Thông tư 04/2021/TT-BCT Quy định thời gian làm việc với người lao động trong hầm lò

Rate this post

Thông tư 04/2021/TT-BCT

Quy định về thời gian làm việc với công nhân trong hầm lò

Từ ngày 01/09/2021, Thông tư 04/2021/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 16/07/2021 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động làm việc trong mỏ hầm lò.

Bạn đang xem: Thông tư 04/2021/TT-BCT Quy định về thời giờ làm việc với người lao động trong mỏ hầm lò

Vì vậy, thời gian làm việc theo ca của công nhân mỏ hầm lò không được quá 9,5 giờ trong 01 ngày; thời giờ làm việc của công nhân tại các công trường sản xuất trong mỏ hầm lò không quá 07 giờ trong một ngày và không quá 42 giờ trong một tuần.

BỘ CÔNG THƯƠNG
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 04/2021/TT-BCT

Hà NộiNGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2021

Thông tư 04/2021/TT-BCT

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIAN NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TRONG ỐNG

Căn cứ Điều 116 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều 68 Nghị định số Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ sau khi thống nhất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động làm công việc dưới lòng đất

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 36/2014/TT-BCA Biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động làm công việc trong mỏ hầm lò.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng áp dụng:

Một. Người sử dụng lao động là tổ chức, cá nhân thuê mướn, sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực khai thác than, khoáng sản trong hầm lò.

b. Công nhân làm việc trong hầm lò ở các công trường khai thác hầm lò.

2. Thông tư này không áp dụng đối với người lao động làm việc trong mỏ hầm lò nhưng không thực hiện công việc trong mỏ hầm lò.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Ca trực của người lao động tại công trường khai thác là khoảng thời gian từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ tại nhà giao ca cho đến khi kết thúc công việc trở về khu công nghiệp tại công trường khai thác, bao gồm: thời gian nhận nhiệm vụ. , thời gian di chuyển từ nhà giao ca đến nơi sản xuất và quay lại sân công nghiệp tại khu mỏ (kể cả thời gian công nhân di chuyển từ cửa lò đến nơi sản xuất được chỉ định) các công việc trong hầm lò và phó ca. ngược lại) và thời giờ làm việc của công nhân tại nơi sản xuất trong hầm lò.

2. Thời gian làm việc của người lao động tại nơi sản xuất trong hầm lò là khoảng thời gian người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được giao tại nơi sản xuất trong mỏ hầm lò cho đến khi hoàn thành công việc tại nơi làm việc, kể cả thời gian nghỉ giữa giờ làm việc. . giờ.

3. Công việc trong mỏ hầm lò là toàn bộ các công việc phục vụ cho mỏ hầm lò từ cửa lò đến nơi sản xuất trong hầm lò và ngược lại.

Tham Khảo Thêm:  Luật Cảnh sát cơ động 2022 Luật số 04/2022/QH15

Chương II

THỜI GIAN LÀM VIỆC, THỜI GIAN NGHỈ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NÓI CHUNG

Điều 4. Thời giờ làm việc

1. Ca làm việc của công nhân mỏ hầm lò không được quá 9,5 giờ trong 01 ngày.

2. Thời giờ làm việc của người lao động tại nơi sản xuất trong mỏ hầm lò không quá 07 giờ trong một ngày và 42 giờ trong một tuần.

Điều 5. Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là thời gian làm việc ngoài ca được quy định tại điểm 1 Điều 4 của thông tư này.

2. Tổng số giờ làm việc trong ca và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm.

3. Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và phù hợp với quy định tại Điều 59 và Điều 62 Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Việc tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt phải theo quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động.

Điều 6. Nghỉ trong giờ làm việc

Việc nghỉ trong giờ làm việc được thực hiện theo quy định tại Điều 109 của Bộ luật Lao động.

Điều 7. Giấy phép chuyển ca; Nghỉ mát hàng tuần; Ngày lễ, tháng 10; Nghỉ thường niên; Nghỉ việc, nghỉ không lương

Tôn trọng các quy định tại Điều 110, Điều 111, Điều 112, Điều 113, Điều 115 của Bộ luật Lao động.

Chương III

THI HÀNH ĐIỀU KHOẢN

Điều 8. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Xác định ca làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với công việc hầm lò trong nội quy lao động và thông báo cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 3270/2012/QĐ-BGTVT Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013

2. Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 01 và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Điều 9. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.

2. Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Người nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung tâm;
– Tập đoàn kinh tế, tổng công ty hạng đặc biệt;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Báo Plus; Cổng thương mại điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
– Lưu: VT, TCCB (Cuongdt).

BỎÔi chúa ơi CÁI ĐẦU
Nguyễn Hồng Diên

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 04/2021/TT-BCT Quy định thời gian làm việc với người lao động trong hầm lò . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *