Thông tư 02/2023/TT-BYT Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Rate this post

Qarkorja 02/2023/TT-BYT

Rregullore për sëmundjet profesionale me të drejtë sigurimesh shoqërore

Më 9 shkurt 2023, Ministria e Shëndetësisë nxori Qarkoren 02/2023/TT-BYT duke ndryshuar Qarkoren 15/2016/TT-BYT rregulloret për profesionet që kanë të drejtë për sigurime shoqërore (sigurime shoqërore).

Po shikoni: Qarkorja 02/2023/TT-BYT Rregulloret mbi sëmundjet profesionale që kanë të drejtë për sigurime shoqërore

Rrjedhimisht, duke shtuar “sëmundjen profesionale COVID-19” në listën e sëmundjeve profesionale që kanë të drejtë për sigurime shoqërore. Në të njëjtën kohë, shtoni Shtojcën 35 për të udhëzuar diagnozën dhe vlerësimin e sëmundjes profesionale COVID-19. Kështu, nga 1 prilli 2023, janë 35 sëmundje profesionale që kanë të drejtë për sigurime shoqërore, p.sh.

  • Silikoza profesionale;
  • Asbestoza profesionale;
  • Sëmundja profesionale e pluhurit të pambukut;
  • Pneumonitë profesionale me talk;
  • Sëmundja profesionale e pluhurit të antraksit;
  • Bronkit kronik profesional;
  • Astma profesionale;
  • Helmimi profesional me plumb;
  • Intoksikimi profesional për shkak të benzenit dhe homologëve

MINISTRIA E SHENDETESISE
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 02/2023/TT-BYT

Hanoi, 9 shkurt 2023

Qarkorja 02/2023/TT-BYT

Ndryshime dhe plotësime në një sërë nenesh të Qarkores Nr. 15/2016/TT-BYT datë 15 maj 2016 të Ministrisë së Shëndetësisë DISPOZITAT PËR PROFESIONET

Në zbatim të Kodit të Punës të datës 20 nëntor 2019;

Në bazë të Ligjit të 20 nëntorit 2014 për sigurimet shoqërore;

Në bazë të Ligjit të 25 qershorit 2015 për Sigurinë dhe Higjienën në Punë;

Në bazë të Ligjit të 21 nëntorit 2007 për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve Infektive;

Në bazë të Ligjit të 23 nëntorit 2009 për ekzaminimin dhe trajtimin mjekësor;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 88/2020/ND-CP i datës 28 korrik 2020, i cili detajon udhëzimet për zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë lidhur me sigurimin nga aksidentet në punë, sëmundjet e detyrueshme profesionale;

Në bazë të Dekretit Nr. 95/2022/ND-CP datë 15 nëntor 2022 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Shëndetësisë;

Me propozim të Drejtorit të Administratës së Mjedisit Shëndetësor;

Ministri i Shëndetësisë nxjerr një qarkore që ndryshon dhe plotëson një sërë nenesh të Qarkores Nr.15/2016/TT-BYT datë 15 maj 2016 të Ministrisë së Shëndetësisë për rregulloret për sëmundjet profesionale që kanë të drejtën e sigurimeve shoqërore.

Neni 1. Ndryshimi dhe plotësimi i një sërë nenesh të Qarkores Nr.15/2016/TT-BYT datë 15 maj 2016 të Ministrisë së Shëndetësisë për rregulloret për sëmundjet profesionale që kanë të drejtë për sigurime shoqërore.

1. Neni 3 i parë i shtohet pika 35 si më poshtë: “35. Sëmundja profesionale COVID-19 dhe udhëzimet për diagnostikimin dhe vlerësimin janë të specifikuara në Shtojcën 35 të lëshuar me këtë Qarkore.

2. Ndryshimi i nenit 3 të dytë në nenin 3a.

3. Plotësimi i Shtojcës 35 për të udhëhequr diagnostikimin dhe vlerësimin e sëmundjes profesionale COVID-19 të lëshuar së bashku me këtë Qarkore.

4. Plotësimi i Shtojcës 36 të Procesverbalit të ekspozimit profesional ndaj virusit SARS-CoV-2 të lëshuar së bashku me këtë Qarkore.

Neni 2. Efektiviteti

1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 1 prill 2023.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 38/2022/TT-BTC Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

2. Personat që bëjnë profesione dhe punë të specifikuara në seksionin 3, shtojca 35, të lëshuar me këtë qarkore, janë diagnostikuar me sëmundjen COVID-19 për shkak të ekspozimit gjatë periudhës së punës nga 01 muaji Nga shkurti 2020 deri përpara datës efektive të kësaj qarkoreje, ata mund të bëjnë profesion dosjet e sëmundjeve për ekzaminim dhe vlerësim dhe gëzojnë regjimin e sëmundjeve profesionale sipas rregulloreve aktuale.

3. Në rast se dokumentet e përmendura në këtë qarkore zëvendësohen, ndryshohen ose plotësohen, do të zbatohen dokumentet e zëvendësuara ose të ndryshuara ose plotësuara.

Neni 3. Organizimi i zbatimit

1. Shefi i Zyrës së Ministrisë, Drejtori i Administratës së Mjedisit Shëndetësor, Drejtori i Administratës së Ekzaminimeve dhe Trajtimit Mjekësor, Kryeinspektori i Ministrisë, Drejtorët e Departamenteve, Drejtorët e Departamenteve në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë. , drejtuesit e njësive Për zbatimin e kësaj Qarkoreje përgjigjen personat, agjencitë, organizatat dhe individët përkatës.

2. Gjatë procesit të zbatimit, vështirësitë dhe problemet duhet të raportohen menjëherë në Ministrinë e Shëndetësisë (Departamenti i Menaxhimit të Mjedisit Shëndetësor) për shqyrtim dhe zgjidhje./.

Marrësit:
– Komiteti Social i Asamblesë Kombëtare (për mbikëqyrje);

– Zyra e Qeverisë (Zyra e Gazetës Zyrtare, Portali Qeveritar);
– Ministri i Shëndetësisë (për raportim);
– Zëvendësministrat e Shëndetësisë;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Ministria e Drejtësisë (Departamenti për Ekzaminimin e Dokumenteve Ligjore);
– Konfederata e Përgjithshme e Punës e Vietnamit;
– Sigurimet Sociale të Vietnamit;
– Njësitë në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë;
– Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Departamentet e Shëndetësisë, Departamentet e Punës, Invalidëve dhe Çështjeve Sociale, Drejtoritë e Financave dhe Sigurimeve Shoqërore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Portali i Ministrisë së Shëndetësisë;
– Ruaj: VT, PC, MT.

KT. MINISTRI
Zëvendës

Nguyen Thi Lien Huong

SHTOJCA 35

UDHËZIME PËR DIAGNOZIM DHE VLERËSIM TË RASTIT COVID-19

(Lëshuar së bashku me qarkoren nr. 02/2023/TT-BYT datë 9 shkurt 2023 të Ministrit të Shëndetësisë)

1. Përkufizimi

Sëmundja profesionale COVID-19 është një sëmundje që shfaqet gjatë punës, sepse punonjësit duhet të ekspozohen ndaj virusit SARS-CoV-2 të pranishëm në mjedisin e punës.

2. Faktorët patogjenë

a) Të jetë ekspozuar ndaj virusit SARS-CoV-2 në mjedisin e punës.

b) Faktorët patogjenë regjistrohen në një nga dokumentet e mëposhtme:

– Regjistrimi i ekspozimit profesional ndaj virusit SARS-CoV-2 është specifikuar në Shtojcën 36 të lëshuar me këtë Qarkore.

– Dokumentet që caktojnë pjesëmarrjen në parandalimin, shërbimin dhe lehtësimin e epidemisë për personat e infektuar me virusin SARS-CoV-2, të nënshkruara dhe të vërtetuara nga drejtuesi i njësisë, të vulosura dhe dokumente të tjera përkatëse, të lëshuara nga grante nga agjencitë shtetërore kompetente.

– Vlerësimi i faktorëve të ekspozimit në punë të specifikuar në Seksionin VI, Formulari 04, Shtojca 3, lëshuar së bashku me Dekretin e Qeverisë Nr. 44/2016/ND-CP, datë 15 maj 2016, duke detajuar një sërë nenesh të Ligjit për Sigurinë dhe Higjienën në Punë për teknikën inspektimi i sigurisë në punë, trajnimi për sigurinë dhe higjienën në punë dhe monitorimi i mjedisit të punës.

– Procesverbali i konfirmimit të ekspozimit ndaj faktorëve të dëmshëm që shkaktojnë sëmundje akute profesionale të specifikuara në shtojcën 5 të lëshuar së bashku me qarkoren nr. 28/2016/TT-BYT datë 30 qershor 2016 të Ministrisë së Shëndetësisë që udhëzon menaxhimin e sëmundjeve profesionale.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 5631/BHXH-VP Báo cáo việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần

3. Punonjësit që bëjnë profesione, punë të zakonshme dhe burime të ekspozimit ndaj virusit SARS-CoV-2:

a) Njerëzit që punojnë në institucionet mjekësore.

b) Personat që bëjnë profesione, punë laboratorike, marrjen e mostrave, transportimin e mostrave, trajtimin, ruajtjen dhe shkatërrimin e mostrave që përmbajnë virusin SARS-CoV-2.

c) Personat e angazhuar në parandalimin e epidemisë, shërbimin dhe punën e ndihmës për njerëzit e infektuar me virusin SARS-CoV-2 përfshijnë:

– Njerëzit që bëjnë punë dhe punojnë drejtpërdrejt në zona të izoluara të përqendruara, izolim mjekësor në shtëpi, izolim mjekësor në zona epidemike, mbështetje për t’u kujdesur për pacientët me COVID-19 në shtëpi;

– Personat që transportojnë dhe u shërbejnë pacientëve me COVID-19;

– Personat që transportojnë, varrosin, ruajnë, djegin dhe varrosin trupat e pacientëve me COVID-19;

– Personi që monitoron, heton dhe verifikon epideminë COVID-19;

– Doganierët, diplomatët, oficerët e emigracionit;

– Oficerë, ushtarë profesionistë, nënoficer, ushtarë të Ushtrisë Popullore, nëpunës civilë të mbrojtjes, punonjës të mbrojtjes dhe nëpunës të mbrojtjes;

– Ushtarët dhe oficerët e policisë;

Njerëzit që bëjnë profesione dhe punë të tjera janë caktuar të marrin pjesë në parandalimin e epidemisë së COVID-19.

4. Koha minimale e ekspozimit (koha më e shkurtër e ekspozimit ndaj faktorëve të dëmshëm gjatë procesit të punës për të shkaktuar sëmundje profesionale): 01 (një) herë.

5. Koha e garantuar (periudha nga koha kur punonjësi ndalon së ekspozuari ndaj burimit të infeksionit deri në momentin e fillimit të sëmundjes): 28 (njëzet e tetë) ditë.

6. Diagnoza përfundimtare

Diagnoza e sëmundjes COVID-19 sipas udhëzimit për diagnostikimin dhe trajtimin e COVID-19 të nxjerrë nga Ministri i Shëndetësisë në Vendimin Nr. 250/QD-BYT datë 28 janar 2022 për nxjerrjen e Udhëzimeve Diagnostike dhe trajtimin e COVID-19 dhe Vendimi Nr. 437/QD-BYT datë 27 shkurt 2022 për ndryshimin dhe plotësimin e një numri pikash të Udhëzimeve për diagnostikimin dhe trajtimin e COVID-19.

7. Diagnoza diferenciale

a) Dallimi i COVID-19 nga infeksionet akute të frymëmarrjes të shkaktuara nga agjentë të tjerë të zakonshëm (virusi i influencës sezonale, virusi parainfluenza, virusi sincicial i frymëmarrjes, rinovirusi, myxovirusi, adenovirusi, sindroma e gripit të shkaktuar nga shtamet e zakonshme të Coronavirus, bakteret, gripi i shpendëve A/H5 A/H7N9, SARS-CoV-1, MERS-CoV).

b) Diagnoza diferenciale e gjendjeve të rënda të pacientit (insuficiencë respiratore, insuficiencë organesh) dhe pasoja për shkaqe të tjera ose për shkak të gjendjes së rëndë të sëmundjes kronike shoqëruese.

8. Diagnoza e pasojave

a) Trupi në tërësi: simptoma të vazhdueshme si lodhje (ICD-10: R53), artralgji (ICD-10: M25.5), mialgji (ICD-10: M79.1), shqetësim i shijes (ICD-10: R43 .1), çrregullimi i nuhatjes (ICD-10: R43.2), humbja e flokëve (ICD-10: L65).

b) Respiratore: pneumoni (ICD-10: J12), pneumoni intersticiale (ICD-10: J84), emboli pulmonare si lezione të fibrozës pulmonare (ICD-10: I26), dilatim alveolar, atelektazë, funksion i dëmtuar i frymëmarrjes (ICD-10:ICD). R06.8).

c) Kardiovaskulare: aritmi (ICD-10: I49.9), miokarditi (ICD-10: I41.1), infarkt koronar (ICD-10: I21), fibrozë miokardi (ICD-10: I42.3), dhimbje gjoksi (ICD-10: I20.9), hipertension (ICD-10: I15.8).

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 26/2022/NĐ-CP Quy định viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam

d) Nervoz:

– Paraliza motorike (ICD-10: G83.9).

– Paraliza e nervit kranial (ICD-10: T90.3).

Epilepsia (ICD-10: G40).

– Sindroma Guillain-Barré me fillim të vonë (ICD-10: G61.0).

– Encefalomieliti autoimun pas infeksionit COVID-19 (ICD-10: B94.1).

d) Mendore:

– Halucinacione të vërteta (ICD-10: F06.0).

– Distonia e vërtetë (ICD-10: F06.1).

– Çrregullim deluzional realist (i ngjashëm me skizofreninë) (ICD-10: F06.2).

– Çrregullimi maniak agresiv (ICD-10: F06.30).

– Çrregullimi i vërtetë afektiv bipolar (ICD-10: F06.31).

– Çrregullimi i madh depresiv (ICD-10: F06.32).

– Çrregullim i vërtetë i përzier emocional (ICD-10: F06.33).

– Çrregullim i vërtetë i ankthit (ICD-10: F06.4).

– Çrregullim emocionalisht i paqëndrueshëm (në fakt asthenik) (ICD-10:F06.6).

– Dëmtim i lehtë njohës (ICD-10: F06.7).

Aplikoni ICD-10 sipas Vendimit Nr. 4469/QD-BYT datë 28 tetor 2020 të Ministrit të Shëndetësisë për shpalljen e “Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve dhe Shkaqeve të Vdekjes ICD-10” dhe “Udhëzimet për kodimin e sëmundjeve sipas ICD-10” në objektet e ekzaminimit dhe trajtimit mjekësor.

9. Koha për të ekzaminuar dhe përcaktuar pasojat: të paktën gjashtë muaj pas kontraktimit të COVID-19 dhe marrjes së trajtimit të qëndrueshëm. Në rast të trajtimit jo të qëndrueshëm, ndiqen rregullat aktuale.

10. Inspektimi

a) Përcaktimi i ekspertizës:

– Specialist i frymëmarrjes.

– Specialitete të tjera që lidhen me lëndimet fizike për shkak të sëmundjes COVID-19 rast pas rasti.

– Vlerësimi i simptomave dhe shenjave të specifikuara në pikën a, pika 8 e kësaj shtojce nuk tregohet.

– Nënklinike:

+ Indikacionet e detyrueshme laboratorike: radiografi dhe/ose CT-skaner i gjoksit; matjen e funksionit të frymëmarrjes.

+ Indikacione të tjera nënklinike: siç tregohet nga ekzaminuesi specialist.

– Konsultimi për sëmundjet profesionale kur ka dëmtime ose pasoja të sëmundjes profesionale COVID-19 në dy ose më shumë agjenci ose departamente sipas formularit të specifikuar në Shtojcën 8 të lëshuar së bashku me Qarkoren nr. 28/2016/TT- MSH, datë 30 qershor 2016 të Ministrit të Shëndetësisë që drejton menaxhimin e sëmundjeve profesionale.

b) Kriteret e përjashtimit

Dëmtimi i organeve dhe organeve për shkaqe të tjera përveç infeksionit me virusin SARS-CoV-2; lezione në organe dhe pjesë të regjistruara përpara infektimit me virusin SARS-CoV-2 bazuar në të dhënat e menaxhimit shëndetësor ose dokumentet e diagnozës dhe trajtimit përpara sëmundjes COVID-19 (nëse ka) ).

c) Tabela e normave të dëmtimeve trupore për shkak të COVID-19: Aplikoni shkallën e dëmtimit trupor për shkak të pasojave të COVID-19 në agjencitë dhe departamentet përkatëse të specifikuara në Tabelën 2 të Qarkores së Përbashkët Nr. 28/2013/TTLB-BYT- BLDTBXH datë 27 shtator 2013 të Ministrit të Shëndetësisë, Ministrit të Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale duke përcaktuar shkallën e dëmtimit trupor për shkak të lëndimit, sëmundjes, sëmundjes dhe sëmundjes profesionale.

Shkarkoni skedarin e dokumentit për të parë më shumë përmbajtje të Qarkores 02

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 02/2023/TT-BYT Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *