Thông tư 08/2013/TT-BGDĐT Chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Rate this post

Thông tư 08/2013/TT-BGDĐT

Chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ Triết học không chuyên ngành

Thông tư 08/2013/TT-BGDĐT về Chương trình đào tạo ngoài ngành Triết học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Bạn đang xem: Thông tư 08/2013/TT-BGDĐT Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ triết học không chuyên ngành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—————

Con số: 08/2013/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2013

nhà tròn
PHÁT HÀNH ĐỀ THI CÁ NHÂN MÔN HỌC MÔN NGỮ HỌC

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định Chính phủ 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 sửa đổi điểm b khoản 13 điều 1 Nghị định Chính phủ 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số . Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo các môn Triết học không thuộc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngày 25 tháng 01 năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư công bố chương trình môn học Triết học cho các ngành Triết học không chính khóa trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này chương trình đào tạo triết học cho các môn học không thuộc chuyên ngành Triết học trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, bao gồm:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội

1. Chương trình không thuộc chuyên ngành Triết học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các ngành khoa học xã hội – nhân văn;

2. Chương trình triết học ngoài chuyên ngành Thạc sĩ Triết học và Tiến sĩ khoa học tự nhiên và công nghệ.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2013. Thông tư này thay thế Quyết định số nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện và Giám đốc các trường đại học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:

– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Vụ Pháp chế);
– Kiểm soát nhà nước;
– Bộ trưởng Phạm Vũ Luận;
– Như điều 3;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

Bộ trưởng bộ tài chính
TRỢ LÝ

Bùi Văn Ga

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 08/2013/TT-BGDĐT Chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Luật kinh doanh bất động sản 2014 Luật số: 66/2014/QH13

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *