Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Rate this post

Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT công bố Quy chế đăng ký đào tạo trình độ tiến sĩ và quản lý hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 18/5/2017 thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT và thông tư số. 05/2012/TT-BGDĐT.

Bạn đang xem: Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT Quy định về đăng ký đào tạo trình độ tiến sĩ

1. Điều kiện tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ

Thông tư 08/BGDĐT phân chia cấu trúc chương trình gồm: học phần bổ trợ (giúp nghiên cứu sinh có đủ trình độ và kiến ​​thức để thực hiện nghiên cứu đề tài), học phần tiến sĩ và luận án tiến sĩ.

Thông tư 08/2017 của Bộ GTVT cũng quy định điều kiện dự tuyển tiến sĩ như sau:

+ Có bằng thạc sĩ hoặc tốt nghiệp Cử nhân trở lên.

+ Là tác giả của 1 bài báo/báo cáo liên quan đến chủ đề cần nghiên cứu trong thời hạn 3 năm kể từ ngày nộp hồ sơ.

+ Là công dân Việt Nam; có văn bản xác nhận năng lực ngoại ngữ của nghiên cứu sinh, có thể là một trong các văn bản sau: bằng đại học hoặc bằng thạc sĩ nước ngoài; Chứng chỉ TOEFL iBT 45 trở lên, IELTS 5.0 trở lên trong thời hạn 2 năm kể từ ngày đăng ký nộp hồ sơ;…

+ Là công dân nước ngoài có trình độ tiếng Việt từ bậc 4 trở lên;

+ Ngoài ra nó còn hoàn thiện thời gian trải nghiệm tùy theo lĩnh vực ứng dụng.

2. Bảo vệ luận án tiến sĩ và luận án tiến sĩ

Thông tư 08/TT-BGTVT xác định yêu cầu đối với đề tài tiến sĩ: là kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực chuyên môn có giá trị khoa học cao. Đề tài của tiến sĩ phải tuân theo quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 838/QĐ-BHXH Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Cũng theo Thông tư 08 năm 2017, nghiên cứu sinh phải hoàn thành việc đánh giá luận án tại đơn vị chuyên môn trước khi luận án được đề nghị trình bày trước Hội đồng đánh giá luận án cấp trường.

Khi luận án được Hội đồng đánh giá luận án cấp trường đánh giá, luận án phải được nộp cho 2 phản biện độc lập (là các chuyên gia có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học; không có quan hệ họ hàng với nhau). với một nghiên cứu sinh chứ không phải với người giám sát luận án). Luận án được đánh giá bằng biểu quyết; Trường hợp có từ hai thành viên Hội đồng đánh giá luận án trở lên biểu quyết không tán thành thì luận án không được thông qua.

3. Điều kiện công nhận nghiên cứu sinh:

Theo đó, Thông tư 08/TT-BGTVT năm 2017 quy định điều kiện cấp bằng tiến sĩ như sau:

– Luận án được Hội đồng đánh giá luận án cấp trường thông qua 3 tháng;

– Luận án đã được chỉnh sửa, hoàn thiện theo yêu cầu của người có thẩm quyền, nếu có;

– Luận án được đưa lên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo và nộp toàn văn luận án và tóm tắt luận án cho Thư viện Quốc gia Việt Nam.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 08/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2017

Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT
VẤN ĐỀ ĐĂNG KÝ VÀ TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một điều của nghị định KHÔNG. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký học và đào tạo nâng cao trình độ bác sĩ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư công bố Quy chế đăng ký đào tạo trình độ tiến sĩ.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đăng ký và đào tạo trình độ tiến sĩ.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án lớp 7 bộ sách Chân trời sáng tạo (7 môn)

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2017 và thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quy chế đào tạo và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo . văn bằng và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học được chỉ định hoặc ủy quyền đào tạo trình độ tiến sĩ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Đại hội;
– Ủy ban Giáo dục và Đào tạo của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.
KT. Bộ
TRỢ LÝ

Bùi Văn Ga

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 34/2018/TT-NHNN Quy định về quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *