Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH Bổ sung 50 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp

Rate this post

Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH

Bổ sung 50 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp

Ngày 28/01/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH bổ sung ngành, nghề đào tạo vào danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV cấp bằng trung cấp trở lên công bố kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.

Bạn đang xem: Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH điền 50 nghề đào tạo trình độ trung cấp

Vì vậy, sẽ bổ sung 50 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp cho 13 ngành, nghề, cụ thể:

  • Khoa học giáo dục và đào tạo: Sư phạm kỹ thuật xây dựng;
  • Nghệ thuật: Đa dạng, kỹ thuật âm nhạc;
  • Nhân văn: Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh du lịch, Tiếng Anh lễ tân nhà hàng, khách sạn;
  • Kinh doanh và Quản lý: Quản trị Logistics;
  • Kế toán – Kiểm toán: Kế toán thuế, kế toán nội bộ.

BỘ LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 06/2019/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 THÁNG 01 năm 2019

Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH

BỔ SUNG NGÀNH, NGÀNH ĐÀO TẠO VÀO DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO, NGÀNH ĐÀO TẠO CẤP IV VÀ BỔ SUNG TRÌNH ĐỘ SẢN XUẤT BẰNG XU 04/2017/TT-BLĐTBTTORTRATRA 04/2017/TT-BLĐTBXHDS,DET TT-BLĐTBXHDS

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố danh mục giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố Thông tư Quy định về ngành, nghề đào tạo trong Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp và khoa ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 1. Hoàn thành các ngành, nghề đào tạo trong danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, khoa công bố kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 Lao động – Người tàn tật và Xã hội.

Tham Khảo Thêm:  Quy chế kiểm toán nội bộ Mẫu Quy chế kiểm toán áp dụng cho doanh nghiệp từ 01/9/2020

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo, cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cấp bằng trung cấp và các khoa chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này .

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
– Công báo, Website Chính phủ;
– Các đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trang thông tin điện tử của Bộ;
– Lưu: VT, TCGDNN (20 bản).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Lê Quân

LOẠI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BỔ SUNG TRÌNH ĐỘ IV
(Ban hành kèm theo thông tư số 06/ngày TT-BLĐTBXH 28 THÁNG 01 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương mại bivà Xã hội)

tạm thời TRƯỜNG CAO ĐẲNG
Mã số Tên Mã số Tên
5 Trung cấp 6 Trình độ cao đẳng
514 Giáo dục khoa học và đào tạo giáo viên 614 Giáo dục khoa học và đào tạo giáo viên
51402 Đào tạo giáo viên 61402 Đào tạo giáo viên
5140204 Sư phạm kỹ thuật xây dựng 6140204 Sư phạm kỹ thuật xây dựng
521 Nghệ thuật 621 Nghệ thuật
52102 Biểu diễn nghệ thuật 62102 Biểu diễn nghệ thuật
6210202 Nghệ thuật trình diễn dân ca
5210237 Đa dạng 6210237 Đa dạng
5210238 công nghệ âm nhạc
522 nhân văn 622 nhân văn
52202 Ngoại ngữ, văn học và văn hóa 62202 Ngoại ngữ, văn học và văn hóa
5220216 Tiếng Anh thương mại 6220216 Tiếng Anh thương mại
5220217 tiếng anh du lịch 6220217 tiếng anh du lịch
5220218 Tiếng anh lễ tân nhà hàng – khách sạn 6220218 Tiếng anh lễ tân nhà hàng – khách sạn
532 Báo chí và thông tin 632 BỎChâu Áhoặc một mìnhI E và thông tin
53201 báo chí và truyền thông 63201 báo chí và truyền thông
6320104 Công nghệ phát thanh và truyền hình
53202 Thông tin – Thư viện 63202 Thông tin – Thư viện
6320208 Thư viện – Thông tin
6320209 Công nghệ thiết bị trường học
53203 Dữ liệu – Lưu trữ – Bảo tàng 63203 Dữ liệu – Lưu trữ – Bảo tàng
6320302 Hồ sơ – Lưu trữ
534 Kinh doanh và quản lý 634 cái nàyCáckinh doanh và quản lý
53401 Việc kinh doanh 63401 Việc kinh doanh
6340102 Thương mại xuất nhập khẩu
6340120 Bán hàng trong siêu thị
5340123 Quản trị hậu cần 6340123 Quản trị hậu cần
53403 Kế toán và kiểm toán 63403 Kế toán và kiểm toán
6340306 Kế toán máy tính
5340311 kế toán thuế 5340311 kế toán thuế
5340312 kế toán nội bộ 5340312 kế toán nội bộ
53404 Quản lý hành chính 63404 Quản lý hành chính
6340425 Quản lý kho
5340438 Quản lý giao nhận hàng hóa
6340439 Dịch vụ quản lý vận tải và hậu cần
6340440 Quản lý khai thác cảng
6340441 Quản lý chất lượng thực phẩm
5340442 giám sát kho hàng 6340442 giám sát kho hàng
5340443 quản lý siêu thị 6340443 quản lý siêu thị
538 pháp luật 638 pháp luật
53801 pháp luật 63801 pháp luật
5380102 Luật hành chính công 6380102 Luật hành chính công
53802 Dịch vụ pháp lý 63802 Dịch vụ pháp lý
5380203 công lý cơ bản 6380203 công lý cơ bản
5380204 luật doanh nghiệp 6380204 luật doanh nghiệp
5380205 Dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp 6380205 Dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp
5380206 Dịch vụ pháp lý về đất đai 6380206 Dịch vụ pháp lý về đất đai
5380207 Dịch vụ pháp lý cho các vụ án 6380207 Dịch vụ pháp lý cho các vụ án
5380208 Trợ lý của tổ chức hành nghề công chứng 6380208 Trợ lý của tổ chức hành nghề công chứng
5380209 Trợ lý trong một tổ chức hành nghề luật sư 6380209 Trợ lý trong một tổ chức hành nghề luật sư
5380210 Trợ lý tổ chức bán đấu giá tài sản 6380210 Trợ lý tổ chức bán đấu giá tài sản
5380211 Trợ lý trong một tổ chức thực hành điều hành 6380211 Trợ lý trong một tổ chức thực hành điều hành
548 Máy tính và công nghệ thông tin 648 Máy tính và công nghệ thông tin
54801 máy tính 64801 máy tính
5480107 điện tử máy tính 6480107 điện tử máy tính
5480108 đồ họa đa phương tiện 6480108 đồ họa đa phương tiện
551 công nghệ 651 công nghệ
55101 Công nghệ kỹ thuật kiến ​​trúc và xây dựng 65101 Công nghệ kỹ thuật kiến ​​trúc và xây dựng
5510121 Công nghệ kỹ thuật hạ tầng đô thị 6510121 Công nghệ kỹ thuật hạ tầng đô thị
55103 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông 65103 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
5510313 Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời 6510313 Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời
5510314 Công nghệ điện tử và năng lượng xây dựng 6510314 Công nghệ điện tử và năng lượng xây dựng
5510315 Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí 6510315 Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí
55105 Kỹ thuật sản xuất 65105 Kỹ thuật sản xuất
6510516 Sản xuất gạch men
6510517 Sản xuất tấm đá granit
55107 Công nghệ và khai thác dầu khí 65107 Công nghệ và khai thác dầu khí
6510706 kỹ thuật Dầu khí
55108 Công nghệ in 65108 Công nghệ in
6510805 Công nghệ đóng gói
5510806 Công nghệ gia công bao bì
5510807 Công nghệ sản xuất khuôn mẫu
552 Kỹ thuật 652 Kỹ thuật
55201 Kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật cơ khí 65201 Kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật cơ khí
5520192 Làm việc với máy xúc thủy lực
5520193 hoạt động gạt mưa
5520194 Bảo trì hệ thống sản xuất tự động 6520194 Bảo trì hệ thống sản xuất tự động
5520195 Bảo dưỡng hệ thống điều khiển và vận hành tàu cá 6520195 Bảo dưỡng hệ thống điều khiển và vận hành tàu cá
5520196 Bảo dưỡng và sửa chữa kỹ thuật xe cơ giới 6520196 Bảo dưỡng và sửa chữa kỹ thuật xe cơ giới
6520197 Kỹ thuật lập trình, gia công trên máy CNC
5520198 Kỹ thuật xây dựng 6520198 Kỹ thuật xây dựng
55202 Kỹ thuật Điện, Điện tử và Viễn thông 65202 Kỹ thuật Điện, Điện tử và Viễn thông
5520270 Lắp đặt và bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo 6520270 Lắp đặt và bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo
5520271 Vận hành nhà máy điện gió, điện mặt trời 6520271 Vận hành nhà máy điện gió, điện mặt trời
554 Sản xuất và chế biến 654 Sản xuất và chế biến
55402 Sản xuất và gia công chỉ, vải, giày, da 65402 Sản xuất và gia công chỉ, vải, giày, da
5540214 Sản xuất muối và hóa chất sau muối 6540214 Sản xuất muối và hóa chất sau muối
Tham Khảo Thêm:  Công văn 4046/BGDĐT-GDĐH Chấn chỉnh công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

…………

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH Bổ sung 50 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *