Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2018

Rate this post

Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT

Quy chế tuyển sinh THCS, THPT năm 2018

28 Tháng hai, 2018 Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, hoàn thiện Quy chế tuyển sinh THCS và THPT. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.

Bạn đang xem: Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh THCS và THPT năm 2018

Do đó, các Sở GD-ĐT có quy định cộng điểm khuyến khích cho học sinh thi môn nghề phổ thông sẽ tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký dự thi năm học 2018-2019. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 05/2018/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

nhà tròn
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 2, KHOẢN 2 ĐIỀU 4 ĐIỂM D KHOẢN 1 VÀ PHẦN ĐẦU KHOẢN 2 ĐIỀU 7 QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 20 TUYỂN DỤNG/L14 NĂM 2014 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định số Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm 1, khoản 2, khoản 2, khoản 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế đăng ký và tuyển sinh trường phổ thông trung bình thấp. trường trung học công bố kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện điểm 1 điều 2, điểm 2, điều 4, điểm d khoản 1 và khoản 1 điểm 2 điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số . /2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa Quy định nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa

1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“thứ nhất. Tổ chức đăng ký học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông hàng năm; việc đăng ký học trung học cơ sở, trung học phổ thông đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, đáp ứng nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung bình thấp trên địa bàn.”

2. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Trong trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo thực hiện phương án tuyển sinh theo quy định phương thức xét tuyển hoặc kết hợp giữa xét tuyển với thi, đánh giá năng lực của học sinh.”

3. Điểm d Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“d) Học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa; nghệ thuật; các môn thể thao; Cuộc thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia dành cho Học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông.”

4. Đoạn đầu khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Sở GD-ĐT xác định mức cộng điểm cho từng nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên với mức chênh lệch điểm cộng giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 0,5 điểm tính theo thang điểm 10. , bao gồm:

Điều 2. Bỏ điểm 3 điều 7; cụm từ “khuyến khích” tại điểm 4 Điều 6, tên Điều 7 và điểm 1 Điều 10.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 43/QĐ-BYT Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin Covid-19

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018. Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cộng điểm khuyến khích học sinh dự thi môn nghiệp vụ phổ thông.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố từ trung tâm, giám đốc sở. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);

– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Ủy ban VH-GD của Quốc hội (để b/c);
– Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để thực hiện);
– Như Điều 3;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDĐT.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
nguyễn hữu độ

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2018 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 118/2008/QĐ-TTG Ban hành quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *