për zbatimin e projektit (Zgjidhni investitorët me më shumë kapital në përputhje me ligjin për tokën…): nga 20 në 30 pikë.

b) Kriteret e planifikimit dhe zgjidhjeve arkitektonike (Zgjidhni investitorin për të propozuar raportin e sipërfaqes së gjelbër, sipërfaqes së tokës për infrastrukturën teknike dhe sociale të projektit, shërbimet publike) u shërbejnë më shumë banorëve të projektit..): nga 15 në 25 pikë. .

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mới tiền làm thêm giờ vào ban đêm

c) Kriteret për investime në ndërtimin e infrastrukturës teknike dhe sociale (Përzgjedhja e investitorëve me kapacitet financiar për të avancuar financimin për pastrimin e kantierit, investimi në ndërtimin e infrastrukturës teknike dhe infrastrukturore) klasa sociale): nga 10 në 20 pikë; Në rast se projekti ka infrastrukturë teknike dhe sociale, të gjithë investitorët do të marrin pikë maksimale.

d) Kriteret për përvojën në zbatimin e projektit të investimeve në ndërtimin e banesave (përzgjedhja e investitorëve me përvojë që kanë zbatuar më shumë projekte investimi në ndërtimin e banesave): nga 5 në 15 pikë;

dd) Kriteret për ecurinë e projektit, vënien në përdorim të punës (Përzgjedhja e investitorit me kohën më të shkurtër të zbatimit): nga 5 deri në 10 pikë.

Seksioni 2. KUSHTET DHE Kriteret për Përzgjedhjen e INVESTITORËVE NË PROJEKTE INVESTIMEVE TË NDËRTIMIT TË SHTËPIVE SOCIALE NE FORMA TJERA

Neni 7. Për projektet investuese për ndërtimin e shtëpive sociale të përcaktuara në pikën c pika 2, neni 57 i Ligjit për banim.

1. Për projektet e investimeve të banesave sociale të përcaktuara në pikën c pika 2, neni 57 i Ligjit për Strehimin, investitorët që regjistrohen si investitorë në projektet e investimeve të banesave sociale duhet të plotësojnë këto kushte: Ngjarja ka funksionin e të bërit biznes me pasuri të paluajtshme në përputhje me me ligjin për biznesin me pasuri të paluajtshme.

2. Autoriteti kompetent miraton politikën e investimit dhe në të njëjtën kohë miraton investitorin që të zbatojë projektin siç parashikohet në pikën 5, neni 29 i dekretit nr.31/2021/ND-CP që investitori i përzgjedhur të veprojë si investitor. në projektet investuese për ndërtimin e banesave sociale të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni.

Neni 8. Për projektet e investimeve në ndërtimin e banesave sociale të përcaktuara në pikën d, pika 2, neni 57, të ligjit për banesat.

1. Për projektet investuese në ndërtimin e banesave sociale të përcaktuara në pikën d pika 2, neni 57 i Ligjit për Strehimin, investitorët që regjistrohen si investitorë në projektet e banesave sociale duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme të kapacitetit financiar: për të zbatuar projektin në përputhje me dispozitat. të ligjit të tokës dhe ligjeve përkatëse.

2. Në rast se ka vetëm një investitor të regjistruar, autoriteti kompetent miraton politikën e investimit dhe njëkohësisht miraton investitorin kur investitori plotëson kushtet e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni.

3. Në rast se dy ose më shumë investitorë bashkërisht paraqesin dosje të vlefshme të aplikimit për realizimin e një projekti investues për ndërtimin e banesave sociale në të njëjtin lokacion, përzgjedhja e investitorëve do të bëhet siç është paraparë në pikën 1 të këtij neni. II të kësaj Qarkoreje.

…………………………

Shkarkoni skedarin e dokumentit për të parë përmbajtjen më të detajuar

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 09/2021/TT-BXD Hướng dẫn mới về quản lý nhà ở xã hội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *