Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT Về quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên

Rate this post

Qarkorja 08/2014/TT-BGDDT

Rregulloret për organizimin dhe funksionimin e universiteteve rajonale dhe institucioneve anëtare të arsimit të lartë

Qarkorja 08/2014/TT-BGDDT për rregulloret e organizimit dhe funksionimit të universiteteve rajonale dhe institucioneve të arsimit të lartë anëtare, shpallur nga Ministri i Arsimit dhe Trajnimit.

Po shikoni: Qarkorja 08/2014/TT-BGDDT Për rregulloret e organizimit dhe funksionimit të universiteteve rajonale dhe institucioneve anëtare të arsimit të lartë

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT

—————

Numri: 08/2014/TT-BGDĐT

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi

—————————

Hanoi, 20 mars 2014

RRETHOREN
Shpallja e rregulloreve për ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E UNIVERSITETIT DHE INSTITUCIONET ANËTARË TË ARSIMIT SHËNDETËSOR

Në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë të datës 18 qershor 2012;

Në bazë të Dekretit Nr. 36/2012/ND-CP të datës 18 prill 2012 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të ministrive dhe agjencive të nivelit ministror;

Në bazë të Dekretit nr. 32/2008/ND-CP të datës 19 mars 2008 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Në bazë të Dekretit Nr. 141/2013/ND-CP të datës 24 dhjetor 2013 të Qeverisë që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Arsimin e Lartë;

Me propozim të Drejtorit të Departamentit të Personelit dhe Organizimit, Ministri i Arsimit dhe Trajnimit shpall rregulloren për organizimin dhe funksionimin e universiteteve rajonale dhe institucioneve anëtare të arsimit të lartë.

Neni 1. Të shpallen së bashku me këtë Qarkore rregulloret për organizimin dhe funksionimin e universiteteve rajonale dhe të institucioneve anëtare të arsimit të lartë.

Neni 2. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 5 maj 2014.

Neni 3. Shefi i Zyrës, Drejtori i Departamentit të Personelit dhe Organizimit, Drejtori i Departamentit të Planifikimit dhe Financës, Drejtori i Departamentit të Arsimit të Lartë, Drejtuesit e njësive përkatëse, Universiteti Thai Nguyen, Universiteti Hue, Universiteti Danang Danang dhe institucionet anëtare të arsimit të lartë të universiteteve rajonale janë përgjegjës për zbatimin e kësaj Qarkoreje.

Marrësit:
– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Qeverisë;
– Komisioni i Kuvendit Kombëtar për Kulturën, Arsimin dhe Arsimin Profesional;
– Këshilli Kombëtar i Arsimit dhe Burimeve Njerëzore;
– Departamenti Qendror i Propagandës;
– Ministria e Drejtësisë (Departamenti i Çështjeve Ligjore dhe Juridike);
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë në varësi të Qeverisë;
– Këshillat Popullore, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Njoftim;
– Faqja e internetit e qeverisë;
– Faqja e internetit e Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;
– Si neni 3 (për zbatim);
– Ruaj: VT, TCCB.

KT. MINISTRI
Zëvendës

Bui Van Ga

RREGULLORE
ORGANIZIMI DHE AKTIVITETET E UNIVERSITETIT DHE INSTITUCIONET ANËTARË TË ARSIMIT SHËNDETËSOR

(Lëshuar së bashku me qarkoren nr. 08/2014/TT-BGDDT datë 20.03.2014 të Ministrit të Arsimit dhe Formimit)

Kapitulli I
RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fusha e rregullores dhe subjektet e zbatimit

1. Kjo rregullore parashikon organizimin dhe funksionimin e universiteteve rajonale, duke përfshirë: organizimin dhe personelin, aktivitetet e trajnimit, shkencën dhe teknologjinë, bashkëpunimin ndërkombëtar, sigurimin e cilësisë së arsimit, financat, asetet, marrëdhëniet e punës, regjimin e informacionit, raportimin dhe inspektimin, ekzaminimin.

2. Kjo rregullore zbatohet për Universitetin Thai Nguyen, Universitetin Hue, Universitetin e Danang (në tekstin e mëtejmë: universitetet rajonale) dhe institucionet e arsimit të lartë anëtarë, agjencitë, organizatat dhe individët që lidhen me organizimin dhe funksionimin e universitetit rajonal.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 82/2011/NĐ-CP Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

3. Institucionet anëtare të arsimit të lartë duhet të respektojnë dispozitat e statutit të universitetit, statutit të kolegjit dhe kësaj rregulloreje.

Neni 2. Pozicioni dhe funksionet e universiteteve rajonale

1. Universitet rajonal është një institucion publik i arsimit të lartë që përfshin institucione dhe njësi të arsimit të lartë anëtarë të një universiteti rajonal, të organizuar në dy nivele, që ofrojnë trajnime shumëdisiplinore dhe shumëdisiplinore në fusha të ndryshme.nivelin e arsimit të lartë dhe të kryera shkencore kërkimi dhe transferimi i teknologjisë për të përmbushur nevojat e zhvillimit socio-ekonomik të rajonit, rajonit dhe të gjithë vendit.

2. Një universitet rajonal është drejtpërdrejt nën Ministrinë e Arsimit dhe Trajnimit dhe është nën menaxhimin e Komitetit Popullor të provincës ose qytetit nën autoritetin qendror (të referuar kolektivisht si Komiteti Popullor i provincës) ku universiteti rajonal ndodhet në fushat e caktuara në përputhje me ligjin; ka status juridik, ka vulën dhe llogarinë e vet.

Neni 3. Organizata e Partisë Komuniste të Vietnamit, organizata masive dhe organizata shoqërore

Organizatat e Partisë Komuniste të Vietnamit, organizatat masive dhe organizatat shoqërore në universitetet rajonale, në njësitë e anëtarësuara në universitetet rajonale dhe në institucionet anëtare të arsimit të lartë të themeluara dhe që funksionojnë sipas dispozitave të këtij ligji.Neni 13 i Ligjit për Arsimin e Lartë.

kapitulli II
ORGANIZIMI DHE BURIMET NJERËZORE TË UNIVERSITETIT VUONG

Neni 4. Struktura organizative e universiteteve rajonale

1. Këshilli i Universitetit Rajonal.

2. Drejtori, zëvendësdrejtorët.

3. Zyrat dhe departamentet funksionale, duke përfshirë: Departamentin e Organizimit dhe Personelit; Departamenti i Planifikimit dhe Financave; Komiteti i Trajnimit; Departamenti i Shkencës, Teknologjisë dhe Mjedisit; Departamenti i Bashkëpunimit Ndërkombëtar; Komisioni i Çështjeve Studentore; Bordi i Provimeve dhe Sigurimi i Cilësisë së Arsimit; Inspektimi origjinal; Departamenti Ligjor dhe Emulues; Departamenti i Objekteve Numri i përgjithshëm i departamenteve funksionale nuk është më shumë se 10.

4. Njësitë e lidhura të formimit dhe kërkimit shkencor, duke përfshirë: fakultetet, institutet kërkimore, qendrat dhe degët (nëse ka); organizatat që i shërbejnë trajnimit, kërkimit shkencor dhe vendosjes së aplikacioneve; objektet e prodhimit dhe të shërbimit.

5. Anëtarë të institucioneve të arsimit të lartë, duke përfshirë: universitetet, kolegjet.

6. Këshillat shkencorë dhe formues, këshillat këshillimor.

Neni 5. Këshilli i Universitetit Rajonal

1. Detyrat dhe kompetencat e këshillave të universiteteve rajonale

a) miraton strategjinë e përgjithshme të zhvillimit, masterplanin dhe planin e universitetit rajonal me kërkesë të drejtorit të universitetit rajonal;

b) vendos për drejtimin e trajnimit, veprimtarive shkencore dhe teknologjike, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe sigurimin e cilësisë së arsimit; mbi mobilizimin, menaxhimin, përdorimin dhe ndarjen e burimeve dhe objekteve të përbashkëta; orientimi për zhvillimin e kontingjentit të nëpunësve civilë, punonjësve publikë, punonjësve dhe çështje të tjera të rëndësishme me kërkesë të drejtorit rajonal të universitetit;

c) vendos për strukturën organizative dhe drejtimin e investimeve zhvillimore të universitetit rajonal me kërkesë të drejtorit të universitetit rajonal;

d) Të vendosë për themelimin, bashkimin, ndarjen, ndarjen dhe shpërbërjen e njësive të anëtarësuara në universitetin rajonal të përmendur në pikat 3 dhe 4 të nenit 4 të kësaj rregulloreje; miraton skemën e krijimit, shkrirjes, ndarjes, ndarjes dhe shpërbërjes së institucioneve të arsimit të lartë anëtarë me kërkesë të drejtorit rajonal të universitetit për t’ia paraqitur autoriteteve kompetente për shqyrtim dhe vendim;

dd) miratimin ose ndryshimin ose plotësimin e rregullores së funksionimit të këshillit të universitetit të qarkut të paraqitur nga kryetari i këshillit të universitetit të qarkut; rregulloret për shpenzimet e brendshme të universitetit rajonal me kërkesë të drejtorit të universitetit rajonal;

e) mbikëqyrjen e zbatimit të vendimeve të këshillave të universiteteve të qarqeve, zbatimin e rregulloreve demokratike, të rregulloreve për organizimin dhe funksionimin e universiteteve rajonale; periodikisht ose në mënyrë të parregullt të kërkojë nga drejtori rajonal i universitetit të raportojë dhe të shpjegojë aktivitetet e universitetit rajonal;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 279/2013/QĐ-BNN-HTQT Xây dựng thử nghiệm nông lâm kết hợp tại tỉnh Sơn La, Điện Biên và Yên Bái trong khuôn khổ dự án Nông Lâm kết hợp cho sinh kế các nông hộ nhỏ vùng Tây Bắc Việt Nam

g) Organizon vlerësimin e drejtorit të universitetit rajonal në zbatim të vendimeve të këshillit të universitetit të qarkut.

2. Këshilli i qarkut të universitetit ka një mandat 5-vjeçar, sipas mandatit të drejtorit të universitetit rajonal.

3. Struktura organizative e këshillit të universitetit të qarkut

a) Këshilli rajonal i universitetit duhet të ketë një numër tek anëtarësh, me nga 17 deri në 29 anëtarë, duke përfshirë:

Anëtarët natyrorë përfshijnë: drejtorin, zëvendësdrejtorët, sekretarin e partisë, presidentin e sindikatës, sekretarin e Unionit të Rinisë Komuniste Ho Chi Minh në universitetin rajonal; drejtorët e institucioneve anëtare të arsimit të lartë;

– Anëtarët e ftuar nuk duhet të kalojnë 1/3 e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të këshillit rajonal të universitetit, duke përfshirë: përfaqësues të agjencive të menaxhimit shtetëror; disa anëtarë, brenda ose jashtë universitetit rajonal, janë njerëz me reputacion dhe përvojë në fushën e arsimit, shkencës, teknologjisë, prodhimit dhe biznesit.

b) Këshilli rajonal i universitetit ka një kryetar, anëtarë dhe sekretar. Sekretari vepron si anëtar i përhershëm i këshillit, ndihmon drejtpërdrejt kryetarin e këshillit në përgatitjen e rendit të ditës, përmbajtjes dhe dokumenteve dhe vepron si sekretar i mbledhjeve të këshillit; ndërtimi, plotësimi dhe arkivimi i dokumenteve të këshillit; informacion për veprimtarinë e këshillit, fton mbledhje, dërgon dokumente dhe kryen detyra të tjera të caktuara nga kryetari i këshillit; punojnë me kohë të plotë ose me kohë të pjesshme dhe gëzojnë kompensimin e përgjegjësisë (nëse ka) si për sekretarin e këshillit të shkollës të përcaktuar në statutin e universitetit. Sekretari i këshillit rajonal të universitetit rekomandohet nga kryetari i këshillit që këshilli i universitetit të qarkut të votojë për besimin dhe të marrë vendime dhe emërohet kryetari i këshillit të universitetit të qarkut.

4. Procedurat për ngritjen e këshillit rajonal të universitetit dhe emërimin e kryetarit të këshillit të universitetit të qarkut

a) Sipas përcaktimeve të pikës 3 të këtij neni, drejtori rajonal i universitetit mban mbledhjen e anëtarëve të këshillit sipas detyrës zyrtare për të përcaktuar numrin, strukturën dhe listën e pritshme të anëtarëve të këshillit dhe miraton komisionin e partisë. universiteti rajonal dhe vendos për krijimin e një këshilli universitar rajonal;

b) Pas nxjerrjes së vendimit për themelimin, bazuar në përcaktimet e pikës 2 të nenit 6 të kësaj rregulloreje, këshilli i universitetit të qarkut zhvillon mbledhjen e parë, të kryesuar nga kryetari i universitetit rajonal, për shkëmbim dhe votim me kredi. dhe merr vendime për emërimin e kryetarit të këshillit rajonal të universitetit. Në bazë të vendimit të këshillit, drejtori rajonal i universitetit drejton plotësimin e dosjes dhe ia paraqet Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit për shqyrtim dhe vendim për emërimin e kryetarit të këshillit rajonal të universitetit.

5. Parimet e funksionimit të këshillit të universitetit të qarkut

a) Këshillat rajonalë të universiteteve punojnë në baza kolektive dhe marrin vendime me shumicë. Mbledhjet e bordit konsiderohen të vlefshme kur janë të pranishëm të paktën dy të tretat e anëtarëve të bordit. Vendimi i këshillit është i vlefshëm vetëm kur më shumë se gjysma e anëtarëve të përgjithshëm të këshillit votojnë unanimisht;

b) Këshilli i universitetit të qarkut mblidhet rregullisht dy herë në vit dhe mund të mbajë mbledhje të jashtëzakonshme me kërkesë me shkrim të më shumë se një të tretës së numrit të përgjithshëm të anëtarëve të këshillit ose për të trajtuar çështje që duhen trajtuar, të nevojshme ose urgjente me kërkesë të drejtorin rajonal të universitetit ose kryetarin e këshillit rajonal të universitetit. Anëtarët e bordit rajonal të universitetit janë përgjegjës për të marrë pjesë në të gjitha mbledhjet e bordit dhe për të dhënë të dhëna. Anëtarët që mungojnë në mbledhje duhet të raportojnë dhe t’i japin këshillit komentet e tyre me shkrim për përmbajtjen e mbledhjes;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 26/2019/TT-NHNN Bổ sung Quy chế quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng

c) Këshilli i qarkut të universitetit mund të përdorë vulën e universitetit rajonal për të kryer veprimtari në kuadër të detyrave dhe kompetencave të këshillit të universitetit të qarkut. Zyra rajonale e universitetit është organi që ndihmon këshillin. Buxheti i funksionimit të këshillit të universitetit të qarkut dhe kompensimet e përgjegjësive të anëtarëve të tij (nëse ka) përfshihen në buxhetin operativ të universitetit rajonal.

6. Shkarkimi i anëtarëve të këshillit të universitetit të qarkut

Largimi nga detyra i Presidentit dhe anëtarëve të këshillit të universitetit të qarkut bëhet kur:

a) Ekziston një kërkesë me shkrim nga një individ për t’u tërhequr nga këshilli;

b) Kryetari ose anëtari i këshillit të qarkut të universitetit nuk i plotëson më kriteret dhe kushtet për të marrë përgjegjësitë dhe detyrat e caktuara ose ka ndryshuar pozicionin e tij të punës, i cili nuk është më i përshtatshëm siç parashikohet;

c) Më shumë se gjysma e anëtarëve të këshillit të universitetit të qarkut bëjnë kërkesë me shkrim për shkarkim;

d) Kryetari ose një anëtar i këshillit të universitetit të qarkut disiplinohet në formë paralajmërimi ose më lart ose shqyrtohet për përgjegjësi penale.

7. Në bazë të vendimit të këshillit të universitetit të qarkut dhe mendimeve të komitetit të partisë së universitetit rajonal, drejtori rajonal i universitetit vendos shkarkimin e anëtarëve të këshillit të universitetit të qarkut ose ia paraqet për vendim Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit. kryetar i këshillit të universitetit të qarkut.

Neni 6. Kryetari i këshillit të universitetit të qarkut

1. Kriteret për kryetarët e këshillave të universiteteve të qarkut janë të njëjta si për kryetarët e universiteteve rajonale të përcaktuara në pikën 3 të nenit 7 të kësaj rregulloreje. Për sa i përket moshës, duhet të respektohen rregulloret për moshën e kryetarit të këshillit të shkollës në statutin e universitetit.

2. Kryetari i këshillit të universitetit të qarkut zgjidhet nga këshilli i qarkut të universitetit nga radhët e anëtarëve të këshillit të universitetit të qarkut me parimin e votimit të fshehtë dhe duhet të jetë mbi të gjitha anëtarë të këshillit me besim. Mandati i kryetarit të këshillit të universitetit të qarkut do të jetë i njëjtë me atë të bordit të universitetit rajonal.

3. Kryetari i këshillit të universitetit të qarkut ka për detyrë të drejtojë dhe administrojë veprimtarinë e këshillit të universitetit të qarkut; thërret dhe drejton mbledhjet e këshillit rajonal të universitetit në përputhje me ligjin; organizon mbikëqyrjen e zbatimit të vendimeve të këshillave të universiteteve të qarkut; nënshkruajnë dokumentet dhe vendimet e këshillit të universitetit të qarkut; emëron dhe shkarkon sekretarin e këshillit sipas vendimit të këshillit. Kryetari i këshillit rajonal të universitetit ka të drejtë për të njëjtën kompensim përgjegjësie si kryetari i këshillit të universitetit të përcaktuar në statutin e universitetit.

4. Në rast se kryetari i këshillit të universitetit të qarkut mungon për 3 muaj, ai/ajo duhet të autorizojë një anëtar të këshillit të universitetit të qarkut për të marrë përgjegjësitë e kryetarit të këshillit të universitetit të qarkut. Autorizimi duhet të bëhet me shkrim, të shpallet publikisht dhe të raportohet në Ministrinë e Arsimit dhe Trajnimit. Periudha e autorizimit nuk duhet të kalojë 3 muaj dhe autorizimi nuk mund të aplikohet dy herë radhazi.

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT Về quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3). Không biết các bạn nhỏ đã từng được nghe hay…

Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3). “Con cóc là cậu ông GiờiAi mà đánh…

Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3). Chắc hẳn, các bạn nhỏ đã quá quen thuộc…

Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3). Nàng công chúa chăn ngỗng là một câu truyện cổ…

Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3). Không biết rằng, các bé có…

Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3). Các bé đã bao giờ được ông bà, bố mẹ kể…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *