Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Rate this post

Qarkorja 02/2013/TT-BVHTTDL

Rregullore të detajuara mbi standardet, rendin dhe procedurat për shqyrtimin dhe njohjen e Lagjeve si plotësuese të standardeve të qytetërimit urban dhe qyteteve që përmbushin standardet e qytetërimit urban

Qarkorja 02/2013/TT-BVHTTDL që detajon standardet, urdhrin dhe procedurat për shqyrtimin dhe njohjen e “Reparteve që plotësojnë standardet e qytetërimit urban”, “Qytetet që plotësojnë standardet e qytetërimit urban” nga Ministri i Kulturës, Sporteve dhe Turizmit të nxjerrë.

Po shikoni: Qarkorja 02/2013/TT-BVHTTDL që përshkruan standardet, rendin dhe procedurat për shqyrtimin dhe njohjen e Lagjeve që përmbushin standardet e qytetërimit urban dhe qyteteve që përmbushin standardet e qytetërimit urban.

MINISTRIA E KULTURËS DHE SPORTIT
DHE UDHËTIM

————
Numri: 02/2013/TT-BVHTTDL

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi

——————————————

Hanoi, 24 janar 2013

RRETHOREN
STANDARDET E DETAJUARA, URDHËRI DHE PROCEDURAT PËR KONSIDERIM DHE PRANIM TË “REFIONAVE TË STANDARDEVE TË QYTETARIMIT URBAN”; “TITULLI STANDARD I QYTETARIMIT URBAN”

Në zbatim të Ligjit të vitit 2003 për Organizimin e Këshillit Popullor dhe të Komitetit Popullor;

Në bazë të Ligjit të vitit 2008 për Shpalljen e Dokumenteve Juridike;

Në bazë të Dekretit Nr. 08/2005/ND-CP të datës 24 tetor 2005 të Qeverisë për planifikimin e ndërtimit;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 02/2006/ND-CP datë 5 janar 2006 për Rregulloren për Zonat e Reja Urbane;

Në bazë të Dekretit nr. 38/2010/ND-CP të datës 7 prill 2010 të Qeverisë për menaxhimin e hapësirës urbane, arkitekturës dhe peizazhit;

Në bazë të Dekretit Nr. 42/2010/ND-CP datë 15 Prill 2010 dhe Dekretit Nr. 39/2012/ND-CP datë 27 Prill 2012 të Qeverisë që detajon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Konkurrencën. dhe Mirënjohje dhe Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Përmirësim dhe Lavdërim;

Në bazë të Dekretit Nr. 185/2007/ND-CP datë 25 dhjetor 2007 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Kulturës, Sportit dhe Turizmit;

Zbatimi i Vendimit Nr.1610/QD-TTg datë 16.09.2011 i Kryeministrit për miratimin e programit të zbatimit të Lëvizjes “Të gjithë njerëzit të bashkohen për të ndërtuar jetën kulturore” për periudhën 2011-2015 drejt vitit 2020;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Kulturës në bazë;

Ministri i Kulturës, Sportit dhe Turizmit shpall një qarkore ku detajohen standardet, urdhri dhe procedurat për shqyrtimin dhe njohjen e “Reparteve që përmbushin standardet e qytetërimit urban”, “qyteteve që përmbushin standardet e qytetërimit urban”.

Kapitulli I
RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fusha e rregullimit, subjektet e zbatimit

1. Kjo Qarkore detajon standardet, rendin dhe procedurat për shqyrtimin dhe njohjen e “reparteve që plotësojnë standardet e qytetërimit urban”; “Qytetet që plotësojnë standardet e qytetërimit urban” (në tekstin e mëtejmë të referuara kolektivisht si “Lagje, qytete që përmbushin standardet e qytetërimit urban”).

2. Subjektet e aplikimit:

a) Lagjet dhe vendbanimet e rretheve, qytezave, qyteteve provinciale (më poshtë referuar kolektivisht si nivel rrethi);

b) Agjencitë, njësitë, organizatat dhe individët që lidhen me urdhrin dhe procedurat për shqyrtimin dhe njohjen e “Lagjeve dhe qyteteve që përmbushin standardet e qytetërimit urban”.

Neni 2. Parimet e zbatimit

1. Njohja e “Lagjeve dhe qyteteve që përmbushin standardet e qytetërimit urban” për të inkurajuar dhe inkurajuar lagjet dhe qytetet që të imitojnë dhe performojnë mirë Lëvizjen “Të gjithë njerëzit bashkohen për të ndërtuar jetën kulturore”.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

2. Propagandimi dhe mobilizimi i njerëzve për të zotëruar dhe zbatuar vullnetarisht standardin e njohjes “Lagjet dhe qytetet përmbushin standardet e qytetërimit urban”.

3. Lidhja e ndërtimit dhe njohjes së “Lagjeve dhe qyteteve që plotësojnë standardet e qytetërimit urban” me ndërtimin dhe njohjen e “Familjeve kulturore”, “Grupeve rezidenciale kulturore”.

4. Shqyrtimi dhe njohja e “Lagjeve dhe qyteteve që përmbushin standardet e qytetërimit urban” duhet të jetë e saktë, objektive, demokratike dhe në përputhje me rregulloret.

Neni 3. Autoriteti, afati kohor dhe forma e njohjes

1. “Lagjet dhe qytezat plotësojnë standardet e qytetërimit urban” e njohur dhe e rinjohur nga Kryetari i Komitetit Popullor në nivel rrethi.

2. Afati kohor për njohjen:

a) Njohja e parë, pas 02 (dy) vitesh nga data e regjistrimit të ndërtimit;

b) Rinjohja, pas 05 (pesë) vjetësh nga data e vendimit të mëparshëm të njohjes.

3. Forma e njohjes: Vendim për njohje, i bashkëngjitur me certifikatën e njohjes së “Lagje, qytet që përmbush standardet e qytetërimit urban” (Çertifikata e njohjes bëhet sipas formularit të specifikuar në shtojcën e kësaj qarkoreje).

kapitulli II
SPECIFIKUAR

Neni 4. Standardet e “Lagjeve dhe fshatrave që plotësojnë standardet e qytetërimit urban”.

1. Menaxhimi i arkitekturës dhe ndërtimit urban sipas planifikimit

a) Planifikimi i përgjithshëm urban, planifikimi i detajuar urban duhet të miratohen nga autoritetet kompetente; të vihen në dispozicion të publikut;

b) Ndërtojnë, përmirësojnë dhe rinovojnë 90% ose më shumë të veprave publike në aspektin administrues, kulturor-shoqëror dhe infrastrukturës urbane;

c) Të realizojë 100% të punëve të reja publike ndërtimore (pas miratimit të planifikimit) në përputhje me planifikimin, me arkitekturë harmonike, duke siguruar rregulloret dhe standardet aktuale të ndërtimit;

d) Kryen mirë përgjegjësinë e menaxhmentit shtetëror për ndërtimin; promovimi i rolit vetëqeverisës të komunitetit në zbatimin e planifikimit arkitektonik dhe ndërtimit urban;

dd) menaxhon, shfrytëzon dhe përdor në mënyrë efektive punët publike në lokalitet, në shërbim të interesave publike; të mos përzihet dhe të mos përdoret toka publike dhe punët publike për qëllime komerciale dhe banesore.

2. Përmirësimi i cilësisë së familjeve kulturore, grupeve kulturore të lagjeve

a) 80% ose më shumë e familjeve njihen si “Familje Kulturore” për 03 (tre) vjet rresht ose më shumë;

b) 60% ose më shumë e shtëpive të njerëzve janë arkitekturë urbane të sapondërtuara, të rinovuara, të zbukuruara ose të zbukuruara;

c) 80% ose më shumë e lagjeve të banimit (ose ekuivalenti) janë njohur si “Grupe të Popullsisë Kulturore” për 06 (gjashtë) vite rresht ose më shumë;

d) 100% e grupeve rezidenciale mobilizojnë njerëzit për të marrë pjesë në mirëmbajtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës urbane dhe për të siguruar higjenën mjedisore;

dd) 80% ose më shumë e agjencive, njësive dhe ndërmarrjeve të vendosura në lagje dhe komuna plotësojnë standardet kulturore vazhdimisht për 05 (pesë) vjet ose më shumë.

3. Ndërtimi i një stili jetese të qytetëruar, mjedisi kulturor urban

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 52/2019/NĐ-CP Hướng dẫn Luật đặc xá

a) 80% ose më shumë e familjeve respektojnë rregulloret aktuale për stilin e jetës së qytetëruar në martesë, funerale, festivale dhe stilin e jetesës së qytetëruar urban;

b) Mos cenimi i rrugëve dhe trotuareve, pengimi i qarkullimit, moszgjerimi, krijimi i çatisë, çatitë e pjerrëta, vendosja e tabelave në kundërshtim me rregulloret, duke shkaktuar humbje të bukurisë urbane;

c) të arrijë normën e pemëve të gjelbra publike, normën e tokës për trafik statik, standardet e furnizimit me ujë, kullimit dhe ndriçimit urban të përcaktuar;

d) Sigurimi i higjienës mjedisore; grumbullimi i mbeturinave sipas rregulloreve; 100% e ndërmarrjeve të prodhimit dhe biznesit përmbushin standardet mjedisore;

dd) Ndërtimi i marrëdhënieve miqësore me komunitetin, solidariteti për të ndihmuar njëri-tjetrin “Eliminimi i urisë dhe reduktimi i varfërisë”; bashkëpunimi për zhvillimin ekonomik.

4. Ndërtimi i lëvizjeve kulturore dhe sportive

a) Qendrat e Kulturës dhe Sporteve të lagjeve dhe komunave kanë mjedise dhe pajisje të sigurta, janë të qëndrueshme në organizim dhe funksionojnë rregullisht dhe në mënyrë efektive;

b) 80% ose më shumë e grupeve rezidenciale kanë vende të aktiviteteve kulturore dhe sportive që funksionojnë rregullisht; tërheqja e një numri të madh njerëzish nga të gjitha sferat e jetës;

c) mirëmbajtjen e rregullt të aktiviteteve masive kulturore dhe klubore; aktivitete sportive; ruajtja e relikteve historiko-kulturore dhe pikave piktoreske; format tradicionale të aktiviteteve kulturore dhe sportet popullore në lokalitet;

d) Të zbatohet mirë lëvizja “Të gjithë njerëzit bashkohen për të ndërtuar jetën kulturore”; garantojnë sigurinë, rendin dhe sigurinë sociale; garantojnë sigurinë e trafikut; asnjë të keqe sociale, çështje penale.

5. Respektoni rreptësisht udhëzimet dhe linjat e Partisë, politikat dhe ligjet e shtetit dhe rregulloret lokale

a) 95% ose më shumë familje lejohen të shpërndajnë dhe respektojnë rreptësisht udhëzimet dhe udhëzimet e Partisë, politikat dhe ligjet e shtetit dhe rregulloret lokale;

b) 100% e grupeve të banimit ndërtojnë dhe zbatojnë mirë konventat e komunitetit; të ketë një grup vetë-menaxhues që operon rregullisht; konfliktet dhe mosmarrëveshjet zgjidhen në komunitet; zbatoni mirë rregulloret për demokracinë në nivel bazë, nuk ka padi kundër një numri të madh njerëzish, mbi nivel, apo kundër ligjit;

c) Organizon aktivitete që njerëzit të marrin pjesë në mbikëqyrjen e qeverisë, ndërtimin e sistemit politik bazë, luftën kundër korrupsionit dhe zbatimin e politikave sociale;

d) të trajtojë në mënyrë të shpejtë dhe të plotë shkeljet e ligjit për urbanistikën, arkitekturën dhe ndërtimin; nuk ka punime ndërtimore që shkelin aq rëndë ligjin sa të detyrohen ose çmontohen;

dd) Objektet kulturore të biznesit dhe të shërbimeve ndërtohen sipas planifikimit dhe respektojnë rreptësisht dispozitat e ligjit; nuk ka objekte për ruajtjen dhe qarkullimin e produkteve kulturore me përmbajtje të dëmshme.

Neni 5. Procedura për shqyrtim dhe njohje

1. Komiteti Drejtues i Lëvizjes “Të gjithë njerëzit bashkohen për të ndërtuar një jetë kulturore” në lagje dhe komuna:

a) Regjistrojnë në Komitetet Popullore në nivel rrethi ndërtimin e “lagjeve dhe vendbanimeve sipas standardeve të qytetërimit urban”;

b) Organizon ceremoninë e nisjes së ndërtimit të “Lagjeve dhe vendbanimeve që përmbushin standardet e qytetërimit urban” (Përhapja e standardeve dhe miratimi i planit për ndërtimin ose mirëmbajtjen e “Lagjeve dhe vendbanimeve sipas standardeve të qytetërimit urban”);

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 187/2010/TT-BTC Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

c) Inspekton dhe vlerëson rezultatet e zbatimit;

d) Përgatit raporte për arritjet dhe ua dërgon Komiteteve Popullore të lagjeve dhe të komunave.

2. Kryetari i Komitetit Popullor të lagjes ose komunës i dërgon një kërkesë me shkrim Kryetarit të Komitetit Popullor në nivel rrethi.

3. Komiteti Drejtues i Lëvizjes “Të gjithë njerëzit ndërtojnë një jetë kulturore” në nivel rrethi organizon inspektimin dhe vlerësimin e rezultateve të zbatimit të standardit të njohjes së “Lagjet dhe qytetet përmbushin standardet e qytetërimit urban” (me një dokument në dispozicion). . kontrolloni).

4. Divizioni i Kulturës dhe Informacionit në nivel rrethi do të koordinohet me Divizionin e Emulimit – Lavdërimit në të njëjtin nivel për t’ia paraqitur Kryetarit të Komitetit Popullor në nivel rrethi për shqyrtim dhe vendim për njohjen, rinjohjen dhe dhënien e ” Ward, Qyteti përmbush standardet e qytetërimit urban”.

Neni 6. Procedurat për shqyrtim dhe njohje

1. Kushtet e njohjes

a) Lagjet dhe qytezat e njohura si “lagje dhe fshatra që plotësojnë standardet e qytetërimit urban” duhet të plotësojnë standardet e përcaktuara në këtë Qarkore dhe në rregulloret e tjera të Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra (nëse ka).

b) Koha e regjistrimit:

– 02 (dy) vjet, për njohjen e parë;

– 05 (pesë) vjet, për riakreditim.

2. Dosja e aplikimit

a) Raporti i performancës i vërtetuar nga Kryetari i Komitetit Popullor të lagjes ose bashkisë:

– Raport 02 (dy) vite, për njohjen e parë;

– Raport 05 (pesë) vitesh, për riakreditim.

b) Kërkesë me shkrim nga Kryetari i Komitetit Popullor të lagjes ose të bashkisë.

Numri i grupeve të dosjeve që do të dorëzohen është 01 (një) grup; drejtpërdrejt në Komitetin Popullor të rrethit.

Afati kohor për shlyerje është pesë (05) ditë pune nga data e pranimit të dosjeve të plota dhe të vlefshme.

3. Bazuar në dosjen e aplikimit dhe raportin e inspektimit të Komitetit Drejtues të Lëvizjes “Të gjithë njerëzit ndërtojnë një jetë kulturore” në nivel rrethi, Kryetari i Komitetit Popullor të rrethit nxjerr vendimin për njohjen, bashkëlidhur me Certifikatën e Marrë “Reparti. , Qyteti që përmbush standardet e qytetërimit urban”.

4. Në rast mosnjohjeje, Komiteti Popullor i nivelit të rrethit dërgon një dokument që tregon qartë arsyen e mos riakreditimit dhe ia dërgon Komitetit Popullor të lagjes (qytetit).

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *