Thông tư 08/2013/TT-BYT Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Rate this post

Qarkorja 08/2013/TT-BYT

Udhëzime për reklamimin e ushqimit nën menaxhimin e Ministrisë së Shëndetësisë

Qarkorja 08/2013/TT-BYT që udhëzon reklamimin e ushqimeve nën menaxhimin e Ministrisë së Shëndetësisë e lëshuar nga Ministri i Shëndetësisë.

Po shikoni: Qarkorja 08/2013/TT-BYT Reklamimi udhëzues i ushqimit nën menaxhimin e Ministrisë së Shëndetësisë

MINISTRIA E SHENDETESISE
———
Numri: 08/2013/TT-BYT

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————————

Hanoi, 13 mars 2013

RRETHOREN
UDHËZIME PËR REKLAMIN E USHQIMIT NË SUBJEKT MENAXHIMIT TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË

Në bazë të Ligjit për Reklamimin Nr. 16/2012/QH13 datë 21 qershor 2012;

Në bazë të Ligjit për Sigurinë Ushqimore Nr. 55/2010/QH12 datë 17 qershor 2010 dhe Dekretit të Qeverisë Nr. 38/2012/ND-CP datë 25 Prill 2012 që detajon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Ushqimin Siguria e ushqimit;

Në bazë të Dekretit nr. 63/2012/ND-CP të datës 31 gusht 2012 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Shëndetësisë;

Me propozim të Drejtorit të Departamentit të Sigurisë Ushqimore;

Ministri i Shëndetësisë nxjerr një qarkore që udhëzon reklamimin e ushqimeve nën menaxhimin e Ministrisë së Shëndetësisë.

Kapitulli I

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1. Fushëveprimi

1. Kjo qarkore përcakton kushtet, kompetencën, dosjen dhe procedurat për certifikimin e përmbajtjes së reklamave ushqimore nën menaxhimin e Ministrisë së Shëndetësisë.

2. Kjo qarkore zbatohet për organizatat dhe individët e përfshirë në aktivitetet e informacionit dhe reklamimit të ushqimit nën menaxhimin e Ministrisë së Shëndetësisë në territorin vietnamez.

Neni 2. Llojet e ushqimeve që i nënshtrohen regjistrimit të përmbajtjes gjatë reklamimit

1. Ushqime funksionale;

2. Ushqim i pasuruar me mikroelemente;

3. Ujë mineral natyral;

4. Uji i pijshëm në shishe;

5. Shtesa ushqimore, ndihmesa për përpunimin e ushqimit;

6. Instrumentet, materialet ambalazhuese që përmbajnë ushqim në procesin e prodhimit, përpunimit dhe tregtimit të ushqimit;

Neni 3 . Veprime të ndaluara në aktivitetet e reklamimit të ushqimit

1. Reklamoni ushqimin pa certifikatë të përmbajtjes së reklamës të lëshuar nga agjenci kompetente shëndetësore.

2. Reklamoni ushqimin si mallra false ose me cilësi të dobët.

3. Reklamoni ushqimin si ilaç.

4. Reklamoni ushqimin që nuk është në përputhje me përmbajtjen që është shpallur në përputhje me rregulloret ose shpallur në përputhje me rregulloret për sigurinë ushqimore, ose reklamon efektet e ushqimit.

5. Reklamoni ushqimin në formën e artikujve të shkruar nga mjekë, farmacist dhe personel mjekësor që përshkruajnë efektet terapeutike të ushqimit.

6. Përdorimi i imazheve, reputacionit, letrave të njësive mjekësore, personelit mjekësor, letrave falënderuese nga pacientët për të reklamuar ushqimin.

7. Akte të tjera të ndaluara të përcaktuara me ligjin për reklamat.

kapitulli II

KUSHTET, AUTORITETI, DOKUMENTET, PROCEDURAT, KONFIRMIMI I PËRMBAJTJES SË REKLAMAVE USHQIMORE

Neni 4. Kushtet për përmbajtjen e reklamave ushqimore

1. Përmbajtjet reklamuese në mjetet e komunikimit masiv, fletëpalosje, postera dhe postera duhet të sigurojnë efektet e sakta të produkteve të shpallura; Përveç përmbajtjes së shpallur, nëse ka përmbajtje të tjera, duhet të ketë dokumente shkencore për ta vërtetuar atë dhe duhet të sigurojnë saktësinë dhe vërtetësinë e përmbajtjeve të mëposhtme:

a) Emri i produktit;

b) Origjina e mallrave, emri dhe adresa e prodhuesit dhe importuesit;

c) Efektet e produktit (nëse ka);

d) Paralajmërimet gjatë përdorimit të produktit (nëse ka);

dd) Udhëzimet për përdorim dhe ruajtje (për produktet me metoda të veçanta përdorimi dhe konservimi);

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng mới nhất Hướng dẫn quản lý và quy trình cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

e) Veçanërisht për produktet ushqimore funksionale duhet të ketë fjalët ose fjalët “Ky produkt nuk është ilaç dhe nuk ka efekt për të zëvendësuar ilaçin”, fonti duhet të jetë Times New Roman 14. Leximi duhet të jetë i dëgjueshëm në kushte normale.

2. Për reklamimin në tabela, tabela, panele, rafte, rafte, sende të tjera, objekte në ajër, nën ujë, objekte të lëvizshme, nuk është e nevojshme të përmbahen të gjitha informacionet për produktin (përdorimi, efekti, ruajtja) por duhet të jetë në përputhje me përmbajtjen konform rregullores së shpallur ose konformitetit të shpallur me rregulloret e sigurisë ushqimore.

Neni 5. Kompetenca për lëshimin e certifikatave të përmbajtjes së reklamave ushqimore, regjistrimin për organizimin e seminareve dhe konferencave për prezantimin e ushqimit

1. Ministria e Shëndetësisë ngarkon Departamentin e Sigurisë Ushqimore të organizojë lëshimin e certifikatave të përmbajtjes së reklamave për ushqimet funksionale; ushqim i pasuruar me mikroelemente.

2. Nënreparti i Sigurisë dhe Higjienës Ushqimore organizon lëshimin e certifikatave të përmbajtjes së reklamave ushqimore nën menaxhimin e sektorit të shëndetësisë si më poshtë: ujë të pijshëm në shishe, ujë mineral natyral; aditivë ushqimorë, mjete ndihmëse për përpunimin e ushqimit; mjetet dhe materialet e ambalazhimit që përmbajnë ushqim në procesin e prodhimit, përpunimit dhe tregtimit në domenet e caktuara nga Ministria e Shëndetësisë; konfirmojnë dokumentet e regjistrimit për organizimin e seminareve dhe konferencave për prezantimin e ushqimit në fushën e menaxhimit të sektorit shëndetësor në lokalitet; të vërtetojë përmbajtjen e reklamave ushqimore nën menaxhimin e ministrive dhe degëve të tjera kur reklamimi ka shpallur efekte shëndetësore;

Neni 6. Dosja e regjistrimit për certifikimin e përmbajtjes së reklamave ushqimore

Përpara se të reklamojnë ushqimin, organizatat dhe individët duhet të dërgojnë aplikacionin 01 për regjistrimin e reklamave në një agjenci shtetërore kompetente.

Dosja përfshin:

1. Çertifikatë regjistrimi që vërteton përmbajtjen e reklamave ushqimore (sipas shtojcës 01 të lëshuar me këtë qarkore);

2. Çertifikata e regjistrimit të biznesit të ndërmarrjes ose licenca për themelimin e zyrës përfaqësuese të tregtarit të huaj (kopje me vulën e organizatës ose individit që regjistron përmbajtjen e shpalljes);

3. Certifikata e shpalljes së konformitetit me rregulloret e sigurisë ushqimore (për produktet që nuk kanë rregullore teknike) ose dëftesa e njoftimit të konformitetit të rregullores e lëshuar nga një agjenci shtetërore kompetente (kopje me vulën e organizatës ose individit që regjistron përmbajtjen reklamuese);

4. Një kopje e informacionit të detajuar të produktit të vërtetuar nga autoriteti kompetent (kopje me vulën e organizatës ose individit që regjistron përmbajtjen e reklamës);

5. Produktet e reklamimit të ushqimit:

a) 01 regjistrim i përmbajtjes së pritshme reklamuese në një video disk, audio disk, disketë, të mbyllur me 02 skripta (të vulosura nga organizata ose individi që regjistron përmbajtjen e reklamës) për reklamat televizive televizive, filmash dhe radioje.

b) 02 kopje make-up të përmbajtjes që do të reklamohet (të vulosura nga organizata ose individi që regjistron përmbajtjen e reklamës) dhe të bashkangjitura me një skedar të butë që regjistron përmbajtjen e regjistrimit të reklamës, për reklamim në gazeta të shkruara, fletëpalosje, postera, postera ose të shtypura në artikuj të tjerë, reklama në gazeta elektronike, portalet elektronike të ndërmarrjeve, portalet elektronike të ofruesve të shërbimeve reklamuese, reklamat, interneti.

6. Referencat, dokumentet shkencore që vërtetojnë informacionin e reklamës në rast se përmbajtja reklamuese nuk përfshihet në fletën e detajuar të informacionit të produktit e cila është vërtetuar nga autoriteti kompetent. Në rast se dokumentet mbështetëse janë të shkruara në një gjuhë të huaj, ato duhet të përkthehen në Vietnamisht.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 34/2016/TT-BNNPTNT Tiêu chuẩn thi xét thăng hạng chức danh viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Të gjitha dokumentet duhet të jenë të vulosura me vulën kufitare të organizatës ose individit që regjistron përmbajtjen reklamuese.

7. Mostra e etiketës së produktit të miratuar nga një autoritet kompetent shëndetësor (Kopje me vulën e organizatës ose individit që regjistron përmbajtje reklamuese).

Neni 7. Procedurat për lëshimin e certifikatave të përmbajtjes së reklamave të produkteve ushqimore

1. Brenda 10 ditëve pune pas marrjes së dosjes së plotë dhe të vlefshme, agjencia shtetërore kompetente duhet të lëshojë certifikatën e përmbajtjes së reklamës sipas rregulloreve (sipas shtojcës 02 të lëshuar me këtë qarkore). në rast të refuzimit të lëshimit të certifikatës së përmbajtjes së reklamës, organi kompetent shtetëror duhet të përgjigjet me shkrim dhe të tregojë qartë arsyet e mosdhënies së saj.

2. Brenda 3 muajve nga data që agjencia pranuese e aplikacionit lëshon një kërkesë me shkrim për plotësim ose modifikim, nëse agjencia, organizata ose individi që ka regjistruar përmbajtjen e reklamës nuk ndryshon ose plotëson aplikacionin. profilin dhe asnjë përgjigje zyrtare për agjencia pranuese e aplikacioneve, konsiderohet se nuk ka nevojë të reklamohet ushqimi i regjistruar.

Neni 8. Seminare dhe konferenca për prezantimin e ushqimit

1. Ushqimi që ka marrë licencë për shitje të brendshme ose nuk ka marrë ende licencë për shitje në vend, por ka licencë për shitje në vendin e prodhimit, lejohet të organizojë një seminar hyrës në Vietnam, konkretisht:

a) Organizatat vendase dhe individët me certifikata përkatëse të regjistrimit të biznesit mund të organizojnë seminare për prezantimin e ushqimit.

b) Organizatat dhe individët e huaj që duan të organizojnë seminare për produkte ushqimore që nuk janë lejuar ende të qarkullojnë në Vietnam, por janë lejuar të qarkullojnë në vendin e prodhimit, duhet të koordinohen me një organizatë ose individ vendas. të kenë biznesin e duhur certifikatë për mbajtjen e seminarit.

2. Folësi në seminar duhet të ketë një diplomë profesionale në mjekësi, farmaci, ushqim ose diplomë profesionale në një fushë të ngjashme nga universiteti ose më lart dhe duhet të jetë përgjegjës para ligjit për neutralitetin, vërtetësinë dhe saktësinë e raporteve në seminare dhe konferenca .

3. Përmbajtja e materialeve prezantuese të ushqimit në seminare dhe konferenca duhet të jetë në përputhje me dispozitat e ligjit për reklamat dhe ligjeve të tjera përkatëse.

4. Para organizimit të një seminari ose konference për prezantimin e ushqimit, organizatat dhe individët duhet të dërgojnë dosjen e aplikimit për certifikimin e përmbajtjes së seminarit ose konferencës në agjencinë shtetërore kompetente ku mbahet seminari ose konferenca dhe të organizojnë vetëm seminare dhe konferenca. të prezantojë ushqimin kur ka një certifikatë regjistrimi për një seminar apo konferencë ushqimore nga një agjenci shtetërore kompetente.

5. Prezantimi i produkteve dhe aktivitetet reklamuese të sponsorëve në seminare dhe konferenca duhet të jenë në përputhje me rregulloret për reklamimin e kësaj Qarkoreje dhe ligjeve të tjera përkatëse.

Neni 9. Dosja dhe procedurat për konfirmimin e regjistrimit për organizimin e seminareve dhe konferencave për prezantimin e ushqimit

1. Dosja e organizimit të një seminari ose konference për prezantimin e ushqimit përfshin:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 112/2013/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục dự án đợt 5 do UNDP tài trợ giai đoạn 2012-2016

a) Një regjistrim me shkrim i përmbajtjes së seminarit ose konferencës për prezantimin e ushqimit (sipas shtojcës 03 të lëshuar së bashku me këtë qarkore);

b) Një kopje të certifikatës së regjistrimit të biznesit të ndërmarrjes ose licencës për krijimin e një zyre përfaqësuese (kopje me vulën e organizatës ose individit që regjistrohet për të organizuar seminarin ose konferencën për prezantimin e ushqimit);

c) Certifikatën e standardit të produktit ose faturën e regjistrimit të njoftimit të konformitetit të rregullores të vërtetuar nga agjencia shëndetësore. Për ushqimet që nuk janë lejuar ende të qarkullojnë në Vietnam, duhet të sigurohet një certifikatë e shitjes së lirë në vendin e prodhimit (një kopje me vulën e organizatës ose individit që regjistrohet për të organizuar seminarin ose konferencën për të prezantuar ushqimin aktual Produktet);

d) Një kopje e informacionit të detajuar të produktit të vërtetuar nga autoriteti kompetent (Kopje me vulën e organizatës ose individit që regjistrohet për të organizuar seminarin ose konferencën për prezantimin e ushqimit);

dd) Mostra e etiketës së produktit (Kopje me vulën e organizatës ose individit që regjistrohet për të organizuar seminare ose konferenca për prezantimin e ushqimit);

e) 02 kopje të maskës ose skenarit ose grup dokumentesh, të vërtetuara dhe të vulosura nga organizata ose individi që regjistrohet për të organizuar seminarin ose konferencën (të bashkangjitur me video disk 01, audio disk, skedar floppy) që pritet të prezantohet në seminare dhe konferenca ;

g) Lista e relatorëve (informacion i plotë mbi kualifikimet profesionale ose titullin shkencor të reporterit).

h) Referencat, dokumentet shkencore për të vërtetuar informacionin e reklamës në rast se përmbajtja reklamuese nuk përfshihet në fletën e detajuar të informacionit të produktit e cila është vërtetuar nga autoriteti kompetent. Në rast se dokumentet mbështetëse janë të shkruara në një gjuhë të huaj, ato duhet të përkthehen në Vietnamisht. Të gjitha dokumentet duhet të jenë të vulosura me vulën e organizatës ose individit që regjistrohet për të organizuar seminare ose konferenca për prezantimin e ushqimit.

2. Procedurat për certifikimin e përmbajtjes së reklamave të produkteve ushqimore në seminare dhe konferenca për prezantimin e ushqimit.

Përpara organizimit të një seminari ose konference për prezantimin e ushqimit, një organizatë ose individ duhet të dërgojë një dosje regjistrimi në Nën-Departamentin e Sigurisë dhe Higjienës Ushqimore në lokalitetin ku pritet të mbahet seminari ose konferenca.

Brenda 10 ditëve pune pas marrjes së dosjes së plotë dhe të vlefshme, agjencia shtetërore kompetente duhet të lëshojë certifikatën e regjistrimit për një seminar ushqimor ose konferencë siç është përcaktuar (sipas shtojcës 04) të shpallur së bashku me këtë Qarkore); në rast të refuzimit të lëshimit të certifikatës së regjistrimit për një seminar apo konferencë ushqimore, agjencia shtetërore kompetente duhet të përgjigjet me shkrim për arsyen e mosdhënies së saj.

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 08/2013/TT-BYT Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *