Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT Ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Rate this post

Qarkorja 03/2014/TT-BGDDT

Shpallja e rregulloreve për menaxhimin e të huajve që studiojnë në Vietnam

Qarkorja 03/2014/TT-BGDDT e Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit që shpall rregullore për menaxhimin e të huajve që studiojnë në Vietnam.

Po shikoni: Qarkorja 03/2014/TT-BGDDT që shpall rregullore për menaxhimin e të huajve që studiojnë në Vietnam

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT

—————

Numri: 03/2014/TT-BGDĐT

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi

————————

Hanoi, 25 shkurt 2014

Qarkorja 03/2014/TT-BGDĐT

Shpallni Rregullore për MENAXHIM TË HUAJT QË STUDONIN NË VIETNAM

Në bazë të Dekretit Nr. 36/2012/ND-CP të datës 18 prill 2012 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të ministrive dhe agjencive të nivelit ministror;

Në bazë të Dekretit nr. 32/2008/ND-CP të datës 19 mars 2008 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Me kërkesë të Drejtorit të Departamentit të Trajnimit me të Huajt, Ministri i Arsimit dhe Trajnimit shpall një Qarkore që shpall rregullore për menaxhimin e të huajve që studiojnë në Vietnam.

Neni 1. Të shpallen së bashku me këtë Qarkore rregulloret për menaxhimin e të huajve që studiojnë në Vietnam.

Neni 2. Kjo Qarkore hyn në fuqi nga 11 Prill 2014 dhe zëvendëson Vendimin Nr.33/1999/QD-BGD&DT datë 25 gusht 1999 të Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit për nxjerrjen e rregulloreve të punës.të huajt që studiojnë në Vietnam.

Neni 3. Shef Zyre, Drejtor i Departamentit të Trajnimit me të Huaj, Drejtues të njësive përkatëse në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit; Drejtuesit e institucioneve arsimore; Për zbatimin e kësaj Qarkoreje janë përgjegjës organizatat dhe individët përkatës.

Marrësit:
– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Presidentit;
– Zyra e qeverisë;
– Departamenti Qendror i Propagandës;
– Komisioni i Asamblesë Kombëtare për Arsimin dhe Aftësimin e Asamblesë Kombëtare;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë në varësi të Qeverisë;
– Departamenti i Hetimeve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Auditimi shtetëror;
– Si neni 3;
– Faqja e internetit e qeverisë;
– Faqja e internetit e Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;
– Ruaj: VT, PC, DTVNNN.

KT. MINISTRI
Zëvendës

Tran Quang Quy

RREGULLORE
TË HUAJT E MENAXHIMIT STUDIM NË VIETNAM

(Lëshuar së bashku me Qarkoren Nr. 03/2014/TT-BGDDT datë 25.02.2014 të Ministrit të Arsimit dhe Formimit)

Kapitulli I
RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fushëveprimi

Kjo rregullore rregullon menaxhimin e të huajve që studiojnë në Vietnam, duke përfshirë: kushtet dhe rendin e pritjes së studentëve jashtë shtetit; trajnimin dhe menaxhimin e studentëve ndërkombëtarë; të drejtat dhe përgjegjësitë e studentëve ndërkombëtarë; marrin trajnime dhe u shërbejnë studentëve ndërkombëtarë.

Neni 2. Subjektet e aplikimit

Kjo rregullore parashikon menaxhimin e të huajve që studiojnë në institucionet arsimore nën sistemin arsimor kombëtar të Vietnamit, duke përfshirë: nxënës të shkollave fillore, nxënës të shkollave të mesme, nxënës të shkollave të mesme, nxënës të shkollave të mesme. studentë të kolegjit dhe universitetit; studentë të programit master; pasuniversitare; studentët e programit të trajnimit për të përmirësuar kualifikimet e tyre; kursantët (më tej të referuar si studentë ndërkombëtarë).

Tham Khảo Thêm:  Cách tổ chức giảng dạy tài liệu “Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh Tiểu học”

Neni 3. Interpretimi i termave

Në këtë dokument, termat e mëposhtëm kanë kuptimet e mëposhtme:

1. Marrëveshja e studentëve jashtë shtetit: nënkupton një student të huaj që pranohet për të studiuar në Vietnam sipas Marrëveshjeve dhe Marrëveshjeve ndërmjet Republikës Socialiste të Vietnamit dhe vendeve, territoreve dhe organizatave të tjera, organizatave ndërkombëtare dhe i jepen bursa nga qeveria vietnameze;

2. Studentë të tjerë me bursë: janë studentë të huaj që sponsorizohen nga organizata dhe individë për të studiuar në Vietnam dhe nuk janë lëndët e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni;

3. Student i vetë-mjaftueshëm jashtë shtetit: nënkupton një student të huaj që pranohet të studiojë në Vietnam sipas një marrëveshjeje ose kontrate trajnimi midis një institucioni arsimor vietnamez dhe organizatave dhe individëve të huaj. Vietnami vendoset jashtë vendit dhe financimi i studimit dhe trajnimit nuk përdoret nga bursa burime si temat e përmendura në pikat 1 dhe 2 të këtij neni;

4. Institucionet arsimore që pranojnë dhe trajnojnë studentë jashtë shtetit përfshijnë institucionet e arsimit të përgjithshëm, institucionet e arsimit profesional dhe institucionet e arsimit të lartë;

5. Institucionet e shërbimit të studentëve jashtë shtetit janë institucione me konvikt që lejohen të pranojnë të huaj për të jetuar gjatë studimeve në Vietnam.

Neni 4. Gjuhët e përdorura në mësimdhënie dhe mësimnxënie

1. Vietnamishtja është gjuha zyrtare e përdorur në institucionet arsimore kombëtare të Vietnamit.

2. Studentët e huaj mund të studiojnë, hulumtojnë dhe praktikojnë në gjuhë të tjera që institucioni arsimor lejohet t’i përdorë në trajnim.

kapitulli II
KUSHTET, RENDI I PRANIMIT TE STUDENTEVE

Neni 5. Edukimi dhe kushtet profesionale

1. Për regjistrimin e studentëve në programet e shkollës së mesme, të mesme profesionale, kolegjit, universitetit, masterit dhe doktoraturës, studentët duhet të kenë një diplomë minimale të barazvlefshme me një diplomë vietnameze të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni. Ligji për arsimin për çdo nivel arsimor niveli i trajnimit.

2. Mbajtja e studentëve për të studiuar në Vietnam duhet të plotësojë kërkesat për aftësinë e gjuhës vietnameze siç përshkruhet për çdo nivel trajnimi dhe program trajnimi.

3. Studentët e regjistruar për të studiuar, hulumtuar ose praktikuar në një gjuhë tjetër që institucioni arsimor lejohet të përdorë në trajnim duhet të plotësojnë kërkesat për atë nivel gjuhësor sipas rregulloreve specifike të çdo programi. Studentët e huaj që janë folës amtare (të gjuhës së përdorur në studim, kërkim, praktikë) ose kanë mbaruar shkollën e mesme, kolegj, universitet ose master ose doktoraturë në atë gjuhë, përjashtohen nga kërkesa për gjuhë të huaja.

4. Dërgimi i studentëve për të ndjekur kurse rifreskuese për të përmirësuar kualifikimet dhe aftësitë e tyre profesionale duhet të plotësojë kushtet dhe standardet e dakorduara midis Vietnamit dhe dërguesit të trajnimit ose sipas kontratës së nënshkruar të trajnimit.

5. Mbajtja e studentëve për praktika të specializuara duhet të plotësojë kushtet akademike dhe profesionale të kërkuara nga institucionet arsimore që pranojnë praktikantët.

6. Dërgimi i studentëve për të studiuar degët e talentuara (kulturë, art, arte të bukura, arkitekturë, stërvitje fizike dhe sporte) përveç kushteve të përcaktuara në këtë nen, duhet të plotësojnë edhe kërkesat e provimeve ose testeve. Testi i aftësisë sipas rregullores. të objektit pritës.

Neni 6. Kushtet shëndetësore dhe të moshës

1. Studentët ndërkombëtarë duhet të jenë mjaft të shëndetshëm për të studiuar në Vietnam. Pas mbërritjes në Vietnam, studenti ndërkombëtar duhet të kontrollojë shëndetin e tij/saj në një institucion mjekësor të caktuar nga institucioni arsimor ose institucioni që u shërben studentëve ndërkombëtarë në Vietnam. Në rast të kontraktimit të sëmundjeve të rrezikshme sociale ose infektive siç përshkruhet nga Ministria e Shëndetësisë e Vietnamit ose nëse nuk është mjaft i shëndetshëm për të studiuar, studenti jashtë shtetit duhet të kthehet në shtëpi.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

2. Kushtet e moshës për studentët ndërkombëtarë Marrëveshja do të jetë në përputhje me marrëveshjet dhe marrëveshjet e nënshkruara nga Vietnami me vende, territore dhe organizata të tjera ndërkombëtare. Nuk ka kufizim moshe për studentë të tjerë ndërkombëtarë me bursa dhe studentë ndërkombëtarë të vetë-mjaftueshëm.

Neni 7. Kërkesat për dosjet

Ruaj studentët të dorëzojnë 01 grup dokumentesh në Vietnamisht ose Anglisht, duke përfshirë dokumentet e mëposhtme:

1. Formulari i regjistrimit (Shtojca I).

2. Kopje ose përkthime të vërtetuara ose të vërtetuara të diplomave dhe rezultateve të studimit siç përshkruhet për çdo nivel arsimor dhe nivel trajnimi nga autoriteti kompetent i vendit dërgues.

3. Një certifikatë ekzaminimi mjekësor e lëshuar nga një institucion mjekësor kompetent i vendit dërgues ose një institucion mjekësor në nivelin provincial, qyteti ose qendror të Vietnamit vërteton se ai është mjaft i shëndetshëm për të studiuar dhe do të lëshohet brenda 6 muajve nga numërimi. data e paraqitjes.

4. Një kopje e vlefshme e certifikatës së aftësisë së gjuhës vietnameze të lëshuar nga institucioni arsimor kompetent ose certifikatës ndërkombëtare të gjuhës që do të përdoret për të studiuar në Vietnam (nëse ka).

5. Kopje të dokumenteve që vërtetojnë sigurinë financiare për studime, kërkime dhe jetesë në Vietnam.

6. Skema e hulumtimit (për studentët e doktoraturës) ose plani i praktikës (për praktikantët).

7. Letra rekomandimi nga 02 shkencëtarë të së njëjtës fushë kërkimore me gradë doktorature (për studentët e doktoraturës).

8. Kopje të vlefshme të dokumenteve, certifikatave të aftësisë, ekspertizës, arritjeve kërkimore etj. (nëse ka).

9. Një kopje e pasaportës që është e vlefshme për të gjithë periudhën e studimit në Vietnam ose të paktën 01 vit nga data e pritshme e mbërritjes në Vietnam.

Neni 8. Urdhri i pranimit

1. Për studentët ndërkombëtarë me bursa të Marrëveshjes:

a) Përpara datës 15 qershor të çdo viti, shteti dërgues për trajnim i transferon Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit listën dhe drejtimet e regjistruara për çdo student të studimit jashtë vendit, së bashku me dokumentet e përcaktuara në nenin 7 të kësaj rregulloreje;

b) Përpara datës 1 gusht të çdo viti, Ministria e Arsimit dhe Trajnimit përfundon marrjen, shqyrtimin dhe miratimin e të dhënave të mbajtjes së studentëve dhe u përgjigjet rezultateve vendit dërgues të trajnimit;

c) Dërgimi i studentëve për të studiuar në nivel universitar për t’u regjistruar në institucionet arsimore vietnameze përpara datës 5 shtator të çdo viti; Ruani studentët për të studiuar në nivelet master dhe doktoraturë dhe praktikantët vijnë për t’u regjistruar sipas njoftimeve të institucioneve arsimore vietnameze që komunikohen nga Ministria e Arsimit dhe Trajnimit për të pritur studentë të huaj.

2. Për studentë të tjerë me bursë dhe studentë jashtë shtetit të vetë-mjaftueshëm që vijnë në Vietnam për të studiuar, hulumtuar dhe praktikuar në nivele të ndryshme në sistemin kombëtar arsimor, pranimi bëhet me marrëveshje. një kontratë trajnimi e nënshkruar ndërmjet një institucioni arsimor dhe një studenti ndërkombëtar ose një organizatë ose bursa individuale sponsorizuese për studentët jashtë shtetit.

Kapitulli III
TRAJNIMI DHE MENAXHIMI I STUDENTËVE TË VOGËL

Neni 9. Studimet përgatitore

1. Studentët e huaj që nuk kanë njohuri të mjaftueshme të gjuhës vietnameze për të studiuar një program zyrtar trajnimi në Vietnamisht, duhet të ndjekin një kurs përgatitor në Vietnamisht. Ministria e Arsimit dhe Trajnimit organizon studentët jashtë Marrëveshjes për të studiuar në institucionet e trajnimit përgatitor të gjuhës vietnameze. Institucione të tjera që marrin bursa dhe vetë-mbështetje të trajnimit jashtë shtetit duhet të organizojnë që studentët jashtë shtetit të studiojnë programe përgatitore vietnameze ose të dërgojnë studentë jashtë shtetit për të studiuar në institucionet përgatitore të trajnimit gjuhësor.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 24/2017/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân Từ 15/8/2017 tăng giá bán điện đến 5%

Studimi shtesë i njohurive të specializuara për të përmbushur kërkesat për pranim në nivelin master ose doktoraturë (nëse është e nevojshme) do të organizohet nga institucioni arsimor pritës për studentët jashtë shtetit brenda një periudhe maksimale prej 01 viti akademik pasi studenti të ketë përfunduar gjuhën vietnameze kurs përgatitor.

2. Periudha e përgatitjes së gjuhës vietnameze për studentët ndërkombëtarë Marrëveshja do të jetë në përputhje me Marrëveshjet dhe Marrëveshjet e nënshkruara ndërmjet Vietnamit dhe vendeve, territoreve dhe organizatave të tjera ndërkombëtare; për studentët e huaj me bursa të tjera dhe studentët e huaj që janë të vetë-mjaftueshëm, respektojnë kontratën e trajnimit.

3. Pas përfundimit të kursit përgatitor, studentët ndërkombëtarë duhet t’i nënshtrohen testit të gjuhës vietnameze, nëse plotësojnë kërkesat, do të transferohen në programin zyrtar; nëse nuk plotësojnë kërkesat, duhet të vazhdojnë studimet dhe të bëjnë një tjetër test derisa të plotësojnë kërkesat dhe të marrin një certifikatë për t’u transferuar në programin zyrtar.

Neni 10. Studimi i drejtpërdrejtë i programit zyrtar

1. Studentët jashtë shtetit kanë certifikata të njohjes së gjuhës vietnameze që plotësojnë kërkesat e përcaktuara, studentët e huaj janë diplomuar në të gjitha nivelet në arsimin e përgjithshëm, arsimin e mesëm profesional, kolegj, universitet, master dhe nivelet e arsimit të lartë. Diplomë doktorature në Vietnamisht dhe plotësimin e shëndetësisë, Mosha, arsimimi dhe kushtet profesionale të përcaktuara në nenet 5 dhe 6 të kësaj rregulloreje do të konsiderohen për hyrjen e drejtpërdrejtë në programin zyrtar.

2. Studenti i huaj plotëson kërkesat e aftësisë gjuhësore të programit të trajnimit të zhvilluar në atë gjuhë, plotëson plotësisht kërkesat akademike, profesionale, shëndetësore dhe të moshës të përcaktuara në nenet 5 dhe 6 të këtij ligji. Kjo rregullore konsiderohet për hyrje të drejtpërdrejtë në zyrtar. program.

Neni 11. Lëndët nuk janë të detyrueshme për studentët ndërkombëtarë

1. Studentët e huaj që studiojnë në programet e mesme profesionale, kolegj, universitet, master dhe doktoraturë përjashtohen nga aplikimi i standardeve të gjuhëve të huaja të përcaktuara për qytetarët vietnamezë për të studiuar programet përkatëse të trajnimit të mësuara nga qeveria vietnameze.

Gjatë procesit të trajnimit, drejtuesi i institucionit arsimor konsideron organizimin e mësimit të gjuhës vietnameze të avancuar në vend të lëndëve të gjuhëve të huaja për studentët jashtë shtetit.

2. Studentët e huaj që studiojnë në programe të ndërmjetme profesionale, kolegje dhe universitete përjashtohen nga lënda Edukimi Mbrojtja Kombëtare – Siguria dhe mund të zgjedhin të studiojnë lëndë alternative duke përfshirë: Vietnamishten e avancuar, Kulturën Vietnameze, historinë vietnameze ose lëndë të tjera zgjedhore të vendosura nga drejtuesi i arsimit. institucioni bazuar në kushtet aktuale të institucionit arsimor.

3. Dispozitat e pikës 2 të këtij neni nuk zbatohen për rastin kur studentët ndërkombëtarë pranohen në drejtimet e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare.

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT Ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *