Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH 03 trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Rate this post

Qarkorja 02/2021/TT-BLDTBXH

03 raste të pezullimit të përkohshëm të ndihmës sociale mujore

Nga data 8 gusht 2021 hyn zyrtarisht në fuqi Qarkorja 02/2021/TT-BLDTBXH e lëshuar nga Ministria e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale më 24 qershor 2021. Qarkorja udhëzuese Dekret 20/2021/ND-CP që përcakton politikat e ndihmës sociale për përfituesit e mbrojtjes sociale.

Po shikoni: Qarkorja 02/2021/TT-BLDTBXH 03 raste të pezullimit të përkohshëm të ndihmës sociale mujore

Prandaj, ndihma sociale mujore dhe mbështetja financiare për përkujdesje dhe përkujdesje do të pezullohen përkohësisht në rastet e mëposhtme:

  • Subjektet që nuk marrin regjime dhe politika në mënyrë të vazhdueshme për 03 muaj ose më shumë;
  • Subjektet nuk përmbushin kërkesat e organeve kompetente shtetërore për ripërcaktimin e nivelit të aftësisë së kufizuar, ripërcaktimin e të drejtës për ndihmë sociale apo informacione të tjera që i shërbejnë menaxhmentit të subjektit;
  • Subjektet mbahen në paraburgim të përkohshëm për 01 muaj ose më shumë, për rastet kur subjektet marrin ndihmë sociale mujore.

MINISTRIA E PUNËS – TRAFIKULTIT DHE SHOQËRISË
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 02/2021/TT-BLDTBXH

Hanoi, 24 qershor 2021

Qarkorja 02/2021/TT-BLDTBXH

UDHËZIME PËR ZBATIMIN E DISA NENJEVE TË DEKRETIT Nr. 20/2021/ND-CP 15 MARS 2021 TË DISPOZITAVE TË QEVERISË MBI POLITIKAT E MBËSHTETJES SOCIALE PËR MBROJTJEN SOCIALE

Në zbatim të Dekretit Nr. 14/2017/ND-CP, datë 17 shkurt 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 20/2021/ND-CP datë 15 mars 2021 që përcakton politikat e asistencës sociale për përfituesit e mbrojtjes sociale;

Me propozim të Drejtorit të Departamentit të Mbrojtjes Sociale;

Ministri i Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale nxjerr një qarkore që udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Dekretit të Qeverisë nr.20/2021/ND-CP datë 15.03.2021 për politikat e ndihmës sociale për përfituesit e mbrojtjes sociale (në tekstin e mëtejmë. referuar si Dekreti Nr. 20/2021/ND-CP).

Neni 1. Fusha e rregullimit, subjektet e zbatimit

1. Kjo Qarkore jep udhëzime për: ndërprerjen, pezullimin e përkohshëm të ndihmës mujore sociale, shpenzimet mujore të përkujdesjes dhe kujdesit; regjimi për objektet që kanë nevojë për mbrojtje urgjente; ofrojnë udhëzime dhe trajnime në kujdesin dhe edukimin profesional, si dhe procedurat për transferimin e niveleve dhe koeficientëve përkatës.

2. Subjektet e aplikimit: Kjo qarkore zbatohet për agjencitë, organizatat, familjet dhe individët që përdorin fonde nga buxheti i shtetit për zbatimin e politikave të asistencës sociale për përfituesit e mbrojtjes sociale.

Neni 2. Dalja në pension, pezullimi i përkohshëm i ndihmës sociale mujore, mbështetje financiare për përkujdesje dhe edukim mujor sipas parashikimeve të pikës 2, nenit 8 të dekretit nr. 20/2021/ND-CP.

1. Subjektet që pushojnë së shijuari ndihmë sociale mujore të përcaktuar në pikën 2 të nenit 8 të dekretit nr. 20/2021/ND-CP përfshijnë:

a) Subjekti është i vdekur ose i zhdukur siç përcaktohet me ligj;

b) Subjektet e përcaktuara në nenin 5 të dekretit nr. 20/2021/ND-CP nuk përfitojnë më ndihmë sociale mujore;

c) subjektet që vuajnë dënimin me burg në burgje ose kanë vendime të organeve kompetente shtetërore për ndërprerjen e ndihmës sociale;

d) Subjektet që refuzohen të marrin regjime dhe politika;

dd) Pas 03 muajsh nga data e dhënies së vendimit për pezullimin e pagesës së ndihmës sociale të përcaktuar në pikën b, pika 3 e këtij neni, subjekti ende nuk përmbush kërkesën e një organi kompetent shtetëror për ripërcaktimin. e ndihmës sociale, niveli i aftësisë së kufizuar, ripërcaktimi i të drejtës për ndihmë sociale apo informacione të tjera në shërbim të menaxhimit të subjekteve.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 32/2017/TT-BCT Hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định hướng dẫn luật hóa chất

2. Ndërprerja e kujdesit mujor dhe mbështetja e financimit edukativ për marrësit e kujdesit dhe kujdesit në rastet e mëposhtme:

a) Subjekti përkujdesës, kujdestar ose personi që merr kujdestari vdes ose zhduket sipas dispozitave të ligjit;

b) Subjektet që marrin përkujdesje dhe përkujdesje të përcaktuara në nenin 5 të Dekretit nr. 20/2021/ND-CP nuk i plotësojnë më plotësisht kushtet për birësim dhe përkujdesje të përcaktuara;

c) Personi që kujdeset dhe kujdeset nuk i plotëson më plotësisht kushtet e përcaktuara në nenet 22 dhe 23 të Dekretit nr. 20/2021/ND-CP;

d) Personat që marrin përkujdesje dhe përkujdesje trajtohen për shkelje administrative në fushën e mbrojtjes, ndihmës sociale dhe mbrojtjes dhe kujdesit të fëmijëve ose dënohen me vendime të plotfuqishme ligjore.

3. Pezullimi i ndihmës sociale mujore dhe mbështetjes për përkujdesje dhe përkujdesje në rastet e mëposhtme:

a) Ata që nuk marrin regjime dhe politika në mënyrë të vazhdueshme për 03 muaj ose më shumë;

b) Subjekti nuk plotëson kërkesën e një organi kompetent shtetëror për ripërcaktimin e shkallës së aftësisë së kufizuar, ripërcaktimin e të drejtës për ndihmë sociale ose informacione të tjera që i shërbejnë drejtimit të subjektit.

c) Subjekti mbahet në ndalim të përkohshëm për 01 muaj ose më shumë, nëse subjekti merr ndihmë mujore sociale.

4. Nëpunësi civil i ngarkuar me punën, invalidët e luftës dhe çështjet sociale në nivel komune bën listën e subjekteve të përcaktuara në pikat 1, 2 dhe 3 të këtij neni dhe ia paraqet Kryetarit të Komitetit Popullor në nivel komune. t’i dërgojë një dokument Divizionit të Punës – Invalidët dhe Çështjet Sociale sintetizojnë, vlerësojnë dhe ia paraqesin Kryetarit të Komitetit Popullor të nivelit të rrethit për vendimin për ndërprerjen ose pezullimin e ndihmës sociale dhe mbështetjen e fondeve për kujdesin dhe kujdesin mujor.

Neni 3. Regjimi për subjektet që kanë nevojë për mbrojtje urgjente të përcaktuar në pikën 2, nenin 18 dhe pikën 2, nenin 19 të dekretit nr. 20/2021/ND-CP.

1. Ushqimi gjatë kohës që jetoni në një familje që merr kujdes dhe kujdes: 60,000 VND/person/ditë.

2. Shpenzimet e trajtimit në rastet kur kërkohet trajtim në qendrat e ekzaminimit dhe trajtimit mjekësor do të jenë si më poshtë:

Për subjektet me karta sigurimi shëndetësor respektoni ligjin për sigurimet shëndetësore. Ata që nuk kanë kartë sigurimi shëndetësor mbështeten me shpenzime të ekzaminimit dhe mjekimit të barabarta me nivelin e paguar nga fondi i sigurimeve shëndetësore për subjektet me kartelën përkatëse të sigurimit shëndetësor.

3. Shpenzimet për kthimin e subjektit në vendbanimin e tij/saj ose në një institucion të asistencës sociale: Kostoja bazohet në çmimet e transportit publik popullor të aplikuara në lokalitet. Në rast rregullimi me anë të agjencive ose njësive, niveli i mbështetjes është i barabartë me 0,2 litra benzinë/1 km bazuar në numrin aktual të kilometrave dhe çmimin e benzinës në momentin e transportit. Në rast të marrjes me qira të një makine nga jashtë, çmimi i qirasë është sipas marrëveshjes së kontratës, në përputhje me çmimin e zonës në momentin e dhënies me qira.

Neni 4. Udhëzimet dhe trajnimet profesionale për përkujdesjen dhe edukimin e përfituesve të mbrojtjes sociale në komunitet siç parashikohet në pikën 3, neni 20 i dekretit nr. 20/2021/ND-CP.

1. Familjet dhe individët që marrin përkujdesje dhe ushqehen subjekte të mbrojtjes sociale mund të marrin udhëzime dhe trajnime profesionale për subjektet përkujdesëse dhe edukative si më poshtë:

a) ushqimin e duhur;

b) Organizoni akomodimin, ndihmoni në aktivitete personale;

c) Këshillimi dhe vlerësimi i mendjes dhe fiziologjisë;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL Về việc quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

d) politikat dhe ligjet përkatëse;

d) Operacione të tjera të lidhura.

2. Komitetet Popullore të rretheve dhe komunave organizojnë zbatimin e dispozitave të pikës 1 të këtij neni.

Neni 5. Procedurat për transferimin e niveleve dhe koeficientëve përkatës për subjektet e parashikuara në pikën 1, neni 37 i dekretit nr. 20/2021/ND-CP.

1. Sektori i Punës – Invalidët dhe Çështjet Sociale shqyrton dhe përpilon listën e përfituesve të ndihmës mujore sociale dhe financimit të kujdestarisë dhe ia paraqet për vendim Kryetarit të Komitetit Popullor të nivelit rrethor për pagesën sipas përcaktimeve të këtij. Dekret, nivelin përkatës të përcaktuar në Dekretin nr. 20/2021/ND-CP nga 1 korriku 2021.

2. Drejtuesit e institucioneve të asistencës sociale dhe shtëpive sociale përmbledhin dhe raportojnë pranë agjencive kompetente për të siguruar financimin dhe organizimin e zbatimit të regjimit të kujdesit dhe edukimit sipas niveleve të përcaktuara në Dekretin nr. 20/2021/ND-CP nga 1 korriku. 2021.

Neni 6. Përgjegjësitë e agjencive

1. Komiteti Popullor në nivel komune

a) Menaxhon përfituesit e mbrojtjes sociale në lokalitet duke përdorur të dhënat elektronike, librat, programet kompjuterike ose bazat e të dhënave;

b) Shqyrton dhe dërgon një dokument në Divizionin e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale për ta përmbledhur dhe për t’ia paraqitur Kryetarit të Komitetit Popullor në nivel rrethi për të vendosur që subjektet e përcaktuara në pikën 3 të nenit 2 të kësaj qarkore të dalin në pension dhe vazhdojnë të gëzojnë ndihmë sociale, përkujdesje mujore dhe mbështetje fondesh edukative, ndjekje (nëse ka);

c) Përmbledh dhe raporton periodikisht rezultatet e zbatimit të politikave të ndihmës sociale në lokalitet dhe bashkëngjit një tabelë përmbledhëse të rezultateve të zbatimit të politikave sipas formularëve 10a, 10b, 10c dhe 10d të nxjerra së bashku me Dekretin nr.20/ 2021/ND-PK për Ndarjen e Punës – Invalidët dhe Çështjet Sociale dhe Komitetin Popullor të rrethit përpara datës 15 qershor dhe 15 dhjetor të çdo viti;

d) Drejton funksionimin e institucioneve të mbështetjes sociale dhe shtëpive sociale të krijuara në nivel komune dhe bashkërendon veprimtarinë e tyre me institucionet e ndihmës sociale dhe shtëpitë sociale në lokalitet, sipas përcaktimeve të ligjit për drejtimin e institucioneve të ndihmës sociale.

2. Komiteti Popullor i Qarkut

a) Menaxhon përfituesit e mbrojtjes sociale në lokalitet me anë të regjistrave, numrave, programeve kompjuterike ose bazave të të dhënave elektronike;

b) Udhëzon, organizon zbatimin, inspekton dhe mbikëqyrë në nivel komune në identifikimin dhe menaxhimin e objekteve; organizon zbatimin e politikave të ndihmës sociale në lokalitet;

c) udhëzon, inspekton dhe mbikëqyr organizatat e shërbimit të pagesave në kryerjen e punës së pagesave për subjektet;

d) Përmbledh dhe raporton periodikisht rezultatet e zbatimit të politikave të ndihmës sociale në lokalitet dhe bashkëngjit një tabelë përmbledhëse të të dhënave për rezultatet e zbatimit të politikave sipas formularëve 10a, 10b, 10c dhe 10d të nxjerra së bashku me Dekretin nr.20/2021. /ND-CP për Departamentin e Punës – Invalidëve dhe Çështjeve Sociale dhe Komitetit Popullor Krahinor para datës 30 qershor dhe 31 dhjetor të çdo viti;

dd) Drejton institucionet e asistencës sociale dhe shtëpitë sociale të krijuara sipas nivelit të rrethit, në përputhje me ligjin për menaxhimin e institucioneve të mbështetjes sociale.

3. Komiteti Popullor Krahinor

a) Të jetë përgjegjës për organizimin e zbatimit të regjimeve dhe politikave; marrëveshje financimi; vendos për mënyrën e pagesës; inspekton, inspekton dhe kryen detyra të tjera që kanë të bëjnë me zbatimin e politikave të ndihmës sociale në lokalitet të përcaktuara në nenin 36 të Dekretit nr. 20/2021/ND-CP;

b) Në bazë të kushteve social-ekonomike të lokalitetit, ia paraqesin Këshillit Popullor të të njëjtit nivel për vendimin për nivelin standard të ndihmës sociale, niveli i ndihmës sociale që aplikohet në lokalitet është më i lartë se niveli standard i ndihmës sociale. nivelet e asistencës dhe asistencës sociale të përcaktuara në Dekretin nr. 20/2021/ND-CP; vendosin që personat e tjerë të pafavorizuar që nuk janë specifikuar në Dekretin nr.

Tham Khảo Thêm:  Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII dành cho cán bộ xã

c) Zbatojnë aplikimin e teknologjisë së informacionit në regjistrimin elektronik, rishikimin elektronik dhe lidhjen e shërbimit publik online në shlyerje, pagesë policash, menaxhim objekti; ndërtimi i bazës së të dhënave të objekteve të mbrojtjes sociale; të sintetizojë dhe dërgojë informacionin e subjekteve në Ministrinë e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale (portali i Ministrisë në internet) në mënyrë periodike dhe të parregullt sipas rregulloreve.

d) Përmblidhni dhe raportoni periodikisht për rezultatet e zbatimit të politikave në lokalitet dhe bashkëngjitni tabelën përmbledhëse të rezultateve të zbatimit të politikave sipas formularëve 10a, 10b, 10c dhe 10d të nxjerra së bashku me Dekretin nr. 20/2021/ND-CP për Ministria e Punës – Invalidëve dhe Çështjeve Sociale para datës 15 janar dhe 15 korrik të çdo viti;

dd) Drejton institucionet e asistencës sociale dhe shtëpitë sociale të krijuara nga krahina në përputhje me ligjin për menaxhimin e institucioneve të mbështetjes sociale.

Neni 7. Efekti

1. Kjo qarkore hyn në fuqi 45 ditë pas nënshkrimit të saj. Regjimet dhe politikat e përcaktuara në këtë qarkore do të zbatohen nga 1 korriku 2021.

2. Qarkorja e Përbashkët Nr. 29/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC datë 24 tetor 2014 e Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale dhe Ministrisë së Financave që udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Dekretit nr.136/. 2013 /ND-CP e datës 21 tetor 2013 të Qeverisë për rregullimin e politikave të ndihmës sociale për përfituesit e mbrojtjes sociale; Qarkorja e Përbashkët Nr. 06/2015/TTLT-BLDTBXH-BTC datë 12 maj 2015 e Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale dhe Ministrisë së Financave duke ndryshuar dhe plotësuar pikat 2 dhe 4, nenin 11 të qarkores së përbashkët nr. /2014/TTLT-BLDTBXH-BTC skadon nga data efektive e kësaj Qarkoreje.

3. Gjatë zbatimit, nëse paraqitet ndonjë problem, kërkohet nga ministritë, degët dhe lokalitetet që t’i raportojnë menjëherë Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale për studim dhe zgjidhje./.

Marrësit:
– Sekretariati i KQ të Partisë;

– Kryeministri dhe zëvendëskryeministrat;
– Zyra Qendrore dhe Komitetet e Partisë;
– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm;
– Zyra e Presidentit;
– Zyra e Kuvendit Kombëtar, Këshilli Etnik dhe Komisionet e Kuvendit Kombëtar;
– Zyra e qeverisë;
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Kontrolli i Shtetit;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Komiteti Qendror i Frontit Atdhetar të Vietnamit;
– Organi qendror i organizatave masive;
– Këshilli Popullor, Komiteti Popullor, Departamenti i Punës, Invalidëve dhe Çështjeve Sociale; Departamentet e Financave të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Ministri dhe Zëvendës Ministrat;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore – Ministria e Drejtësisë;
– Njoftim;
– Portali qeveritar;
– TTTT (për të postuar Portalin e Ministrisë së Punës, Invalidëve dhe Çështjeve Sociale);
– Save: VT, Departamenti i Mbrojtjes Sociale.

KT. MINISTRI
Zëvendës
Nguyen Van Hoi

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH 03 trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *