Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT Quy định mới về chỉ tiêu tuyển sinh Đại học

Rate this post

Qarkorja 01/2019/TT-BGDDT

Rregullore të reja për kriteret e pranimit në universitet

Më 25 shkurt 2019, Ministria e Arsimit dhe Trajnimit nxori Qarkoren 01/2019/TT-BGDDT për ndryshimin dhe plotësimin e një sërë nenesh të Qarkores 06/2018/TT-BGDDT për përcaktimin e objektivave vetëm të regjistrimit në nivelet e mesme dhe fakultete në mësues. disiplinat e trajnimit; Diploma Bachelor, Master dhe Doktoraturë më 25 shkurt 2019.

Po shikoni: Qarkorja 01/2019/TT-BGDDT Rregullore të reja për kuotat e regjistrimit në universitete

Rrjedhimisht, kjo Qarkore shton një sërë rregulloresh të reja në lidhje me përcaktimin e kuotave të rregullta të regjistrimit në universitet, duke përfshirë:

  • Për disiplinat e reja të trajnimit të hapura në vitin e regjistrimit, objektivi i përcaktuar për atë industri nuk duhet të kalojë 30% të kapacitetit të trajnimit të industrisë;
  • Nëse një universitet në 03 vite radhazi nuk shkel rregullat e regjistrimit, nëse 90% e të diplomuarve të tij kanë punë/vit ose më shumë, ata mund të rrisin kuotën e tyre deri në 10% në krahasim me vitin e kaluar për studentët. kanë një program akreditimi.
  • Nëse ka studentë që kontrollohen, pas përcaktimit të kritereve të sipërpërmendura, përcaktohet edhe objektivi i rritjes jo më shumë se 25% të numrit mesatar të studentëve të kontrolluar në 04 vitet para vitit të regjistrimit.

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT

—————

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—o0o——

Nr: 01/2019/TT-BGDĐT Hanoi, ditë 25 muaji 02 viti 2019

Qarkorja 01/2019/TT-BGDDT

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM DISA Nene të Qarkores Nr. 06/2018/TT-BGDDT 28 SHKURT 2018 TË MINISTRIT TË ARSIMIT DHE TË TRAJNIMIT DISPOZITA PËR PËRCAKTIMIN E KUALIFIKIMIT TË KUALIFIKIMIT; UNIVERSITETI, MASTER, PhD

Në bazë të Ligjit të Arsimit të 14 qershorit 2005; Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Arsimin, i datës 25 nëntor 2009;

Në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë të datës 18 qershor 2012;

Në bazë të Dekretit Nr. 69/2017/ND-CP, datë 25 maj 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Në zbatim të Dekretit Nr. 141/2013/ND-CP datë 24 tetor 2013 të Qeverisë që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Arsimin e Lartë;

Me propozim të Drejtorit të Arsimit të Lartë,

Ministri i Arsimit dhe Arsimit shpall Qarkoren për ndryshimin dhe plotësimin e një sërë nenesh të Qarkores nr.06/2018/TT-BGDĐT datë 28.02.2018 të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit për nxjerrjen e rregulloreve për përcaktimin e kuotave të regjistrimit në nivel të ndërmjetëm. dhe nivelet e kolegjit në disiplinat e trajnimit të mësuesve; diploma bachelor, master dhe doktoraturë.

Neni 1. 06/2018/TT-BGDDT, datë 28.02.2018, të Ministrisë së Arsimit dhe Arsimit për shpalljen e Rregullores për përcaktimin e kuotës së regjistrimit për studentët e nivelit të mesëm, fakultetet e trajnimit të mësuesve, ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Qarkores Nr. 06/2018/TT-BGDDT; diploma bachelor, master dhe doktoraturë.

1. Pika 1, neni 3 ndryshohet dhe plotësohet si më poshtë:

“e para. Drejtimi i trajnimit në përcaktimin e kuotave të regjistrimit është ai i përcaktuar në Listën e arsimit dhe trajnimit të Nivelit IV sipas rregulloreve aktuale të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit.”

2. Neni 4 ndryshohet dhe plotësohet si më poshtë:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 50/2017/TT-BTC Hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi kinh doanh bảo hiểm

“Neni 4. Pedagogë të përhershëm, pedagogë vizitorë

1. Pedagogët e përhershëm në përcaktimin e kuotave të regjistrimit përcaktohen si më poshtë:

a) Pedagogët me kohë të plotë të institucioneve arsimore publike që janë punonjës publikë rekrutohen, punësohen dhe drejtohen në përputhje me ligjin për nëpunësit publikë;

b) Pedagog me kohë të plotë në një institucion arsimor privat është një punonjës që nënshkruan një kontratë pune 3-vjeçare ose kontratë me afat të pacaktuar sipas Kodit të Punës, i cili nuk është nëpunës publik ose punonjës publik. kontratë pune me një punëdhënës tjetër 3 muaj ose më shumë; paga dhe pagesa të tjera sipas regjimit dhe politikave për punonjësit sipas rregulloreve aktuale nga institucioni arsimor.

2. Pedagogët vizitues në përcaktimin e kuotave të regjistrimit duhet të kenë diplomë master ose më të lartë dhe të kenë nënshkruar kontratë për pedagogë vizitorë në përputhje me rregulloren për regjimin e pedagogëve vizitorë në institucionet arsimore dhe institucionet e tjera arsimore.rregullore të tjera përkatëse aktuale, paga dhe shpërblimi paguhet nga institucioni arsimor sipas kontratës së pedagogut vizitor.

3. Pedagogët e rregullt dhe vizitorë të konvertuar në përcaktimin e kuotave të regjistrimit janë pedagogë me tituj ose kualifikime të ndryshme të institucionit arsimor, të cilët konvertohen sipas koeficientëve të mëposhtëm:

Niveli Koeficient anëtarët e fakultetit Numri i mësuesve vizitorë
Institucion i arsimit të lartë Shkolla e mesme, Kolegji

– Pedagog me diplomë universitare

– Pedagog me diplomë master

– Pedagog me doktoraturë

– Pedagog me titull profesor i asociuar

– Pedagog me titull profesor

0.3

1.0

2.0

3.0

5.0

1.0

1.5

2.0

3.0

5.0

0.0

0.2

0.4

0.6

1.0

a) Për sektorin e artit, pedagogët artistë të popullit me diploma universitare në të njëjtën disiplinë me drejtimet e formimit llogariten në të njëjtat kritere si pedagogët me gradë doktorature; Pedagogët që janë artistë elitarë me diplomë universitare në të njëjtën fushë me ata që marrin pjesë në trajnim llogariten në të njëjtën kuotë si pedagogët me diplomë master.

b) Për sektorin e shëndetësisë, pedagogët me diploma të specializuara të nivelit II në disiplinat pjesëmarrëse në trajnim llogariten në të njëjtat kritere si pedagogët me gradë doktorature; Pedagogët me diplomë doktor rezident, diploma të specializuara të nivelit I në disiplinat pjesëmarrëse në trajnim llogariten në të njëjtën kuotë si pedagogët me diplomë master”.

3. Pika 2, neni 5 ndryshohet dhe plotësohet si më poshtë:

“2. Numri i lektorëve me kohë të plotë të konvertuar sipas sektorit të industrisë përfshin: pedagogë të rregullt të së njëjtës industri dhe lektorë të rregullt të së njëjtës industri. Në të cilin, numri i lektorëve me kohë të plotë në industri përcaktohet si më poshtë:

Numri i pedagogëve me kohë të plotë në fushën lëndore i = Numri total i pedagogëve me kohë të plotë në të njëjtën disiplinë të institucionit arsimor x (Numri i pedagogëve me kohë të plotë në degën i / Numri total i pedagogëve ekuivalenti i të gjitha degëve të institucioni arsimor)

4. Pika a dhe pika d, pika 1, neni 6 ndryshohen dhe plotësohen si më poshtë:

“a) Studentët e rregullt në përcaktimin e kuotave të regjistrimit përfshijnë: studentët e universitetit në formë të rregullt, studentët e kolegjit dhe studentët e mesëm në degët e formimit të mësuesve në formën e rregullt, studentët e lidhur me arsimin formal, studentët e diplomës së dytë marrin trajnim formal, duke përjashtuar studentët e regjistruar në pranimet e rregullta në universitet;

Tham Khảo Thêm:  Đáp án tự luận tập huấn Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo

d) Studentët e ekzaminuar janë studentë që janë pranuar në një institucion arsimor, por pas periudhës standarde të trajnimit (periudha e projektimit për programin e trajnimit) nuk kanë ende të drejtë për t’u njohur për diplomim ose nuk vazhdojnë më të studiojnë. vazhdojnë të studiojnë në një institucion arsimor.

5. Neni 7 ndryshohet dhe plotësohet si më poshtë:

“Neni 7. Përcaktimi i kuotave të rregullta të regjistrimit në universitet

1. Institucioni arsimor përcakton kuotat e rregullta të regjistrimit në universitet në përputhje me këtë Qarkore, shpall publikisht dhe përgjigjet për shpjegimin e kuotave të përcaktuara të regjistrimit, si dhe kriteret për përcaktimin e kuotave, cilësinë e trajnimit dhe përkushtimin ndaj standardeve të prodhimit për plotësimin e nevojave sociale.

2. Kuota vjetore e rregullt e regjistrimit në universitet përcaktohet nga shkalla totale e formimit formal të përcaktuar në bazë të kapacitetit të secilit sektor dhe duke përmbushur njëkohësisht kriteret e përcaktuara në nenin 6 të Qarkores. Kjo zbret numrin total të studentëve me kohë të plotë aktualisht. trajnimi në institucion dhe shton numrin e studentëve që pritet të diplomohen gjatë vitit të regjistrimit.

3. Për disiplinat e reja të trajnimit që hapen në vitin e regjistrimit, objektivi i përcaktuar për atë disiplinë nuk duhet të kalojë 30% të kapacitetit të trajnimit të industrisë siç përcaktohet.

4. Për një degë trajnimi, programi i së cilës është njohur si përmbushës i standardeve të akreditimit të cilësisë nga organizatat e akreditimit të cilësisë së arsimit, siç parashikohet në nenin 52 të Ligjit për Arsimin e Lartë, ka një vendim që miraton politikën e përcaktimit të cilësisë së arsimit. këshilli përcakton kuotën e regjistrimit, këshilli i shkollës mund ta përcaktojë vetë kuotën e regjistrimit sipas angazhimit për cilësinë e programit të trajnimit dhe kërkesës sociale për atë drejtim, në përputhje me dispozitat e pikës 2 të këtij neni. tejkalimi i 120% të objektivit të trajnimit të asaj disipline në vitin paraardhës; duhet të shpallet publikisht në skemën e regjistrimit dhe të jetë përgjegjës përpara shoqërisë dhe autoriteteve kompetente.

5. Për institucionet arsimore që nuk kanë shkelur rregulloret e regjistrimit për tre vjet radhazi, njihen si plotësuese të standardeve të akreditimit të cilësisë nga organizatat e akreditimit të cilësisë së arsimit sipas rregulloreve dhe vendimeve aktuale, nëpërmjet politikës së përcaktimit të kuotave të regjistrimit të bordit të shkollës, ato janë të lirë për të përcaktuar kuotat e regjistrimit sipas angazhimit të tyre për cilësinë e trajnimit, nevojat sociale dhe rregulloret e mëposhtme:

a) Kuota e regjistrimit të institucionit arsimor përcaktohet sipas kapacitetit formues të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni; Pas kësaj, dega me programin e akredituar do të llogaritet sipas dispozitave të pikës 4 të këtij neni; industritë që nuk kanë një program akreditimi nuk mund të rrisin kuotën e tyre ose të rriten me jo më shumë se 10% në krahasim me vitin paraardhës nëse rezultatet e anketës së të diplomuarve që kanë punë brenda një viti që nga diplomimi arrijnë shkallën 90% ose më shumë (bazuar në rezultatet e akreditimit dhe anketimit vjetor të studentëve të punësuar nga institucioni arsimor).

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 3556/QĐ-UBND Phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công, viên chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

b) Nëse shkalla mesatare e punësimit të studentëve në një vit që nga diplomimi arrin 90% ose më shumë (bazuar në rezultatet e akreditimit dhe rezultatet e anketës vjetore të punësimit të studentëve nga institucioni arsimor). ), nëse studentët kontrollohen, pas përcaktimit të kuotës sipas pikës a të kësaj pike, kuota e regjistrimit do të përcaktohet edhe me jo më shumë se 25% të numrit mesatar të studentëve të kontrolluar në katër vitet e mëparshme.vitin e ardhshëm të regjistrimit. Nëse institucioni arsimor ka më pak se katër vjet të diplomuar, llogaritni numrin mesatar të studentëve që janë kontrolluar nga kurset e diplomuara.

6. Institucionet arsimore që nuk janë njohur të përmbushin standardet e akreditimit të cilësisë nga organizatat e akreditimit të cilësisë së arsimit sipas rregulloreve aktuale, nuk do të rrisin kuotat e regjistrimit në krahasim me vitin paraardhës; përveç rasteve të përcaktuara në pikat 3 dhe 4 të këtij neni.

7. Kriteret e regjistrimit për trajnimin e rregullt me ​​transferim universitar përfshihen në regjistrimin total të universiteteve të rregullta dhe përcaktohen sipas përcaktimeve të nenit 5 të vendimit nr.18/2017/QD-TTg datë 31 maj 2017 të Kryeministrit. për lidhjen midis diplomave të mesme, kolegjit dhe universitetit.”

6. Pika b, pika 1, neni 9 ndryshohet dhe plotësohet si më poshtë:

“Objektivi i regjistrimit për trajnimin e përbashkët universitet për studim dhe punë-studim përfshihet në objektivin total të regjistrimit për studentët universitarë që punojnë dhe studiojnë dhe përcaktohen sipas përcaktimeve të nenit 5 të vendimit nr. 18/2017/QD- TTg datë 31 datë 5 maj 2017 të Kryeministrit për lidhjen ndërmjet diplomave të mesme, fakultetit dhe universitetit.”

Neni 2. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 12 prill 2019.

Neni 3. Shefi i Zyrës, Drejtori i Departamentit të Arsimit të Lartë, Drejtuesit e njësive përkatëse në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit; Kryetarët e Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra; Drejtor i Departamentit të Arsimit dhe Trajnimit; Drejtor i Departamentit të Arsimit – Shkencës dhe Teknologjisë; Drejtor i universiteteve dhe akademive; Rektori i universitetit; Për zbatimin e kësaj Qarkoreje janë përgjegjës drejtorët e kolegjeve dhe drejtorët e shkollave të mesme që rekrutojnë drejtime për trajnimin e mësuesve.

Marrësit:
– Zyra e Kongresit;

– Zyra e Qeverisë;
– Komisioni i Kuvendit Kombëtar për Kulturën, Sportin dhe Turizmin;
– Departamenti Qendror i Propagandës;
– Ministri (për raportim);
– Kontrolli i Shtetit;
– Departamenti i Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Çështjeve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Njoftim;
– Si neni 3;
– Portali qeveritar;
– Portali Elektronik i Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;
– Ruaj: VT, Departamenti i PC, Departamenti i Arsimit të Lartë.

KT. MINISTRI
Zëvendës
Le Hai An

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT Quy định mới về chỉ tiêu tuyển sinh Đại học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3). Không biết các bạn nhỏ đã từng được nghe hay…

Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3). “Con cóc là cậu ông GiờiAi mà đánh…

Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3). Chắc hẳn, các bạn nhỏ đã quá quen thuộc…

Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3). Nàng công chúa chăn ngỗng là một câu truyện cổ…

Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3). Không biết rằng, các bé có…

Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3). Các bé đã bao giờ được ông bà, bố mẹ kể…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *