Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH Chương trình tiếng Anh trong đào tạo trung cấp, cao đẳng

Rate this post

Qarkorja 03/2019/TT-BLDTBXH

Programi i anglishtes për trajnime të mesme dhe të larta

Më datë 17 janar 2019, Ministria e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale nxori Qarkoren 03/2019/TT-BLDTBXH që shpall programin e lëndës angleze në lëndët e përgjithshme në programin e trajnimit të nivelit mesatar. , diplomë fakulteti.

Po shikoni: Qarkorja 03/2019/TT-BLDTBXH Programet e Anglishtes ne Trajnime te Mesme dhe Kolegji

Prandaj, nxënësit përjashtohen nga studimi ose marrja e provimit përfundimtar të anglishtes në rastet e mëposhtme:

  • Të ketë një certifikatë të nivelit të anglishtes 2 ose më të lartë sipas Kornizës së Kompetencës së Gjuhëve të Huaja me 6 nivele për Vietnamin;
  • Të ketë një certifikatë angleze të barazvlefshme me nivelin A2 ose më të lartë sipas Kornizës së Përbashkët Evropiane të Referencës të lëshuar nga organizata të huaja.

MINISTRIA E PUNËS – TRAFIKULTIT DHE SHOQËRISË
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 03/2019/TT-BLDTBXH

Hanoi, ditë 17 muaj 01 vit 2019

Qarkorja 03/2019/TT-BLDTBXH

ÇËSHTJET PROGRAMET E LËNDËVE ANGLISHTE ME POSHTË LËNDËT E PËRGJITHSHME NË PROGRAME TË TRAJNIMIT NË NIVEL MESIMOR DHE KOLAZE

Në bazë të Ligjit të 27 nëntorit 2014 për Arsimin Profesional;

Në bazë të Dekretit Nr. 14/2017/ND-CP datë 17 shkurt 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale;

Me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Profesional;

Ministri i Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale shpall Qarkoren për shpalljen e programit lëndor të anglishtes në lëndët e përgjithshme në programin e trajnimit në nivelet e mesme dhe të kolegjit.

Neni 1. Të shpallet së bashku me këtë Qarkore programi lëndor i anglishtes në lëndët e përgjithshme në programin e trajnimit në nivelet e mesme dhe të kolegjit. Kjo qarkore nuk zbatohet për profesionet e formimit në funksion të menaxhimit shtetëror të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit.

Neni 2. Kjo Qarkore hyn në fuqi nga data 5 mars 2019. Institucionet e arsimit profesional dhe institucionet e arsimit të lartë që janë regjistruar për aktivitete të arsimit profesional japin lëndë angleze. Ata që i përkasin bllokut të lëndëve të përgjithshme në programin e trajnimit në nivel të mesëm ose fakultetit përpara hyrjes në fuqi. datën e kësaj Qarkoreje, vazhdoni mësimin e lëndës sipas rregulloreve aktuale deri në përfundim të kursit.mësoni.

Neni 3. Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë e lidhura me qeverinë, organizatat socio-politike, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra, institucionet e formimit profesional, institucionet e arsimit të lartë Shkollat ​​e regjistruara për veprimtaritë e arsimit profesional dhe organizata të tjera përkatëse dhe individë janë përgjegjës për zbatimin të kësaj Qarkoreje.

Gjatë zbatimit, nëse ka ndonjë problem, organizatave dhe individëve u kërkohet që t’i raportojnë ato menjëherë në Ministrinë e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale për udhëzim ose për të plotësuar dhe përshtatur në përputhje me rrethanat.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1057/LĐTBXH-QLLĐNN Ký xác nhận “Bản cam kết” cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Marrësit:
– Sekretariati i KQ të Partisë;

– Kryeministri, zëvendëskryeministrat;
– Zyra Qendrore dhe Komitetet e Partisë;
– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Presidentit;
– Zyra e Qeverisë;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Organi qendror i sindikatave;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Këshillat Popullore, Komitetet Popullore, Departamentet e Punës, Invalidëve dhe Çështjeve Sociale të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Gazeta Zyrtare, Faqja e Qeverisë;
– Njësitë në varësi të Ministrisë së Punës, Invalidëve dhe Çështjeve Sociale, faqja e internetit e Ministrisë;
– Ruani: VT, TCGDNN (20 kopje).

KT. MINISTRI
Zëvendës
Le Quan

PROGRAM

LËNDËT ANGLISHTE MË POSHTË LËNDËT E PËRGJITHSHME NË PROGRAMIN E TË MËSUARIT TË KOLEGJIT
(Lëshuar së bashku me Qarkoren Nr. 03/2019/TT-BLDTBXH datë 17.01.2019 të Ministrit të Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale)

Emri i lëndës: anglisht

Koha e zbatimit: 120 orë, (Teori: 42 orë; Praktikë, diskutim, ushtrime: 72 orë; Test dhe rishikim: 6 orë).

I. Vendndodhja dhe natyra e lëndës

1. Pozicioni: Anglishtja është një nga lëndët e detyrueshme të gjuhës së huaj në lëndët e përgjithshme në programin e trajnimit në nivel kolegji.

2. Natyra: Programi lëndor i anglishtes përfshin njohuritë dhe aftësitë bazë për të përdorur gjuhën angleze në jetë, studime dhe aktivitete profesionale në përputhje me nivelin e formimit.

II. Objektivat e kursit

Pas përfundimit të programit në nivelin e kolegjit, nxënësit arrijnë nivelin e aftësisë së gjuhës së huaj Niveli 2 sipas Kornizës së Kompetencës së Gjuhëve të Huaja me 6 nivele për Vietnamin, konkretisht:

1. Rreth njohurive

Të njohë dhe të shpjegojë strukturat bazë gramatikore për përbërjen e fjalisë, përdorimin e së tashmes së thjeshtë, të vazhdueshme dhe të përsosur, të shkuarën e thjeshtë, të vazhduar, të ardhme, klasifikimin e emrave, përemrat dhe mbiemrat; dalloni dhe shpjegoni fjalorin për tema të njohura si prezantimi i vetes dhe të tjerëve, aktivitetet e përditshme, hobi, vendet, ushqimi dhe pijet, ngjarjet e veçanta, pushimet, planet e ardhshme, pamja dhe personaliteti, evolucioni i teknologjisë dhe zakonet e blerjeve.

2. Rreth aftësive

a) Aftësitë e të dëgjuarit: Dëgjoni dhe kuptoni frazat dhe shprehjet që lidhen me nevojat e përditshme kur fliten ngadalë dhe qartë për tema që lidhen me anëtarët e familjes, aktivitetet argëtuese në kohën e lirë, vendosja e mobiljeve, ushqimet dhe pijet e njohura, aktivitetet e pushimeve ose ngjarje të veçanta, udhëtimet, aktivitetet e përditshme , hobi, planet e ardhshme, pamja, personaliteti dhe blerjet; kuptojnë idetë kryesore të transaksioneve të njohura të përditshme kur shprehen ngadalë dhe qartë.

b) Aftësitë e të folurit: Komunikoni thjesht dhe drejtpërdrejt mbi tema të njohura të përditshme që lidhen me vetë-prezantimin, familjen, profesionin, hobi; udhëzime për në vendet e zakonshme; vë në dyshim sasinë; prezantoni festat, ngjarjet speciale, aktivitetet e udhëtimit, planet për pushime dhe ngjarje të veçanta; të përshkruajë personalitetin dhe pamjen e vetes dhe të të tjerëve; prezantoni produktet dhe përdorimet e teknologjisë; përshkruani zakonet e blerjeve; të përcjellin pikëpamjet dhe mendimet e tyre në situata të thjeshta dhe koncize sociale.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 72/2020/NĐ-CP Hướng dẫn về chính sách với dân quân tự vệ

c) Aftësitë e të lexuarit: Lexoni dhe analizoni tekste të shkurtra dhe të thjeshta për çështje të njohura dhe specifike; të kuptuarit e të lexuarit dhe detajet përmes leximeve që lidhen me rekomandimin e miqve, aktivitetet e kohës së lirë, vendet, ushqimet dhe pijet e njohura, festat dhe festat e veçanta, aktivitetet dhe hobi të përditshme, festimet e Vitit të Ri në vende të ndryshme, zhvillimi i teknologjisë dhe zakoneve të blerjeve.

d) Aftësitë e të shkruarit: Mund të shkruajë fjali dhe fjali të thjeshta dhe të lidhet me njëra-tjetrën me lidhëza bazë; shkruani paragrafë të shkurtër për tema që lidhen me veten tuaj, hobi dhe aktivitete të kohës së lirë, përshkruani strehimin, ushqimin dhe pijen, festivalet dhe rastet e veçanta, festat dhe preferencat, planet dhe synimet për të mirëpritur vitin e ri, pajisjet e teknologjisë dhe zakonet e blerjeve.

3. Rreth autonomisë dhe përgjegjësisë

– Duke njohur rëndësinë e gjuhëve të huaja në përgjithësi dhe të anglishtes në veçanti, duke qenë përgjegjës për përdorimin e anglishtes në jetë, studim dhe karrierë;

– Mund të punojë në mënyrë të pavarur ose në grup në aplikimin e anglishtes për studime, punë dhe aktivitete të tjera.

III. Përmbajtja e kursit

1. Përmbajtja e përgjithshme dhe caktimi i kohës

2. Detajet janë si më poshtë:

Nr Emri i njësisëO zot i madhc Totaloh Koha (orë)
Teoria Praktika, diskutim, ushtrime Test & Rishikim
së pari Mësimi 1: Familja dhe miqtë 9 3 6
2 Mësimi 2: Koha e lirë 9 3 6
3 Mësimi 3: Vendet 9 3 6
4 Mësimi 4: Ushqimi dhe pijet 9 3 6
5 Rishikim dhe test (Konsolidim dhe test) 4 2 2
6 Mësimi 5: Ngjarje të veçanta 9 3 6
7 Mësimi 6: Pushime 9 3 6
8 Mësimi 7: Aktivitetet ditore (Aktivitetet) 9 3 6
9 Mësimi 8: Hobi dhe interesa 9 3 6
dhjetë Rishikim dhe test (Konsolidim dhe test) 4 2 2
11 Mësimi 9: Planet e së ardhmes 9 3 6
i dymbëdhjeti Mësimi 10: Pamja dhe personaliteti 9 3 6
13 Mësimi 11: Teknologjia (Teknologjia) 9 3 6
14 Mësimi 12: Pazar 9 3 6
15 Rishikim dhe test (Konsolidim dhe test) 4 2 2
total 120 42 72 6

Mësimi 1. FAMILJA DHE SHOQËT

1. Qëllimet

– Të identifikojë foljet e zakonshme dhe fjalorin e familjes;

– Të njohë dhe të përdorë mbiemrat, përemrat pronorë dhe dëftorë të tashëm të thjeshtë, pronorë;

– Dëgjoni dhe përgjigjuni pyetjeve rreth temave familjare;

– Flisni për veten dhe familjen tuaj;

Lexoni dhe kuptoni tekstin dhe përgjigjuni pyetjeve rreth familjes;

– Shkruani një paragraf duke prezantuar veten.

2. Përmbajtja

2.1. Fjalori (Fjalori)

2.1.1. Familja;

2.1.2. Punë;

2.1.3. Foljet dhe veprimtaritë e zakonshme.

2.2. Gramatikë (Gramatikë)

2.2.1. Folja “të jesh”;

2.2.2. Mbiemra pozitivë;

2.2.3. Përemrat dhe përemrat dëftorë;

2.2.4. Koha e tashme e thjeshtë.

2.3. Aftësitë e të dëgjuarit

2.3.1. Dëgjoni dhe përgjigjuni pyetjeve në lidhje me informacionin personal dhe familjar;

2.3.2. Ushtrim i vërtetë/e gabuar.

2.4. Aftësitë e të folurit

2.4.1. Prezantoni veten dhe familjen tuaj;

2.4.2. Pyet dhe përgjigju.

2.5. Aftësitë e të lexuarit

2.5.1. Leximi: Miku im Minh;

2.5.2. Ushtrime me shumë zgjedhje;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT Quy đinh về xếp lương giáo viên THPT công lập

2.5.3. Ushtrim i vërtetë/e gabuar.

2.6. Aftesite e te shkruarit

Shkruani një paragraf duke prezantuar veten (minimumi 50 fjalë).

Mësimi 2. KOHA E LIRË

1. Qëllimet

– Identifikoni dhe jepni shembuj me ndajfoljet e shpeshtësisë, foljet modale mund/mundem dhe pyetje me Sa shpesh…?;

Përdorni fjalor për hobi, sport dhe aktivitete të kohës së lirë;

– Dëgjoni individët që prezantojnë interesat e tyre dhe përgjigjuni pyetjeve;

– Prezantimi i hobive dhe aktiviteteve në kohën e lirë;

– Lexoni dhe kuptoni pjesë leximi dhe përgjigjuni pyetjeve rreth hobi në kohën tuaj të lirë;

– Shkruani për aktivitetet tuaja të preferuara në kohën tuaj të lirë.

2. Përmbajtja

2.1. Fjalori (Fjalori)

2.1.1. Sport;

2.1.2. Aktivitete në kohën e lirë.

2.2. Gramatikë (Gramatikë)

2.2.1. Ndajfoljet e shpeshtësisë;

2.2.2. Folja modale Can/can’t;

2.2.3. Sa shpesh…?

2.3. Aftësitë e të dëgjuarit

2.3.1. Dëgjoni individët që prezantojnë interesat e tyre dhe përgjigjuni pyetjeve;

2.3.2. Ushtrime dëgjimi dhe zgjedhja e përgjigjes së saktë;

2.3.3. Ushtrime dëgjimi dhe kombinimi i duhur i objekteve dhe aktiviteteve.

2.4. Aftësitë e të folurit

2.4.1. Përshkruani hobi dhe aktivitete në kohën tuaj të lirë;

2.4.2. Intervistoni një shok klase.

2.5. Aftësitë e të lexuarit

2.5.1. Leximi: Çfarë bën ajo zakonisht të shtunave?;

2.5.2. Lexoni dhe përgjigjuni pyetjeve;

2.5.3. Ushtrime me shumë zgjedhje;

2.5.4. Ushtrim i vërtetë/e gabuar.

Shkruani për aktivitetet e preferuara në kohën tuaj të lirë (minimumi 50 fjalë).

1. Qëllimet

– Identifikoni dhe jepni shembuj me Ka/ka, parafjalët e vendit dhe fjalorin për sendet shtëpiake, vendet e zakonshme dhe mbiemrat e zakonshëm;

– Dëgjoni dhe përgjigjuni pyetjeve për vendndodhjen e objekteve në shtëpi;

– Kërkoni udhëzime dhe udhëzime;

– Lexoni tekstin hyrës për qytetin dhe vendet e shquara;

Shkruani një paragraf të shkurtër për vendlindjen tuaj.

2. Përmbajtja

2.1. Fjalori (Fjalori)

2.1.1. Vendndodhjet në qytet;

2.1.2. Mbiemra të zakonshëm;

2.1.3. Objekte shtëpiake;

2.2. Gramatikë (Gramatikë)

2.2.1. There is/ There are structure;

2.2.2. Parafjalët e vendit.

2.3. Aftësitë e të dëgjuarit

2.3.1. Dëgjoni dhe përgjigjuni pyetjeve në lidhje me vendndodhjen e objekteve në shtëpi;

2.3.2. Ushtrimi i dëgjimit dhe zgjedhja e përgjigjes së saktë.

2.4. Aftësitë e të folurit

2.4.1. Përshkruani vendndodhjen e objekteve dhe vendeve në imazhe;

2.4.2. Ushtrimi për plotësimin e pyetësorit.

2.5. Aftësitë e të lexuarit

2.5.1. Leximi: Qyteti Da Nang – një qytet që ia vlen të jetohet në Vietnam;

2.5.2. Ushtrime për të lexuar dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve.

2.6. Aftesite e te shkruarit

Shkruani një paragraf të shkurtër që përshkruan një dhomë në shtëpinë tuaj (minimumi 50 fjalë).

………….

Ju lutemi shkarkoni skedarin e dokumentit për të parë përmbajtjen më të detajuar

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH Chương trình tiếng Anh trong đào tạo trung cấp, cao đẳng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *