Thông tư 03/2016/TT-BNV Quy định thành lập hoạt động hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

Rate this post

Thông tư 03/2016/TT-BNV

Quy chế thành lập hoạt động của hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 25/5/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2016/TT-BNV hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng quản trị trong đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, các quy định về thủ tục thành lập Hội đồng quản trị trong đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Thông tư số 03/2016/BNV như sau:

Bạn đang xem: Thông tư 03/2016/TT-BNV Quy chế thành lập hội đồng hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

– Đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điểm 2 điều 2 thông tư 03 năm 2016 lập hồ sơ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điều 6 thông tư số 03/2016. 03/2016/TT-BNV. quyết định thành lập Hội đồng quản trị. Đề xuất bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thành lập Ban quản lý;

+ Đề án thành lập Ban quản lý;

+ Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; trong đó, xác định rõ mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với cơ quan quản lý cấp trên;

+ Các văn bản liên quan xác nhận việc đáp ứng các điều kiện theo điểm 2 điều 2 thông tư 03/2016 của Bộ Nội vụ;

+ Ý kiến ​​bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập Hội đồng;

Nội dung Thông tư số 03/2016/TT-BNV

BỘ NỘI VỤ
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 03/2016/TT-BNV

Hà Nội, ngày 25 THÁNG 05 2016

nhà tròn

HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng quản trị trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương I

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn chung thủ tục thành lập, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trong đơn vị sự nghiệp công lập. đơn vị sự nghiệp và cơ quan quản lý cấp trên.

2. Đối tượng áp dụng

a) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây gọi là: bộ, cơ quan trung ương);

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

c) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Hội đồng quản trị trong đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Thông tư này không áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Điều 2. Nguyên tắc và điều kiện thành lập Hội đồng quản trị trong đơn vị sự nghiệp công lập

1. Nguyên tắc thành lập

a) Đơn vị sự nghiệp công lập tự trang trải chi phí thường xuyên và tự trang trải chi phí đầu tư phải thành lập Hội đồng quản lý để quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình hoạt động;

b) Căn cứ điều kiện cụ thể, yêu cầu quản lý và quy định của pháp luật chuyên ngành, trường hợp cần thiết, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập Hội đồng quản lý doanh nghiệp. Điểm 1 của bài viết này.

2. Điều kiện thành lập

Đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại điểm 1 điều này phải có đủ điều kiện xác định giá trị tài sản để nhà nước giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế phân phối vốn cho doanh nghiệp và được cơ quan có thẩm quyền công nhận, quyết định việc giao tài sản theo quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 61/2020/TT-BTC Mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân

Điều 3. Thẩm quyền chỉ đạo hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo cụ thể việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ở đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quy định tại điểm 4 Điều 18 của Luật này. sắc lệnh. KHÔNG. Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương II

THỦ TỤC, THẨM QUYỀN THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH TRONG CÁC CÔNG VỤ QUỐC GIA

Điều 4. Thủ tục thành lập Hội đồng quản trị trong đơn vị sự nghiệp công lập

1. Đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện quy định tại điểm 2 Điều 2 của Thông tư này lập hồ sơ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 6 của Thông tư này xem xét, quyết định thành lập. Đề xuất bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thành lập Ban quản lý;

b) đề xuất thành lập Hội đồng quản trị;

c) Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; trong đó, xác định rõ mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với cơ quan quản lý cấp trên;

d) Các tài liệu có liên quan xác nhận việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm 2 Điều 2 của Thông tư này;

đ) Ý kiến ​​bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập Hội đồng quản trị;

e) Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

2. Cơ quan, tổ chức xếp hạng

a) Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Ban Tổ chức cán bộ là tổ chức thẩm định thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan trung ương;

b) Sở Nội vụ là cơ quan thẩm định việc thành lập Hội đồng quản trị trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tham Khảo Thêm:  Chế độ nghỉ phép của giáo viên các cấp Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm

3. Căn cứ quy định tại Điều 2 của thông tư này và đề nghị thành lập, văn bản thẩm định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 6 của thông tư này xem xét, quyết định thành lập Ban quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5. Đề án thành lập Hội đồng quản trị

1. Đề án thành lập Hội đồng quản trị trong đơn vị sự nghiệp công lập do đơn vị sự nghiệp công lập lập, trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định thành lập.

2. Nội dung Đề án, bao gồm:

a) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;

b) Vị trí, chức năng;

c) Nhiệm vụ, quyền hạn;

đ) Cơ cấu tổ chức;

đ) Phương án nhân sự dự kiến ​​của Hội đồng quản trị;

e) Kiến nghị của cơ quan xây dựng Đề án thành lập Hội đồng quản lý (nếu có);

g) Các nội dung khác phải phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sự nghiệp.

Điều 6. Thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng quản trị trong đơn vị sự nghiệp công lập và phê chuẩn quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trong đơn vị sự nghiệp công lập

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định thành lập và phê duyệt quy chế hoạt động của hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập do bộ, cơ quan trung ương chỉ đạo.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quản lý trên địa bàn.

Tài liệu Phòng Giáo dục Sa Thầy để xem nội dung chi tiết hơn.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 03/2016/TT-BNV Quy định thành lập hoạt động hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *