Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH Sửa đổi quy chế tuyển sinh trung cấp cao đẳng

Rate this post

Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH

Thay đổi quy chế xét tuyển vào trường phổ thông và phân khoa

Ngày 07/3/2019, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế đăng ký và tiêu chí xác định đăng ký trung cấp, khoa.

Bạn đang xem: Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi quy chế đăng ký trường trung cấp, khoa

Như vậy, Thông tư này đã hoàn thiện quy định về phiếu đăng ký xét tuyển vào cấp trung cấp và cấp khoa với mẫu đăng ký 03 như sau:

  • Thứ nhất, đăng ký trực tiếp vào phiếu đăng ký học nghề và nộp hồ sơ cho trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương hoặc nộp trực tiếp cho trường đăng ký dự tuyển. để chấp nhận.
  • Thứ hai, đăng ký trực tuyến tại trang đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc Tổng cục Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương hoặc trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. thông tin điện tử của các trường học.
  • Thứ ba, đăng ký trực tuyến thông qua phần mềm “Chọn nghề” được cài đặt trên thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng).

BỘ LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 07/2019/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 07 THÁNG 3 năm 2019

Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG THƯƠNG XÃ HỘI QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VÀ TUYỂN DỤNG,

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố Thông tư sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định đăng ký, quy định và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp, cao đẳng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc đăng ký và xác định chỉ tiêu xét tuyển Trung cấp, Cao đẳng. trình độ cao đẳng

1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2288/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 - 2011

“2. Thông tư này không áp dụng đối với việc đăng ký học các ngành trung cấp, khoa các nhóm ngành đào tạo giáo viên và không áp dụng đối với người đăng ký học các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, học tại các trường đại học nước ngoài và du học nước ngoài.

2. Điểm b khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Đối với trình độ cao đẳng:

– Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

– Người có bằng tốt nghiệp THCS và bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã học và thi đạt các môn văn hóa cấp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Học sinh tốt nghiệp THCS có nguyện vọng học tiếp lên trình độ cao đẳng phải học và đạt yêu cầu kiểm tra các môn văn hóa cấp THCS theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có bằng tốt nghiệp trung cấp khá trở lên. sự nghiệp.”

3. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Hồ sơ, thủ tục xét tuyển vào học trung cấp, cao đẳng

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

a) Đơn đăng ký xét tuyển học nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 của Thông tư này;

b) Bản sao hợp lệ các giấy tờ cần thiết khác tùy theo yêu cầu và tiêu chí xét tuyển hoặc thi tuyển của từng trường (nếu có).

2. Phiếu đăng ký

a) Đăng ký trực tiếp vào phiếu đăng ký học nghề và nộp hồ sơ cho trường THCS, trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương hoặc nộp trực tiếp cho trường đăng ký tiếp nhận. ;

b) Đăng ký trực tuyến (online) trên trang đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đặt tại: hoặc trên trang thông tin điện tử của các đoàn thể địa phương của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc trang của các trường;

c) Đăng ký trực tuyến qua phần mềm “Chọn nghề” cài đặt trên thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng).

3. Nộp hồ sơ xét tuyển

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào học giáo dục chuyên nghiệp: Nộp trực tiếp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này hoặc nộp trực tuyến theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này;

b) Bản sao hợp lệ các giấy tờ khác theo yêu cầu và tiêu chí xét tuyển, xét tuyển của từng trường (nếu có): Nộp trực tiếp tại trường đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu điện theo yêu cầu của trường đăng ký xét tuyển.

4. Các trường công bố phương thức nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.”

4. Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 25. Trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tham Khảo Thêm:  Công bố danh mục khu vực ưu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2017 Danh mục khu vực ưu tiên, các trường THPT và các tỉnh, huyện, xã khó khăn năm 2017

1. Hướng dẫn cụ thể công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; thống nhất quản lý, chỉ đạo và hỗ trợ các địa phương, trường học trong tổng điều tra.

2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đăng ký, xác định mục tiêu đăng ký và thực hiện mục tiêu đăng ký của trường theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm phụ trách sẽ kiểm tra kết quả thi của trường tương ứng nếu nhận được phản ánh của thí sinh.

5. Thay đổi tên Điều 26 như sau:

“Điều 26. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ”

6. Bổ sung Điều 26a như sau:

“Điều 26a. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo lãnh đạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên phân luồng, tuyển sinh học sinh giáo dục nghề nghiệp, các ngành nghề khác ngoài tuyển sinh đại học; giúp học sinh đăng ký học các trình độ giáo dục nghề nghiệp theo mẫu đơn đăng ký học giáo dục nghề nghiệp đáp ứng mục tiêu phân luồng sau trung học cơ sở trong giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025” gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp gửi các trường có thí sinh dự thi;

2. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. Số lần tổ chức ngày tư vấn đăng ký trong năm do địa phương quyết định.

7. Bổ sung Điều 26b như sau:

“Điều 26b. Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Chỉ đạo công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trong các trường trung học phổ thông, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; công bố quy trình, thủ tục tuyển sinh, đăng ký xét tuyển vào học giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức ngày hội tư vấn đăng ký giáo dục nghề nghiệp.

2. Chỉ đạo, tổ chức phát hành phiếu đăng ký xét tuyển học nghề trong trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn; tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp từ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và gửi đến trường có thí sinh đăng ký; lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ các trường trong công tác tuyển sinh.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP

3. Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật.

4. Định kỳ gửi báo cáo về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này.

5. Thực hiện các nội dung khác quy định tại Thông tư này.”

8. Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 27. Trách nhiệm của nhà trường

1. Soạn thảo quy chế đăng ký theo quy định tại Thông tư này; chủ động phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan ban hành phiếu đăng ký xét tuyển học nghề trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

2. Đảm bảo tính xác thực, chính xác của dữ liệu cho giảng viên, giáo viên; về cơ sở trong việc xây dựng chỉ tiêu đăng ký hàng năm.

3. Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Tổng cục Giáo dục và Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xác minh chỉ tiêu đăng ký dự thi.

4. Báo cáo kết quả đăng ký năm trước và bổ sung chỉ tiêu đăng ký năm sau theo đúng thời gian quy định.

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu của công tác đăng ký trong cơ sở mình theo quy định của Điều lệ nhà trường.”

Điều 2. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2019.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh ngay về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý;
– Công báo, Website Chính phủ;
– Các đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trang thông tin điện tử của Bộ;
– Lưu: VT, TCGDNN (20 bản).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Lê Quân

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH Sửa đổi quy chế tuyển sinh trung cấp cao đẳng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *