Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT Hướng dẫn xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường THPT

Rate this post

Qarkorja 08/2019/TT-BGDDT

Udhëzime për rregullimin e pagave për pajisjet dhe eksperimentuesit e shkollave të mesme

Nga data 17 qershor 2019 ka hyrë zyrtarisht në fuqi Qarkorja 08/2019/TT-BGDDT e lëshuar nga Ministri i Arsimit dhe Trajnimit më 2 maj 2019. Qarkorja përcakton kodet, standardet për titujt profesional dhe klasifikimin e pagave të pajisjeve dhe personelit laboratorik në shkolla dhe shkolla të specializuara publike.

Po shikoni: Qarkorja 08/2019/TT-BGDDT Udhëzime për rregullimin e pagave të pajisjeve dhe stafit laboratorik në shkollat ​​e mesme

Rrjedhimisht, kodi i titullit profesional të oficerit që është punonjës pajisjesh dhe laboratori në shkollat ​​e mesme publike dhe shkollat ​​e specializuara është V.07.07.20 dhe renditet si më poshtë:

  • Personat me diplomë fakulteti ose më të lartë të përshtatshëm për kërkesat e pozicionit të punës mund të emërohen në titull profesional dhe të marrin pagë sipas pagës zyrtare të klasës A0 – Dekreti 204/2004/ND-CP datë 14/14/15 Dhjetor. 2004.
  • Në rast se paga renditet sipas punonjësit publik të klasës A1 ose më të lartë, ose punonjësit publik të klasës B, paga do të riklasifikohet sipas rastit të rritjes së gradës të udhëzuar në pikën 1, seksioni II i qarkores 02/2007/TT. -BNV datë 25 maj/2007.

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Numri: 08/2019/TT-BGDĐT

Hanoi, ditë 02 maj 2019

Qarkorja 08/2019/TT-BGDĐT

DISPOZITA PËR NUMRAT KODI, STANDARDET E POZITEVE TË KARRIERËS DHE PAJISJET E STAFIVE, PAJISJET EKSPERIMENTALE NË SHKOLLA PUBLIKE DHE SHKOLLËN E SPECIALIZUARA

Në bazë të Ligjit të Arsimit të 14 qershorit 2005; Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Arsimin, datë 25 nëntor 2009;

Në bazë të Ligjit të 15 nëntorit 2010 për punonjësit publik;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 29/2012/ND-CP datë 12 prill 2012 për rekrutimin, punësimin dhe menaxhimin e punonjësve publikë; Dekreti nr. 161/2018/ND-CP i datës 29 nëntor 2018 i Qeverisë për ndryshimin dhe plotësimin e një sërë rregulloresh për rekrutimin e nëpunësve civilë dhe nëpunësve publikë, ngritjen në gradat e nëpunësve civilë, ngritjen në detyrë të nëpunësve publikë dhe zbatimin e rregulloreve të kontratës për një sërë vendesh pune në agjencitë administrative shtetërore, njësi publike jo-biznesore;

Në zbatim të Dekretit të Qeverisë Nr. 204/2004/ND-CP datë 14 dhjetor 2004 për regjimin e pagave për kuadrot, nëpunësit civilë, nëpunësit publikë dhe forcat e armatosura; Dekreti nr. 17/2013/ND-CP i datës 19 dhjetor 2013 i Qeverisë për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Dekretit të Qeverisë nr. 204/2004/ND-CP të datës 14 dhjetor 2004 për pagat e kuadrove civile. nëpunësit, punonjësit publikë dhe forcat e armatosura;

Në bazë të Dekretit Nr. 69/2017/ND-CP, datë 25 maj 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Mësimdhënësve dhe Administratorëve Arsimor;

Ministri i Arsimit dhe Trajnimit nxjerr një qarkore që përcakton kodet, standardet për titujt profesional dhe klasifikimin e pagave të pajisjeve dhe personelit laboratorik në shkollat ​​e mesme publike dhe shkollat ​​e specializuara.

Kapitulli I

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1. Fusha e rregullores dhe subjektet e zbatimit

1. Kjo Qarkore përcakton kodet, standardet për titujt dhe emërimet profesionale, rregullimin e pagave të pajisjeve dhe stafit laboratorik në shkollat ​​e mesme publike dhe shkollat ​​e specializuara, duke përfshirë: shkollat ​​e mesme të ulëta; shkolla e mesme gjysmë-konvikte për pakicat etnike në nivelin e mesëm të ulët; shkolla e qarkut me konvikt për pakicat etnike; gjimnaz; shkolla të mesme të specializuara; shkollë me konvikt provincial për pakicat etnike; shkolla të mesme me shumë nivele arsimore; shkollat ​​parauniversitare dhe shkollat ​​për personat me aftësi të kufizuara.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2417/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Lân giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

2. Kjo qarkore zbatohet për personelin e pajisjeve dhe eksperimenteve në shkollat ​​e mesme publike dhe shkollat ​​e specializuara.

Neni 2. Kodi i titullit profesional të pajisjeve dhe personelit laboratorik

Pajisjet dhe stafi i laboratorit – Kodi: V.07.07.20

kapitulli II

STANDARDET E KLASIFIKIMIT, emërimi dhe rregullimi i pagave sipas titullit të profesionit

Neni 3. Standardet për titujt profesional të pajisjeve dhe personelit laboratorik

1. Misioni

a) Organizon menaxhimin, ruajtjen dhe përdorimin e pajisjeve; të mbajë dhe përdorë të dhënat e pajisjeve; riparimi i pajisjeve të thjeshta;

b) Të bëjë një plan për përdorimin, blerjen dhe riparimin e pajisjeve shkollore; likuidimi dhe shkatërrimi i pajisjeve dhe kimikateve të dëmtuara ose të skaduara;

c) Përgatit pajisjet, kimikatet dhe materialet e nevojshme sipas kërkesave të çdo lënde ose mësimi duke përdorur pajisje; udhëzojë përdorimin e pajisjeve për mësuesit dhe studentët në ushtrime dhe eksperimente praktike; koordinimi me mësuesit për t’i udhëhequr nxënësit në praktikë dhe eksperimente; të kryejë punën për sigurimin e sigurisë dhe parandalimin e zjarrit dhe shpërthimit gjatë praktikës dhe eksperimentit;

d) Pjesëmarrja në organizimin dhe vlerësimin e konkurseve shkencore dhe teknologjike të nxënësve lidhur me eksperimentet në nivel shkolle ose më të lartë;

dd) Shfrytëzimi i softuerit aplikativ të menaxhimit të pajisjes;

e) Kryesojë veprimtaritë tematike për pajisjet dhe eksperimentet në shkollë;

g) Organizon prodhimin e mjeteve të thjeshta mësimore dhe pajisjeve me materiale që janë lehtësisht të disponueshme në lokalitet;

h) Bën raporte periodike dhe të rregullta për pajisjet dhe punën eksperimentale;

i) Përfundimi i programeve të trajnimit; vetë-studimi, vetë-përmirësimi dhe përmirësimi i kapaciteteve profesionale;

k) Kryen detyra të tjera të ngarkuara nga drejtori.

2. Standardet e etikës profesionale

a) Të jetë në përputhje me udhëzimet, udhëzimet dhe politikat e Partisë, ligjet e shtetit dhe rregulloret e industrisë;

b) Ndershmëria, objektiviteti, ndjenja e moralit, ndjenja e lartë e përgjegjësisë. Ruajtja e cilësisë, nderit dhe prestigjit të punonjësve publikë; bashkohen, ndihmojnë kolegët dhe studentët;

c) Kryen detyra në përputhje me rregulloret, rregulloret, proceset profesionale dhe teknike dhe dispozitat e tjera të ligjit.

3. Standardet e kualifikimeve të trajnimit dhe rikualifikimit

a) Të ketë një diplomë kolegji në teknologjinë e pajisjeve shkollore (ose një diplomë kolegji në specialitete të tjera që lidhen me pozicionin e pajisjeve dhe punës laboratorike në shkollën e mesme) ose më të lartë;

b) Të ketë njohuri të gjuhës së huaj në nivelin 1 siç përcaktohet në qarkoren nr. 01/2014/TT-BGDDT datë 24 janar 2014 të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit që shpall kornizën e kompetencës së gjuhëve të huaja me 6 nivele për Vietnamin ose të ketë certifikata trajnimi në gjuhët etnike për lokalitetet që kërkojnë përdorimin e gjuhëve etnike;

c) Të ketë aftësi kompjuterike që plotëson standardin e aftësive bazë të teknologjisë së informacionit siç përcaktohet në Qarkoren Nr. ;

d) Të ketë certifikatë trajnimi sipas standardit të titullit profesional të pajisjeve dhe personelit laboratorik.

4. Standardet e kompetencës profesionale dhe profesionale

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 06/2012/QĐ-TTg Về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế

a) Të kuptojë me vendosmëri udhëzimet, udhëzimet, politikat dhe ligjet e Partisë dhe të Shtetit, rregulloret dhe kërkesat e degëve dhe lokaliteteve për arsimin në nivelin aktual;

b) Zbatojnë efektivisht planin arsimor të shkollës;

c) Të aftë për të menaxhuar, përdorur dhe mirëmbajtur pajisjet; parandalimi dhe luftimi i zjarrit në rast zjarri dhe shpërthimi gjatë praktikës dhe eksperimentit;

d) Të aftë për të riparuar, bërë dhe koordinuar me mësuesit, nxënësit dhe prindërit për të bërë mjete dhe pajisje të thjeshta mësimore;

dd) Aftësia për të aplikuar në mënyrë fleksibël dhe për të udhëhequr mësuesit për të përdorur në mënyrë efektive pajisjet dhe eksperimentet në praktikën mësimore për studentët;

e) Të ketë aftësi për të bashkëpunuar me mësuesit në drejtimin e nxënësve në praktikë dhe eksperimente;

g) Të ketë aftësi komunikimi me mësuesit dhe nxënësit në kryerjen e detyrave.

Neni 4. Parimet e emërimit dhe rregullimit të pagave sipas titujve profesional për pajisjet dhe personelin laboratorik

1. Emërimi në tituj profesional për pajisje dhe personel laboratorik të përcaktuar në këtë Qarkore duhet të bazohet në pozicionin e punës, përgjegjësitë, detyrat, kapacitetin dhe ekspertizën profesionale të punonjësit.

2. Gjatë emërimit nga radhët e nëpunësve civilë ose tituj profesional të nëpunësve publikë që mbajnë aktualisht titullin profesional të personelit të pajisjeve, eksperimenti nuk duhet të kombinohet me rritjen e nivelit të pagave të punonjësve publikë.

Neni 5. Emërimi i titujve profesional të pajisjeve dhe personelit laboratorik

Emërimi në titullin profesional të pajisjeve dhe personelit laboratorik (kodi V.07.07.20) për punonjësit që rekrutohen ose punojnë në pajisje dhe eksperimente në shkollat ​​e mesme dhe shkollat ​​e specializuara publike, duke plotësuar plotësisht kriteret e përcaktuara në nenin 3 të kësaj qarkoreje. .

Neni 6. Rregullimi i pagave

1. Punonjësit publikë që emërohen në titullin profesional pajisje dhe punonjës laboratori (kodi V.07.07.20) të përcaktuar në këtë Qarkore mund të aplikojnë tabelën e pagave të punonjësve publikë të tipit A0 në tabelën 3 (Tabela e specializuar e pagave). Kualifikimet profesionale për zyrtarët dhe punonjësit publikë në njësitë shtetërore jo-biznesore) të shpallur së bashku me Dekretin e Qeverisë Nr. forcat e armatosura (në tekstin e mëtejmë: Dekreti nr. 204/2004/ND-CP).

2. Rregullimi i pagave bëhet si më poshtë:

a) Ata që kanë një fakultet ose diplomë më të lartë të përshtatshme për kërkesat e pozicionit të punës së pajisjeve dhe personelit laboratorik mund të emërohen në titullin profesional të punonjësve të pajisjeve dhe laboratorit, nëse paga e tyre rregullohet sipas kritereve të mëposhtme: Klasa A0 publike punonjësit e shpallur së bashku me Dekretin nr. 204/2004/ND-CP do të vazhdojnë të rregullojnë pagat sipas zyrtarëve të tillë A0;

b) Në rast se paga është renditur sipas punonjësit publik të klasës A1 ose më të lartë ose punonjësit publik të klasës B, paga do të riklasifikohet sipas udhëzimit në pikën 1, seksioni II i qarkores nr. 02/2007/TT-. BNV datë 25 maj 2007 të Qeverisë. Ministri i Punëve të Brendshme drejton gradimin e pagave gjatë ngritjes së gradave, ndryshimit të gradave dhe ndryshimit të llojeve të nëpunësve civilë dhe nëpunësve publikë.

Kapitulli III

ZBATIMI I KUSHTEVE

Neni 7. Organizimi zbatues

1. Kjo Qarkore është baza për rekrutimin, përdorimin dhe menaxhimin e pajisjeve dhe eksperimenteve në shkollat ​​e mesme publike dhe shkollat ​​e specializuara.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1587/QĐ-TTG Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

2. Institucionet arsimore jopublike mund të zbatojnë dispozitat e kësaj Qarkoreje për të rekrutuar, përdorur dhe menaxhuar personelin, pajisjet dhe eksperimentet në institucion.

3. Drejtuesit e institucioneve arsimore publike që drejtojnë dhe punësojnë drejtpërdrejt punonjësit publikë kanë këto përgjegjësi:

a) rishikon pozicionet e punësimit të njësisë, bën një plan për caktimin e titujve profesional të pajisjeve dhe personelit laboratorik nën drejtimin e saj, ia dorëzon autoriteteve kompetente për shqyrtim, vendim ose vendim sipas kompetencës së tyre, të drejtat e decentralizimit;

b) Të vendosë për emërimin e titujve profesional të pajisjeve dhe personelit laboratorik në institucionet arsimore publike sipas kompetencës së tyre ose sipas decentralizimit ose autorizimit pasi plani për emërimin e titujve profesional të jetë miratuar nga organi kompetent.Browser.

4. Ministria e Arsimit dhe e Formimit, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra janë përgjegjëse për:

a) Drejtojnë njësitë nën drejtimin e tyre që të caktojnë tituj profesionalë dhe të rregullojnë pagat për pajisjet dhe stafin e laboratorit;

b) miraton planin për emërimin e titujve profesionalë dhe rregullimin e pagave për nëpunësit publikë nën drejtimin e tyre nga grada ose titulli profesional që mban aktualisht nëpunësi publik deri te titulli profesional i punonjësve të pajisjeve dhe laboratorit të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni. ; të zgjidhë sipas kompetencës së tij problemet në procesin e emërimit të titujve profesional dhe rregullimit të pagave;

c) vendos për caktimin e titujve profesionalë dhe klasifikimin e pagave për punonjësit publikë nën drejtimin në titullin profesional punonjës pajisjesh dhe laboratori sipas kompetencës së tyre;

d) Raportojnë në Ministrinë e Arsimit dhe Trajnimit rezultatet e emërimit të titujve profesionalë dhe rregullimit të pagave për pajisjet dhe personelin laboratorik nën drejtimin e tyre.

Neni 8. Efekti dhe përgjegjësitë e zbatimit

1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 17 qershor 2019

2. Shef i Zyrës, Drejtor i Departamentit të Mësimdhënësve dhe Drejtuesve të Arsimit; Drejtor i Departamentit të Organizimit dhe Personelit; drejtuesit e njësive përkatëse në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit; Kryetarët e Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra; Drejtorët e departamenteve të arsimit dhe trajnimit; Agjencitë, organizatat dhe individët përkatës janë përgjegjës për zbatimin e kësaj Qarkoreje.

Marrësit:
– Zyra e KQ të Partisë;

– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm;
– Zyra e Presidentit;
– Zyra e Kongresit;
– Komisioni i Asamblesë Kombëtare për IWT;
– Komiteti Qendror i Propagandës;
– Ministër;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Komiteti Kombëtar për Inovacionin në Arsim dhe Trajnim;
– Këshilli Kombëtar i Arsimit dhe Zhvillimit të Burimeve Njerëzore;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Këshillat Popullore, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Si neni 8 (për zbatim);
– Njoftim;
– Faqja e internetit e qeverisë;
– Faqja e internetit e Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;
– Ruani: VT, Departamenti i PC, Departamenti i Administrimit të Arsimit (10 kopje).

KT. MINISTRI
Zëvendës
Nguyen Huu Do

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT Hướng dẫn xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường THPT . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *