Thông tư 08/2018/TT-BTC Mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí hóa chất

Rate this post

Thông tư 08/2018/TT-BTC

Mức thu, nộp phí quản lý và sử dụng phí hóa chất

Kể từ ngày 12/03/2018, Thông tư 08/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 25/01/2018 chính thức có hiệu lực Thông tư quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực hóa chất. các hoạt động. Dưới đây là nội dung chi tiết về mức thu lệ phí hoạt động hóa chất. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 08/2018/TT-BTC Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hóa chất

TÀI CHÍNH
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 08/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

nhà tròn
QUY ĐỊNH MỨC THU, QUY ĐỊNH THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho:

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động hóa chất; phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động hóa chất; phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1622/BHXH-BT Mức lãi suất tính lãi của số tiền bảo hiểm xã hội, thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng

c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp phí trong hoạt động hóa chất theo quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng nộp phí

Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận hoạt động hóa chất; Trường hợp Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được phê duyệt thì phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Tổ chức thu lệ phí

Tổ chức thu lệ phí quy định tại Thông tư này là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động hóa chất, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất quy định tại khoản 4 Điều 14 và 41 của Thông tư này. Luật Hóa chất, Nghị định số. Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)

Điều 4. Biểu thuế

1. Công bố kèm theo Thông tư này Biểu thuế đối với hoạt động hóa chất.

2. Phí trong hoạt động hóa chất được thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).

Điều 5. Khai và nộp lệ phí

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức biểu thuế phải nộp số tiền đã thu của tháng trước vào tài khoản biểu giá chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

2. Tổ chức thu thuế kê khai nộp lệ phí theo tháng và nộp lệ phí hàng năm theo quy định tại khoản 3 Điều 19; nộp lệ phí quy định tại điểm 2 điều 26 thông tư số Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 6. Quản lý và sử dụng phí

1. Tổ chức thu lệ phí nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền lệ phí thu được theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí thực hiện việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước điều tiết trong đánh giá của tổ chức thu theo chế độ, mức chi ngân sách nhà nước quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Học kì 1)

2. Trường hợp tổ chức thu được quyền khoán kinh phí hoạt động theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính của tổ chức thu. tình trạng. cơ quan, 90% (chín mươi phần trăm) tổng số tiền lệ phí thu được được để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí theo quy định tại điểm 2 Điều 5 Nghị định số hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế quan và Biểu thuế. Phần lệ phí 10% (mười phần trăm) còn lại phải đổ vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2018; thay thế Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

2. Các vấn đề khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí không hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Luật thuế và Luật thuế; Nghị định số Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Bộ trưởng, mục sư. của Bộ Tài chính chỉ đạo việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản thay đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1637/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực cán bộ công chức TP Hồ Chí Minh

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Thông báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu VT, CST (CST 5).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Vũ Thị Mai

CHỈ PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính)

STT Tên phí Đơn vị Phí (đồng)
Đầu tiên Phí thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 01 bộ hồ sơ 36.000.000 thu nhập
2 Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận nghiệm thu (sản xuất/lưu hành/sản xuất/tiếp thị) hóa chất sản xuất lưu hành có điều kiện trong ngành công nghiệp
Lên một tầm cao mới 01 Giấy chứng nhận 1.200.000 thu nhập
Để in lại, chỉnh sửa 01 Giấy chứng nhận 600.000 lợi nhuận
3 Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng
hoặc Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1
Lên một tầm cao mới 01 Giấy phép 1.200.000 thu nhập
Để in lại, chỉnh sửa 01 Giấy phép 600.000 lợi nhuận
b Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2
Lên một tầm cao mới 01 Giấy phép 1.200.000 thu nhập
Để in lại, chỉnh sửa 01 Giấy phép 600.000 lợi nhuận
c Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 3
Lên một tầm cao mới 01 Giấy phép 1.200.000 thu nhập
Để in lại, chỉnh sửa 01 Giấy phép 600.000 lợi nhuận
đ Giấy phép sản xuất hóa chất: DOC, DOC-PSF
Lên một tầm cao mới 01 Giấy phép 1.200.000 thu nhập
Để in lại, chỉnh sửa 01 Giấy phép 600.000 lợi nhuận

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 08/2018/TT-BTC Mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí hóa chất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *