Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng

Rate this post

Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH

Quy chế đăng ký và xác định chỉ tiêu đăng ký học sinh cấp 2, cấp khoa

Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế đăng ký và xác định chỉ tiêu đăng ký học sinh cấp 2, cấp khoa. kể cả thời gian, đối tượng, hình thức đăng ký; nội dung quy chế đăng ký; quy trình, hồ sơ đăng ký xét tuyển trình độ trung cấp và cao đẳng. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của thông tư dưới đây:

Bạn đang xem: Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH Quy chế đăng ký và xác định chỉ tiêu xét tuyển trình độ trung cấp, cao đẳng

Nội dung chi tiết Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI
—-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 05/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2017

nhà tròn
QUY CHẾ TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRUNG HỌC VÀ CAO ĐẲNG

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định quy chế đăng ký và xác định chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh trung cấp, cao đẳng.

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

1. Thông tư này quy định thể lệ đăng ký bao gồm: Thời gian, đối tượng, hình thức đăng ký; nội dung quy chế đăng ký; thủ tục, hồ sơ xét tuyển từ trung cấp trở lên; tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trọng tài; tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký Hội đồng Bảo an; tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển với thi tuyển; tổ chức điều tra; xác định kết quả trúng tuyển; gọi người trúng tuyển; kiểm tra kết quả thi tuyển hoặc thi tuyển và dữ liệu thí sinh trúng tuyển; sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác đăng ký; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế đăng ký; khen thưởng và xử lý vi phạm của cán bộ đăng ký; quyền và trách nhiệm của giám đốc; trách nhiệm của thí sinh trong thời gian đăng ký; xử lý thí sinh vi phạm quy chế; phương thức báo cáo; chế độ lưu trữ.

Tham Khảo Thêm:  Báo cáo minh chứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2

2. Thông tư này quy định về việc xác định hạn mức đăng ký, bao gồm: tiêu chí, nguyên tắc xác định hạn ngạch, quy trình đăng ký và thông báo hạn mức đăng ký.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các trường cao đẳng, trường trung cấp, trường đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng (sau đây gọi là trường) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

2. Thông tư này không áp dụng đối với các đối tượng đăng ký tham gia chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài và học tập ở nước ngoài.

Chương II

QUY TẮC TUYỂN DỤNG

Điều 3. Thời gian, đối tượng và hình thức đăng ký

1. Kỳ đăng kiểm diễn ra một hoặc nhiều lần trong năm.

2. Đối tượng đăng ký:

a) Đối với cấp THCS: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (viết tắt là THCS) và tương đương trở lên;

b) Đối với trình độ cao đẳng: Học sinh đã học xong trung học phổ thông (viết tắt là THPT) và tương đương trở lên;

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ; Người nước ngoài nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được đăng ký xét tuyển vào học trung cấp, cao đẳng:

  • Bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 điều này;
  • Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (nếu sử dụng ngân sách nhà nước để học) làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được đăng ký dự tuyển khi được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền đồng ý;
  • Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được đăng ký học tại các trường do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ định sau khi được cấp có thẩm quyền xét duyệt; Quân nhân tại ngũ theo quy định sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nếu được phép từ Trung đoàn trưởng trở lên thì được đăng ký dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, bảo lưu cho năm học tiếp theo;
  • Đối với thí sinh nước ngoài có nguyện vọng học trung cấp, cao đẳng tại Việt Nam: Giám đốc nhà trường sẽ căn cứ kết quả học tập của học sinh ở cấp THCS, THPT hoặc tương đương trở lên (học bạ, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ) và kiến ​​thức kết quả kiểm tra, tiếng Việt (nếu cần) theo quy định của trường để xem xét, quyết định việc tiếp nhận thí sinh.
Tham Khảo Thêm:  Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

3. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Tuyển dụng;

b) Thi tuyển sinh;

c) Kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Điều 4. Nội dung quy chế đăng ký

Quy chế đăng ký do trường xây dựng, nội dung quy chế đăng ký của trường phải có các nội dung chủ yếu sau: Ngành, nghề đào tạo; Thời gian đăng ký; đối tượng đăng ký; Mẫu đăng ký; chính sách ưu tiên tuyển sinh bao gồm: đối tượng, lĩnh vực, tuyển thẳng, khung ưu tiên… (tham khảo Phụ lục 01); các điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào (nếu có); lệ phí trước bạ; Điều kiện thực hiện kế hoạch đăng ký gồm: nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị; kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh; kiểm tra, rà soát, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chế độ thông tin, báo cáo; khen thưởng, kỷ luật; các nội dung khác có liên quan (nếu cần thiết).

Điều 5. Thủ tục, hồ sơ đăng ký xét tuyển văn bằng trung cấp, khoa

1. Đăng ký dự tuyển (viết tắt là “đăng ký tuyển sinh”)

a) Căn cứ vào kế hoạch đăng ký của trường, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, nghề của trường phù hợp với nguyện vọng, năng lực và điều kiện của thí sinh;

b) Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào một hoặc nhiều trường thông qua hình thức đăng ký xét tuyển

Phiếu đăng ký dự thi do các trường phát hành và đưa lên website của đơn vị, phiếu đăng ký dự thi tối thiểu phải có các dữ liệu sau: Họ và tên; Ngày sinh; quốc gia; hộ khẩu thường trú; địa điểm học từng năm cấp 2/ cấp 3; ngành, nghề đăng ký dự tuyển; đối tượng ưu tiên; địa chỉ tin tức vv

2. Hồ sơ đăng ký đăng ký, bao gồm:

a) Phiếu đăng ký;

b) Bản sao hợp lệ các giấy tờ cần thiết khác tùy theo yêu cầu và tiêu chí xét tuyển của từng trường.

Tham Khảo Thêm:  Quy phạm pháp luật số 2204/QĐ-TTG Về việc ông Trần Chí Liêm, Thứ trưởng Bộ Y tế nghỉ hưu

3. Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí đăng ký: Trường thông báo phương thức nhận hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí đăng ký dự thi; Thí sinh có thể nộp trực tiếp phiếu đăng ký và lệ phí đăng ký, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

Điều 6. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của CM

1. Giám đốc nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh (sau đây gọi là Hội đồng tuyển sinh) để điều hành các công việc liên quan đến công tác đăng ký dự thi.

2. Thành phần hội đồng học sinh trường gồm có:

a) Chủ tọa: Hiệu trưởng hoặc Phó Giám đốc;

b) Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng hoặc Trưởng phòng Đào tạo;

c) Thường trực: Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng Đào tạo (hoặc Phòng Khảo thí, Tuyển sinh do Hiệu trưởng quyết định);

d) Các ủy viên: Một loạt trách nhiệm của các phòng, trưởng khoa, trưởng bộ môn, giáo viên – giảng viên và cán bộ công nghệ thông tin do Hiệu trưởng quyết định.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TSSC:

a) Tổ chức thực hiện phương án đăng ký được lựa chọn;

b) Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đăng ký;

c) Thu và sử dụng lệ phí trước bạ đúng quy định;

đ) Tổng kết công tác đăng ký; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

đ) Tổ chức triển khai phần mềm đăng ký đồng phục học sinh; báo cáo ngay kết quả đăng ký về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng TSSC:

a) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác đăng ký của trường; báo cáo Giám đốc tình hình triển khai và kết quả công tác đăng ký của trường sau mỗi đợt đăng ký;

b) Báo cáo Bộ Lao động – Người tàn tật và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) và Sở Lao động – Người tàn tật và Xã hội để đăng ký trường;

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *