Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT Chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục

Rate this post

Qarkorja 08/2016/TT-BGDDT

Regjimi i uljes së normës së orëve mësimore për mësuesit dhe pedagogët që bëjnë punë sindikale me kohë të pjesshme në institucionet arsimore

Ministria e Arsimit dhe Formimit nxjerr Qarkoren 08/2016/TT-BGDDT që përcakton regjimin e uljes së normës së orëve mësimore për mësuesit dhe pedagogët që kryejnë punë sindikale me kohë të pjesshme në institucionet arsimore publike në kuadër të sistemit.sistemi arsimor kombëtar. Qarkorja hyn në fuqi nga data 13 maj 2016. Prandaj, Qarkorja përcakton:

Po shikoni: Qarkorja 08/2016/TT-BGDĐT Mënyra e uljes së orëve mësimore për mësuesit dhe pedagogët që bëjnë punë sindikale me kohë të pjesshme në institucionet arsimore

– Rregulloret për mësuesit që janë kryetarë dhe nënkryetarë të sindikatave bazë jo me kohë të pjesshme kanë të drejtë për një ulje prej 6 orëve mësimore/javë;

– Mësuesit janë anëtarë të komitetit ekzekutiv të sindikatës; Drejtuesit dhe nënkryetarët e sindikatave me kohë të pjesshme kanë të drejtë për një ulje prej 03 orë mësimi/javë.

– Qarkorja nr.08/2016/BGDĐT që përcakton se mësuesit anëtarë të komitetit ekzekutiv të sindikatës, drejtuesi dhe nënkryetari i sindikatës, të cilët nuk janë me kohë të pjesshme në shkollat ​​fillore dhe shkollat ​​e specializuara në fillore. niveli kanë të drejtë për një ulje prej 02 orë mësimore/javë; Shkollat ​​e mesme, shkollat ​​e specializuara të nivelit të mesëm të ulët, shkollat ​​e mesme, shkollat ​​e specializuara në shkollat ​​e mesme, qendrat e arsimit profesional – arsimi në vazhdim dhe qendrat e formimit profesional krahinor kanë të drejtë për një ulje prej 01 orë mësimore/javë;

– Për shkollat ​​e përgjithshme me shumë nivele arsimore, norma e reduktimit të orëve mësimore për mësuesit që kryejnë punë sindikale me kohë të pjesshme do të llogaritet sipas normës më të lartë të reduktimit të orëve mësimore të përcaktuara për çdo klasë.

Përmbajtja e Qarkores 08/2016/TT-BGDĐT

HIQO zot i madh ARSIMI DHE TRAJNIMI
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
——-o0o———

Nr: 08/2016/TT-BGDĐT

Hanoi, ditë 28 muaj 3 vjet 20së pari6

RRETHOREN

RREGULLONI RREGULLAT PËR ULJE TË KOHËVE MËSIMORE PËR MËSIMDHËNËSIT, MËSIMDHËNËSIT QË PUNËSIN NË SINDIKATË E PASPECIANTA NË INSTITUCIONET E ARSIMIT PUBLIK TË SISTEMIT KOMBËTAR ARSIMOR

Në bazë të Ligjit të 20 qershorit 2012 për sindikatat;

Në bazë të Dekretit Nr. 36/2012/ND-CP të datës 18 prill 2012 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të ministrive dhe agjencive të nivelit ministror;

Në bazë të Dekretit nr. 32/2008/ND-CP të datës 19 mars 2008 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 75/2006/ND-CP i datës 2 gusht 2006 që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nensh të Ligjit për Arsimin; Dekreti nr. 31/2011/ND-CP i datës 11 maj 2011 i Qeverisë që ndryshon dhe plotëson një sërë nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr. 75/2006/ND-CP datë 2 gusht 2006 që rregullon detajet e shpenzimeve dhe udhëzon zbatimin të një numri nenesh të Ligjit për Arsimin; Dekreti nr. 07/2013/ND-CP i datës 9 janar 2013 i Qeverisë për ndryshimin e pikës b, pikës 13, nenit 1 të dekretit nr. 31/2011/ND-CP të datës 11 maj 2011 për ndryshimin dhe plotësimin e një neni numër Dekreti i Qeverisë Nr. 75/2006/ND-CP i datës 2 gusht 2006 që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nensh të Ligjit për Arsimin;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Mësimdhënësve dhe Drejtuesve të Institucioneve Arsimore,

Ministri i Arsimit dhe Formimit nxjerr një qarkore që përcakton regjimin e uljes së normës së orëve mësimore për mësuesit dhe pedagogët që kryejnë punë sindikale me kohë të pjesshme në institucionet arsimore publike në kuadër të sistemit arsimor kombëtar.

Neni 1. Fusha e rregullores dhe subjektet e zbatimit

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1859/QĐ-BTC Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần

1. Kjo Qarkore përcakton regjimin e uljes së normës së orëve mësimore, orëve mësimore, orëve mësimore dhe orëve standarde të mësimit (në tekstin e mëtejmë orët mësimore) për zyrtarët sindikalë me kohë të pjesshme në institucionet arsimore.Shkollat ​​publike në sistemin arsimor kombëtar. , duke përfshirë: parashkollorët, shkollat ​​fillore, shkollat ​​e mesme të ulëta, shkollat ​​e mesme, shkollat ​​e mesme me shumë nivele arsimore, shkolla të specializuara, qendra të arsimit profesional arsimi në vazhdimësi, qendra provinciale të arsimit të vazhdueshëm, shkolla të mesme, kolegje, institute, universitete dhe kolegje.

2. Kjo qarkore zbatohet për mësuesit, pedagogët që kryejnë detyrën, nënkryetarët e sindikatave bazë, anëtarët e komitetit ekzekutiv, drejtuesit dhe nëndrejtuesit e grupeve sindikale me kohë të pjesshme në institucionet arsimore publike të krijuara në sistemin arsimor kombëtar.

3. Kjo Qarkore nuk parashikon regjimin e uljes së normës së orëve mësimore për mësuesit, pedagogët në detyrë kryetarë, nënkryetarët e sindikatave bazë, anëtarët e komitetit ekzekutiv, drejtuesit dhe nënkryetarët e sindikatës me kohë të pjesshme. grupe.në shkolla dhe fakultete profesionale.

4. Institucionet arsimore jopublike mund të bazohen në dispozitat e kësaj qarkoreje për të zbatuar.

Neni 2. Parimi i zbritjes së orëve mësimore

1. Reduktimi i normës së orëve të mësimit siguron që numri i caktuar i orëve të përdoret për punë sindikale në përputhje me pikën 2 të nenit 24 të ligjit sindikal.

2. Numri i orëve të mësimit për t’u reduktuar për mësuesit dhe pedagogët që kryejnë punë sindikale me kohë të pjesshme, llogaritet në bazë të rregulloreve për orarin e punës dhe normat e orarit të mësimdhënies të mësuesve dhe pedagogëve në çdo nivel studimi, sipas vitit shkollor.

Neni 3. Regjimi i uljes së normës së orëve mësimore dhe të orëve mësimore

1. Mësues kopshti

a) Mësuesit që janë kryetarë dhe nënkryetarë të sindikatave bazë, me kohë të pjesshme kanë të drejtë për një ulje prej 06 orë mësimore në javë (që përkthehet në 210 orë mësimore në një vit shkollor);

b) Mësuesi shërben si anëtar i komitetit ekzekutiv sindikal; Drejtuesit dhe nënkryetarët e sindikatave me kohë të pjesshme kanë të drejtë për një reduktim me 03 orë mësimore në javë (ekuivalente me 105 orë mësimore në një vit shkollor).

2. Mësues të shkollave fillore, të mesme, të mesme, shkolla të mesme me shumë nivele arsimore, shkolla të specializuara, qendra të arsimit profesional – arsim në vazhdim, qendra të arsimit të vazhdueshëm nivel provincial.

a) Mësuesit që janë kryetarë dhe nënkryetarë të sindikatave bazë, të cilët nuk janë me kohë të pjesshme në shkollat ​​fillore ose shkollat ​​fillore të specializuara, kanë të drejtë për një ulje prej 04 orësh mësimi në javë (ekuivalente me 140 orë mësimore në një vit shkollor); Shkolla e mesme e ulët, shkolla e mesme e ulët, shkolla e mesme e lartë, shkolla e mesme e lartë, qendra e arsimit profesional – arsimi i vazhdueshëm, qendra provinciale e arsimit të vazhdueshëm reduktim prej 03 orë mësimore në javë (zvogëlimi i 105 orëve mësimore në një vit shkollor);

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2534/TCHQ-TXNK Xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng

b) Mësuesit që punojnë si anëtarë të komitetit ekzekutiv të sindikatës, drejtuesi dhe nënkryetari i sindikatës me kohë të pjesshme në shkollat ​​fillore dhe shkollat ​​fillore të specializuara kanë të drejtë për një ulje prej 02 orësh mësimi në javë. që përkthehet në 70 orë mësimore në vit).mësoj); Shkolla e mesme e ulët, shkolla e mesme e ulët, shkolla e mesme e lartë, shkolla e mesme e lartë, qendra e arsimit profesional – arsimi i vazhdueshëm, qendra provinciale e arsimit të vazhdueshëm reduktohet me 01 orë mësimore në javë (duke reduktuar 35 orë mësimore në një vit shkollor);

c) Për shkollat ​​e përgjithshme me shumë nivele arsimore, norma e reduktimit të orëve mësimore për mësuesit që kryejnë punë sindikale me kohë të pjesshme, llogaritet sipas normës më të lartë të reduktimit të orëve të përcaktuara për çdo nivel arsimor.

3. Mësues i shkollës së mesme

a) Mësuesit që janë kryetarë sindikatash me kohë të pjesshme dhe nënkryetarë të sindikatave bazë kanë të drejtë për një ulje prej 76 orësh mësimi në një vit shkollor;

b) Mësuesit që janë anëtarë me kohë të pjesshme në komitetin ekzekutiv, drejtues grupi dhe nënkryetar të një sindikate nuk kanë të drejtë për ulje me 38 orë mësimore në një vit shkollor.

4. Pedagog në kolegje, institute, universitete dhe universitete

Për institucionet e arsimit të lartë, çdo vit, Rektori (Drejtori) së bashku me Komitetin Ekzekutiv të Sindikatave bien dakord për një plan për të përcaktuar kohën e përdorur për punën sindikale për pedagogët që bëjnë punë sindikale.me kohë të pjesshme për të siguruar respektimin e detyrave të pedagogut (mësimdhënie, kërkim shkencor dhe punë të tjera) dhe rregullore për autonominë e njësisë. Nëse vendosni të zvogëloni orët tuaja të kërkimit shkencor ose të bëni punë të tjera, duhet të respektoni dispozitat e pikës 2 të nenit 24 të ligjit sindikal. Nëse zgjidhet opsioni për uljen e orëve të mësimit, do të zbatohen rregullat e mëposhtme:

a) Pedagogët që janë kryetarë dhe nënkryetarë me kohë të pjesshme të sindikatave bazë kanë të drejtën e reduktimit me 44 orë mësimore në një vit shkollor;

b) Pedagogët që punojnë si anëtarë të komitetit ekzekutiv, drejtues grupesh dhe nënkryetarë të grupeve sindikale nuk kanë të drejtë të ulin 22 orë mësimore në një vit shkollor.

Neni 4. Organizimi zbatues

1. Në bazë të veprimtarisë sindikale të njësisë, drejtorët e parashkollorëve, të shkollave fillore, të mesme, të mesme, të shkollave të mesme me shumë nivele arsimore, të shkollave të specializuara dhe të drejtorit të qendrës Qendra e arsimit profesional-edukimit në vazhdim, krahinore. Qendra e Edukimit të Vazhdueshëm së bashku me Komitetin Ekzekutiv të Sindikatës bien dakord për një plan për të rregulluar kohën e punës sindikaliste në mënyrë fleksibël, por është e nevojshme të sigurohen normat e përcaktuara në pikat 1 dhe 2, neni 3 të kësaj qarkoreje.

2. Mësuesit dhe pedagogët që kryejnë punë sindikale me kohë të pjesshme, nëse njëkohësisht mbajnë pozicione të tjera dhe përdorin uljen e orëve të mësimit, do të kenë të drejtë vetëm për uljen më të lartë të numrit të orëve mësimore.pozicioni me kohë të pjesshme.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

3. Gjatë periudhës së pushimit të lehonisë, trajtimit afatgjatë mjekësor ose detyrave të tjera të ngarkuara nga drejtuesi i njësisë, mësuesit dhe pedagogët që kryejnë punë sindikale me kohë të pjesshme nuk lejohen të ulin orët e mësimit sipas përcaktimit.

4. Administratorët e shkollave (drejtorët, nëndrejtorët) që kryejnë punë sindikale me kohë të pjesshme duhet të mbajnë ende numrin e caktuar të orëve mësimore. Nëse koha e kryerjes së njëkohshme të punëve sindikale çon në totalin e kohës së punës mbi normën, ata do të kenë të drejtën e pagesës jashtë orarit sipas rregulloreve aktuale.

5. Në varësi të madhësisë së shkollës, komiteti ekzekutiv i sindikatës bazë dhe bordi drejtues bien dakord për një rritje kohore në krahasim me rregulloren për uljen e normës së orëve mësimore për mësuesit dhe pedagogët që punojnë në sindikatë.fajës .

Neni 5: Dispozitat Zbatuese

1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 13 maj 2016.

2. Kjo qarkore zëvendëson rregulloren për uljen e orëve të mësimit për mësuesit dhe pedagogët që punojnë në sindikatat me kohë të pjesshme në institucionet arsimore publike në kuadër të sistemit arsimor kombëtar në zyra.

Pika a, pika 1, neni 5 i qarkores nr. 48/2011/TT-BGDDT datë 25 tetor 2011 të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit që përcakton regjimin e punës për mësuesit parashkollorë.

Pika 1, neni 9 i Qarkores nr. 28/2009/TT-BGDĐT datë 21 tetor 2009 të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit që përcakton regjimin e punës për mësuesit e shkollave të mesme.

Pika 1, neni 10 i vendimit nr. 18/2007/QD-BGDDT, datë 24.05.2007 të Ministrit të Arsimit dhe Formimit, që përcakton regjimin e punës së mësuesve profesionistë të nivelit të mesëm.

Neni 6 Qarkorja nr.47/2014/TT-BGDDT datë 31.12.2014 e Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit që përcakton regjimin e punës për pedagogët.

3. Shefi i zyrës, kryeinspektori, drejtori i departamentit të mësuesve dhe drejtuesve të institucioneve arsimore, drejtues të njësive përkatëse në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Formimit, Kryetarët e Komiteteve Popullore të krahinave dhe qyteteve të qyteteve të lidhura me qendrën, drejtorët e departamenteve të arsimit. dhe Për zbatimin e kësaj Qarkoreje janë përgjegjës drejtuesit e institucioneve arsimore dhe trajnimi.

Marrësit:
– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Presidentit;
– Zyra e Qeverisë;
– Kontrolli i Shtetit;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë në varësi të Qeverisë;
– Konfederata e Përgjithshme e Punës e Vietnamit;
– Unioni i Arsimit të Vietnamit;
– Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore-Ministria e Drejtësisë;
– Njoftim;
– Faqet e internetit: Qeveria, Ministria e Arsimit dhe Trajnimit;
– Arsimi dhe trajnimi;
– shkollat ​​e mesme, kolegjet dhe universitetet;
– Ruaj: VT, PC, Departamenti i Administrimit dhe Menaxhimit të Arsimit.

KT. MINISTRI
Zëvendës
Nguyen Vinh Hien

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT Chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *