Thông tư 05/2018/TT-BCA Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện

Rate this post

Qarkorja 05/2018/TT-BCA

Udhëzime për bërjen e dosjeve të kërkesave për aplikimin e masave administrative të trajtimit dhe dërgimin e tyre në institucionet e detoksifikimit

Në datën 7 shkurt 2018, Ministri i Sigurisë Publike nxori Qarkoren 05/2018/TT-BCA për rregulloret për mbledhjen e dokumenteve, përgatitjen e dosjeve të kërkesës për aplikimin e masave administrative të trajtimit dhe dërgimin e tyre në ambientet e trajtimit të varësisë kompulsive.

Po shikoni: Qarkorja 05/2018/TT-BCA Udhëzues për bërjen e dosjeve të aplikimit për aplikimin e masave administrative të trajtimit dhe dërgimin në institucionet e detoksifikimit

Rrjedhimisht, janë lëshuar formularët 07 për t’u përdorur në përgatitjen e dosjeve të kërkesës për aplikimin e masave administrative për t’u dërguar në institucionet e detoksifikimit të detyrueshëm. Qarkorja hyn në fuqi nga data 26 Mars 2018. Më poshtë është përmbajtja e detajuar, ju lutemi referojuni asaj.

POLICIA
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 05/2018/TT-BCA

Hanoi, ditë 07 muaj 02 vit 2018

RRETHOREN
DISPOZITAT PËR MBLEDHJEN E DOKUMENTEVE, DISPOZITAT PËR APLIKACIONIN E MASAVE TË TRAJTIMIT ADMINISTRATIV PËR KRIJIMIN E DEPOZITIMIT TË PËRBASHKUESHMËRISË

Në bazë të Ligjit të vitit 2012 për trajtimin e kundërvajtjeve administrative;

Në zbatim të Dekretit Nr. 221/2013/ND-CP datë 30 dhjetor 2013 që përcakton regjimin e zbatimit të masave administrative të trajtimit për dërgimin në institucionet e detoksifikimit të detyrueshëm;

Në zbatim të Dekretit Nr. 136/2016/ND-CP datë 9 shtator 2016 për ndryshimin dhe plotësimin e një sërë nenesh të Dekretit Nr. institucionet e detoksifikimit të detyrueshëm;

Në zbatim të Dekretit Nr. 106/2014/ND-CP datë 17 nëntor 2014 për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Sigurisë Publike;

Me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë,

Ministri i Sigurisë Publike nxjerr një qarkore që përcakton mbledhjen e dokumenteve dhe përgatitjen e dosjeve të kërkesës për aplikimin e masave administrative të trajtimit dhe dërgimin në institucionet e detoksifikimit të detyrueshëm.

Kapitulli I

RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fushëveprimi

Kjo Qarkore përcakton parimet dhe metodat e mbledhjes së dokumenteve, bërjes së dosjeve, menaxhimit, përdorimit dhe ruajtjes së dosjeve dhe formularëve të përdorur në bërjen e dosjeve të kërkesës për zbatimin e masave administrative të trajtimit të dërguara në institucionet e detoksifikimit të detyrueshëm.

Neni 2. Parimet e mbledhjes së dokumenteve dhe bërjes së dosjeve të kërkesës për aplikimin e masës së trajtimit administrativ dërgimi në institucionet e detoksifikimit të detyrueshëm.

1. Zbatoni dispozitat e Ligjit për Trajtimin e Kundërvajtjeve Administrative, kësaj Qarkoreje dhe ligjeve të tjera përkatëse.

2. Siguron të drejtat dhe interesat e ligjshme të personit të cilit i propozohet të zbatojë masën e trajtimit administrativ dhe dërgon atë në një institucion detoksifikues të detyrueshëm.

3. Siguroni objektivitet, gjithëpërfshirje dhe saktësi.

4. Ndalohet rreptësisht përfitimi nga mbledhja e dokumenteve, përpilimi i dosjeve për të kërkuar zbatimin e masave administrative, dërgimi i tyre në institucionet e detoksifikimit të detyrueshëm për të cenuar të drejtat dhe interesat legjitime të qytetarëve.

kapitulli II

SPECIFIKUAR

Neni 3. Përcaktimi i moshës së personit të propozuar për të zbatuar masën e trajtimit administrativ për t’u dërguar në një institucion detoksifikues të detyrueshëm.

Përcaktimi i moshës së personit të cilit i propozohet të zbatojë masën e trajtimit administrativ për t’u dërguar në një institucion të detyrueshëm detoksifikimi duhet të jetë në përputhje me dispozitat e nenit 13 të Dekretit nr. 81/2013/ND-CP, datë 19 korrik 2013. duke detajuar një sërë nenesh dhe masash për zbatimin e Ligjit për trajtimin e kundërvajtjeve administrative.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 21/2012/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Neni 4.- Përcaktimi i vendbanimit dhe verifikimi i vendbanimit të personit të propozuar për të zbatuar masën e trajtimit administrativ dhe dërgimit në një institucion detoksifikues të detyrueshëm.

1. Përcaktimi i vendbanimit të personit të propozuar për të zbatuar masën e trajtimit administrativ për dërgimin e tij në një institucion detoksifikues të detyrueshëm duhet të jetë në përputhje me dispozitat e pikës 5, neni 1, të dekretit nr. 56/2016/ND-CP datë. 29 qershor 2016, duke ndryshuar dhe plotësuar një sërë nenesh të Dekretit Nr. 111/2013/ND-CP, datë 30.09.2013, që përcakton regjimin e zbatimit të masave për trajtimin e administrimit të arsimit në komuna, lagje dhe qyteza (në tekstin e mëtejmë shkurtuar si Dekret Nr 56/2016/ND-CP).

2. Verifikimi i vendbanimit të personit që propozohet të zbatojë masën e trajtimit administrativ për t’u dërguar në një institucion detoksifikues të detyrueshëm:

Agjencia kompetente policore do të përpilojë një dosje me të cilën kërkohet aplikimi i masës administrative të trajtimit të dërgesës në një institucion të detyrueshëm detoksifikues dhe do të bëjë verifikimin e vendbanimit të dhunuesit. Verifikimi bëhet në formën e verifikimit të drejtpërdrejtë ose dërgimit të një formulari të kërkesës për verifikim, konkretisht si më poshtë:

a) Verifikimi i drejtpërdrejtë:

Në rast dërgimi të zyrtarëve për të verifikuar drejtpërdrejt në komisariatin e policisë në nivel komune ku ndodhet shkelësi, oficeri i ngarkuar me detyrën e verifikimit duhet të paraqesë formularin e kërkesës për verifikim (të bërë sipas formularit nr. 02 të lëshuar me këtë qarkore) të shoqëruar me shkresë. të hyrjes, kartë identiteti ose kartë identiteti qytetar.

Në bazë të kërkesës së verifikimit, drejtuesi i komisariatit të policisë në nivel komune ku ka vendbanimin shkelësi i përgjigjet rezultatit të verifikimit (sipas formularit nr. 03 të lëshuar së bashku me këtë qarkore).

b) Dërgo formularin e kërkesës për verifikim:

– Në rast se organi kompetent i policisë bën një dosje ku kërkon aplikimin e masës administrative të dërgimit në institucionin e detoksifikimit të detyrueshëm, me marrjen e verifikimit dërgon një kërkesë me shkrim për verifikim në komisariatin e policisë në nivel komune ku ka vendbanimin shkelësi. formulari i kërkesës, komisariati i nivelit të komunës ku e merr, organizon menjëherë verifikimin dhe dërgon fletën e përgjigjeve të verifikimit pranë agjencisë së policisë duke kërkuar verifikimin brenda 05 ditëve nga data e marrjes. Dokumentet që vërtetojnë dërgimin me postë të formularit të kërkesës për verifikim dhe të fletës së përgjigjeve të verifikimit duhet të mbahen në dosje.

Agjencia kompetente e policisë që përpilon një dosje ku kërkon zbatimin e masës administrative të trajtimit të dërgesës në një institucion detoksifikimi të detyrueshëm, mund të kontaktojë paraprakisht me telefon në komisariatin e policisë në nivel komune ku ka vendbanimin shkelësi për të konfirmuar informacionin për shkelësit. Përgjegjësi i komisariatit të policisë në nivel komune ku banon shkelësi është përgjegjës për kontrollimin e të dhënave të dhunuesit dhe njoftimin e rezultateve pranë njësisë që kërkon verifikimin e informacionit me telefon brenda 24 orëve nga data e marrjes së kërkesës. Oficeri i caktuar për të verifikuar informacionin duhet t’i raportojë rezultatet me shkrim mbikëqyrësit të tij/saj të menjëhershëm (duke specifikuar datën, orën, numrat e telefonit në dalje dhe në hyrje, emrin e plotë dhe pozicionin e të paditurit. verifikimi dhe përmbajtja e përgjigjes). Pas verifikimit të informacionit me telefon, agjencia e policisë që kërkon verifikimin duhet të dërgojë një formular të kërkesës për verifikim në komisariatin e policisë në nivel komune ku ndodhet shkelësi për verifikim. Me marrjen e formularit të kërkesës për verifikim, komisariati i nivelit të komunës ku e merr atë, organizon menjëherë verifikimin dhe dërgon fletën e përgjigjeve të verifikimit pranë agjencisë së policisë duke kërkuar verifikimin brenda 05 ditëve nga data e marrjes. Në këtë rast, verifikimi bazohet në rezultatet në fletën e përgjigjeve të verifikimit.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 77/2010/TT-BTC Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc

Neni 5. Dosja e kërkesës për aplikimin e masës së trajtimit administrativ dërgimi në institucionin e detoksifikimit të detyrueshëm.

1. Dosja e kërkesës për aplikimin e masës së trajtimit administrativ të dërgesës në institucionin e detoksifikimit të detyrueshëm për personat e varur nga droga që kanë një vendbanim të qëndrueshëm përfshin:

a) Një përmbledhje e historikut të personit të propozuar për të zbatuar masën e trajtimit administrativ për t’u dërguar në një institucion detoksifikues të detyrueshëm (të bërë sipas formularit nr. 01 të lëshuar së bashku me këtë qarkore) të vërtetuar nga titullari i Agjencisë së Administratës Publike. vendi i depozitimit. Në rast se ka arsye për të besuar se dhunuesi me dashje fsheh të kaluarën e tij/saj personale, agjencia e bërjes së dosjeve do të përcaktojë emrin dhe kopjen e dhunuesit, bashkëngjitur me një biografi;

b) një raport të personit të propozuar për të zbatuar masën e trajtimit administrativ dërguar një institucioni të detyrueshëm detoksifikimi ose të përfaqësuesit të tij të ligjshëm (të bërë sipas formularit nr. 04 të lëshuar së bashku me këtë qarkore);

c) Procesverbalin e kundërvajtjeve administrative për përdorimin e paligjshëm të drogës sipas formularit të procesverbalit nr.01 të lëshuar së bashku me dekretin nr.97/2017/ND-CP datë 18.08.2017 për ndryshimin dhe plotësimin e disa neneve të dekretit nr. -KP e datës 19 korrik 2013 duke detajuar një sërë nenesh dhe masash për zbatimin e Ligjit për Trajtimin e Kundërvajtjeve Administrative ose fletët e testimit me rezultate pozitive për lëndët narkotike në momentin e depozitimit.

d) Një kopje të certifikatës së përfundimit të ekzekutimit të vendimit për arsimin në komunë, lagje ose qytezë (të bërë sipas formularit Nr. MGCN01 të lëshuar së bashku me Dekretin nr. 56/2016/ND-CP) në rasti i përfundimit të zbatimit Vendimi për aplikimin e masës së edukimit në komuna, reparte dhe bashki për shkak të varësisë ndaj drogës, të përcaktuar në pikën 1, neni 1, të dekretit nr.136/2016/ND-CP datë 9 shtator 2016, që ndryshon duke plotësuar një sërë nenesh të Dekretit nr.221/2013/ND-CP datë 30 dhjetor 2013 që përcakton regjimin e zbatimit të masës së trajtimit administrativ për dërgimin në institucionin e detoksifikimit të detyrueshëm (në tekstin e mëtejmë shkurtuar si Dekreti nr. 136/2016/ ND-CP ) ose kopje të vendimit për pushimin e zbatimit të vendimit për arsimin në komunë, lagje ose qytezë, për rastin e përcaktuar në pikën 2 të nenit 3 të dekretit nr. 221/2013/ND-CP.

2. Dosja e kërkesës për aplikimin e masës së trajtimit administrativ dërgimi në institucionin e detoksifikimit të detyrueshëm për personat e varur nga droga që nuk kanë vendbanim të qëndrueshëm përfshin:

a) dokumentet dhe shkresat e përcaktuara në pikat a, b dhe c pika 1 të këtij neni;

b) Në raport përfshihet fleta e përgjigjeve të personit kompetent të përcaktuar në pikën 1, neni 10 të dekretit nr.221/2013/ND-CP për gjendjen aktuale të varësisë së personit të propozuar për të aplikuar masat administrative të trajtimit. .

Tham Khảo Thêm:  22 Cách Hack Kênh Youtube Tốt Nhất 02/2023

c) Dokumentet që identifikojnë narkomanin pa vendbanim të qëndrueshëm;

Neni 6.- Mbledhja e dokumenteve dhe përgatitja e dosjeve për rastet e të varurve nga droga të zbuluara drejtpërdrejt nga policia e nivelit të qarkut ose policia e nivelit provincial.

Në rastin e të varurve nga droga, zyrat e policisë së rretheve, qyteteve dhe qyteteve provinciale (në tekstin e mëtejmë referuar si policia e nivelit të rrethit) ose zyrat e policisë së provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra (në tekstin e mëtejmë të referuara si zyrat e policisë në nivel qarku) (në përgjithësi departamenti i policisë në nivel provincial) që zbulon, heton dhe pranon drejtpërdrejt në rastet e shkeljeve të ligjit që i nënshtrohen dërgesës në institucionet e detoksifikimit të detyrueshëm, agjencia e policisë që trajton çështjen do të kryejë verifikimin, do të mbledhë dokumente, do të përpilojë një dosje për të kërkuar aplikimi i masave administrative për dërgimin e tij në një institucion detoksifikues dhe koordinimi me policinë në nivel komune ku banon dhunuesi ose komisariati i policisë në nivel komune ku banon shkelësi. nxjerrjen e shkeljeve ose objektet sociale (nëse ka) për të menaxhuar dhunuesit gjatë kohën e mbledhjes së dokumenteve, duke bërë të detyrueshme dosjet e kërkesës për aplikimin e masave administrative të trajtimit dhe dërgimin e tyre në institucionet e detoksifikimit.

Neni 7. Leximi i dosjeve.

1. Pas përfundimit të përgatitjes së dosjes, agjencia e policisë ku bëhet dosja, duhet t’i dërgojë drejtpërdrejt ose me postë një njoftim me shkrim për përgatitjen e dosjes personit që i propozohet të zbatojë masën e trajtimit administrativ, dërguar institucioneve të detoksifikimit të detyrueshëm ose përfaqësuesve të tyre të ligjshëm. (sipas formularit nr. 05 të shpallur së bashku me këtë Qarkore).

2. Aplikimi i kërkesës për aplikimin e masës së dërgesës në një institucion detoksifikues të detyrueshëm ose përfaqësuesi ligjor i tyre për të lexuar dosjen duhet të bëhet me shkrim (bërë sipas formularit nr. 06 bashkëlidhur kësaj Qarkoreje).

3. Leximi i dosjeve do të kryhet sipas orarit të punës në zyrën qendrore të agjencisë së dosjeve ose në një vend të përshtatshëm të zgjedhur nga agjencia e hartimit të dosjeve. Afati kohor për leximin e dosjes është 05 ditë nga data e pranimit të njoftimit.

4. Agjencia policore që përgatit dosjen është përgjegjëse për organizimin e personelit për të mbikëqyrur leximin e dosjes, dhe për të përgatitur 1 fotokopje të dosjes për të shërbyer leximin e dosjes (paraqisni origjinalin vetëm kur personi lexon dosjen). kërkesë për krahasim).

5. Pas 5 ditësh nga data e marrjes së njoftimit, nëse personi i njoftuar nuk e lexon dosjen sipas njoftimit, procedurat për bërjen e dosjes do të vazhdojnë të kryhen sipas rregulloreve.

Sa Thay Dokumenti i Departamentit të Arsimit për të parë përmbajtjen më të detajuar.

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 05/2018/TT-BCA Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *