Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT Quy chế thi THPT quốc gia 2018

Rate this post

Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT

Quy chế thi THPT Quốc gia 2018

Ngày 28/02/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận trúng tuyển ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT- BGDĐT. Vì vậy, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, quy chế thi có nhiều điểm thay đổi mới như:

Bạn đang xem: Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT Quy chế thi trung học cơ sở quốc gia 2018

  • Bài thi được đánh giá theo thang điểm 10, kết quả lẻ của tổng điểm toàn bài thi sẽ được làm tròn đến hai chữ số thập phân (Hiện nay, bài thi được phép lấy đến 0,25; điểm không làm tròn).
  • Quy định thí sinh tự do chưa học hết cấp 3 không được dự thi những năm trước do xếp loại hạnh kiểm kém năm lớp 12 và phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. để không vi phạm pháp luật.
  • Bỏ quy định tước quyền dự thi trong hai năm tới đối với trường hợp thí sinh khai man dữ liệu để hưởng chế độ ưu tiên, để người khác thế chỗ.
  • Bỏ cộng điểm ưu tiên cho con em các đối tượng chính sách, như bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên…

Tổng hợp kết quả mới Quy chế thi THPT Quốc gia 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 04/2018/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 THÁNG 02 2018

nhà tròn
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TRUNG HỌC CƠ SỞ QUỐC GIA VÀ XÉT XÉT VIỆC GIỮ LẠI TRƯỜNG LÙA CŨNG BỘ ĐÃ BAN HÀNH Thông tư số. 04/2017/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 2017

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận đạt loại giỏi ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận bằng tốt nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng của Giáo dục. và Đào tạo, cụ thể như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 87/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

1. Điểm a khoản 2 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau.

“a) Thí sinh đăng ký dự thi, nộp đủ hồ sơ theo đúng thủ tục và đúng thời hạn;

2. Điểm thứ hai, điểm a khoản 3 Điều 13; Điểm b khoản 3 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“- Học bạ trung học phổ thông hoặc học bạ trung học cơ sở (bản sao có chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);”

“b) Ứng viên độc lập ngoài các giấy tờ quy định tại điểm a khoản 3 Điều này phải có:

– Giấy xác nhận của trường THPT nơi thí sinh đang học lớp 12 hoặc nơi thí sinh đăng ký dự thi xếp loại học lực đối với học sinh xếp loại kém về học lực quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 của Quy chế này ;

– Bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (bản sao có chứng thực từ bản chính, bản sao cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)

– Giấy bảo lưu điểm (nếu có) có xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS nơi thí sinh dự thi năm trước.

Đặc biệt đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, THCS đăng ký dự thi để nhận kết quả xét tuyển ĐH, CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên, các em phải: học và được công nhận hoàn thành các môn học văn hóa THCS theo quy định.”

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4178/2013/CT-KK&KTT Công nhận doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng

3. Khoản 1 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Chấm bài thi theo hướng dẫn chấm, đáp án và thang điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bài thi được chấm theo thang điểm 10; tổng điểm xác suất được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

4. Khoản 1 Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Thứ nhất. Thí sinh có quyền dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi tổ hợp để lấy điểm xét công nhận tốt nghiệp đạt trên 1,0 điểm theo tiêu chí, thang điểm 10 và có LP từ 5.0 trở lên được công nhận là tốt nghiệp.”

5. Khoản 6 Điều 49 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“6. Hủy kết quả chấm thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với thí sinh mắc một trong các lỗi sau:

a) Lập hồ sơ hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích;

b) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp;

c) Cho người khác làm bài thi hộ hoặc làm bài thi hộ dưới mọi hình thức;

d) Hành vi phá hoại hoặc phá hoại bài thi; hành hung một sĩ quan hoặc ứng cử viên khác;

đ) Sử dụng trái phép giấy chứng nhận kết quả thi.”

6. Khoản 2 Điều 53 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Thành lập đoàn cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi tại các Hội đồng thi địa phương theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí hỗ trợ cán bộ, giảng viên của đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng được huy động kinh phí do Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia tổ chức kỳ thi do địa phương chi trả theo quy định hiện hành”.

Điều 2.

1. Tại điểm b khoản 1 Điều 6 thay cụm từ “Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục” bằng cụm từ “Cục Quản lý chất lượng”.

2. Thay cụm từ viết tắt “KTKQDQ e Arsimit” bằng cụm từ “QLQ” tại: Điểm b, điểm 1, Điều 6; điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 17; khoản 6 điểm 8 điều 26; khoản 1 Điều 28; khoản 2 và điểm 4 Điều 31.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

3. Tại điểm thứ tư, điểm a và điểm thứ nhất, điểm b khoản 1 Điều 36, cụm từ “Ủy ban Dân tộc” được thay bằng cụm từ “Thủ tướng Chính phủ”.

4. Tại điểm thứ năm điểm a khoản 1 Điều 36 thay cụm từ “chất độc da cam” bằng cụm từ “chất độc hóa học”.

5. Bỏ quy định tại điểm thứ ba, điểm c, khoản 2, Điều 12.

6. Bỏ từ “bệnh binh” trong cụm từ “người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh” tại khoản thứ nhất, khoản thứ hai trong khoản a và khoản thứ hai, khoản thứ ba. điểm b khoản 1 điều 36.

7. Bỏ cụm từ “ở thôn đặc biệt khó khăn” tại điểm a thứ tư và điểm b khoản 1 Điều 36.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cục trưởng Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Đào tạo – Bộ Công an; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các trường đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, hiệu trưởng các trường cao đẳng có nhóm chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Văn phòng Đại hội;

– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Bộ trưởng, mục sư;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam;
– Tổng cục Chính sách Công an nhân dân;
– Kiểm soát nhà nước;
– Vụ Kỹ thuật Xây dựng và Pháp chế (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Như Điều 4;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Cục QLCL.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
nguyễn hữu độ

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT Quy chế thi THPT quốc gia 2018 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *