Thông tư 01/2019/TT-UBDT Quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc

Rate this post

Qarkorja 01/2019/TT-UBDT

Rregullore për raportimin për çështjet etnike

Më 31 maj 2019, Ministri dhe Kryetari i Komisionit për Çështje të Minoriteteve Etnike nxorën Qarkoren 01/2019/TT-UBDT që përcakton regjimin e raportimit për çështjet e pakicave etnike. Qarkorja hyn në fuqi nga 15 korriku 2019.

Po shikoni: Qarkorja 01/2019/TT-UBDT Rregulloret mbi raportimin për çështjet e pakicave etnike

Prandaj, afati i fundit për dorëzimin e raporteve të punës etnike është si vijon:

  • Raporti javor: jo më vonë se ora 14 e së enjtes e javës raportuese (aktualisht jo më vonë se ora 14 e premte e javës raportuese);
  • Raporti mujor: jo më vonë se data 20 e muajit raportues (aktualisht para datës 25 të muajit raportues);
  • Raporti tremujor: jo më vonë se data 20 e muajit të fundit të tremujorit raportues (aktualisht para datës 20 të muajit të fundit të tremujorit raportues);
  • Raporti për 6 muajt e parë të vitit: jo më vonë se data 20 qershor çdo vit (aktualisht përpara 20 qershorit të çdo viti)
  • Raporti vjetor: jo më vonë se data 20 dhjetor e çdo viti (aktualisht përpara datës 10 dhjetor të çdo viti).

KOMITETI ETNIK
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 01/2019/TT-UBDT

Hanoi, 31 maj 2019

Qarkorja 01/2019/TT-UBDT

RREGULLORE PËR RAPORTIMIN E Punës Etnike

Në bazë të Dekretit nr. 05/2011/ND-CP, të datës 14 janar 2011 të Qeverisë për Çështje Etnike;

Në bazë të Dekretit Nr. 138/2016/ND-CP të datës 1 tetor 2016 të Qeverisë për shpalljen e rregullores së punës së Qeverisë;

Në bazë të Dekretit Nr. 09/2019/ND-CP datë 24 janar 2019 të Qeverisë që përcakton regjimin e raportimit të organeve administrative shtetërore;

Në bazë të Dekretit nr. 13/2017/ND-CP të datës 10 shkurt 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Komitetit për Pakicat Etnike;

Në bazë të Vendimit Nr. 42/2014/QD-TTg të datës 27 korrik 2014 të Kryeministrit për shpalljen e Rregullores për monitorimin, nxitjen dhe inspektimin e kryerjes së detyrave të ngarkuara nga Qeveria dhe Kryeministria;

Me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm të Departamentit të Përgjithshëm,

Ministri, Kryetar i Komisionit për Çështje të Pakicave Etnike shpall Qarkoren me të cilën përcaktohet regjimi i raportimit për çështjet e pakicave etnike.

Kapitulli I

RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fusha e rregullores dhe subjektet e zbatimit

1. Kjo qarkore përcakton temat, përmbajtjen dhe mënyrat e bërjes së raporteve periodike, raporteve tematike dhe raporteve të parregullta për çështjet etnike në mbarë vendin.

2. Subjektet e këtij regjimi raportues përfshijnë:

a) Ministritë dhe agjencitë e nivelit ministror (në tekstin e mëtejmë të referuara si ministri) kanë funksione dhe detyra që lidhen me zbatimin e regjimit të raportimit për çështjet e pakicave etnike brenda fushëveprimit të menaxhimit shtetëror të Komitetit për Pakicat Etnike;

b) Komitetet Popullore të krahinave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra, Komitetet Popullore të rretheve dhe komunave (në tekstin e mëtejmë Komitetet Popullore në të gjitha nivelet) kanë detyrën e menaxhimit shtetëror të punëve publike.punën etnike;

c) Zyra e Krahinës për Çështje Etnike;

d) Departamentet dhe njësitë në kuadër të Komisionit për Çështje të Pakicave Etnike;

e) Organizatat dhe individët e përfshirë në zbatimin e regjimit të raportimit për çështjet e pakicave etnike.

Neni 2. Llojet e raporteve

1. Raportet periodike; Është një raport i lëshuar për plotësimin e kërkesave të informacionit të përgjithshëm për çështjet etnike, i bërë sipas një cikli të përcaktuar dhe i përsëritur shumë herë, duke përfshirë raportet javore, mujore, tremujore dhe 6 mujore të parë dhe vit.

2. Raport tematik: Raport i lëshuar si përgjigje ndaj kërkesës për informacion të thelluar për një temë të caktuar për çështjet etnike dhe duhet të bëhet një ose më shumë herë në një periudhë të caktuar kohore.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 593/BHXH-CST Danh sách 37 cơ sở KCB tạm dừng đăng ký KCB ban đầu tại Hà Nội

3. Raport i paplanifikuar: Një raport i lëshuar në përgjigje të një kërkese për informacion mbi një problem të pazakontë që lind në çështjet etnike.

Neni 3. Kërkesat e raportit

1. Të sigurojë sigurimin e informacionit të saktë, të plotë, në kohë, të saktë në formën dhe përmbajtjen e kërkuar nga çdo lloj raporti; t’i shërbejë menaxhimit, drejtimit dhe administrimit të çështjeve etnike nga agjencitë dhe personat kompetentë.

2. Sigurimi i qëndrueshmërisë, qartësisë, publicitetit, ofrimit dhe ndarjes së informacionit dhe të dhënave të raportimit.

3. Sigurimi i aftësisë për të aplikuar teknologjinë e informacionit në zbatimin e regjimit të raportimit, duke përmbushur kërkesat e Sistemit Kombëtar të Informacionit të Raportimit.

Neni 4. Mënyrat e dërgimit dhe pranimit të raporteve

1. Raporti bëhet në një dokument administrativ (dokument letre ose dokument elektronik), i nënshkruar nga personi kompetent (raportet në formë dokumenti në letër duhet të vulosen nga agjencia ose njësia nëse ka vulë). private); dërgohet drejtpërdrejt ose nëpërmjet shërbimit postar, faksit, sistemit të postës elektronike, softuerit të specializuar të raportimit, metodave të tjera të përcaktuara me ligj, dhe në të njëjtën kohë dërgohet raporti në skedar word ose format pdf në formën e një dokumenti në letër nëpërmjet sistemit të postës elektronike në adresën. adresa ku është marrë, e përcaktuar në nenin 7 të kësaj qarkoreje.

2. Për raportet e aplikimit, raportimin online mbi softuerin dhe përdorimin e nënshkrimeve elektronike për miratim, nuk kërkohen raporte në letër, përveç rasteve të problemeve teknike ose ngjarjeve të forcës madhore.

3. Për raporte ad-hoc, në raste të veçanta dhe urgjente, ku kërkohen raportime urgjente për çështjet etnike, raportoni shpejt me të gjitha metodat e mundshme, si: e-mail, faks, mesazh privat, tekst ose telefon direkt.

Neni 5. Koha për të finalizuar të dhënat dhe informacionet për raportet periodike

Koha për të finalizuar të dhënat dhe informacionin për raportim është periudha nga koha kur të dhënat dhe informacionet fillojnë të mblidhen në periudhën e raportimit deri në kohën kur të dhënat dhe informacionet mblidhen për qëllime raportimi.

1. Raporti javor: Nga e premtja e kaluar deri në fund të së enjtes së javës raportuese.

2. Raporti mujor: Nga dita e 15-të e muajit paraardhës deri në fund të ditës së 14-të të muajit të fundit të periudhës raportuese.

3. Raporti tremujor: Nga dita e 15-të e muajit para periudhës raportuese deri në fund të ditës së 14-të të muajit të fundit të tremujorit në periudhën raportuese.

4. Raportet periodike për 6 muajt e parë të vitit: Koha për mbylljen e të dhënave për 6 muajt e parë të vitit është nga 15 dhjetori i vitit para periudhës raportuese deri në fund të 14 qershorit të periudhës raportuese.

5. Raporti vjetor: Nga 15 dhjetori i vitit para periudhës raportuese deri në fund të 14 dhjetorit të periudhës raportuese.

Neni 6. Afati kohor për dërgimin e raporteve

Për raportet që përdorin nënshkrime elektronike: Afati kohor për dërgimin e raporteve bazohet në kohën e dërgimit të raportit.

Për raportet e bazuara në letër: Afati kohor për dërgimin e raporteve llogaritet nga momenti i dërgimit të skedarit word ose formatit pdf të raportit nëpërmjet sistemit të emailit.

1. Raportet periodike:

a) Raporti javor: Jo më vonë se ora 14 e ditës së enjte të javës raportuese;

b) Raporti mujor: Jo më vonë se data 20 e muajit raportues;

c) Raporti tremujor: Jo më vonë se data 20 e muajit të fundit të tremujorit raportues;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 100/2010/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế

d) Raporti për 6 muajt e parë të vitit: Jo më vonë se data 20 qershor çdo vit;

e) Raporti vjetor: Jo më vonë se data 20 dhjetor e çdo viti.

Përcaktoni afatin kohor për raportet periodike të Komiteteve Popullore në të gjitha nivelet: Komitetet Popullore në nivel komune raportojnë pranë Komiteteve Popullore të nivelit të rretheve jo më vonë se data 16 e muajit të fundit të periudhës raportuese; Komitetet Popullore të nivelit të rrethit do t’i raportojnë Komiteteve Popullore të nivelit provincial ose Zyrës së Çështjeve Etnike të nivelit provincial brenda datës 18 të muajit të fundit të periudhës raportuese; Komiteti Popullor krahinor ose Zyra provinciale për Çështje Etnike do t’i raportojë Komitetit të Pakicave Etnike brenda datës 20 të muajit të fundit të periudhës raportuese.

2. Raport tematik: Sipas kërkesës me shkrim për raport.

3. Raport i paplanifikuar: Sipas kërkesës me shkrim për raport. Për rastet kur është e nevojshme të raportohen urgjentisht rastet për çështjet etnike, raportoni ato menjëherë kur ndodh ose ka gjasa të ndodhë një incident.

Neni 7. Ku të merren raportet

1. Raportet periodike:

a) Raport zyrtar (raport në formën e dokumenteve në letër ose raporteve duke përdorur nënshkrime elektronike): Dërgo tek Komiteti për Çështjet e Minoriteteve Etnike, 349 Doi Can, Ba Dinh, Hanoi;

b) Për raportet e bëra në dokumente në letër: skedari word ose formati pdf i raportit të dërguar përmes sistemit të postës elektronike:

Raporti javor: Dërgo në adresën: [email protected]

Raportet mujore, tremujore, 6 mujore të parë dhe vjetore: Dërgo në adresën: [email protected]; për raportet e lokaliteteve dhe në të njëjtën kohë t’i dërgojë në drejtoritë dhe njësitë drejtuese lokale të Komitetit për pakicat etnike.

2. Raport tematik: Sipas kërkesës me shkrim për raport.

3. Raport i paplanifikuar: Sipas kërkesës me shkrim për raport. Në rast nevoje urgjente për raportimin e rasteve për çështjet etnike, ata i raportojnë ato autoriteteve kompetente.

Neni 8. Zbatimi i teknologjisë së informacionit në zbatimin e regjimit të raportimit

Komiteti për Çështjet e Minoriteteve Etnike do të koordinohet me ministritë, Komitetet Popullore të nivelit provincial dhe agjencitë përkatëse në promovimin e aplikimit të teknologjisë së informacionit në zbatimin e regjimit të raportimit; ndërtimi i një sistemi informativ raportues të ministrive dhe lokaliteteve për të bërë raporte elektronike, duke krijuar kushte të favorshme për grumbullimin dhe ndarjen e informacionit raportues dhe duke kursyer kohë dhe kosto për palët e interesuara.

kapitulli II

SPECIFIKUAR

Neni 9. Raporti javor

1. Subjektet e raportit: Departamentet dhe njësitë e Komisionit për Çështje të Pakicave Etnike.

2. Përmbajtja dhe skica e raportit javor bëhet sipas formularit të raportit nr. 01 të lëshuar së bashku me këtë qarkore.

Neni 10. Raportet mujore dhe tremujore

1. Subjektet e raportit: Zyra për Çështje Etnike në nivel provincial; departamentet dhe njësitë në kuadër të Komisionit për Çështje të Pakicave Etnike.

Bëni raporte mujore: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11; të integrojë raportin e marsit në raportin e tremujorit të parë, raportin e qershorit në raportin e parë 6 mujor; Raporti i shtatorit në raportin e tremujorit të tretë dhe raporti i dhjetorit në raportin vjetor.

Bërja e raporteve për tremujorin e parë dhe të tretë; duke integruar raportin e tremujorit të dytë në raportin e 6 mujorit të parë të vitit, raportin e tremujorit të katërt në raportin vjetor.

2. Përmbajtja e raportit:

a) Raporti i Zyrës për Çështje Etnike në nivel provincial: Përmbajtja dhe përmbledhja e raporteve mujore dhe tremujore do të bëhet sipas formularit të raportit nr. 02 të lëshuar së bashku me këtë qarkore;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 243/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Komitetet Popullore në nivel komune raportojnë në Komitetet Popullore të nivelit të rretheve; Komitetet Popullore të nivelit të rretheve përmbledhin raportet e Komiteteve Popullore në nivel komune dhe i raportojnë ato në zyrën e çështjeve etnike në nivel krahine. Zyra për Çështje Etnike në nivel provincial do të sintetizojë raportet e Komitetit Popullor në nivel rrethi dhe të departamenteve dhe degëve përkatëse për t’ia dërguar Komitetit të Minoriteteve Etnike.

b) Raportet e departamenteve dhe njësive të Komisionit për Çështje të Pakicave Etnike: Përmbajtja dhe skica e raporteve mujore dhe tremujore do të bëhen sipas formularit të raportit nr. 03; për raportet tremujore, bëni Programin e Përgjithshëm Nr. 001/DV/NV të lëshuar së bashku me këtë Qarkore.

Neni 11. Raportet 6-mujore dhe vjetore

1. Subjektet e raportit: Ministritë; Zyrat Krahinore të Çështjeve Etnike dhe Komitetet Popullore të rretheve dhe komunave (raporte 6 mujore), Komitetet Popullore të të gjitha niveleve (raporte vjetore); departamentet dhe njësitë nën Komitetin për Çështje të Pakicave Etnike.

2. Përmbajtja e raportit:

a) Raportet e ministrive: Përmbajtja dhe skica e raporteve 6-mujore dhe vjetore bëhen sipas formularit të raportit nr. 04 dhe tabelës përmbledhëse nr. 014/BN.DP/CSDT të nxjerrë së bashku me këtë qarkore;

b) Raportet e Zyrave për Çështje Etnike dhe Komiteteve Popullore në nivel krahinor në të gjitha nivelet: Përmbajtja dhe përmbledhja e raportit 6-mujor të Zyrës për Çështje Etnike në nivel krahinor, raporti vjetor i Komiteteve Popullore të të gjitha niveleve sipas raportit Formulari nr. 05, Tabela përmbledhëse nr. 003 dhe përmbledhjet e rezultateve të zbatimit të secilës politikë, program dhe projekt të menaxhuar dhe drejtuar nga Komisioni për Çështje të Pakicave Etnike (Tabela përmbledhëse nr. 002) /PD…, 003/PD…, 004/PD…,… ) të nxjerrë së bashku me këtë qarkore;

Komitetet Popullore në nivel komune raportojnë në Komitetet Popullore të nivelit të rretheve; Komitetet Popullore të nivelit të rretheve sintetizojnë raportet e Komiteteve Popullore të nivelit të komunës, i raportojnë ato Komiteteve Popullore të nivelit krahinor ose Zyrës për Çështjet Etnike të nivelit krahinor, Komiteteve Popullore të nivelit krahinor ose agjencive për çështjet e pakicave etnike në rreth. provinca do të sintetizojë raportet e Komitetit Popullor në nivel rrethi dhe të departamenteve dhe degëve përkatëse dhe ia dërgon Komitetit për Çështjet e Pakicave Etnike.

c) Raportet e departamenteve dhe njësive në kuadër të Komisionit për Çështje të Pakicave Etnike: Përmbajtja dhe përmbledhja e raportit 6-mujor dhe raportit vjetor janë bërë sipas formularit të raportit nr. 06, planit përmbledhës nr. rezultatet e zbatimit të secilës politikë, program dhe projekt të menaxhuar dhe drejtuar nga Komiteti për Çështje të Pakicave Etnike (Tabela përmbledhëse nr. 002/DV/…, 003/DV/…, 004/DV/., .,…) të nxjerra së bashku me këtë Qarkore.

Neni 12. Raportet tematike

1. Subjektet e raportimit: Subjektet e përcaktuara në pikën 2 të nenit 1 të kësaj qarkoreje sipas kërkesës.

2. Përmbajtja e raportit: Një raport i thelluar për një detyrë, fushë pune, një çështje e rëndësishme që duhet përmbledhur, vlerësuar dhe mësuar nga përvoja për drejtimin, administrimin dhe zbatimin në fushën e punës.

Përmbajtja specifike e raportit tematik duhet të jetë në përputhje me dokumentet udhëzuese dhe kërkesat e raportit.

………….

Ju lutemi shkarkoni skedarin e dokumentit për të parë përmbajtjen më të detajuar

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 01/2019/TT-UBDT Quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *