Thông tư 02/2018/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng

Rate this post

Thông tư 02/2018/TT-BTC

Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính cho khu kinh tế quốc phòng

Từ ngày 17/02/2018, Thông tư 02/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định cơ chế hỗ trợ tài chính cho khu kinh tế quốc phòng

Bạn đang xem: Thông tư 02/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính cho Khu kinh tế quốc phòng

Theo đó, định hướng về mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với đoàn kinh tế quốc phòng, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng khu kinh tế quốc phòng, tuyên truyền, biện hộ…. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

TÀI CHÍNH
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 02/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

nhà tròn
HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO KHU KINH TẾ QUỐC TẾ

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 83/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính cho khu kinh tế quốc phòng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi.

Thông tư này hướng dẫn mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với đoàn kinh tế quốc phòng, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ xây dựng khu kinh tế. công tác vận động quần chúng, thực hiện công tác chính sách xã hội trong Khu kinh tế quốc phòng theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 83/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Khu kinh tế quốc phòng công bố cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế Quốc phòng là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện các dự án hợp tác xây dựng cụm phát triển trong Vùng. đất Lào (sau đây viết tắt là phần giao đất tại khu C).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đoàn kinh tế quốc phòng đầu tư xây dựng khu kinh tế quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập.

2. Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng tham gia đầu tư xây dựng khu kinh tế quốc phòng.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 36/2013/NĐ-CP Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

3. Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ địa bàn C (sau đây gọi là doanh nghiệp có nhiệm vụ địa bàn C).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH THAM GIA XÂY DỰNG KHU KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TẠI DI BÀN C

Điều 3. Hỗ trợ kinh phí xây dựng khu kinh tế quốc phòng.

1. Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo do doanh nghiệp trực tiếp quản lý trên địa bàn chưa có trường, lớp theo hệ thống giáo dục (có xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi có Khu kinh tế). ):

a) Vốn đầu tư ban đầu để xây dựng trường, lớp học, mua sắm bàn ghế, đồ dùng dạy học, mức hỗ trợ không quá 200 000 000 đồng/phòng học (đối với cơ sở vật chất chưa được đầu tư trang bị và thiết bị). Đối với trường, lớp học, đồ dùng dạy học đã được đầu tư, nay bị hư hỏng cần thay thế, bổ sung, mức hỗ trợ không quá 30.000.000 đồng/phòng học/năm.

b) Kinh phí trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác cho giáo viên, cô giáo nuôi dạy trẻ theo quy định hiện hành của nhà nước đối với địa bàn đơn vị đóng trụ sở (kể cả giáo viên, cô nuôi dạy trẻ làm việc ở các đội sản xuất). vùng sâu, vùng xa theo quy định hiện hành của nhà nước).

2. Hỗ trợ kinh phí cho công tác y tế tại các địa phương do điều kiện đặc biệt cần duy trì bệnh viện, phòng khám, cụ thể:

a) Kinh phí đầu tư và trang thiết bị vật chất lần đầu không quá 300.000.000 đồng/1 cơ sở điều dưỡng dưới 10 giường bệnh; 400 000 000 đồng/1 viện dưỡng lão từ 10 đến dưới 20 giường bệnh và 500 000 000 đồng/1 viện dưỡng lão từ 20 giường bệnh trở lên.

b) Chi thường xuyên cho hoạt động của bệnh viện, phòng khám:

– Bảo đảm tiền lương theo ngạch, bảo hiểm y tế theo ngạch và các khoản phụ cấp cho nhân viên y tế, căn cứ vào số thực chi năm trước của đơn vị để xác định mức bảo đảm cho năm sau (bao gồm cả nhân viên y tế hoạt động theo đội sản xuất theo chế độ hiện hành quy định ở vùng sâu, vùng sâu).

– Chi mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân đối với các phường nằm trong khu vực nguy hiểm, xa trung tâm y tế huyện theo thực chi nhưng không quá 70 000 000 đồng/năm đối với y tá dưới 10 tuổi. giường bệnh, 80.000.000 đồng/năm đối với hộ lý từ 10 đến dưới 20 giường bệnh, 100.000.000 đồng/năm đối với hộ lý, bệnh viện từ 20 giường bệnh trở lên.

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Cách Kiếm Kim Cương Miễn Phí Trong Dragon City Mới Nhất 2023

c) Đối với bệnh viện, phòng khám mới thành lập: mức hỗ trợ kinh phí thường xuyên trên cơ sở thẩm định chi phí hiện có cho hoạt động của đơn vị và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Việc xác định mức hỗ trợ chi phí hoạt động thường xuyên của bệnh viện, cơ sở điều dưỡng được tham khảo và áp dụng mức hỗ trợ chi phí thường xuyên của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng loại, cùng quy mô trên địa bàn đơn vị đóng trụ sở. xác định vị trí.

Bộ Quốc phòng phê duyệt danh sách bệnh viện, bệnh xá trực thuộc doanh nghiệp nhà nước được hỗ trợ.

3. Hỗ trợ kinh phí cho công tác chính sách xã hội, tuyên truyền, vận động quần chúng, bao gồm: hỗ trợ đào tạo, dạy nghề cho lao động là người dân tộc thiểu số trong thời gian không quá 06 tháng; xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư mức hỗ trợ không quá 300.000 đồng/người/tháng.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT cho người lao động trong 7 năm kể từ ngày làm việc theo hợp đồng.

5. Được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi tài chính khác theo quy định hiện hành đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng hoạt động trên địa bàn chiến lược kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Điều 4. Hỗ trợ kinh phí hoạt động tại khu C.

Doanh nghiệp đang làm nhiệm vụ tại khu vực C được hỗ trợ theo quy định tại Điều 3 Thông tư này và các hỗ trợ khác như sau:

1. Bồi thường quan trọng như đi công tác nước ngoài đối với số người trong biên chế và thời hạn công tác đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.

2. Hỗ trợ học tiếng Việt cho bạn theo mức khoán 12.000.000 VNĐ/người/năm.

MỤC 2. HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO ĐOÀN KINH TẾ QUỐC TẾ (HOẠT ĐỘNG THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐƠN VỊ)

Điều 5. Hỗ trợ kinh phí hoạt động của các nhà trẻ, lớp mẫu giáo do Đoàn kinh tế Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý ở địa bàn chưa có trường, lớp theo hệ thống giáo dục (xác nhận của Tổng cục GD&ĐT địa phương) .

1. Mức đầu tư ban đầu để xây dựng trường, lớp học, mua sắm bàn ghế, đồ dùng dạy học không quá 200.000.000 đồng/phòng học (đơn vị chưa được trang bị). Trường hợp phòng học, đồ dùng dạy học bị hư hỏng cần thay thế, bổ sung thì mức kinh phí không quá 30.000.000 đồng/phòng học/năm.

2. Kinh phí bảo đảm tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác được lập đối với giáo viên, cô giáo dạy trẻ theo quy định hiện hành của nhà nước đối với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở (kể cả giáo viên, cô nuôi dạy trẻ công tác tại đội sản xuất theo quy định hiện hành của nhà nước ở vùng sâu, vùng xa).

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 121/2009/QĐ-TTG Về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề

Điều 6. Hỗ trợ tài chính cho bệnh viện, y tá dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn kinh tế quốc phòng thuộc biên chế Bộ CHQS tỉnh.

1. Kinh phí đầu tư và trang thiết bị vật chất lần đầu, mức hỗ trợ tối đa không quá 300 000 000 đồng/1 y tá có dưới 10 giường bệnh; 400 000 000 đồng/1 viện điều dưỡng từ 10 đến dưới 20 giường bệnh và 500 000 000 đồng/1 bệnh viện từ 20 giường bệnh trở lên.

Riêng các bệnh viện, phòng khám khu vực có biên chế từ 20 giường bệnh trở lên được hỗ trợ thêm kinh phí trang bị đồng bộ máy X-quang 01 (14 inch) bao gồm cả rửa và sấy phim theo thực tế chi phí nhưng không quá 400.000.000 đồng đồng. /xe hơi ; phòng đặt máy X quang tiêu chuẩn không quá 400.000.000 đồng; xe cứu thương theo mức hiện hành nhưng không quá 500.000.000 đồng/xe; 01 máy siêu âm cho bệnh viện, y tá cấp phòng và tương đương với mức chi hiện hành nhưng không quá 400 000 000 đồng; 01 bộ nghiệp vụ nhỏ không quá 70.000.000 đồng. Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Kinh phí đầu tư trên chỉ được hỗ trợ trong trường hợp không được đầu tư trang bị.

2. Kinh phí cho công tác chính sách xã hội:

a) Kinh phí mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân đối với các đơn vị đóng trên địa bàn nguy hiểm, xa trung tâm y tế huyện theo chi phí thực tế nhưng không quá 70.000.000 đồng/năm đối với bệnh viện dưới 10 giường bệnh, 80.000.000 đồng/năm đối với điều dưỡng. từ 10 đến dưới 20 giường bệnh 100.000.000 đồng/năm đối với hộ lý, bệnh viện từ 20 giường bệnh trở lên.

b) Mức hỗ trợ tiền ăn cho người bệnh là người dân Đoàn kinh tế khu vực quốc phòng nằm điều trị tại bệnh viện, nhà điều dưỡng tương đương tiền ăn đối với chiến sĩ bộ binh tại thời điểm do Bộ Quốc phòng quy định.

Tài liệu Phòng Giáo dục Sa Thầy để xem nội dung chi tiết hơn.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 02/2018/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *