Thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bãi bỏ nhiều mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất

Rate this post

Thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Bỏ nhiều mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất

Thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch công bố. Đặc biệt, bãi bỏ nhiều hình thức hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất quy định tại Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT.

Bạn đang xem: Thông Tư 04/2017/TT-BTP Bãi Bỏ Các Văn Bản Pháp Luật Bãi Bỏ Nhiều Mẫu Hợp Đồng Liên Quan Đến Quyền Sử Dụng Đất

– Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của gia đình, cá nhân.

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất.

– Hợp đồng mua bán, tặng cho, cho thuê, thế chấp tài sản gắn liền với đất hoặc căn hộ.

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất.

– Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất hoặc căn hộ chung cư.

– Hợp đồng ủy quyền.

các chi tiết Thông tư 04/2017/TT-BTP

SỰ THỬ NGHIỆM
—-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 04/2017/TT-BTP Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

nhà tròn

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐÃ XÓA BỎ THÀNH CÔNG, BỘ TƯ PHÁP CÔNG BỐ MẬT

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hủy bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, đồng công bố.

Điều 1. Hủy bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 368/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành:

1. Quyết định số. Quyết định số 483/TCCB-QĐ ngày 26/7/1993 của Bộ Tư pháp về việc công bố tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức hành chính ngành Tư pháp;

2. Thông tư số. Thông tư số 339/1998/TT-BTP ngày 19/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg, ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

3. Thông tư liên tịch số. Thông tư số 01/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP. ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước;

4. Thông tư số. Thông tư số 07/2005/TT-BTP ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ. Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và doanh nghiệp.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 01/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng

5. Thông tư liên tịch số. Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất;

6. Thông tư số. Thông tư 20/2014/TT-BTP ngày 25/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố biểu mẫu sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại địa phương, quận, huyện, thành phố trực thuộc trung ương, biện pháp thay thế biện pháp xử lý hành chính quản lý gia đình đối với người chưa thành niên theo Nghị định của Chính phủ số Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, khu phố và thị trấn.

Điều 2. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật

Điều 7, điều 8, điều 11, điều 18, điều 19 và điều 23 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của luật đều hủy bỏ. , Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư đối với tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh Diều

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2017.

2. Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng;
– Các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Tổng KTNN;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị – xã hội;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo;
– Thông báo; website Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật;
Cổng TTĐT Bộ Tư pháp;

Bộ

Lê Thành Long

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bãi bỏ nhiều mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *