Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH Chương trình tiếng Anh trong đào tạo trung cấp, cao đẳng

Rate this post

Qarkorja 03/2019/TT-BLDTBXH

Programi i anglishtes për trajnime të mesme dhe të larta

Më datë 17 janar 2019, Ministria e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale nxori Qarkoren 03/2019/TT-BLDTBXH që shpall programin e lëndës angleze në lëndët e përgjithshme në programin e trajnimit të nivelit mesatar. , diplomë fakulteti.

Po shikoni: Qarkorja 03/2019/TT-BLDTBXH Programet e Anglishtes ne Trajnime te Mesme dhe Kolegji

Prandaj, nxënësit përjashtohen nga studimi ose marrja e provimit përfundimtar të anglishtes në rastet e mëposhtme:

  • Të ketë një certifikatë të nivelit të anglishtes 2 ose më të lartë sipas Kornizës së Kompetencës së Gjuhëve të Huaja me 6 nivele për Vietnamin;
  • Të ketë një certifikatë angleze të barazvlefshme me nivelin A2 ose më të lartë sipas Kornizës së Përbashkët Evropiane të Referencës të lëshuar nga organizata të huaja.

MINISTRIA E PUNËS – TRAFIKULTIT DHE SHOQËRISË
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 03/2019/TT-BLDTBXH

Hanoi, ditë 17 muaj 01 vit 2019

Qarkorja 03/2019/TT-BLDTBXH

ÇËSHTJET PROGRAMET E LËNDËVE ANGLISHTE ME POSHTË LËNDËT E PËRGJITHSHME NË PROGRAME TË TRAJNIMIT NË NIVEL MESIMOR DHE KOLAZE

Në bazë të Ligjit të 27 nëntorit 2014 për Arsimin Profesional;

Në bazë të Dekretit Nr. 14/2017/ND-CP datë 17 shkurt 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale;

Me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Profesional;

Ministri i Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale shpall Qarkoren për shpalljen e programit lëndor të anglishtes në lëndët e përgjithshme në programin e trajnimit në nivelet e mesme dhe të kolegjit.

Neni 1. Të shpallet së bashku me këtë Qarkore programi lëndor i anglishtes në lëndët e përgjithshme në programin e trajnimit në nivelet e mesme dhe të kolegjit. Kjo qarkore nuk zbatohet për profesionet e formimit në funksion të menaxhimit shtetëror të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit.

Neni 2. Kjo Qarkore hyn në fuqi nga data 5 mars 2019. Institucionet e arsimit profesional dhe institucionet e arsimit të lartë që janë regjistruar për aktivitete të arsimit profesional japin lëndë angleze. Ata që i përkasin bllokut të lëndëve të përgjithshme në programin e trajnimit në nivel të mesëm ose fakultetit përpara hyrjes në fuqi. datën e kësaj Qarkoreje, vazhdoni mësimin e lëndës sipas rregulloreve aktuale deri në përfundim të kursit.mësoni.

Neni 3. Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë e lidhura me qeverinë, organizatat socio-politike, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra, institucionet e formimit profesional, institucionet e arsimit të lartë Shkollat ​​e regjistruara për veprimtaritë e arsimit profesional dhe organizata të tjera përkatëse dhe individë janë përgjegjës për zbatimin të kësaj Qarkoreje.

Gjatë zbatimit, nëse ka ndonjë problem, organizatave dhe individëve u kërkohet që t’i raportojnë ato menjëherë në Ministrinë e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale për udhëzim ose për të plotësuar dhe përshtatur në përputhje me rrethanat.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 408/QĐ-TTG Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Marrësit:
– Sekretariati i KQ të Partisë;

– Kryeministri, zëvendëskryeministrat;
– Zyra Qendrore dhe Komitetet e Partisë;
– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Presidentit;
– Zyra e Qeverisë;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Organi qendror i sindikatave;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Këshillat Popullore, Komitetet Popullore, Departamentet e Punës, Invalidëve dhe Çështjeve Sociale të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Gazeta Zyrtare, Faqja e Qeverisë;
– Njësitë në varësi të Ministrisë së Punës, Invalidëve dhe Çështjeve Sociale, faqja e internetit e Ministrisë;
– Ruani: VT, TCGDNN (20 kopje).

KT. MINISTRI
Zëvendës
Le Quan

PROGRAM

LËNDËT ANGLISHTE MË POSHTË LËNDËT E PËRGJITHSHME NË PROGRAMIN E TË MËSUARIT TË KOLEGJIT
(Lëshuar së bashku me Qarkoren Nr. 03/2019/TT-BLDTBXH datë 17.01.2019 të Ministrit të Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale)

Emri i lëndës: anglisht

Koha e zbatimit: 120 orë, (Teori: 42 orë; Praktikë, diskutim, ushtrime: 72 orë; Test dhe rishikim: 6 orë).

I. Vendndodhja dhe natyra e lëndës

1. Pozicioni: Anglishtja është një nga lëndët e detyrueshme të gjuhës së huaj në lëndët e përgjithshme në programin e trajnimit në nivel kolegji.

2. Natyra: Programi lëndor i anglishtes përfshin njohuritë dhe aftësitë bazë për të përdorur gjuhën angleze në jetë, studime dhe aktivitete profesionale në përputhje me nivelin e formimit.

II. Objektivat e kursit

Pas përfundimit të programit në nivelin e kolegjit, nxënësit arrijnë nivelin e aftësisë së gjuhës së huaj Niveli 2 sipas Kornizës së Kompetencës së Gjuhëve të Huaja me 6 nivele për Vietnamin, konkretisht:

1. Rreth njohurive

Të njohë dhe të shpjegojë strukturat bazë gramatikore për përbërjen e fjalisë, përdorimin e së tashmes së thjeshtë, të vazhdueshme dhe të përsosur, të shkuarën e thjeshtë, të vazhduar, të ardhme, klasifikimin e emrave, përemrat dhe mbiemrat; dalloni dhe shpjegoni fjalorin për tema të njohura si prezantimi i vetes dhe të tjerëve, aktivitetet e përditshme, hobi, vendet, ushqimi dhe pijet, ngjarjet e veçanta, pushimet, planet e ardhshme, pamja dhe personaliteti, evolucioni i teknologjisë dhe zakonet e blerjeve.

2. Rreth aftësive

a) Aftësitë e të dëgjuarit: Dëgjoni dhe kuptoni frazat dhe shprehjet që lidhen me nevojat e përditshme kur fliten ngadalë dhe qartë për tema që lidhen me anëtarët e familjes, aktivitetet argëtuese në kohën e lirë, vendosja e mobiljeve, ushqimet dhe pijet e njohura, aktivitetet e pushimeve ose ngjarje të veçanta, udhëtimet, aktivitetet e përditshme , hobi, planet e ardhshme, pamja, personaliteti dhe blerjet; kuptojnë idetë kryesore të transaksioneve të njohura të përditshme kur shprehen ngadalë dhe qartë.

b) Aftësitë e të folurit: Komunikoni thjesht dhe drejtpërdrejt mbi tema të njohura të përditshme që lidhen me vetë-prezantimin, familjen, profesionin, hobi; udhëzime për në vendet e zakonshme; vë në dyshim sasinë; prezantoni festat, ngjarjet speciale, aktivitetet e udhëtimit, planet për pushime dhe ngjarje të veçanta; të përshkruajë personalitetin dhe pamjen e vetes dhe të të tjerëve; prezantoni produktet dhe përdorimet e teknologjisë; përshkruani zakonet e blerjeve; të përcjellin pikëpamjet dhe mendimet e tyre në situata të thjeshta dhe koncize sociale.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 117/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

c) Aftësitë e të lexuarit: Lexoni dhe analizoni tekste të shkurtra dhe të thjeshta për çështje të njohura dhe specifike; të kuptuarit e të lexuarit dhe detajet përmes leximeve që lidhen me rekomandimin e miqve, aktivitetet e kohës së lirë, vendet, ushqimet dhe pijet e njohura, festat dhe festat e veçanta, aktivitetet dhe hobi të përditshme, festimet e Vitit të Ri në vende të ndryshme, zhvillimi i teknologjisë dhe zakoneve të blerjeve.

d) Aftësitë e të shkruarit: Mund të shkruajë fjali dhe fjali të thjeshta dhe të lidhet me njëra-tjetrën me lidhëza bazë; shkruani paragrafë të shkurtër për tema që lidhen me veten tuaj, hobi dhe aktivitete të kohës së lirë, përshkruani strehimin, ushqimin dhe pijen, festivalet dhe rastet e veçanta, festat dhe preferencat, planet dhe synimet për të mirëpritur vitin e ri, pajisjet e teknologjisë dhe zakonet e blerjeve.

3. Rreth autonomisë dhe përgjegjësisë

– Duke njohur rëndësinë e gjuhëve të huaja në përgjithësi dhe të anglishtes në veçanti, duke qenë përgjegjës për përdorimin e anglishtes në jetë, studim dhe karrierë;

– Mund të punojë në mënyrë të pavarur ose në grup në aplikimin e anglishtes për studime, punë dhe aktivitete të tjera.

III. Përmbajtja e kursit

1. Përmbajtja e përgjithshme dhe caktimi i kohës

2. Detajet janë si më poshtë:

Nr Emri i njësisëO zot i madhc Totaloh Koha (orë)
Teoria Praktika, diskutim, ushtrime Test & Rishikim
së pari Mësimi 1: Familja dhe miqtë 9 3 6
2 Mësimi 2: Koha e lirë 9 3 6
3 Mësimi 3: Vendet 9 3 6
4 Mësimi 4: Ushqimi dhe pijet 9 3 6
5 Rishikim dhe test (Konsolidim dhe test) 4 2 2
6 Mësimi 5: Ngjarje të veçanta 9 3 6
7 Mësimi 6: Pushime 9 3 6
8 Mësimi 7: Aktivitetet ditore (Aktivitetet) 9 3 6
9 Mësimi 8: Hobi dhe interesa 9 3 6
dhjetë Rishikim dhe test (Konsolidim dhe test) 4 2 2
11 Mësimi 9: Planet e së ardhmes 9 3 6
i dymbëdhjeti Mësimi 10: Pamja dhe personaliteti 9 3 6
13 Mësimi 11: Teknologjia (Teknologjia) 9 3 6
14 Mësimi 12: Pazar 9 3 6
15 Rishikim dhe test (Konsolidim dhe test) 4 2 2
total 120 42 72 6

Mësimi 1. FAMILJA DHE SHOQËT

1. Qëllimet

– Të identifikojë foljet e zakonshme dhe fjalorin e familjes;

– Të njohë dhe të përdorë mbiemrat, përemrat pronorë dhe dëftorë të tashëm të thjeshtë, pronorë;

– Dëgjoni dhe përgjigjuni pyetjeve rreth temave familjare;

– Flisni për veten dhe familjen tuaj;

Lexoni dhe kuptoni tekstin dhe përgjigjuni pyetjeve rreth familjes;

– Shkruani një paragraf duke prezantuar veten.

2. Përmbajtja

2.1. Fjalori (Fjalori)

2.1.1. Familja;

2.1.2. Punë;

2.1.3. Foljet dhe veprimtaritë e zakonshme.

2.2. Gramatikë (Gramatikë)

2.2.1. Folja “të jesh”;

2.2.2. Mbiemra pozitivë;

2.2.3. Përemrat dhe përemrat dëftorë;

2.2.4. Koha e tashme e thjeshtë.

2.3. Aftësitë e të dëgjuarit

2.3.1. Dëgjoni dhe përgjigjuni pyetjeve në lidhje me informacionin personal dhe familjar;

2.3.2. Ushtrim i vërtetë/e gabuar.

2.4. Aftësitë e të folurit

2.4.1. Prezantoni veten dhe familjen tuaj;

2.4.2. Pyet dhe përgjigju.

2.5. Aftësitë e të lexuarit

2.5.1. Leximi: Miku im Minh;

2.5.2. Ushtrime me shumë zgjedhje;

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 185/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất

2.5.3. Ushtrim i vërtetë/e gabuar.

2.6. Aftesite e te shkruarit

Shkruani një paragraf duke prezantuar veten (minimumi 50 fjalë).

Mësimi 2. KOHA E LIRË

1. Qëllimet

– Identifikoni dhe jepni shembuj me ndajfoljet e shpeshtësisë, foljet modale mund/mundem dhe pyetje me Sa shpesh…?;

Përdorni fjalor për hobi, sport dhe aktivitete të kohës së lirë;

– Dëgjoni individët që prezantojnë interesat e tyre dhe përgjigjuni pyetjeve;

– Prezantimi i hobive dhe aktiviteteve në kohën e lirë;

– Lexoni dhe kuptoni pjesë leximi dhe përgjigjuni pyetjeve rreth hobi në kohën tuaj të lirë;

– Shkruani për aktivitetet tuaja të preferuara në kohën tuaj të lirë.

2. Përmbajtja

2.1. Fjalori (Fjalori)

2.1.1. Sport;

2.1.2. Aktivitete në kohën e lirë.

2.2. Gramatikë (Gramatikë)

2.2.1. Ndajfoljet e shpeshtësisë;

2.2.2. Folja modale Can/can’t;

2.2.3. Sa shpesh…?

2.3. Aftësitë e të dëgjuarit

2.3.1. Dëgjoni individët që prezantojnë interesat e tyre dhe përgjigjuni pyetjeve;

2.3.2. Ushtrime dëgjimi dhe zgjedhja e përgjigjes së saktë;

2.3.3. Ushtrime dëgjimi dhe kombinimi i duhur i objekteve dhe aktiviteteve.

2.4. Aftësitë e të folurit

2.4.1. Përshkruani hobi dhe aktivitete në kohën tuaj të lirë;

2.4.2. Intervistoni një shok klase.

2.5. Aftësitë e të lexuarit

2.5.1. Leximi: Çfarë bën ajo zakonisht të shtunave?;

2.5.2. Lexoni dhe përgjigjuni pyetjeve;

2.5.3. Ushtrime me shumë zgjedhje;

2.5.4. Ushtrim i vërtetë/e gabuar.

Shkruani për aktivitetet e preferuara në kohën tuaj të lirë (minimumi 50 fjalë).

1. Qëllimet

– Identifikoni dhe jepni shembuj me Ka/ka, parafjalët e vendit dhe fjalorin për sendet shtëpiake, vendet e zakonshme dhe mbiemrat e zakonshëm;

– Dëgjoni dhe përgjigjuni pyetjeve për vendndodhjen e objekteve në shtëpi;

– Kërkoni udhëzime dhe udhëzime;

– Lexoni tekstin hyrës për qytetin dhe vendet e shquara;

Shkruani një paragraf të shkurtër për vendlindjen tuaj.

2. Përmbajtja

2.1. Fjalori (Fjalori)

2.1.1. Vendndodhjet në qytet;

2.1.2. Mbiemra të zakonshëm;

2.1.3. Objekte shtëpiake;

2.2. Gramatikë (Gramatikë)

2.2.1. There is/ There are structure;

2.2.2. Parafjalët e vendit.

2.3. Aftësitë e të dëgjuarit

2.3.1. Dëgjoni dhe përgjigjuni pyetjeve në lidhje me vendndodhjen e objekteve në shtëpi;

2.3.2. Ushtrimi i dëgjimit dhe zgjedhja e përgjigjes së saktë.

2.4. Aftësitë e të folurit

2.4.1. Përshkruani vendndodhjen e objekteve dhe vendeve në imazhe;

2.4.2. Ushtrimi për plotësimin e pyetësorit.

2.5. Aftësitë e të lexuarit

2.5.1. Leximi: Qyteti Da Nang – një qytet që ia vlen të jetohet në Vietnam;

2.5.2. Ushtrime për të lexuar dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve.

2.6. Aftesite e te shkruarit

Shkruani një paragraf të shkurtër që përshkruan një dhomë në shtëpinë tuaj (minimumi 50 fjalë).

………….

Ju lutemi shkarkoni skedarin e dokumentit për të parë përmbajtjen më të detajuar

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH Chương trình tiếng Anh trong đào tạo trung cấp, cao đẳng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *