Thông tư 01/2018/TT-NHNN Quy định cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Rate this post

Thông tư 01/2018/TT-NHNN

Quy chế cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Từ ngày 29/01/2018, Thông tư 01/2018/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 26/01/2018 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo và tải về Thông tư tại đây.

Bạn đang xem: Thông tư 01/2018/TT-NHNN Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 01/2018/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

nhà tròn
CHO VAY ĐẶC BIỆT DÀNH CHO TỔ CHỨC TÍN DỤNG KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017 (sau đây gọi là Luật số 17/2017/QH14);

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

Thông tư này quy định về cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức tín dụng khác đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Điều 2. Đồng tiền cho vay đặc biệt.

Đồng tiền cho vay đặc biệt là đồng Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ.

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phương án cơ cấu lại là một trong các phương án quy định tại điểm 35 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được sửa đổi, hoàn thiện theo quy định của pháp luật số 17/2017/QH14.

2. Phương án chuyển nhượng là phương án được quy định tại điểm 3 Điều 3 của Luật số 17/2017/QH14.

3. Bên vay đặc biệt (sau đây gọi là Bên vay) là tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

4. Bên cho vay đặc biệt (sau đây gọi là bên cho vay) là Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức tín dụng khác.

5. Lãi suất cho vay ưu đãi đặc biệt (sau đây gọi là lãi suất ưu đãi) là mức lãi suất thấp hơn lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố từng thời điểm tại thời điểm cấp, giải ngân, gia hạn khoản vay đặc biệt.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 174/QĐ-TLĐ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

6. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố là chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Điều 4. Nguyên tắc cho vay đặc biệt và xử lý khoản vay đặc biệt.

1. Mức tín dụng đặc biệt; thời hạn tín dụng đặc biệt; mục đích sử dụng khoản vay đặc biệt; lãi suất cho vay đặc biệt; lãi suất cấp tín dụng đặc biệt; lãi suất tiền gốc của khoản vay đặc biệt trả chậm; loại trừ hoặc giảm lãi cho vay đặc biệt; Việc xử lý khoản vay đặc biệt (bao gồm cả việc cấp khoản vay đặc biệt) sẽ thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm 2, điều 3, luật số 17/2017/QH14 (dưới đây), gọi tắt là quyết định của Thủ tướng. phương án tái cơ cấu và phương án chuyển giao đã được phê duyệt. Trường hợp quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt hoặc phương án chuyển nhượng không quy định thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

2. Khoản vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi đến 0% do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 5. Các trường hợp cho vay đặc biệt

1. Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt vay đặc biệt trong các trường hợp sau:

a) Cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng khi tổ chức tín dụng có nguy cơ phá sản hoặc phá sản đe dọa sự ổn định của hệ thống tại thời điểm tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, kể cả trường hợp tổ chức tín dụng đang thực hiện cơ cấu lại đã được phê duyệt. . kế hoạch;

b) Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0% để hỗ trợ phục hồi cho các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô theo phương án phục hồi đã được phê duyệt;

c) Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0% để hỗ trợ phục hồi ngân hàng thương mại theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;

d) Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0% đối với ngân hàng cấp 2 đã mua nhất thiết trước khi Luật số 11 có hiệu lực. 17/2017/QH14 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0% đối với ngân hàng cấp 2 đã được mua bắt buộc trước ngày Luật số 17/2017/QH14 có hiệu lực sau khi chuyển giao theo phương án chuyển giao đã được phê duyệt.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo

2. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt vay đặc biệt trong các trường hợp sau:

a) Cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng khi tổ chức tín dụng có nguy cơ phá sản hoặc phá sản đe dọa sự ổn định của hệ thống tại thời điểm tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, kể cả trường hợp tổ chức tín dụng đang thực hiện cơ cấu lại đã được phê duyệt. . kế hoạch;

b) Cho vay đặc biệt theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi đến 0% để hỗ trợ thanh khoản cho công ty tài chính, quỹ tín dụng bình dân, tổ chức tài chính vi mô từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ khi công ty tài chính, quỹ tín dụng bình dân, tổ chức tài chính vi mô có nguy cơ phá sản hoặc phá sản, đe dọa sự ổn định của hệ thống trước khi phương án cơ cấu lại được phê duyệt;

c) Đã phê duyệt khoản vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0% để hỗ trợ công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô phục hồi từ quỹ dự phòng nghiệp vụ theo phương án phục hồi.

3. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt vay đặc biệt trong các trường hợp sau:

a) Cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng khi tổ chức tín dụng có nguy cơ phá sản hoặc phá sản đe dọa sự ổn định của hệ thống tại thời điểm tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, kể cả trường hợp tổ chức tín dụng đang thực hiện cơ cấu lại đã được phê duyệt. . kế hoạch;

b) Cho vay đặc biệt theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi đến 0% để hỗ trợ khả năng thanh khoản cho quỹ tín dụng nhân dân từ Quỹ nhằm bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân khi quỹ tín dụng nhân dân của quỹ có nguy cơ phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, đe dọa sự ổn định của hệ thống trước khi phương án tái cơ cấu được phê duyệt;

c) Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0% để hỗ trợ phục hồi quỹ tín dụng nhân dân từ Quỹ nhằm đảm bảo an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

4. Tổ chức tín dụng khác cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau:

a) Cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng khi tổ chức tín dụng có nguy cơ phá sản hoặc phá sản đe dọa sự ổn định của hệ thống tại thời điểm tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, kể cả trường hợp tổ chức tín dụng đang thực hiện cơ cấu lại đã được phê duyệt. . kế hoạch;

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 125/2017/NĐ-CP Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi 2018

b) Cho vay đặc biệt để hỗ trợ phục hồi tổ chức tín dụng theo phương án phục hồi hoặc phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Điều 6. Chuyển khoản vay tái cấp vốn thành khoản vay riêng lẻ

1. Kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, khoản vay tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng đó được chuyển thành khoản cho vay đặc biệt như sau:

a) Trường hợp khoản vay tái cấp vốn còn nợ thì chuyển số dư nợ gốc của khoản vay tái cấp vốn thành số nợ gốc chưa trả của khoản vay đặc biệt, số dư nợ lãi chưa trả của khoản vay tái cấp vốn được chuyển thành số dư nợ lãi đặc biệt chưa trả để vay mượn. trong đó, thời hạn của khoản vay đặc biệt là ngày đến hạn của khoản vay tái cấp vốn, lãi suất của khoản vay đặc biệt là lãi suất của khoản vay tái cấp vốn;

b) Trường hợp khoản vay tái cấp vốn quá hạn thì số dư nợ gốc quá hạn của khoản vay tái cấp vốn quá hạn được chuyển thành dư nợ gốc quá hạn của khoản vay quá hạn và số dư nợ gốc lãi tái cấp vốn quá hạn chưa trả được chuyển thành lãi của khoản vay quá hạn. .đặc biệt là quá hạn, lãi suất quá hạn cho vay đặc biệt. Tiền gốc của khoản vay là lãi suất trên tiền gốc của khoản tái cấp vốn muộn.

2. Việc chuyển khoản vay tái cấp vốn thành khoản vay đặc biệt được quy định tại quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Điều 7. Thẩm quyền ký các văn bản trong hồ sơ vay đặc biệt, đơn xin vay đặc biệt và hợp đồng vay đặc biệt.
Thẩm quyền ký các văn bản trong hồ sơ vay vốn đặc biệt, hồ sơ đề nghị gia hạn khoản vay đặc biệt và hợp đồng vay vốn đặc biệt của bên vay là đại diện hợp pháp của bên vay.

Tài liệu Phòng Giáo dục Sa Thầy để xem nội dung chi tiết hơn.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 01/2018/TT-NHNN Quy định cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *